Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Uitgaven

Tabel 59 Uitgaven (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

59.323

56.261

52.216

48.160

48.160

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

1.472

2.787

3.410

4.020

4.020

Extrapolatie

52.180

Nieuwe mutaties

75

339

585

621

620

620

Waarvan:

1) Experiment centrale stemopneming

‒ 1.005

0

0

0

0

0

2) Software verkiezingen

2.500

0

0

0

0

0

3) Kiezers in het buitenland

‒ 1.232

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

60.870

59.387

56.211

52.801

52.800

52.800

Toelichting

1) Experiment centrale stemopneming

Gemeenten die deelnamen aan het experiment centrale stemopneming bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2019 en/of bij de verkiezing van het Europees Parlement in mei 2019 ontvangen voor de hogere kosten per verkiezing een bijdrage via het gemeentefonds.

2) Software verkiezingen

Er is een nieuw digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag nodig, omdat blijkt dat het huidige hulpmiddel niet betrouwbaar en veilig genoeg is. De aanbesteding kan niet voor de zomer van 2019 plaatsvinden, waardoor het nieuwe digitale hulpmiddel niet gereed is voor de volgende Tweede Kamer verkiezingen. Daarom wordt opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk de technische beperkingen van de huidige software op te lossen.

3) Kiezers in het buitenland

De gemeente Den Haag ontvangt via het gemeentefonds een bijdrage ten behoeve van de permanente registratie voor kiezers in het buitenland en de organisatie van verkiezingen voor de kiezers in het buitenland.

Ontvangsten

Tabel 60 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

21.965

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

Uitgaven

Tabel 61 Uitgaven (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

274.253

276.438

281.779

279.423

278.952

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

10.653

13.250

18.330

22.492

22.813

Extrapolatie

301.180

Nieuwe mutaties

8.579

8.173

7.997

7.931

7.917

7.943

Waarvan:

1) Loon- en prijsbijstelling

7.022

7.080

7.823

7.757

7.743

7.743

Stand ontwerpbegroting 2020

293.485

297.861

308.106

309.846

309.682

309.123

Toelichting

1) Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2019.

Ontvangsten

Tabel 62 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

13.214

13.214

13.214

13.214

13.214

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Extrapolatie

14.714

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

Uitgaven

Tabel 63 Uitgaven (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

4.104.213

4.291.902

4.445.606

4.598.243

4.749.907

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

9.813

8.900

‒ 3.400

‒ 18.700

‒ 34.200

Extrapolatie

4.857.707

Nieuwe mutaties

32.061

‒ 3.406

‒ 2.417

‒ 3.661

‒ 3.739

170

Waarvan:

1) Afdracht NHG

29.769

0

0

0

0

0

2) Woonregelingen RVO.nl

0

‒ 4.293

‒ 4.006

‒ 4.052

‒ 4.130

‒ 221

Stand ontwerpbegroting 2020

4.146.087

4.297.396

4.439.789

4.575.882

4.711.968

4.857.877

Toelichting

1) Afdracht NHG

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2018 bedraagt afgerond € 29,8 mln.

2) Woonregelingen RVO.nl

RVO.nl ontvangt een bijdrage voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de vier woonregelingen BEW+, TRSHV, RVV en RVV Verduurzaming. Het beschikbare budget voor de bijdrage van RVO.nl is van artikel 3 naar artikel 4 overgeheveld, omdat RVO.nl centraal betaald wordt vanaf artikel 4.

Ontvangsten

Tabel 64 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

521.000

516.000

478.000

462.000

456.000

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

‒ 30.723

‒ 44.000

‒ 12.400

1.800

1.000

Extrapolatie

435.300

Nieuwe mutaties

31.702

0

0

0

0

0

Waarvan:

1) Afdracht NHG

29.769

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

521.979

472.000

465.600

463.800

457.000

435.300

Toelichting

1) Afdracht NHG

De Stichting WEW betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de NHG aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2018 bedraagt afgerond € 29,8 mln.

