Base description which applies to whole site

6. Verdiepingsbijlage

6.1. Verdieping zorguitgaven in sectoren

In deze verdiepingsbijlage wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de zorguitgaven. Deze is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De cijfers hierin zijn over de jaren 2018 tot en met 2024 opgenomen en per sector gepresenteerd. Dit geeft een gedetailleerd beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke sectoren. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019.

In deze paragraaf worden alleen de belangrijkste bijstellingen die na de 1e suppletoire begroting 2019 hebben plaatsgevonden toegelicht. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties in de 2e suppletoire begroting 2018 (TK 35 095-XVI, nr 1), het jaarverslag 2018 (TK 35 200-XVI, nr 1) en de 1e suppletoire begroting 2019 (TK 35 210-XVI, nr 1), wordt verwezen naar de betreffende publicaties.

In het algemeen worden de standen van het jaar 2023 één op één geëxtrapoleerd naar het jaar 2024. Met deze standen als uitgangspunt worden extrapolatiemutaties voor het jaar 2024 toegevoegd naar aanleiding van de volumegroei, raming loon- en prijsbijstelling en doorwerking van eerdere beleidsmaatregen. Bij deze posten komt de raming 2024 niet overeen met de raming 2023. Deze voornamelijk technische mutaties zijn opgenomen in de verdiepingsbijlage en worden nu wel toegelicht.

De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: autonoom, beleidsmatig en technisch.

De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.

De bijstellingen op de begrotingsgefinancierde zorguitgaven worden toegelicht bij de begrotingsartikelen.

6.1.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw in het afgelopen jaar voor de jaren 2018 tot met 2024. In tabel 17 wordt de opbouw van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten op sectorniveau weergegeven. De sector nominaal en onverdeeld bevat de nog niet toebedeelde maatregelen en de nog niet uitgedeelde ruimte voor groei en loon- en prijsbijstellingen. In deze paragraaf wordt na tabel 17 per deelsector ingegaan op de bijstellingen die hebben plaatsgevonden tussen de 1e suppletoire begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 (inclusief de meerjarige doorwerking).

Tabel 17 Opbouw van de Zvw-uitgaven per sector (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Eerstelijnszorg

5.706,4

6.165,4

6.291,4

6.413,8

6.526,8

6.500,3

6.500,3

Huisartsenzorg

2.869,6

3.154,1

3.248,9

3.353,1

3.445,4

3.418,9

3.418,9

Multidisciplinaire zorgverlening

599,2

651,5

667,8

687,9

708,5

708,5

708,5

Tandheelkundige zorg

757,1

794,8

797,9

797,9

797,9

797,9

797,9

Paramedische zorg

767,3

810,8

819,8

818,0

818,0

818,0

818,0

Verloskunde

243,5

256,5

254,6

254,6

254,6

254,6

254,6

Kraamzorg

314,2

328,5

328,8

328,8

328,8

328,8

328,8

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

155,4

169,2

173,6

173,6

173,7

173,7

173,7

               

Tweedelijnszorg

24.941,1

26.133,0

26.340,2

26.467,7

26.478,7

26.334,2

26.339,3

Medisch-specialistische zorg

22.602,2

23.602,4

23.761,7

23.870,2

23.863,5

23.721,2

23.725,8

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.020,3

1.130,4

1.174,2

1.194,8

1.215,5

1.215,9

1.216,4

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

740,8

774,1

795,5

796,5

797,5

797,5

797,5

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

93,1

105,9

107,1

107,1

107,1

107,1

107,1

Overig curatieve zorg

484,8

520,3

501,7

499,1

495,0

492,4

492,4

               

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.664,9

3.952,7

4.018,0

4.054,3

4.082,8

4.082,8

4.082,8

               

Genees- en hulpmiddelen

6.142,7

6.523,4

6.630,2

6.409,4

6.245,5

6.230,8

6.230,8

Geneesmiddelen

4.648,6

4.937,6

4.951,5

4.765,1

4.627,7

4.614,4

4.614,4

Hulpmiddelen

1.494,1

1.585,8

1.678,7

1.644,3

1.617,8

1.616,3

1.616,3

               

Wijkverpleging

3.637,2

4.018,1

4.127,1

4.225,7

4.325,1

4.321,1

4.309,7

               

