Base description which applies to whole site

Logius

Logius zorgt voor producten en diensten voor de Digitale Overheid. We bieden ICT-oplossingen en standaarden die vrijwel alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Zo helpen we bedrijven, burgers en de overheid om snel, eenvoudig en veilig met elkaar te communiceren. Om dit te bereiken wordt het gesprek gevoerd met eindgebruikers, klanten en opdrachtgevers. Samen zorgen wij voor een digitale overheid die werkt voor iedereen en doen dit volgens onze kernwaarden betrouwbaar, vakkundig én in eenvoud.

Onze toegevoegde waarde

Het merendeel van de voorzieningen die bij Logius in beheer zijn valt onder de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Nederlandse overheid. We passen deze voorzieningen aan met oog voor de eindgebruiker op een manier die past bij het tempo van een samenleving die nooit stilstaat. Dit doet Logius door:

  • Regie te voeren op de samenhang binnen de generieke digitale infrastructuur en besluitvorming daarover, met oog voor de eindgebruikers.

  • Ondersteunen bij een heldere afweging hoe publieke organisaties middelen voor de digitale overheid het beste kunnen in zetten.

  • Standaard voorzieningen te leveren voor de digitale overheid en het bundelen van kennis en expertise op dit gebied voor efficiënte dienstverlening. Publieke organisaties kunnen zich zo maximaal richten op hun kerntaken.

Dienstverlening

Logius biedt dienstverlening op de volgende gebieden:

  • Toegang: Logius biedt inlogmethodes waardoor mensen en organisaties veilig toegang krijgen tot de digitale overheid.

  • Standaarden en stelsels: Via standaarden en stelsels zorgt Logius voor eenduidigheid, herbruikbaarheid en generieke oplossingen binnen de digitale overheid.

  • Gegevensuitwisseling: Logius biedt oplossingen voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheden en hun ketenpartners. Dit maakt het ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens mogelijk én hierdoor wordt informatie maar één keer aangeleverd.

Logius zorgt ervoor dat de voorzieningen voor de Digitale Overheid steeds meer in samenhang worden ontwikkeld. Functionaliteiten voor burgers en bedrijven worden niet vanuit een specifieke voorziening opgebouwd, maar als algemene bouwsteen die voor meer voorzieningen ingezet kan worden. Verder werkt Logius aan de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan doelgroep verbreding DigiD substantieel. Met dit middel is het mogelijk voor burgers gebruik makend van een smartphone met NFC-technologie, hun DigiD account te versterken naar het niveau Substantieel.

Organisatieontwikkeling

Hoofdtaak van Logius is de continuïteit leveren in voorzieningen voor de Digitale Overheid. Dit doet Logius, samen met haar stakeholders, in een complexe, veranderlijke en beperkt voorspelbare omgeving. Wij willen hier vanuit onze rol aan bijdragen door de organisatie en werkwijze steeds aan te passen, zodat we efficiënte, wendbare en robuuste dienstverlening leveren. De introductie van de Agile/SAFe werkwijze binnen Logius zorgt daarbij voor de optimale samenwerking met onze stakeholders. Een hierop afgestemde nieuwe organisatievorm en werkwijze is per 1 januari 2019 binnen Logius ingevoerd. In 2020 willen we verder investeren in deze nieuwe werkwijze die meer flexibiliteit oplevert.

Tabel 31 Begroting van baten-lastenagentschap Logius voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