Uitgaven

Tabel 65 Uitgaven (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

209.008

167.728

23.891

23.683

18.420

Mutatie Nota van Wijziging 2019

77.500

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

‒ 22.205

4.368

3.467

4.500

0

Extrapolatie

18.420

Nieuwe mutaties

83.219

308.846

83.054

29.593

29.549

25.640

Waarvan:

1) Klimaatmiddelen VNG

150.000

0

0

0

0

0

2) Regionale Energie Strategieën

0

12.500

0

0

0

0

3) Regionale Energie Strategieën (Gemeentefonds)

‒ 34.640

0

0

0

0

0

4) Programma Reductie Energieverbruik (PRE)

12.600

47.400

0

0

0

0

5) Subsidieregeling PRE

6.300

23.700

0

0

0

0

6) Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

‒ 34.817

68.600

21.000

0

0

0

7) Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

0

50.000

0

0

0

0

8) Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH+)

15.000

75.000

0

0

0

0

9) Innovatieprogramma CO2 (Klimaatakkoord)

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

10) Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

‒ 22.500

‒ 5.000

27.500

0

0

0

11) Renovatieversneller (Klimaatakkoord)

0

5.000

5.000

0

0

0

12) Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP)

‒ 7.324

0

0

0

0

0

13) Woonregelingen RVO.nl

0

4.293

4.006

4.052

4.130

221

Stand ontwerpbegroting 2020

347.522

480.942

110.412

57.776

47.969

44.060

Toelichting

1) Klimaatmiddelen VNG

Gemeenten krijgen extra taken om de energietransitie in de gebouwde omgeving vorm te geven. Daarom is in het Ontwerp Klimaatakkoord opgenomen dat het Rijk voor de periode 2019 t/m 2021 € 150 mln. ter beschikking stelt aan de VNG. Nadruk bij deze aanvullende middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES), de transitiesvisies warmte, de wijkaanpak en het informeren van bewoners.

2) Regionale Energie Strategieën

Aanvullend op de klimaatmiddelen voor de VNG stelt het Rijk € 20 mln. beschikbaar voor de ondersteuning van de RES in de 30 regio's. Voor 2020 wordt € 12,5 mln. overgeheveld naar de begroting van BZK. De middelen voor het expertisecentrum warmte worden overgeboekt naar de begroting van EZK (€ 7,5 mln.).

3) Regionale Energie Strategieën (Gemeentefonds)

In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat Regionale Energie Strategieën (RES) in 2019 vorm moeten krijgen. Het opstellen van een RES vraagt het nodige van de decentrale overheden: expertise verwerven, overleg met stakeholders en organiseren van burgerparticipatie. Via het gemeentefonds wordt € 34,6 mln. ingezet voor de regio’s die deze middelen doelgericht inzetten voor de definiëring van de RES.

4) Programma Reductie Energieverbruik (PRE)

In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet budget beschikbaar aan gemeenten voor het PRE. Dit programma stimuleert laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector. Aan het gemeentefonds wordt hiervoor € 60 mln. beschikbaar gesteld te weten € 12,6 mln. in 2019 en € 47,4 mln. in 2020.

5) Subsidieregeling PRE

In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet budget beschikbaar aan (private) partijen voor het PRE. Dit programma draagt daar aan bij door het stimuleren van de uitvoering van (een aantal) laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector. Er is in totaal € 30 mln. beschikbaar in de periode 2019-2020.

6) Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Voor 2019 ontvangt een aantal gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage voor de geselecteerde proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De middelen voor 2020 en 2021 zijn bedoeld voor de voorzetting van het Programma Aardgasvrije Wijken om te leren op welke manier de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van grootschalige proeftuinen (100 wijken aanpak) en een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma (KLP).

7) Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

In het Klimaatakkoord is afgesproken zo snel mogelijk bestaande woningen te verduurzamen via de Startmotor huursector. De bedoeling van deze Startmotor is om in korte tijd voldoende ervaring en schaalgrootte te realiseren bij het aardgasvrij maken van wijken, zodat een programmatische wijkaanpak mogelijk wordt.

8) Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet de SEEH opnieuw open voor eigenaar-bewoners. Er is voor eigenaar-bewoners € 84 mln. aan subsidie beschikbaar, dat is ongeveer twee keer zoveel als in 2016. In 2019 is hiervoor € 13 mln. beschikbaar en in 2020 € 71 mln. De rest van het budget (€ 6 mln.) is beschikbaar voor uitvoeringskosten.

9) Innovatieprogramma CO2

Het innovatieprogramma CO2-neutrale gebouwde omgeving vernieuwt, intensiveert en versterkt het topsectorenbeleid, in het bijzonder beleid in het kader van het Topconsortia Kennis en Innovatie Urban Energy (TKIUE) en de kennisopbouw en uitwisseling rondom maatschappelijke vastgoed. Het gaat hierbij om: ontwikkelen van commercieel toepasbare oplossingen voor een aardgasvrije gebouwde omgeving, Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) en de oprichting van een Kennis- innovatieplatform Energietransitie Maatschappelijk Vastgoed.

10) Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

Het beschikbare budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) wordt met deze kasschuif in lijn gebracht met de uitbetalingsprognose van RVO.nl.

