Base description which applies to whole site

3 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020

Belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2020

 

89.339

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

133.966

Stand 1e suppletoire begroting 2020 (incl. ISB)

 

136.166

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Onttrekking Begrotingsreserve stikstof tbv Natuurmaatregelen

12

60.000

Onttrekking Begrotingsreserve stikstof tbv Gerichte Opkoop

12

80.000

Onttrekking Begrotingsreserve stikstof t.b.v. Natuurbank

12

6.550

Ontvangst agv overschrijding CO2-emissieplafond

11

4.500

Overige mutaties

div.

3.558

Stand 2e suppletoire begroting t

 

290.774

Toelichting

Onttrekking Begrotingsreserve stikstof tbv Natuurmaatregelen

Ten behoeve van het treffen van natuurherstelmaatregelen door terreinbeherende organisaties is € 125 mln. gereserveerd in de Begrotingsreserve Stikstof. Met deze mutatie wordt € 60 mln. naar de LNV-begroting overgeheveld. Tegelijk met deze ontvangst uit de begrotingsreserve worden de uitgaven met € 60 mln. opgehoogd, zie de belangrijkste uitgavenmutaties hiervoor.

Onttrekking Begrotingsreserve stikstof tbv Gerichte Opkoop

In de Begrotingsreserve Stikstof is € 250 mln. gereserveerd voor de gerichte opkoop van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden. Met deze mutatie wordt € 80 mln. voor 2020 naar de LNV-begroting overgeheveld.

Onttrekking Begrotingsreserve stikstof t.b.v. Natuurbank

Voor de opzet van een natuurbank is vanuit de Begrotingsreserve Stikstof € 125 mln. gereserveerd in de periode 2020 en 2021. Deze middelen zullen worden ingezet voor natuurcompensatie van de schade als gevolg van proojecten van Rijk en waterschappen met een dwingende reden van groot openbaar belang. Er wordt daartoe € 6,55 mln. in 2020 aan de begrotingsreserve onttrokken voor onderzoek en uitwerking van de vormgeving en voor het realiseren van circa 300 ha (in 2020 en 2021) natuurcompensatie door Staatsbosbeheer.

Ontvangst a.g.v. overschrijding CO2-emissieplafond

In een convenant heeft Glastuinbouw Nederland namens de sector met de overheid afspraken gemaakt over de jaarlijkse maximale CO2-emissie (CO2-emissieruimte). Dit convenant geldt voor de periode 2013 ‒ 2020. Dit CO2-sectorsysteem geldt als tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting op aardgas voor de glastuinbouw. Bij overschrijding van de CO2-emissieruimte wordt per individuele glastuinbouwer een heffing opgelegd op basis van de uitstoot van het bedrijf. Het CO2-emissieplafond 2017 is overschreden. Daarvoor krijgen tuinders in 2020 een heffing opgelegd waarvan € 4,5 mln. is geraamd om ook daadwerkelijk in 2020 te ontvangen. De inkomsten uit deze heffing zijn bedoeld om de uitstoot weer onder het afgesproken CO2-plafond te brengen.

Licence