Ziekenvervoer

685,1

798,9

802,1

803,3

805,0

805,0

805,0

Ambulancevervoer

573,3

671,2

673,6

670,5

672,1

672,1

672,1

Overig ziekenvervoer

111,8

127,8

128,6

132,8

132,8

132,9

132,9

               

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.179,4

1.196,0

1.235,5

1.225,1

1.248,4

1.288,4

1.318,4

               

Grensoverschrijdende zorg

656,1

683,2

682,3

681,5

681,5

681,5

681,5

               

Nominaal en onverdeeld

0,0

– 215,6

917,5

2.693,5

4.435,7

7.590,6

10.627,1

               

Bruto Zvw-uitgaven begroting 2020

46.613,0

49.255,2

51.044,3

52.974,4

54.829,3

57.834,6

60.894,9

Eigen betalingen Zvw

3.207,7

3.114,9

3.189,7

3.215,4

3.308,8

3.491,6

3.674,9

Netto Zvw-uitgaven begroting 2020

43.405,3

46.140,3

47.854,6

49.759,0

51.520,5

54.343,0

57.220,0

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

In figuur 11 is de samenstelling van de bruto Zvw-uitgaven per sector weergegeven voor het jaar 2020.

Figuur 11 Samenstelling bruto Zvw-uitgaven 2020 (in miljarden euro’s)

Figuur 11 Samenstelling bruto Zvw-uitgaven 2020 (in miljarden euro’s)

Totaal middelen geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)

De middelen voor de geestelijke gezondheidszorg zijn in de begroting binnen het FBZ verdeeld over de geneeskundige ggz (Zvw) en intramurale langdurige ggz (Wlz).

Daarnaast zijn er per 2015 ggz-middelen overgeheveld vanuit de Zvw en de oude AWBZ naar de Jeugdwet (gemeenten) en vanuit de oude AWBZ naar beschermd wonen onder de Wmo (gemeenten).

Een totaal overzicht van alle ggz-middelen is in de onderstaande tabel opgenomen. Voor de geneeskundige en intramurale langdurige ggz zijn over 2018 realisatiecijfers opgenomen. Voor de geneeskundige ggz betreft dit een zeer voorlopig cijfer.

Realisatiecijfers over de jeugd-ggz en beschermd wonen zijn niet bekend. Voor de Jeugdwet zijn de bij de overheveling door VWS geraamde bedragen in de tabel opgenomen en voor beschermd wonen zijn de budgetten uit het macrobudget Wmo opgenomen.

Tabel 17A Totaal middelen ggz (bedragen x € 1 miljard)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Geneeskundige ggz (Zvw)1

3,9

4,1

4,2

4,2

4,3

4,3

4,3

Intramurale langdurige ggz (Wlz)2

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Jeugd-ggz (Jeugdwet)3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Beschermd wonen (Wmo)4

1,6

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Stand ontwerpbegroting 2020

7,0

7,5

7,6

7,6

7,7

7,7

7,7

1

Ggz Zvw inclusief poh-ggz (Bron poh-ggz: 2018, ZiNL. Vanaf 2019 raming o.b.v. 2018).

2

Met ingang van 2018 betreft dit beleidsinformatie op basis van declaratiegegevens.

3

Geraamd beschikbaar budget op basis van overgeheveld bedrag in 2015. Dit geeft geen goed beeld van wat er werkelijk door gemeenten wordt besteed aan de jeugd-ggz.

4

Budgetten volgens meicirculaire gemeentefonds 2019

Figuur 11A Samenstelling totale middelen ggz 2020 (in miljarden euro’s)

Figuur 11A Samenstelling totale middelen ggz 2020 (in miljarden euro’s)
Huisartsen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

2.956,1

3.047,4

3.128,1

3.221,3

3.312,3

3.303,3

3.303,3

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 82,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

106,7

109,5

112,8

116,0

115,7

115,7

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 3,9

0,0

11,2

19,0

17,2

0,0

0,0

Totaal bijstellingen

– 86,6

106,7

120,8

131,8

133,2

115,7

115,7

Stand ontwerpbegroting 2020

2.869,6

3.154,1

3.248,9

3.353,1

3.445,4

3.418,9

3.418,9

               

Deze sector bevat de huisartsenzorg. De uitgaven bestaan uit vergoedingen voor inschrijftarieven, consulttarieven (ook voor de poh ggz en poh somatische zorg), avond- nacht en weekenddiensten, overige tarieven, bijzondere betalingen, resultaatbeloning & zorgvernieuwing huisartsen, verloskundige hulp door huisartsen en het deel van de kwaliteitsgelden dat betrekking heeft op ondersteuning van de eerstelijnszorg (middelen voor de Regionale Ondersteuningsstructuren).