2018Stand Slotwet

2019Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Baten

Omzet

178.472

228.779

221.267

193.568

188.742

184.696

185.090

- Omzet moederdepartement

70.907

26.471

46.720

44.303

43.199

42.273

42.363

- Omzet overige departementen

87.486

153.580

142.582

121.301

118.277

115.741

115.988

- Omzet derden

20.079

48.728

31.965

27.964

27.266

26.682

26.739

Vrijval voorzieningen

65

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

492

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

179.029

228.779

221.267

193.568

188.742

184.696

185.090

Lasten

Apparaatskosten

177.205

228.368

220.867

192.768

187.142

182.236

182.630

- personele kosten

54.667

53.613

61.143

59.175

57.168

55.162

55.191

- waarvan eigen personeel

26.541

29.967

33.074

35.934

38.793

41.653

41.653

- waarvan externe inhuur

26.416

21.394

25.592

20.702

15.812

10.921

10.921

- waarvan overige personele kosten

1.711

2.252

2.477

2.539

2.563

2.588

2.617

- materiële kosten

122.538

174.755

159.724

133.593

129.974

127.074

127.439

- waarvan apparaat ICT

3.648

3.500

5.576

5.894

6.137

6.395

6.668

- waarvan bijdrage aan SSO's

131

200

137

145

152

160

167

- waarvan overige materiële kosten

118.759

171.055

154.011

127.554

123.685

120.519

120.604

Afschrijvingskosten

406

410

400

800

1.600

2.460

2.460

- materieel

406

410

400

400

0

0

0

- waarvan apparaat ICT

4

0

0

0

0

0

0

- immaterieel

0

0

0

400

1.600

2.460

2.460

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

0

1

0

0

0

0

0

Totaal lasten

177.611

228.779

221.267

193.568

188.742

184.696

185.090

Saldo van baten en lasten

1.418

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement, overige departementen en derden

De begrote omzet voor 2020 is € 221 mln. en is circa € 42 mln. hoger dan realisatie 2018 en circa € 8 mln. lager dan begroting 2019. Logius brengt kostendekkende tarieven in rekening. De omzetstijging in 2020 ten opzichte van 2018 komt met name door een stijging in de materiële kosten. Deze kosten stijgen in 2020 met name door een uitbreiding van het betrouwbaarheidsniveau DigiD, door een groei in investeringsprogramma’s en door opname van kosten voor de aanbesteding, migratie en transitie van enkele grote contracten in het kader van infrastructuur, middleware en applicatiesoftware. Verder stijgen de kosten voor apparaat ICT door een toename van intern personeel. Ten opzichte van begroting 2019 daalt de omzet. Dit komt met name doordat in 2019 rekening is gehouden met hogere kosten voor aanbesteding, migratie en transitie van enkele grote contracten dan in jaar 2020.

Onderstaande tabel geeft de omzetverdeling 2020 weer van de voorzieningen en de programma’s.

Tabel 32 Voorzieningen en programma's (bedragen x € 1.000)

OW2020

Moederdepartement

Overige departementen

Derden

Stelselvoorzieningen

15.044

527

12.214

2.303

Samenwerkende Catalogi

364

13

295

56

PKIOverheid

1.376

48

1.117

211

Digitoegankelijk

488

17

396

75

Haagse Ring

7.460

633

6.827

Rijksdiensten

1.979

168

1.811

DigiD

42.737

8.984

21.030

12.723

MijnOverheid

33.295

1.108

20.991

11.196

DigiD Machtigen

12.068

12.067

1

Digipoort SBR

27.144

566

23.380

3.198

Digipoort H&T

29.497

29.497

Digipoort FS

1.939

1.673

266

Digipoort OTP

400

400

e-Factureren

4.134

211

3.923

DigiZSM

1.463

1.463

DigiInkoop

4.115

210

3.905

Centrale Catalogi

400

400

Diginetwerk

2.537

108

1.956

473

Toegankelijkheidstool

306

306

e-Herkenning

3.786

3.786

Bureau Forum & Standaardisatie

2.142

1.442

700

Programma eID (BSNk, Routering)

12.227

12.227

Logius Platform

1.200

1.200

DigiD Hoog

1.159

1.159

DigiCampus

1.545

1.545

Uitrol visie Stelseldiensten

797

797

Verbreding DigiD Substantieel

1.850

1.850

Programma Machtigen

7.400

7.400

SBR Verbreding

1.415

1.415

MijnOverheid Regie op Gegevens

1.000

1.000

Totaal

221.267

46.720

142.582

31.965

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De kosten voor eigen personeel zijn gebaseerd op een formatie van 347 fte’s per 31 december 2020. Voor het overige deel aan personele inzet wordt extern ingehuurd. Door de combinatie van organisatorische randvoorwaarden (formatie), arbeidsmarktproblematiek (schaarste op ICT-personeel) en politiek-bestuurlijke urgenties (nieuwe werkzaamheden) maakt dat bij Logius het aandeel externe inhuur hoog is. Daarbij wordt er zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van detacheringen, I-interim en resultaatverplichtingen, waardoor de kosten externe inhuur worden beperkt. Ten opzichte van 2018 is in de personele kosten een stijging van circa € 6 mln. te zien. Dat wordt veroorzaakt door een uitbreiding van intern personeel. Het streven voor de komende jaren is om het aandeel externe inhuur ter verlagen door verambtelijking. Hierdoor is meerjarig een daling te zien in de totale personele kosten.

