Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1 LEESWIJZER

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Groeiparagraaf

De begroting 2020 bouwt voort op de ontwikkeling van de begroting 2019. In 2019 is de begrotingsstructuur gewijzigd om beter aan te sluiten bij de inhoudelijke doelstellingen en de huidige beleidspraktijk. Dit was een eerste stap om de begroting meer in lijn te brengen met de operatie inzicht in kwaliteit, ook in relatie tot artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 (CW). Dit jaar zijn de inhoudelijke doelstellingen en de rol en verantwoordelijkheid voor de artikelen 1 (Openbaar bestuur en democratie), 5 (Ruimtelijke ordening en omgevingswet) en 7 (Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid) herzien. Voor artikel 1 en 7 volgen de wijzigingen uit toezeggingen die zijn gedaan naar aanleiding van beleidsdoorlichtingen. Bij artikel 3 (Woningmarkt) en 9 (Uitvoering Rijksvastgoedbeleid) is de rol en verantwoordelijkheid herschreven in de verschillende rollen die door de rijksbegrotingsvoorschriften worden voorgeschreven.

Beleidsagenda

De beleidsagenda geeft een overzicht van de hoofdlijnen van het beleid. De beleidsagenda wordt afgesloten met de volgende vier overzichten:

 • Overzichtstabel belangrijkste beleidsmatige mutatiesIn dit overzicht zijn de belangrijkste beleidsmatige mutaties opgenomen.

 • Overzicht niet-juridisch verplichte uitgavenIn dit overzicht zijn de niet-juridisch verplichte uitgaven opgenomen

 • Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingenDe meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen is per artikel voor de periode 2018–2024 opgenomen wanneer een beleidsdoorlichting is gerealiseerd of gepland. De aanvullende informatie is opgenomen in bijlage 6.5 Evaluatie- en overig onderzoek.

 • Overzicht van RisicoregelingenIn de beleidsagenda zijn de tabellen «Garanties» en «Achterborgstellingen» opgenomen. Het betreft de Rijkshypotheekgaranties en de achterborgstellingen voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Beleidsartikelen

In de beleidsartikelen staan de beleids- en de financiële informatie over de voorgenomen uitgaven. De begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bevat acht beleidsartikelen:

 • artikel 1 Openbaar bestuur en democratie;

 • artikel 2 Nationale veiligheid;

 • artikel 3 Woningmarkt;

 • artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit;

 • artikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet;

 • artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving;

 • artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid;

 • artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid.

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:A. Algemene doelstelling;B. Rol en verantwoordelijkheid; C. Beleidswijzigingen; D. Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit; E. Toelichting op de instrumenten.

Budgetflexibiliteit

De peildatum van de gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is 1 januari 2020.

Niet-beleidsartikelen

De begroting van BZK bevat drie niet-beleidsartikelen:

 • artikel 11 Centraal apparaat;

 • artikel 12 Algemeen;

 • artikel 13 Nominaal en onvoorzien.

Begroting agentschappen

De begroting van BZK kent de volgende acht baten-lastenagentschappen:

 • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG);

 • Logius;

 • P-Direkt;

 • Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR);

 • FMHaaglanden (FMH);

 • Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT);

 • Rijksvastgoedbedrijf (RVB);

 • Dienst van de Huurcommissie (DHC).

Bijlagen

De begroting van BZK bevat zes bijlagen:

 • ZBO/RWT’s;

 • Verdiepingsbijlage;

 • Moties en toezeggingen;

 • Subsidieoverzicht;

 • Evaluatie- en overig onderzoek;

 • Specifieke uitkeringen.

Het uitgangspunt is om in de verdiepingsbijlage de beleidsmatige en technische mutaties toe te lichten die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2019 (RBV 2019) is opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Tabel 1 Ondergrens (staffel) op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in €)

Technische mutaties (ondergrens in €)

1.

Openbaar bestuur en democratie

Verplichtingen/uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln.

2.

Nationale veiligheid

Verplichtingen/uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln.

3.

Woningmarkt

Verplichtingen/uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 5 mln.

Verplichtingen/uitgaven: 20 mln. Ontvangsten: 10 mln.

4.

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Verplichtingen/uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln.

5.

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Verplichtingen/uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln.

6.

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Verplichtingen/uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln.

7.

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Verplichtingen/uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

9.

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Verplichtingen/uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen/uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 4 mln.

11.

Centraal apparaat

Verplichtingen/uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln.

12.

Algemeen

Verplichtingen/uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

13.

Nog onverdeeld

Verplichtingen/uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln.

Licence