 
               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

 

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 3,9

           
               

Beleidsmatig

             

Correctieboeking middelen programma OPEN

   

11,2

19,0

17,2

   

Voor het gezamenlijk programma OPEN (Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) is in de jaren 2019–2022 in totaal € 75 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden deels via de VWS-begroting en deels via de premie (afspraken tussen verzekeraars en aanbieders) uitgegeven. Omdat alle middelen op de VWS-begroting waren geplaatst, vindt nu een schuif van begroting naar premie plaats.

             
Multidisciplinaire zorgverlening (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

614,7

630,1

645,9

665,2

685,2

685,2

685,2

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 14,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

21,4

22,0

22,6

23,3

23,3

23,3

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 0,7

0,0

0,0

– 0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal bijstellingen

– 15,5

21,4

22,0

22,6

23,3

23,3

23,3

Stand ontwerpbegroting 2020

599,2

651,5

667,8

687,9

708,5

708,5

708,5

               

De multidisciplinaire zorgverlening (MDZ) betreft ketenzorg en geïntegreerde eerstelijnszorg. Binnen de ketens wordt zorg verleend waarbij zorgaanbieders van diverse disciplines de zorgonderdelen in samenhang en in samenwerking met de betreffende patiënt leveren.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 0,7

           
Tandheelkundige zorg Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

780,1

791,3

791,3

791,3

791,3

791,3

791,3

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 20,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 2,8

– 2,8

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Totaal bijstellingen

– 22,9

3,5

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

Stand ontwerpbegroting 2020

757,1

794,8

797,9

797,9

797,9

797,9

797,9

               

Deze sector bevat de eerstelijns tandheelkundige zorg.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 2,8

– 2,8

– 2,8

– 2,8

– 2,8

– 2,8

– 2,8

               

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Paramedische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

819,1

828,4

826,5

824,8

824,8

824,8

824,8

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 50,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

– 16,7

– 16,8

– 16,8

– 16,8

– 16,8

– 16,8

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 0,9

– 0,9

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Totaal bijstellingen

– 51,8

– 17,6

– 6,7

– 6,8

– 6,8

– 6,8

– 6,8

Stand ontwerpbegroting 2020

767,3

810,8

819,8

818,0

818,0

818,0

818,0

waarvan fysiotherapie

513,4

544,8

550,2

548,4

548,4

548,4

548,4

waarvan oefentherapie

23,2

24,3

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

waarvan logopedie

138,7

145,4

147,4

147,4

147,4

147,4

147,4

waarvan ergotherapie

48,1

50,3

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

waarvan dieetadvisering

43,9

45,9

46,6

46,6

46,6

46,6

46,6

               

De paramedische zorg omvat fysiotherapie, oefentherapie Caesar, oefentherapie Mensendieck, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 0,9

– 0,9

– 0,9

– 0,9

– 0,9

– 0,9

– 0,9

               

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Verloskunde (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

254,0

257,9

257,9

257,9

257,9

257,9

257,9

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 12,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

– 3,2

– 5,4

– 5,4

– 5,4

– 5,4

– 5,4

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

1,8

1,8

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Totaal bijstellingen

– 10,5

– 1,4

– 3,3

– 3,3

– 3,3

– 3,3

– 3,3

Stand ontwerpbegroting 2020

243,5

256,5

254,6

254,6

254,6

254,6

254,6

               

Deze sector bevat de extramuraal verstrekte verloskundige zorg. De verloskundige zorg verricht door huisartsen is bij de sector huisartsenzorg opgenomen.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

               

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Kraamzorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

316,5

319,2

319,2

319,2

319,2

319,2

319,2

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

3,3

3,3

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Totaal bijstellingen

– 2,3

9,3

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

Stand ontwerpbegroting 2020

314,2

328,5

328,8

328,8

328,8

328,8

328,8

               

Op deze sector worden de uitgaven voor kraamzorg geraamd en verantwoord. De kraamzorg is tweeledig. Allereerst houdt deze de partusassistentie in: de ondersteuning bij de bevalling door de verloskundige. Daarnaast levert de kraamverzorgende hulp gedurende de eerste dagen na de bevalling en geeft zij advies met betrekking tot de verzorging van de pasgeborene en de kraamvrouw.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