Materiële kosten

De materiële kosten van € 160 mln. bestaan voor het grootste deel uit contractkosten voor de dienstverlening van Logius, zoals deze zijn opgenomen bij de omzet. Deze kosten vallen onder overig materieel en bestaan uit kosten voor leveranciers die zorgen voor o.a. applicatiebeheer, infrastructuurbeheer en hosting van de producten. Daarnaast vallen hieronder de contractkosten voor bedrijfsvoering. Een klein deel van de materiële kosten, de kantoorautomatisering en huisvesting, valt onder apparaat ICT en bijdrage SSO’s. De afschrijvingen betreffen afschrijvingskosten voor de investeringen uit 2016 van de migratie van de Digipoort. In de cijfers is rekening gehouden met de overgang van Digipoort Handel &Transport naar de Belastingdienst. Daardoor is vanaf jaar 2021 een daling te zien in de materiële kosten.

Tabel 33 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap Logius voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

2018Stand Slotwet

2019Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

65.643

48.000

48.000

50.000

56.000

60.300

60.300

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

192.087

228.779

221.267

193.568

188.742

184.696

185.090

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 189.650

‒ 228.379

‒ 222.997

‒ 199.168

‒ 191.442

‒ 182.236

‒ 182.630

2.

Totaal operationele kasstroom

2.437

400

‒ 1.730

‒ 5.600

‒ 2.700

2.460

2.460

-/- totaal investeringen

0

0

2.000

6.000

4.300

0

0

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

2.000

6.000

4.300

0

0

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

-/- aflossingen op leningen

‒ 410

‒ 400

‒ 270

‒ 400

‒ 1.600

‒ 2.460

‒ 2.460

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

2.000

6.000

4.300

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 410

‒ 400

1.730

5.600

2.700

‒ 2.460

‒ 2.460

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)1

67.670

48.000

50.000

56.000

60.300

60.300

60.300

1

Maximale roodstand is € 0,5 mln.

Toelichting

Investeringskasstroom/financieringskasstroom

In 2020 vindt de bouw plaats van de nieuwe Digipoort. Het huidig uitgangspunt is dat de kosten als immateriële vaste activa geactiveerd worden. In de begroting is daarvoor een investering opgenomen van € 2,0 mln. In 2021 en 2022 wordt respectievelijk € 6,0 mln. en € 4,3 mln. geïnvesteerd. Voor het financieren van de uitgaven wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit.

Tabel 34 Overzicht doelmatigheidsindicatoren Logius

2018Stand Slotwet

2019Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Omschrijving generiek deel

Verloop kostprijs (basisjaar 2017 = 100)

99

99

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verloop kostprijs MijnOverheid

€ 0,38

€ 0,44

€ 0,40

€ 0,40

€ 0,40

€ 0,40

€ 0,40

Verloop kostprijs DigiD

€ 0,10

€ 0,12

€ 0,14

€ 0,14

€ 0,14

€ 0,14

€ 0,14

Verloop kostprijs DigiD Machtigen

n.v.t.

€ 0,71

€ 0,73

€ 0,73

€ 0,73

€ 0,73

€ 0,73

Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)

94

94

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verloop uurtarief

n.v.t.

n.v.t.

83,14

80,27

77,39

74,51

74,51

Totale omzet Logius

€ 179 mln.

€ 229 mln.

€ 221 mln.

€ 194 mln.

€ 189 mln.

€ 185 mln.

€ 185 mln.

Omzet per cluster (in %):

Gegevensuitwisseling

n.v.t.

n.v.t.

36%

27%

27%

27%

27%

Identificatie & Autorisatie

n.v.t.

n.v.t.

37%

43%

43%

43%

43%

Infrastructuur

n.v.t.

n.v.t.

3%

4%

4%

4%

4%

Interactie

n.v.t.

n.v.t.

15%

18%

18%

18%

18%

Overig

n.v.t.

n.v.t.

8%

9%

9%

9%

9%

FTE overhead

30%

30%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

FTE externe inhuur

n.v.t.

n.v.t.

