Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 85 Overzicht Subsidies (Bedragen x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Laatste evaluatie (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling) (jaartal)

Bestuur en Regio

1.1

Ondersteuning gemeenten VLOT1

844

626

300

8

8

277

0

2

2023

incidenteel

1.1

COELO-informatieverstrekking aan burgers over lokale lasten

130

130

130

130

130

0

0

2

2020

2021

1.1

Subsidie bevolkingsdaling3

293

111

273

279

281

8

Programma Bevolkingsdaling 2014

2021

2022

1.1

Kenniscentrum Europa Decentraal

514

433

433

433

433

433

433

Verlenging subsidieregeling per 2017

2021

2022

1.1

Subsidies bestuur en regio4

700

150

0

0

0

550

2

2023

incidenteel

1.1

Oorlogsgravenstichting (OGS)

4.308

3.414

3.414

3.414

3.414

3.414

3.414

Evaluatie subsidieregeling 2016

2022

2023

Democratie

1.2

Subsidieregeling Politieke Partijen

16.125

17.934

18.211

15.553

15.553

15.553

15.553

Het publieke belang van politieke partijen 2018

2023

geen einddatum in de wet

1.2

Pro Demos

4.702

5.346

7.326

7.926

8.526

8.526

8.526

Evaluatie Subsidie Pro Demos 2016

2021

2022

1.2

Nationaal Comite 4 en 5 mei

216

113

113

113

113

113

113

Evaluatie over vrijheid onderhouden 2016

2021

2022

1.2

Verbinding inwoner en overheid3

1.977

3.227

2.397

2.397

1.397

1.397

1.507

Programma Bevolkingsdaling 2014 (deels)

2021

2022

1.2

Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023 (BFTK)

110

110

110

110

110

0

2

2021

jaarlijkse subsidieverstrekking

1.2

Weerbaar bestuur subsidie NVRR1

126

139

139

139

139

0

2

2023

incidenteel

1.2

Weerbaar bestuur3

1.108

950

835

738

837

834

268

Programma Bevolkingsdaling 2014 (deels)

2021

2022

1.2

Stichting Professor mr. J.R. Thorbecke Leerstoel

28

165

0

99

0

0

66

Evaluatie 2018

2023

2024

1.2

Professionaliseringsfonds burgemeesters

974

889

889

889

889

889

889

2

2020

2020

1.2

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers4

1.682

2.047

2.132

1.925

1.161

1.161

1.161

2

2023

jaarlijkse subsidieverstrekking

Woningmarkt

3.1

Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) (inclusief de beschikking geldelijke steun EW 84)

4.033

6.239

6.239

6.239

7.700

8.200

11.600

Evaluatie BEW 2009

Betreft betalingen van verplichtingen uit verleden.

2025

3.1

Huisvestingsvoorziening statushouders

1.231

6.323

4.517

23

23

23

23

2

2020

2021

3.1

Binnenstedelijke transformatie1

28.000

10.018

18

18

18

18

193

2

2022

incidenteel

3.1

Woonconsumentenorganisaties3

1.181

0

0

0

0

0

1.061

Evaluatie 2016

2021

2022

3.1

Subsidies Woningmarkt3

256

15.127

3.600

4.173

3.100

3.100

1.864

Evaluatie 2016

2021

2022

Energietransitie en Duurzaamheid

4.1

Energietransitie en duurzaamheid3

10.215

12.325

31.578

1.363

1.236

0

0

Is meegenomen in beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014

2020

2021

4.1

Beleidsprogramma EGO3

1.410

1.243

1.251

1.246

1.452

1.452

2020

2021

4.1

Energiebesparing Koopsector

3.348

15.000

74.000

3.500

4.500

0

0

Evaluatie energiebesparing koopsector

2021

2024

4.1

Energiebesparing Huursector (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector)

105.676

146.617

144.000

0

0

0

0

2

2020

2019

4.1

Revolverend fonds EGO (Nationaal EnergiebesparingsFonds)4

25.000

18.000

0

0

0

0

0

2

2020

2019

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

48.800

0

0

0

0

2

2021

2021

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

4.2

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit3

2.138

2.340

2.240

1.912

1.829

1.129

136

Is meegenomen in beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014

2021

2021

4.2

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit - NEN3

650

650

650

650

650

650

2

2021

2021

4.2

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit - SBK3

601

601

601

601

601

601

2

2021

2021

Ruimtelijke ordening

5.1

Basisregistraties

680

830

380

380

380

380

380

2021

2022

5.1

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.365

1.633

1.233

0

0

0

0

Evaluatie 2016

2020

2021

5.1

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

166

212

0

0

0

0

0

2

2020

incidenteel

Omgevingswet

5.2

Eenvoudig Beter / Aan de slag

5.000

4.000

0

0

0

0

0

2

2020

incidenteel

Overheidsdienstverlening, Informatiebeleid en Informatiesamenleving

6.2

Overheidsdienstverlening4

413

1.697

205

205

205

205

205

2

2020

incidenteel

Investeringspost digitale overheid

6.6

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid4

1.024

4.872

3.228

1.300

0

0

0

2

2021

incidenteel

Werkgevers- en bedrijfsvoeringbeleid

7.1

Stichting Verbond Sectorwerkgevers (VSO)

305

175

68

0

0

0

0

Evaluatie subsidie Stichting VSO

2021

7.1

Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO)

1.440

960

480

0

0

0

0

Evaluatie subsidieregeling SVO

2021

7.1

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

1.130

1.297

1.300

1.189

1.189

1.189

1.189

Evaluatie subsidieregeling CAOP

2019

2020

7.1

Projectsubsidies Arbeidszaken4

0

369

1.053

1.712

1.712

1.712

1.712

2

2019

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (BIOS)

250

250

250

0

0

0

0

2

2019

Maakt deel uit van de subsidieregeling CAOP

7.1

Fysieke werkomgeving Rijk

200

200

200

200

200

200

200

Evaluatie subsidieregeling CfPB 2019

2024

2024

7.1

Code Verantwoord Marktgedrag (Bedrijfsvoeringsbeleid)4

5

5

5

5

5

5

2

2024

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

Subsidie A&O-fonds Rijk

3.400

3.400

0

0

0

0

0

Evaluatie subsiedieregeling A+O fonds Rijk 2018

2019

7.1

European Institute for Public Administration

175

175

175

175

175

175

175

2

2020

2021

7.1

Vereniging voor overheidsmanagement4

100

100

100

100

100

100

100

2

2020

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

Subsidies A&O / IFHR4

3.200

615

113

363

387

387

387

2

2020

incidenteel

Algemeen

12.1

Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam

50

51

51

51

51

51

51

Evaluatie 2017

2022

2023

12.1

Stichting Parlementaire Geschiedenis

210

219

219

209

209

209

209

2

2019

2020

12.1

Subsidies algemeen4

198

531

595

589

471

250

181

2

incidenteel

Totaal subsidie (-regelingen)

292.757

363.831

60.355

58.976

53.024

54.862

1

Deze subsidies worden in de beleidsevaluatie/beleidsdoorlichtingen meegenomen.

2

Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden

3

Subsidie wordt verstrekt obv Subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen. Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van activiteitenplan en begroting.

4

Het subsidieverzoek wordt incidenteel ingediend, beoordeeld en vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de verantwoording geevalueerd.

Licence