Base description which applies to whole site

4.1 Inkomstenbronnen van gemeenten

De uitgaven van gemeenten worden uit verschillende inkomstenbronnen bekostigd. Tabel 4 bevat een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van de gemeenten voor de periode 2014-2019. De cijfers tot en met 2017 zijn op basis van de jaarrekeningen. De cijfers 2018 en 2019 zijn op basis van de begrotingen.

Tabel 4 Inkomsten gemeenten (bedragen x € 1 mln.)

Rekening 2014

Rekening 2015

Rekening 2016

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Inkomsten vanuit het Rijk

Gemeentefonds1

18.741

27.267

28.125

27.906

28.263

30.148

Specifieke uitkeringen2

9.392

6.216

6.281

6.400

6.889

7.038

Inkomsten uit eigen bronnen

OZB3

3.542

3.690

3.758

3.873

4.117

4.178

Overige belastingen3

1.101

1.198

1.183

1.530

1.459

1.616

Retributies3

4.019

4.124

4.116

4.318

4.339

4.435

Bouwgrondexploitatie4

5.430

5.536

5.268

4.169

3.179

3.418

Onttrekkingen reserves4

7.044

6.762

7.084

6.663

3.826

3.380

Overige middelen5

10.208

8.802

9.093

9.605

6.120

5.903

Totaal

59.477

63.595

64.908

64.464

58.192

60.116

1

Bron rekeningcijfers: Ministerie van BZK slotwetten gemeentefonds. Bron begrotingscijfers: Ministerie van BZK ontwerpbegrotingen gemeentefonds.

2

Bron rekeningcijfers 2014-2016: CBS: informatie aangeleverd door gemeenten en gecorrigeerd door het CBS (Informatie voor Derden). Bron rekeningcijfers 2017: Ministerie van BZK, Onderhoudsrapporten Specifieke uitkeringen 2017. Bron begrotingcijfers: Ministerie van BZK: Bijlagen specifieke uitkeringen in de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van BZK (met bewerking door het Ministerie van BZK).

3

Bron rekeningcijfers: CBS (Statline). Bron begrotingscijfers: COELO Atlas lokale lasten 2018 en 2019.

4

Bron: CBS (Statline).

5

Bron: CBS (Statline) en bewerking door het Ministerie van BZK.

Inkomsten vanuit het Rijk

De grootste inkomstenbron van gemeenten (50% in 2019) is - zeker sinds de decentralisaties in het sociale domein - het gemeentefonds. Het bedrag in de tabel betreft het totale verplichtingenbedrag voor het gemeentefonds en omvat de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.

De specifieke uitkeringen vormen een andere inkomstenbron die vanuit het Rijk afkomstig is. Op de specifieke uitkeringen wordt in paragraaf 4.2 dieper ingegaan.

Inkomsten uit eigen bronnen

Naast de uitkeringen van het Rijk hebben de gemeenten inkomsten uit de Onroerende zaakbelasting (OZB), retributies en overige belastingen en heffingen. Op deze opbrengsten uit lokale belastingen en heffingen wordt in paragraaf 4.3 ingegaan.

Licence