Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 86 Overzicht Evaluatie- en overig onderzoek

Artikelnummer en naam

Titel, onderwerp

Start

Afronding

1.1 Bestuur en regio

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Bestuurlijke en financiële verhouding en Participatie

2017

2018

Openbaar bestuur en democratie

2022

2023

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Procesevaluatie door Berenschot van de Rijksbrede «uitrol» van de actieve openbaarmaking van onderzoeksrapporten

2017

2018

Tussentijdse rapportage van het Independent Reporting Mechanism (IRM) van het Open Government Partnership (OGP) over het Nationaal Actieplan Open Overheid 2016–2018

2017

2018

Eindevaluatie actieplan bevolkingsdaling

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Eindevaluatie wet revitalisering generiek toezicht

2017

2018

Evaluatie programma bevolkingsdaling

2019

2019

Onderzoek voortgang en stand van zaken per actiepunt van de actielijst, vastgesteld door het actieteam grensoverschrijdende Economie en Arbeid

2017

2018

1.2 Democratie

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Bestuurlijke en financiële verhouding en Participatie

2017

2018

Openbaar bestuur en democratie

2022

2023

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Kamerbrief bij rapportage evaluatie Wet financiering politieke partijen, inclusief rapporten: – Het publieke belang van politieke partijen – De financiering van politieke partijen – een internationale vergelijking

2017

2018

Evaluatie rechtspositie politieke ambtsdragers, Dijkstal Wetgeving

2016

2018

Evaluatie verkiezingen 21 maart en agenda verandering en vernieuwing verkiezingsproces

2018

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Niet van toepassing

2. Nationale veiligheid

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Niet van toepassing

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Niet van toepassing

3.1 Woningmarkt

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Woningmarkt

2021

2022

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Platform 31

2017

2018

Evaluatie verhuurdersheffing

2019

2020

Overkoepelende evaluatie fiscale eigenwoningregeling (Financiën in samenwerking met BZK)

2020

2020

Fiscale evaluatie eenmalige vrijstelling schenk- en erfbelasting ten behoeve van de eigen woning (Financiën in samenwerking met BZK)

2020

2020

Fiscale evaluatie gedeeltelijke vrijstelling kamerverhuur

2020

2020

Evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging

2020

2021

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Evaluatie modernisering Woningwaarderingsstelsel

2017

2019

Evaluatie woningwet

2017

2019

Evaluatie Huisvestingswet

2019

2020

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Energietransitie gebouwde omgeving

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie revolverend fonds energiebesparing verhuurders (leningen)

2020

2020

Evaluatie revolverend fonds energiebesparing verhuurders (uitvoeringskosten)

2020

2020

Evaluatie Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

2019

2020

Evaluatie Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

2020

2020

Evaluatie Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Eindrapport Quickscan huurderstevredenheid EPVQuick scan EPV

2017

2018

Evaluatie Wet van 18 mei 2016 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

2018

2018

Erkenningsregeling installateurs gasverbrandingsinstallaties; onderzoek naar de lasten van de wettelijke verplichting voor installateurs van gasverbrandingsinstallaties

2018

2018

Benchmark van de bouw – De klant centraal

2018

2018

Aardgasloze nieuwbouw: Nulmeting woningbouw 2018

2018

2018

Eindrapportage campagne-effectonderzoek «Energie besparen doe je nu'

2018

2018

Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

2018

2018

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting bouwregelgeving en bouwkwaliteit

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Eindevaluatie actieplan bevolkingsdaling

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Evaluatie Stelsel private kwaliteitsborging

2022

2022

Omgevingsveiligheid en de DNR 2011, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005

2018

2018

Erkenningsregeling installateurs. Startdocument

2018

2018

Onderzoek Vergunningvrij Bouwen bij Werelderfgoed

2018

2018

Onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken opgeleverd na 1999

2018

2018

Evaluatierapport proefprojecten kwaliteitsborging bouw 2015-2018

2018

2018

Onderzoek geluideisen buitenopgestelde warmtepompen en airco's in bouwregelgeving

2018

2018

5.1 Ruimtelijke ordening

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening

2019

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie sleutelprojecten

2020

2020

Monitor SVIR 11, 13, 14

2018

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Evaluatie flexibiliteit in de MIRT systematiek

2019

2019

5.2 Omgevingswet

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Omgevingswet

2019

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

ex ante evaluatie Nationale omgevingsvisie

2018

2019

Plan MER NOVI

2018

2020

3. Overig onderzoek

Niet van toepassing

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

2019

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie digitaal 2017

2017

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Niet van toepassing

6.5 Identiteitsstelsel

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Reisdocumenten en basisregistratie

2019

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Onderzoek commissie BRP

2018

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Zelfevaluatie BRP

2018

2018

Zelfevaluatie BRP

2019

2019

Zelfevaluatie BRP

2020

2020

Zelfevaluatie BRP

2021

2021

6.6 Innovatieve digitale overheid

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting innovatieve digitale overheid

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie investeringspost

2019

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Evaluatie governance innovatieve digitale overheid

2020

2020

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Arbeidszaken Overheid

2018

2018

Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst (exclusief Bureau ICT Toetsing (BIT))

2018

2019

Beleidsdoorlichting Bureau ICT Toetsing (BIT)

2019

2019

Beleidsdoorlichting Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

2023

2024

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie ABD

2018

2019

Evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren

2020

2020

Tweede wetsevaluatie WNT

2019

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Subsidie Center for people and buildings (Fysieke werkomgeving Rijk)

2018

2018

Evaluatie subsidieregeling CAOP

2019

2019

Evaluatie subsidieregeling A&O-fonds

2016

2018

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

2018

2018

Tussenevaluatie Bureau ICT Toetsing (BIT)

2018

2018

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

2019

2019

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019

2020

2020

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020

2021

2021

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021

2022

2022

7.2 Pensioenen en uitkeringen

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Arbeidszaken Overheid

2018

2018

Beleidsdoorlichting Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

2023

2024

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Niet van toepassing

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting artikel 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie bijdrage monumenten

2020

2020

Evaluatie bijdrage energiebesparing Programma Groene Technologie

2019

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Evaluatie bijdrage huisvesting Hoge Colleges van Staat & Algemene Zaken

2019

2019

Evaluatie overdracht monumenten aan de NMO

2020

2020

9.2 Beheer materiële activa

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Beheer materiële activa en Kader Overname Rijksvastgoed (KORV)

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie onderhoud- en beheerkosten

2019

2020

Evaluatie zakelijke lasten

2019

2019

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Niet van toepassing

12 Algemeen

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

Niet van toepassing

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

Niet van toepassing

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Niet van toepassing

3. Overig onderzoek

Evaluatie wet college rechten van de mens

2017

2018

Evaluatie Huis voor Klokkenluiders

2020

2021

Licence