Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Decentralisatie-uitkeringen

Tabel 12 Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Aanpak laaggeletterdheid

5.000

5.500

6.050

6.650

7.300

Aardgasvrije wijken

34.096

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

1.213

156

256

Basisregistratie Grootschalige Topografie

211

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

Beter benutten

86

Bevolkingsdaling

11.245

11.245

Bibliotheekmiddelen

1.000

1.000

1.000

Bodemsanering

53.621

51.760

Bonus beschut werk

8.329

26.000

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

Buurtsportcoaches

73.300

Centrale Stem Opnemenig

1.005

City deal Eenvoudig Maatwerk

124

City Deal voedsel

25

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

3.612

3.695

3.780

3.867

3.956

4.047

Dialoog Sinterklaasintocht

35

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptie

3.216

4.639

Eindhoven Internationale Knoop XL

80

Europees Burgerinitiatief Stop Extremisme

12

Faciliteitenbesluit Opvangcentra

877

Fort Oranje

1.500

Geweld hoort nergens thuis

3.600

3.600

3.600

Gezond in de stad

22.374

22.374

22.374

Grensland conferentie Venlo

30

Groeiopgave Almere

8.082

7.726

7.726

7.726

7.726

7.726

GROS jongerenevenementen

30

Herstructurering wsw Oost-Groningen

3.261

Implementatie traject 5 sociaal domein

310

310

Jeugd

21.700

21.700

21.700

21.700

21.700

21.700

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

Kansen voor alle kinderen

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

Kerkenvisies

3.500

3.200

2.800

Koplopergemeenten Cliëntondersteuning

7.946

Landelijke voorziening vreemdelingen

19.100

17.000

16.400

Lerarentekort G4

4.000

LHBTI beleid regenboogsteden

853

853

853

853

Maatschappelijke begeleiding

32.607

Maatschappelijke opvang

385.057

385.057

385.057

385.057

385.057

385.057

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

738

Permanente registratie Den Haag

1.232

Perspectief op werk

9.000

Pilots logeerzorg

875

Pilots Verander opgave inburgering

4.395

Proeftuinen cultuurprofielen

1.441

1.399

Programmabureau Sociaal domein

225

225

100

Regionale Energie Strategieën

34.640

Regionale opgaven

78.573

Scholenprogramma Groningen

8.875

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Slimme Laadpleinen

248

Sportakkoorden

3.715

Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd

36.076

36.000

Twinning arbeidsbemiddeling

61

Vangnetregeling

36

Veiligheidshuizen

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

Verduurzaming basisscholen

350

Verhoging taalniveau statushouders

20.000

20.000

Versterking arbeidsmarktregio's

7.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Versterking lokale werkgelegenheid Groningen

1.900

Voorkomen van schulden en bestrijding van armoede

14.225

22.225

Voorschoolse voorziening peuters

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Vrouwenopvang

156.831

159.531

164.331

164.331

164.331

164.331

VTH-taken

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

Vuelta 2020

1.000

1.500

Waddenzee werelderfgoed coördinator

44

Woondeal Eindhoven

850

Zoetwatermaatregelen

5.203

Zorgverlichter

100

Wijziging betalingsverloop 2018

276.133

Stand ontwerpbegroting 2020

1.555.534

1.008.926

848.208

802.315

802.151

802.892

In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In het licht van het traject dat de fondsbeheerders gestart zijn om het uitkeringsstelsel te vereenvoudigen zullen geen nieuwe integratie-uitkeringen meer worden gecreëerd. Voor de decentralisatie-uitkeringen betekent dit dat alleen een mogelijke omzetting naar de algemene uitkering aan de orde kan zijn.

In bovenstaande tabel zien we dat de meeste decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar de algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Voor de wel structurele decentralisatie-uitkeringen geldt dat deze niet aan alle gemeenten worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering.

Licence