11) Renovatieversneller

Het Ministerie van BZK, AEDES, Woonbond, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en OnderhoudNL richten de Renovatieversneller gezamenlijk in als een landelijk ondersteuningsprogramma. Het programma biedt een stimulerende leeromgeving waarin corporaties en aanbieders samenwerken aan onder andere standaardisatie, optimaliseren van de keten door het creëren van juiste condities voor opschaling en andere vormen van innovatie. Naast het ondersteuningsprogramma zijn er middelen beschikbaar voor het gericht stimuleren van opschaling van reeds gevalideerde prototypes en gedemonstreerde nieuwe technieken via een subsidietender.

12) Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP)

Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van EZK voor de subsidieregeling «Energie-innovaties in de gebouwde omgeving» van het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP).

13) Woonregelingen RVO.nl

RVO.nl ontvangt een bijdrage voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de vier woonregelingen BEW+, TRSHV, RVV en RVV Verduurzaming. Vanaf artikel 3 wordt het beschikbare budget overgeheveld naar artikel 4, omdat RVO.nl centraal betaald wordt vanaf artikel 4.

Ontvangsten

Tabel 66 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

91

91

91

91

91

Mutatie Nota van Wijziging 2019

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

91

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

91

91

91

91

91

91

Uitgaven

Tabel 67 Uitgaven (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

102.919

93.875

62.186

57.593

51.453

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

9.284

3.999

0

0

0

Extrapolatie

50.282

Nieuwe mutaties

8.509

26.881

24.275

24.134

24.021

23.997

Waarvan:

1) Omgevingswet

0

7.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2) Bijdrage VNG t.b.v. beheer DSO

0

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

3) Inzet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

‒ 4.650

0

0

0

0

0

4) Informatiepunt

3.400

0

0

0

0

0

5) Bufferzonegronden

5.000

0

0

0

0

0

6) Loon- en prijsbijstelling

2.057

1.895

1.279

1.142

1.021

997

7) Desaldering diverse afrekeningen 2018

3.898

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

120.712

124.755

86.461

81.727

75.474

74.279

Toelichting

1) Omgevingswet

Voor de periode 2020-2025 wordt er in totaal € 22 mln. toegevoegd aan de begroting van BZK voor de investeringsbijdrage van het rijk voor de uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, fase-2).

2) Bijdrage VNG t.b.v. beheer DSO

Met deze overboeking wordt de bijdrage van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het beheer van het DSO structureel overgeheveld naar de begroting van BZK, zoals afgesproken in de beheersovereenkomst.

3) Inzet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Dit betreft een aanvullende bijdrage van circa € 4,7 mln. aan het GIP 2019 programma in het kader van de implementatie van de wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor de realisatie van de volgende diensten en producten: BRO realisatie Landelijke Voorziening tranche 2 en 3, realisatie Doelarchitectuur inclusief BRO-loket, ondiepe modellering tranche 2 (harmonisatie GeoTOP, REGIS, DGM) en ketenmanager.

4) Informatiepunt

Voor de werkzaamheden van het Informatiepunt is voor 2019 en de eerste helft van 2020 een budget benodigd van € 6,8 mln., te financieren door de Ministeries van BZK en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). BZK heeft zijn aandeel in 2018 aan Rijkswaterstaat (RWS) beschikbaar gesteld. IenW draagt bij door € 3,4 mln. over te boeken naar de begroting van BZK.

5) Bufferzonegronden

De laatste ontvangsten op de verkoop van de bufferzonegronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden vallen hoger uit dan geraamd. Bij de overdracht vanuit het voormalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is de afspraak gemaakt dat de helft van de ontvangsten terugvloeit naar de begroting van het Ministerie van IenW.

6) Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

7) Desaldering diverse afrekeningen 2018

Dit betreft de desaldering van ontvangsten van de afrekeningen 2018 met de organisaties KOOP, Geonovum, Kadaster en RWS. Hiermee worden vertraagde activiteiten uit 2018 in 2019 uitgevoerd.

Ontvangsten

Tabel 68 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

3.750

0

0

0

0

Extrapolatie

3.824

Nieuwe mutaties

8.898

0

0

0

0

0

Waarvan:

1) Bufferzonegronden

5.000

0

0

0

0

0

2) Diverse afrekeningen 2018

3.898

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

16.472

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

Toelichting

1) Bufferzonegronden

De laatste ontvangsten op de verkoop van de bufferzonegronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden vallen hoger uit dan geraamd. Bij de overdracht vanuit het voormalige Ministerie van IenM is de afspraak gemaakt dat de helft van de ontvangsten terugvloeit naar de begroting van het Ministerie van IenW.