               

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

176,5

181,1

181,1

181,1

181,1

181,1

181,1

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 19,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

– 10,1

– 10,1

– 10,1

– 10,1

– 10,1

– 10,1

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 1,8

– 1,8

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Totaal bijstellingen

– 21,0

– 11,9

– 7,4

– 7,4

– 7,4

– 7,4

– 7,4

Stand ontwerpbegroting 2020

155,4

169,2

173,6

173,6

173,7

173,7

173,7

               

Zorg aan zintuiglijk beperkten betreft de zorg aan auditief en/of communicatief beperkten, visueel beperkten en doofblinden vanuit de Zorgverzekeringswet.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 1,8

– 1,8

– 1,8

– 1,8

– 1,8

– 1,8

– 1,8

               

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

Medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

22.547,9

22.833,1

22.984,4

23.095,1

23.088,3

22.951,8

22.951,8

Bijstellingen jaarverslag 2018

61,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

768,3

773,4

777,2

776,9

772,3

772,4

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 7,5

1,0

3,8

– 2,1

– 1,7

– 3,0

1,6

Totaal bijstellingen

54,3

769,3

777,2

775,1

775,2

769,3

774,0

Stand ontwerpbegroting 2020

22.602,2

23.602,4

23.761,7

23.870,2

23.863,5

23.721,2

23.725,8

               

In deze sector worden de uitgaven aan medisch-specialistische zorg verantwoord.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 7,5

           
               

Beleidsmatig

             

Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ

   

9,7

       

Voor de nabetalingen bij de vaststelling van subsidies in het kader van de subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ 2016 in 2020 is een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar, terwijl voor de verwachte feitelijke nabetalingen niet meer dan € 0,3 miljoen nodig is. Aangezien de middelen voor de subsidieregeling indertijd zijn onttrokken aan het kader MSZ vloeit het niet-benodigde bedrag terug.

             
               

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg

   

– 2,9

0,9

1,3

   

Voor voorwaardelijke toelating zijn meerjarig middelen gereserveerd en toegevoegd aan het kader MSZ. Op basis van een raming van het Zorginstituut over de uitgaven aan voorwaardelijke toelating worden de middelen die hiervoor in het kader MSZ zijn opgenomen bijgesteld.

             
               

Technisch

             

Dekking patiëntveiligheid

   

– 4,0

– 4,0

– 4,0

– 4,0

 

Uitbreiding hielprikscreening

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

               

Extrapolatie 2024

           

0,6

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.081,8

1.109,4

1.130,4

1.150,4

1.170,4

1.170,4

1.170,4

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 57,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

39,9

39,8

40,4

41,2

41,6

42,1

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 4,3

– 18,9

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Totaal bijstellingen

– 61,5

21,0

43,8

44,4

45,2

45,6

46,1

Stand ontwerpbegroting 2020

1.020,3

1.130,4

1.174,2

1.194,8

1.215,5

1.215,9

1.216,4

               

Geriatrische revalidatiezorg richt zich met name op kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen, die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan. Doel is hen te helpen terug te keren naar de oude woonsituatie en maatschappelijk te blijven participeren.

Verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Verblijf in verband met zorg zoals huisartsen die plegen te bieden – het zogenoemde eerstelijnsverblijf – is onder deze aanspraak mogelijk.

Met de geriatrische revalidatiezorg is in 2019 naar huidig inzicht € 772,7 miljoen gemoeid, met het eerstelijnsverblijf € 357,7 miljoen.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

             

Geriatrische revalidatiezorg

– 3,9

– 3,9

– 3,9

– 3,9

– 3,9

– 3,9

– 3,9

Eerstelijns verblijf

– 0,4

           
               

Toedeling volumegroei tranche 2020

             

Geriatrische revalidatiezorg

   

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

               

Technisch

             

Overheveling subsidieregeling extramurale behandeling voor geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

   

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

De subsidieregeling extramurale behandeling wordt gefaseerd ondergebracht onder de Zvw.

