Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

Artikel 11 – Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketen

2018

2019

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Voedselagenda

2020

2021

 
 

Garantieregeling Landbouw (GL)1 en Garantieregeling Marktintroductie Innovatie (GMI)2

2018

2019

 
 

Garantieregeling Landbouw/Vermogensversterkende kredieten (tussenevaluatie)

2022

2022

 
 

Ondersteuning projecten biologische sector, met name via Bionext

2018

2019

 
 

Energiesubsidies glastuinbouw: Marktintroductie energie-innovaties (MEI) en Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EG)

2020

2020

 
 

Inbeslaggenomen goederen (IBG) en Landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID)

2020

2020

 
 

Consumentenbond Voedselonderzoek

n.v.t.3

n.v.t.

 
 

Landelijk informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)

2020

2020

 
 

Stichting Zeldzame huisdieren

2020

2020

 
 

Wet Dieren

2019

2020

 
 

Identificatie en registratie hond

2021

2021

 
 

Subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling)4

2022

2022

 
 

Landbouwvrijstelling

2022

2022

 
 

Verlaagd tarief sierteelt

In de periode 2023–2026

In de periode 2023–20265

 
 

OVB (overdrachtsbelasting) Vrijstelling cultuurgrond

2019

2019

 
 

Energiebelasting verlaagd tarief glastuinbouw

2020

2020

 
 

Meststoffenwet

2019

2020

 
 

Voedingscentrum

2017

2019

 
 

Voedselzekerheid

2018

2019

 
 

Wet gewasbeschermingsmiddelen/ beleidsnota Gezonde Groei, Duurzame Oogst

2016

2019

Kamerstuk 27 858, nr. 461

 

Centrale commissie dierproeven

2020

2020

 
 

Nationaal comité advies dierproevenbeleid

2020

2020

 
 

COKZ

n.v.t.6

n.v.t.

 
 

Brede weersverzekering

2023

2023

 
 

Evaluatie Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) (2014–2020)

2018

2019

Kamerstuk 21 501-32, nr. 1190

 

Raad voor Plantenrassen

2022

2022

 
 

Ctgb

2021

2022

 
 

Plantaardige en biologische keuringsdiensten (NAK, Naktuinbouw, BKD, KCB, SKAL)

2022

2022

 
 

Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014–2020

2020

2021

 
 

Tussenevaluatie Groenpact

2020

2021

 
 

Programma DuurzaamDoor (incl. Jong Leren Eten)

2020

2021

 
 

Fonds kleine Toepassingen

2019

2020

 
 

Kas als Energiebron

2020

20207

 
 

Slimmer Landgebruik

2021

20218

 
 

Voedselverspilling

2021

20219

 
 

Integrale aanpak methaan en ammoniak via het voer- en dierspoor

2025

2025

 
 

Warme sanering varkenshouderijen: Subsidieregeling sanering varkenshouderijen en Subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stallen

2022

2022

 
 

Envelop Natuur- en Waterkwaliteit

2019

202010

 

2. Overig onderzoek

 
 

Agentschapsdoorlichting NVWA

2023

2023

 
 

WOT genetische bronnen

2019

2020

 
 

WOT Visserijonderzoek

2020

2021

 
 

WOT Economische informatievoorziening

2020

2021

 
 

WOT Voedselveiligheid

2019

2020

 
 

WOT Besmettelijke dierziekten

2019

2020

 
 

WOT Natuur en milieu

2021

2022

 
1

De evaluatie van de Garantstelling Landbouw 2010–2016 wordt meegenomen in de beleidsdoorlichting van artikel 11.

2

De GMI is niet als aparte regeling gepubliceerd en zal daarom niet apart geëvalueerd worden.

3

Geen evaluatie in verband met stopzetten subsidie aan de consumentenbond

4

Subsidiëring van Wageningen Research loopt mee in de evaluatie subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (TO2- regeling). Zie hiervoor de EZK begroting.

5

Is onderdeel van de algehele evaluatie op BTW

6

Wordt niet geëvalueerd want er vindt geen overdracht van taken plaats. Zie ook Kamerstuk 33 835, nr. 67. Wel wordt naar de stroomlijning van taken tussen COKZ-NVWA gekeken. Hierover wordt in oktober 2019 gerapporteerd in het kader van het Actieplan Voedselveiligheid

7

Loopt mee in de bovengenoemde MEI en EG evaluatie

8

O.a. LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry) rapportage’s. Een mid-term evaluatie zal in 2021 plaatsvinden

9

Loopt mee in evaluatie van de Voedselagenda

10

Wordt aangesloten bij de bovengenoemde evaluatie van de meststoffenwet

Artikel 12 – Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
 

Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

2020

2021

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
 

Natuurbeleids- en koraal actieplan Caribisch Nederland 2020–2024

2019

2019

 
 

Programma natuurlijk ondernemen (waaronder Subsidieregeling innovatieve projecten biodiversiteit)

2018

2019

 
 

Evaluatie Natuurpact/Natuurvisie

2018

2020

 
 

Evaluatie collectief stelsel Agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb)

2019

2020

 
 

Regio Envelop

2023

2023

 
 

Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer & Vrijstelling bos- en natuurterreinen box 3

In de periode 2023–2026

In de periode 2023–2026

 
 

Bosbouwvrijstelling1

In de periode 2023–2026

In de periode 2023–2026

 
 

Natuurschoonwet

2

   
 

Beleidsevaluatie Programma aanpak Stikstof (PAS) en evaluatie Wetstraject PAS

2019

2020

 
 

OVB (overdrachtsbelasting) Vrijstelling inrichting landelijk gebied

2019

2019

 
 

OVB Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden

2019

2019

 
 

OVB Vrijstelling natuurgrond

2019

2019

 

2. Overig onderzoek

 
 

Voortgangsrapportage Natuurpact

 

Jaarlijks. Meest recente voortgangsrapportage: Kamerstuk 33 576, nr 140

 

Natura 2000 Doelendocument

2017

2019

 
1

De regeling en de uitkomsten van de vorige evaluatie zullen in 2021 worden behandeld in de beleidsdoorlichting van artikel 12

2

De volgende evaluatie zal worden gepland bij invoering van de voorgenomen wijzigingen.

Licence