Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2020 voor Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H).

Groeiparagraaf

Ten opzichte van de begroting 2019 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden:

 • Naar aanleiding van het advies ‘Fundamentele rechten in het Koninkrijk: Eenheid in bescherming’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) heeft de Rijksministerraad toegezegd de Staten-Generaal jaarlijks te informeren over de uitvoering van plannen ter implementatie van mensenrechtenverdragen. Conform de aanbeveling van de AIV is deze informatie opgenomen in paragraaf 2.6 in de Memorie van toelichting op de begroting Koninkrijksrelaties.

  (Kamerstukken II 2018/19, 33826, nr. 29).

 • Om verduurzaming van de inzet van de Politie voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST) mogelijk te maken wordt het budget voor de jaren 2020-2023 van de begroting van Koninkrijksrelaties naar de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) overgeheveld. Daarna zal jaarlijks het daarop volgende jaar worden overgeheveld, zodat de budgetten voor RST vier jaar vooruit verzekerd zijn. Dit in verband met het door de Minister van JenV aan de korpschef opgedragen beheer van het RST. Hiermee wordt ook recht gedaan aan de Politiewet 2012, die bepaalt dat er tussen de Politie en de Minister van JenV een gesloten systeem van financiering bestaat. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zal de politieke verantwoordelijkheid houden.

Beleidsagenda’s

De beleidsagenda Koninkrijksrelaties geeft een scherp overzicht van de hoofdlijnen van het beleid. De beleidsagenda van het BES-fonds is beleidsarm.

De beleidsagenda voor Koninkrijksrelaties (IV) wordt afgesloten met vijf overzichten:

 • overzichtstabel belangrijkste beleidsmatige mutaties;

 • overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven;

 • meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen;

 • overzicht van risicoregelingen;

 • overzicht implementatie mensenrechtenverdragen.

In de meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen is per artikel voor de periode 2018-2024 opgenomen wanneer een beleidsdoorlichting is gerealiseerd of gepland. De aanvullende informatie is opgenomen in bijlage 5 «Evaluatieonderzoek en overig onderzoek».

De beleidsartikelen

In de beleidsartikelen staan de beleidsinformatie en de financiële informatie over de voorgenomen uitgaven. De begroting Koninkrijksrelaties is opgebouwd uit vier beleidsartikelen:

 • artikel 1 Versterken rechtsstaat;

 • artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur;

 • artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen;

 • artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden.

De begroting van het BES-fonds kent één beleidsartikel:

 • artikel 1 BES-fonds.

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

A Algemene doelstelling;

B Rol en verantwoordelijkheid;

C Beleidswijzigingen;

D Tabel budgettaire gevolgen van beleid; en

E Toelichting op de instrumenten.

De apparaatsuitgaven/ontvangsten voor de uitvoering van het BES-fonds zijn opgenomen in de begroting van het Ministerie van BZK (hoofdstuk VII).

Budgetflexibiliteit

De peildatum van de gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is 1 januari 2020.

De niet-beleidsartikelen

De begroting Koninkrijksrelaties bevat twee niet-beleidsartikelen:

 • artikel 6 Apparaat;

 • artikel 7 Nog onverdeeld.

Bijlagen

De bijlagen 1 en 2 bevatten de verdiepingsbijlagen voor Koninkrijksrelaties en BES-fonds. Bijlage 3 is een overzicht van de moties en toezeggingen voor beide hoofdstukken.

Vervolgens volgt voor Koninkrijksrelaties een overzicht subsidies (bijlage 4), een overzicht evaluatie- en overig onderzoek (bijlage 5) en het overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland (bijlage 6).

Met betrekking tot het BES-fonds volgen het overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland (bijlage 7), het overzicht eilandelijke inkomsten (bijlage 8) en het overzicht renteloze leningen Caribisch Nederland (bijlage 9).

Het uitgangspunt is om in de verdiepingsbijlage de beleidsmatige en technische mutaties toe te lichten die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2019 (RBV 2019) is opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Tabel 1 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € mln.

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

1. Versterken Rechtsstaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

6. Apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

7. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

1. BES-fonds

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

Licence