Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

In deze bijlage zijn de subsidies van LNV opgenomen. De subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierin gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Per beleidsartikel zijn de subsidie(-regelingen) opgenomen. Het subsidieoverzicht sluit zoveel mogelijk aan op de Verantwoord Begroten-categorie «subsidies» in de budgettaire tabellen van de beleidsartikelen uit de begroting.

In lijn met Verantwoord Begroten zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s niet vermeld als subsidies. De bijdragen aan ZBO’s en RWT’s zijn terug te vinden in Bijlage 1 «Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak».

De einddatum geeft het moment aan dat de laatste verlening plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Voor een aantal subsidies, waarbij sprake is van een structurele subsidierelatie met een jaarlijkse verlening, is als einddatum «Jaarlijks» opgenomen. Als periodiek besluitvorming plaatsvindt over de verlening, bijvoorbeeld over een volgende programmaperiode, is dit aangeduid als «Periodiek».

Subsidieoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Naam subsidie(-regeling) met hyperlink naar vindplaats

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie- (regeling) (jaartal)

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Begrotingsartikel

                   
 

Sociaal economische positie boeren

                   

11

Flankerend beleid Pelsdierhouders

95

0

0

0

2.000

2.000

2.000

     

11

Brede weersverzekering

5.684

5.439

5.439

5.439

5.439

5.439

5.439

2017

 

2020

11

Subsidieregeling Jonge Agrariërs (Bedrijfsmodernisering)

42

0

0

0

0

0

 

2011

 

2013

 

Duurzame veehouderij

                   

11

Grote netwerken POP-NU

17

0

0

0

0

0

 

2017

   

11

Brongerichte aanpak emissies

   

11.000

11.000

10.000

10.000

10.000

     

11

Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij, ook wel Stoppersregeling fosfaatreductieplan genaamd

2.155

0

0

0

0

0

 

kwartaal-rapportages

 

2018

11

Fijnstofmaatregelen

583

0

0

0

0

0

 

2017

 

2014

11

Beëindings-& saneringsregeling

128

110

80

80

80

80

80

     

11

Regeling sanering varkenshouderij

 

10.000

146.000

29.000

5.000

         

11

Regeling brongerichte verduurz. stallen varkenshouderij

   

6.100

9.200

10.100

8.400

6.200

     

11

Regeling brongerichte verduurz. stallen pluimveehouderij

   

7.500

7.500

           

11

Regeling brongerichte verduurz. stallen melkgeitenhouderij

   

600

1.800

2.600

         
 

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

                   

11

Investeringsregeling energiebesparing (IRE), na 2017 Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EG)

4.233

10.900

30.900

21.100

22.400

23.400

20.900

2017

 

2022

11

Set aside regeling

49

34

22

22

22

22

22

2007

 

1992

11

Verbetering honingproductie

174

174

0

0

0

0

 

2013

 

2013

11

Subsidie marktintroductie energie-innovaties (glastuinbouw) (MEI)

4.471

7.039

5.789

6.039

5.889

5.789

5.539

2012

2020

2021

 

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

                   

11

VAMIL compensatie

70

0

0

0

0

0

     

2046

11

Onderzoeksprogrammering

38.794

36.732

17.755

15.447

14.026

11.897

11.897

2015

2022

2023

11

Missiegedreven topsectoren

51.830

55.181

58.840

58.806

58.784

57.084

57.084

2017

2023

2023

11

Ontwikkeling en Beheer natuurkwaliteit (OBN)

800

1.321

1.321

1.321

1.321

1.321

1.321

2012

 

2022

11

School als kenniscentrum

830

0

0

0

0

0

 

2014B

 

2015

11

Aanvullende onderwijssubsidies

en DuurzaamDoor

7.814

12.866

3.919

4.609

4.610

4.580

4.580

     

11

OCW-conf.ow-subs(vs)

611

0

0

0

0

0

       
 

Duurzame Visserij

                   

11

Nationaal Innovatieprogramma Visserij

 

4.961

5.000

5.000

           

11

EFMZV

1.729

7.238

5.769

5.735

5.635

5.649

5.649

     
 

Subtotaal

120.109

151.961

306.034

182.098

147.906

135.661

130.711

     
                       

Artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

                   
 

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

                   

12

Burgereducatie

1.070

1.061

1.061

1.061

1.061

1.061

1.061

   

Jaarlijks

 

Natuur en Biodiversiteit op land

                   

12

Programmabeheer tijdelijke regeling particulier natuurbeheer (TRPN)

282

387

387

387

387

387

387

2007

 

1999

12

Overige subsidies Natuur (ANLb)+Limburg (2017)

514

100

100

100

100

100

100

2016 

 

Periodiek

12

Experimenten

50

45

45

45

45

45

45

2007

 

1998

12

Regeling draagvlak natuur

246

170

170

170

170

170

170

   

2010

 

Beheer Kroondomein

                   

12

Kroondomeinen

790

803

803

803

803

803

803

2018

 

Periodiek

 

Subtotaal

2.952

2.566

2.566

2.566

2.566

2.566

2.566

     
                       
 

Totaal

123.061

154.561

308.600

184.664

150.472

138.227

133.277

     
Licence