             
               

Overig technisch

 

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

753,1

760,2

764,3

764,3

764,3

764,3

764,3

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 12,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

13,9

23,9

24,9

25,9

25,9

25,9

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

0,0

0,0

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

Totaal bijstellingen

– 12,3

13,9

31,2

32,2

33,2

33,2

33,2

Stand ontwerpbegroting 2020

740,8

774,1

795,5

796,5

797,5

797,5

797,5

               

Voor het leveren van topreferente zorg en onderzoek en innovatie, alsmede daarmee samenhangende kapitaallasten kunnen ziekenhuizen in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

97,0

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

0,0

0,0

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Totaal bijstellingen

– 3,9

3,4

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

Stand ontwerpbegroting 2020

93,1

105,9

107,1

107,1

107,1

107,1

107,1

               

Op deze sector worden de uitgaven geraamd van de beschikbaarheidbijdragen ten behoeve van de spoedeisende hulp, Calamiteitenhospitaal, MMT (mobiele medische teams) met helikopter en voertuig, ambulancehelikopter Waddeneilanden, coördinatie traumazorg en ROAZ, gespecialiseerde brandwondenzorg, OTO (opleiden, trainen en oefenen), acute verloskunde, post mortem orgaanuitname en weefseluitnameteams. De beschikbaarheidbijdragen academische zorg (incl. kapitaallasten academische zorg) en opleidingen worden apart gepresenteerd.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Overig curatieve zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

467,1

500,2

502,7

500,2

496,2

493,7

493,7

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

18,2

– 9,1

– 9,2

– 9,3

– 9,4

– 9,4

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

17,9

1,9

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

Totaal bijstellingen

17,7

20,1

– 1,0

– 1,1

– 1,2

– 1,3

– 1,3

Stand ontwerpbegroting 2020

484,8

520,3

501,7

499,1

495,0

492,4

492,4

               

De sector overig curatieve zorg omvat onder andere de huisartsenlaboratoria, trombosediensten en de uitgaven op basis van de beleidsregel innovatie. Per 2019 zijn ook de uitgaven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) hier ondergebracht.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

17,9

           

De uitgaven zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. De actuele realisatiecijfers over 2018 zijn € 17,9 miljoen hoger dan ten tijde van de actualisatie voor het jaarverslag 2018. Met name de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek en trombosediensten zijn hoger dan toen gerapporteerd. Aangezien eerdere cijfers over 2018 juist een dalend verloop lieten zien en onduidelijk is wat de oorzaak is van de nu gerapporteerde stijging, wordt de overschrijding vooralsnog incidenteel verwerkt.

             
               

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

               

Beleidsmatig

             

BTW-bijstelling GLI

 

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Geneeskundige ggz (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.731,9

3.814,4

3.877,5

3.912,5

3.940,0

3.940,0

3.940,0

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2018

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 59,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

136,9

139,1

140,4

141,4

141,4

141,4

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 9,1

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Totaal bijstellingen

– 67,014

138,3

140,5

141,8

142,8

142,8

142,8

Stand ontwerpbegroting 2020

3.664,9

3.952,7

4.018,0

4.054,3

4.082,8

4.082,8

4.082,8

               

Deze sector omvat de uitgaven aan de geneeskundige ggz en omvat de basis en de gespecialiseerde ggz, de langdurige op behandeling gerichte intramurale ggz, de uitgaven voor de diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie en de beschikbaarheidbijdragen voor de ggz.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 9,1

           
               

Technisch

             

Ambulantiseringsschuif ggz

 

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Geneesmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

4.750,5

5.037,3

4.908,8

4.795,3

4.661,3

4.648,4

4.648,4

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 92,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

– 50,5

– 97,7

– 170,6

– 174,0

– 174,3

– 174,3

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 9,2

– 49,2

140,4

140,4

140,4

140,4

140,4

Totaal bijstellingen

– 101,9

– 99,7

42,6

– 30,2

– 33,6

– 34,0

– 34,0

Stand ontwerpbegroting 2020

4.648,6

4.937,6

4.951,5

4.765,1

4.627,7

4.614,4

4.614,4

               

Op deze sector worden de uitgaven voor extramurale geneesmiddelen geraamd en verantwoord.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 9,2

– 49,2

– 9,2

– 9,2

– 9,2

– 9,2

– 9,2

De onderschrijding in 2018 van € 9,2 miljoen wordt structureel verondersteld. Uit eerste (voorlopige) cijfers over 2019 blijkt een additonele onderschrijding van € 40 miljoen op te treden. Het structurele karakter hiervan moet bezien worden als er meer definitieve cijfers beschikbaar komen.