2) Diverse afrekeningen 2018

Dit betreft de ontvangsten van de afrekeningen 2018 met de organisaties KOOP, Geonovum, Kadaster en RWS.

Uitgaven

Tabel 69 Uitgaven (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

174.479

172.686

167.516

110.306

110.421

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

5.724

‒ 2.280

‒ 5.080

‒ 5.080

‒ 2.080

Extrapolatie

104.890

Nieuwe mutaties

‒ 1.340

‒ 431

3.013

4.516

1.517

1.517

Waarvan:

1) Sturing Informatiebeveiliging en ICT

‒ 1.600

0

0

0

0

0

2) Voorfinanciering Digipoort

0

0

3.000

3.000

0

0

3) Loon- en prijsbijstelling

1.643

1.569

1.513

1.516

1.517

1.517

4) Communicatie en juridisch advies

‒ 1.100

‒ 500

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

178.863

169.975

165.449

109.742

109.858

106.407

Toelichting

1) Sturing informatiebeveiliging en ICT

De ambities uit het regeerakkoord hebben geleid tot een Kamerbrief Sturing informatiebeveiliging en ICT (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 573) en een verdere uitwerking in de strategische I-agenda (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 591). Om de ambities waar te maken vindt er een herverdeling van middelen plaats, waarbij € 1,6 mln. van artikel 6 "Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving" naar artikel 7 "Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid" wordt overgeheveld.

2) Voorfinanciering Digipoort

Het Ministerie van BZK en Ministerie van Financiën hebben afspraken gemaakt over de voorfinanciering van de investering in Digipoort Handel en Transport. In 2019 en 2020 financiert het Ministerie van BZK € 6,7 mln. en in 2021 en 2022 wordt door het Ministerie van Financiën in totaal € 6 mln. terugbetaald. Dit betreft de boeking van Financiën naar BZK. Bij 1e suppletoire begroting heeft er reeds een kasschuif plaatsgevonden om de middelen van 2021-2022 naar 2019-2020 te schuiven.

3) Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

4) Communicatie en juridisch advies

Binnen de begroting van BZK zijn middelen herschikt van artikel 6 naar artikel 11 voor onder andere de communicatie rondom Agenda NL DIGIbeter, de implementatie van eIDAS en juridische ondersteuning rondom de wet Digitale Overheid.

Ontvangsten

Tabel 70 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.609

1.612

1.612

1.612

1.612

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

‒ 1.186

‒ 1.189

‒ 1.189

‒ 1.189

‒ 1.189

Extrapolatie

423

Nieuwe mutaties

899

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

1.322

423

423

423

423

423

Uitgaven

Tabel 71 Uitgaven (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

33.427

29.215

27.964

26.945

26.945

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

8.278

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

Extrapolatie

26.945

Nieuwe mutaties

1.167

5.144

385

382

382

382

Waarvan:

1) Sturing Informatiebeveiliging en ICT

500

2.850

0

0

0

0

2) Programma Versterking HR ICT Rijk

0

2.010

0

0

0

0

3) Loon- en prijsbijstelling

482

409

410

382

382

382

Stand ontwerpbegroting 2020

42.872

34.343

28.333

27.311

27.311

27.327

Toelichting

1) Sturing Informatiebeveiliging en ICT

De ambities uit het regeerakkoord hebben geleid tot een Kamerbrief Sturing informatiebeveiliging en ICT (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 573) en een verdere uitwerking in de strategische I-agenda (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 591). Om de ambities waar te maken wordt binnen de begroting van BZK in 2019 € 1,6 mln gerealloceerd van artikel 6 naar artikel 7 (€ 0,5 mln.) en artikel 11 (€ 1,1 mln.). Daarnaast wordt de loon- en prijsbijstelling ingezet ter dekking van de activiteiten in 2020 (€ 2,9 mln.). De middelen worden ingezet om het IT beheer en de informatiebeveiliging te versterken, voor de doorontwikkeling van het Rijks ICT Dashboard, en voor de ontwikkeling van een nieuw informatiebeveligingsniveau.

2) Programma Versterking HR ICT Rijk

Dit betreft de bijdragen van andere departementen aan het programma Versterking HR ICT Rijk. Het programma brengt en houdt ICT-kennis en -kunde binnen de Rijksdienst op peil.

