Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

De Miljoenennota 2020 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten op kasbasis voor 2020. Dat overzicht bevat ook het totaal van de belasting- en premieontvangsten uit Caribisch Nederland. In onderstaande tabel wordt het totale bedrag van de voor 2020 geraamde belasting- en premieontvangsten op kasbasis uit Caribisch Nederland op gedetailleerdere wijze gepresenteerd door de geraamde kasontvangsten voor 2020 uit te splitsen over alle in Caribisch Nederland geheven rijksbelastingen en premies.

Tabel 42 Raming belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 2020 in miljoenen euro’s (op basis van Miljoenennota 2020)

Raming 2020

Indirecte belastingen

58,1

Algemene bestedingsbelasting

43,8

Accijnzen

8,6

Overdrachtsbelasting

5,7

Directe belastingen

97,8

Loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen

89,1

Inkomstenbelasting

‒ 0,6

Vastgoedbelasting

6,9

Opbrengstbelasting

1,5

Kansspelbelasting

1,1

Ontvangsten oude belastingstelsel

‒ 0,2

Overig

1,6

Totaal

157,4

Licence