             
               

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

149,6

149,6

149,6

149,6

149,6

Hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.553,2

1.618,0

1.659,8

1.626,2

1.600,3

1.598,9

1.598,9

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 57,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

– 30,3

– 34,7

– 35,6

– 36,3

– 36,3

– 36,3

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 1,9

– 1,9

53,7

53,7

53,7

53,7

53,7

Totaal bijstellingen

– 59,1

– 32,2

19,0

18,1

17,5

17,4

17,4

Stand ontwerpbegroting 2020

1.494,1

1.585,8

1.678,7

1.644,3

1.617,8

1.616,3

1.616,3

               

Op deze sector worden de uitgaven geraamd en verantwoord voor extramurale hulpmiddelen die verstrekt worden krachtens de Regeling hulpmiddelen.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 1,9

– 1,9

– 1,9

– 1,9

– 1,9

– 1,9

– 1,9

               

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

55,6

55,6

55,6

55,6

55,6

Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.859,7

3.956,2

4.059,9

4.155,1

4.251,0

4.247,2

4.247,2

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 217,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

142,0

145,7

149,1

152,5

152,4

152,0

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 4,9

– 80,0

– 78,5

– 78,5

– 78,5

– 78,5

– 89,5

Totaal bijstellingen

– 222,5

62,0

67,2

70,6

74,0

73,9

62,5

Stand ontwerpbegroting 2020

3.637,2

4.018,1

4.127,1

4.225,7

4.325,1

4.321,1

4.309,7

               

Binnen de aanspraak wijkverpleging is sprake van zowel verpleging als verzorging. Hierbij gaat het om verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging, injecties en catheterisaties en verzorgende handelingen zoals wassen en aankleden. Binnen de aanspraak wijkverpleging zijn naast de (wijk)verpleegkundige ook verzorgenden en gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam. Financiering kan ook plaatsvinden via een persoonsgebonden budget.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 4,9

           
               

Technisch

             

Technische schuif wijkverpleging

 

– 80,0

– 80,0

– 80,0

– 80,0

– 80,0

– 80,0

Vanaf 2018 controleren zorgverzekeraars strenger op gedeclareerde zorg via de Zvw voor Wlz-gerechtigden. Hierdoor worden zorglasten, die voorheen ten oprechte in de Zvw landden, nu ten laste van de Wlz gedeclareerd. Op basis van data-onderzoek heeft het CBS berekend dat het bij de wijkverpleging gaat om € 80 miljoen, die voorheen via de Zvw werd gedeclareerd, maar ten laste van de Wlz moet komen. Via een technische schuif naar de Wlz wordt dit nu structureel gecorrigeerd.

             
               

Overheveling uitgaven Fokusbewoners

   

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

               

Extrapolatie 2024

           

– 11,0

Betreft de oploop van de maatregel «Overheveling persoonlijke verzorging» uit het Regeerakkoord Rutte II (totaal € 20 miljoen, waarvan aandeel gemeentefonds 45% en aandeel Zvw 55%). Deze reeks loopt op tot en met 2026.

             
Ambulancevervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

631,8

647,8

633,3

630,3

631,9

631,9

631,9

Bijstellingen jaarverslag 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

23,4

22,9

22,8

22,8

22,8

22,8

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 58,5

0,0

17,4

17,4

17,4

17,4

17,4

Totaal bijstellingen

– 58,5

23,4

40,3

40,2

40,2

40,2

40,2

Stand ontwerpbegroting 2020

573,3

671,2

673,6

670,5

672,1

672,1

672,1

               

De ambulancezorg kent twee kerntaken: spoedvervoer en besteld vervoer. Daarnaast staan ambulances ook paraat voor geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Op deze sector worden tevens de uitgaven Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA) verantwoord.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 58,5

           

Doordat een nieuwe systematiek van ramen en verantwoorden is ingevoerd bij de ambulancediensten, kon het Zorginstituut nog geen stabiel beeld van de uitgaven in deze sector geven ten tijde van het VWS-jaarverslag 2018. Daarom is toen besloten de uitgaven op deze sector niet te actualiseren. Inmiddels is dit opgelost en kan gesteld worden dat de onderschrijding in het ambulancevervoer in 2018 € 58,5 miljoen bedraagt. Deze onderschrijding wordt incidenteel in 2018 verwerkt.