3) LPO

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Ontvangsten

Tabel 72 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

520

450

64

64

64

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

64

Nieuwe mutaties

764

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

1.284

450

64

64

64

64

Uitgaven

Tabel 73 Uitgaven (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

117.329

117.164

118.758

120.275

128.231

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

2.689

7.997

318

283

250

Extrapolatie

137.648

Nieuwe mutaties

1.714

3.007

4.350

5.338

6.553

1.575

Waarvan:

1) Loon- en bijstelling

1.714

1.678

1.693

1.731

1.846

1.918

Stand ontwerpbegroting 2020

121.732

128.168

123.426

125.896

135.034

139.223

Toelichting

1) Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Ontvangsten

Tabel 74 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

99.782

121.690

121.574

120.282

120.282

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

102.984

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

99.782

121.690

121.574

120.282

120.282

102.984

Uitgaven

Tabel 75 Uitgaven (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

399.997

369.717

360.946

357.101

357.212

Mutatie Nota van Wijziging 2019

1.400

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

44.994

3.598

3.598

3.182

2.750

Extrapolatie

359.640

Nieuwe mutaties

17.122

28.447

18.469

15.571

15.526

15.000

Waarvan:

1) Loon- en prijsbijstelling

12.471

10.584

12.034

10.652

10.630

10.566

2) Archiefachterstanden Doc-Direkt

0

4.043

4.043

4.043

4.043

3.587

3) Individueel Keuzebudget (IKB)

0

9.306

0

0

0

0

4) Doorberekening kosten P-Direkt

1.332

1.332

1.332

1.332

1.332

1.332

5) Communicatie en juridisch advies

1.100

500

0

0

0

0

6) Programma Aardgasvrije wijken

0

1.400

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

463.513

401.762

383.013

375.854

375.488

374.640

Toelichting

1) Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

2) Archiefachterstanden Doc-Direkt

Dit betreft de bijdrage van AZ, BZK, Defensie, IenW, JenV, OCW, SZW en VWS voor het wegwerken van de archiefachterstanden van voor het jaar 2005 in de jaren 2020 t/m 2024. De uitvoering is belegd bij Doc-Direkt en het Nationaal Archief.

3) Individueel Keuzebudget (IKB)

Voor de eenmalige kosten voor invoering van het IKB zijn er middelen toegevoegd aan de begroting van BZK.

4) Doorberekening kosten P-Direkt

Het betreft bijdragen van andere departementen aan BZK voor de stijging van het aantal Individueel Arbeidsrelaties (IAR's). De benodigde dienstverlening van P-Direkt in 2019 overstijgt het aantal IAR's waarvoor destijds middelen zijn overgeheveld door departementen naar de Centraal Opdrachtgever (het Ministerie van BZK).

5) Communicatie en juridisch advies

Binnen de begroting van BZK zijn middelen herschikt voor onder andere de communicatie rondom Agenda NL DIGIbeter, de implementatie van eIDAS en juridische ondersteuning rondom de wet Digitale Overheid.

6) Programma Aardgasvrije Wijken

Vanaf de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën is € 1,4 mln. overgeheveld naar de begroting van BZK voor de te maken apparaatskosten in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Ontvangsten

Tabel 76 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

17.432

17.422

17.422

17.422

17.422

Mutatie Nota van Wijziging 2019

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

44.366

1.870

1.870

1.694

1.694

Extrapolatie

19.116

Nieuwe mutaties

400

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

62.198

19.292

19.292

19.116

19.116

19.116

Uitgaven

Tabel 77 Uitgaven (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

6.558

11.406

8.930

7.680

7.680

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

22.708

357

352

290

69

Extrapolatie

7.680

Nieuwe mutaties

34.714

9.472

3.304

3.248

3.248

3.248

Waarvan:

1) Benzinestations en bodemwinning

34.651

9.409

3.276

3.276

3.276

3.276

Stand ontwerpbegroting 2020

63.980

21.235

12.586

11.218

10.997

10.928

Toelichting

1) Benzinestations en bodemwinning

Het betreft een actualisatie van de af te dragen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

Ontvangsten

Tabel 78 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

13.101

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

13.101

0

0

0

0

0

Uitgaven

Tabel 79 Uitgaven (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

29.851

27.671

26.296

24.705

24.541

Extrapolatie

24.525

Nieuwe mutaties

‒ 29.851

‒ 27.671

‒ 26.296

‒ 24.705

‒ 24.541

‒ 24.525

Waarvan:

1) Loon- en prijsbijstelling

‒ 28.351

‒ 27.671

‒ 26.296

‒ 24.705

‒ 24.541

‒ 24.525

2) Bijdrage t.b.v. Fort Oranje

‒ 1.500

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Toelichting

1) Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

2) Bijdrage t.b.v. Fort Oranje

Het betreft een bijdrage aan de gemeente Zundert ten behoeve van de aanpak van Fort Oranje (via het gemeentefonds).

Ontvangsten

Tabel 80 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Licence