Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 5 PRORAIL

In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • A. Aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds 2020 en de uitgaven ProRail 2020.

  • B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2018–2024.

  • C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2018.

Onderdeel A – Aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds 2020 en de uitgaven ProRail 2020 (bedragen x € 1 miljoen)

Onderdeel B – Overzicht van de baten en lasten ProRail 2018–2024

Vanaf het jaarverslag Infrastructuurfonds 2018 zijn voor de presentatie van de baten en lasten van ProRail zgn. RWT/ZBO-tabellen voorgeschreven. Deze zijn nu ook voor deze bijlage toegepast.

Bedragen x € 1 miljoen

Bedragen exclusief btw

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Exploitatiebijdragen moederdepartement

745

786

779

779

764

769

765

Doorbelaste uren aan projecten

129

134

134

119

135

135

135

Gebruiksvergoeding vervoerders

340

356

360

359

362

360

359

Overige bijdragen derden

49

31

29

27

27

26

26

Totale baten

1.263

1.307

1.302

1.284

1.288

1.290

1.285

               

Personele kosten

436

438

428

412

403

402

401

Materiële kosten

59

53

53

56

53

53

53

Beheer en onderhoudskosten

656

678

683

678

694

697

693

Kapitaallasten

124

138

138

138

138

138

138

Totale lasten

1.275

1.307

1.302

1.284

1.288

1.290

1.285

               

Saldo van baten en lasten1

– 12

0

0

0

0

0

0

1

het saldo van baten en lasten wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de egalisatiereserve van ProRail. De stand van de egalisatiereserve per 31-12-2018 bedraagt – € 15 miljoen.

Onderdeel C – Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2018

Zoals in het jaarverslag Infrastructuurfonds 2018 in bijlage 1 is vermeld worden de definitieve gegevens inzake de bestedingen door ProRail voortaan opgenomen in de eerstvolgende ontwerpbegroting. Hieronder is het definitieve kasstroomoverzicht 2018 van ProRail opgenomen. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van ProRail die op 28 mei 2019 aan de Tweede Kamer zijn gezonden (Kamerstukken II 2018–2019, 29 984, nr. 850) en terug te vinden zijn op www.prorail.nl.

Bedragen in miljoenen euro’s

Bedragen in miljoenen euro’s
Licence