31%

25%

19%

13%

13%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

306 fte

356 fte

347

377

407

437

437

Saldo van baten en lasten

0,79%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Ziekteverzuim

n.v.t.

n.v.t.

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

Klanttevredenheid (KTO)

uitgevoerd

n.v.t.

gepland

n.v.t.

gepland

n.v.t.

gepland

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

n.v.t.

n.v.t.

gepland

n.v.t.

gepland

n.v.t.

gepland

Benchmark

uitgevoerd

n.v.t.

gepland

gepland

gepland

gepland

gepland

Omschrijving specifiek deel

DigiD

*Aantal DigiD authenticaties

308 mln.

341 mln.

317 mln.

317 mln.

317 mln.

317 mln.

317 mln.

MijnOverheid

* Aantal berichten

82 mln.

106 mln.

83 mln.

83 mln.

83 mln.

83 mln.

83 mln.

Digipoort (OTP)

* Aantal berichten via Digipoort

184 mln.

169 mln.

197 mln.

67 mln.

67 mln.

67 mln.

67 mln.

* Doorlooptijd 1e lijns vraagbeantwoording

96% 48 uur

90% 24 uur

80% in 48 uur

80% in 48 uur

80% in 48 uur

80% in 48 uur

80% in 48 uur

Serviceniveau beschikbaarheid MijnOverheid

n.v.t.

n.v.t.

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Serviceniveau beschikbaarheid DigiD

n.v.t.

n.v.t.

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in

2020

Toelichting

Kostprijzen per product

Verloop kostprijs: deze doelmatigheidsindicator is gebaseerd op het gemiddelde verloop van de kosten van de transactiegerichte voorzieningen MijnOverheid, DigiD en DigiD Machtigen. Bij MijnOverheid wordt de kostprijs berekend door de kosten te delen door het aantal berichten. Bij DigiD wordt de kostprijs berekend door de kosten te delen door het aantal authenticaties. Kostprijs DigiD stijgt van 2018 tot 2020 door het verhogen van het beveiligingsniveau in het kader van misbruik- en fraudebestrijding. Bij DigiD Machtigen wordt de kostprijs berekend door de kosten te delen door het aantal machtigingen.

Uurtarief

Het uurtarief is gebaseerd op de som van de loonkosten intern personeel en kosten externe inhuur gedeeld door het totaal aantal productieve uren.

Omzet naar clusters

De omzet is ingedeeld naar clusters. Daarbij is aansluiting gezocht bij de indeling van de klantraden.

FTE externe inhuur

Deze doelmatigheidsindicator geeft het aantal FTE externe inhuur ten opzichte van het totaal aantal FTE weer. Het streven is om het percentage externe inhuur te verlagen naar 13% in 2024.

Ziektevezuim

De norm betreft de Verbaannorm.

Klanttevredenheid

Tweejaarlijks organiseert Logius een onderzoek naar klanttevredenheid met betrekking tot de dienstverleningsprestaties. De doelstelling is een minimale score van 7 te halen.

Medewerkertevredenheid

Tweejaarlijks organiseert het moederdepartement een onderzoek naar de medewerkertevredenheid. De uitkomsten worden op onderdelen van het departement vergeleken en tevens middels een benchmark op de publieke taak.

Benchmark

Het algemene beleid van Logius is om elk jaar de Rijksbrede Benchmark uit te voeren. Benchmarking is voor Logius een methode om op een objectieve wijze inzicht te verkrijgen in de marktconformiteit van haar dienstverlening, die van haar externe leveranciers en transparantie van de dienstverlening.

Aantal DigiD authenticaties

Het aantal authenticaties 2020 betreft een opgave van de afnemers, hierin zitten ook de DigiD authenticaties voor het inloggen bij MijnOverheid. De prognose voor 2020 is hoger dan realisatie 2018. Meerjarig is de prognose 2020 gehanteerd.

Aantal berichten MijnOverheid

Het aantal berichten 2020 betreft een opgave van de afnemers. De prognose voor 2020 is hoger dan realisatie 2018. Meerjarig is de prognose 2020 gehanteerd.

Aantal berichten via Digipoort

De prognose voor 2020 is €197 mln. Vanaf jaar 2021 is domein Handel en Transport niet meer in beheer bij Logius, daardoor is een daling in het aantal berichten zichtbaar.

Licence