             
               

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

17,4

17,4

17,4

17,4

17,4

               
Overig ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

114,3

125,7

130,6

130,6

130,6

130,6

130,6

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

1,9

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

0,2

0,2

– 4,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Totaal bijstellingen

– 2,5

2,1

– 2,0

2,3

2,3

2,3

2,3

Stand ontwerpbegroting 2020

111,8

127,8

128,6

132,8

132,8

132,9

132,9

               

Het overig ziekenvervoer betreft het vervoer van patiënten van en naar zorgaanbieders. Hiervoor in aanmerking komen verzekerden die chemo- of radiotherapie ondergaan, nierdialyse ondergaan, zich uitsluitend in een rolstoel kunnen verplaatsen, zeer slechtziend zijn of van hun zorgverzekeraar hiervoor toestemming hebben gekregen. Het betreft zowel commercieel vervoer als vergoeding van de kosten van openbaar vervoer. Per 1 januari 2019 wordt aan de aanspraak voor ziekenvervoer het vervoer ten behoeve van consulten, (na)controles en (bloed)onderzoek toegevoegd, indien deze als onderdeel van de primaire behandeling noodzakelijk zijn.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

               

Beleidsmatig

             

Ziekenvervoer – extramurale behandeling

   

– 4,3

       
Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.329,4

1.359,8

1.349,0

1.300,2

1.322,8

1.322,8

1.322,8

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

– 178,7

– 130,4

– 42,1

– 105,0

– 65,0

– 35,0

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

0,0

15,0

17,0

– 33,0

30,6

30,6

30,6

Totaal bijstellingen

– 150,0

– 163,7

– 113,4

– 75,1

– 74,4

– 34,4

– 4,4

Stand ontwerpbegroting 2020

1.179,4

1.196,0

1.235,5

1.225,1

1.248,4

1.288,4

1.318,4

               

Op deze sector worden de specialistische vervolgopleidingen uit het zogenaamde opleidingsfonds (inclusief de opleiding tot huisarts) en een aantal ggz-opleidingen via een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) gefinancierd. De uitvoering geschiedt door de NZa. De betalingen lopen via het Zorginstituut Nederland.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

               

Technisch

             

Opleidingsbudgetten

   

– 13,7

– 63,7

     

Om onder SectorplanPlus ook voor de onder de begroting vallende sectoren in zorg en welzijn opleidingsplannen te kunnen honoreren worden opleidingsmiddelen (die conform de ramingsbijstelling niet noodzakelijk zijn voor de beschikbaarheidbijdrage opleidingen) overgeheveld naar de begroting.

             
               

Overboeking ggz-opleidingen

 

15,0

         

In het hoofdlijnenakkoord ggz zijn voor het jaar 2019 middelen gereserveerd voor extra plaatsen ggz-opleidingen. Deze middelen worden deels via de beschikbaarheidsbijdrage (premie) betaald. Daarom vindt een ijklijnmutatie van artikel 4 van de VWS-begroting naar deze sector plaats.

             
               
Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

699,5

707,0

706,2

705,3

705,3

705,3

705,3

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 37,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

– 23,8

– 23,8

– 23,9

– 23,9

– 23,9

– 23,9

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

– 5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal bijstellingen

– 43,3

– 23,8

– 23,8

– 23,9

– 23,9

– 23,9

– 23,9

Stand ontwerpbegroting 2020

656,1

683,2

682,3

681,5

681,5

681,5

681,5

               

Deze sector betreft de grensoverschrijdende zorg binnen en buiten het macroprestatiebedrag (mpb). Binnen het mpb betreft het zorgkosten gemaakt in het buitenland door verzekerden bij Nederlandse zorgverzekeraars.

De grensoverschrijdende zorg buiten het mpb betreft de lasten van internationale verdragen. Het gaat om kosten van zorg aan personen die buiten Nederland wonen en niet aan Nederlandse sociale verzekeringswetgeving zijn onderworpen, maar die op grond van een Europese verordening of een door Nederland gesloten verdrag inzake sociale zekerheid recht hebben op geneeskundige zorg ten laste van Nederland. Het betreft ook de kosten van medische zorg voor personen die verzekerd zijn in het buitenland en langdurig of kortdurend verblijven in Nederland. Deze kosten worden doorberekend aan de internationale verdragspartners. Deze baten worden in mindering gebracht op de lasten.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 5,9

           
Nominaal en onverdeeld Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

84,8

1.733,1

3.590,7

5.478,7

7.695,1

11.267,4

11.267,4

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2018

– 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2018

515,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

– 1.719,6

– 2.408,7

– 2.757,9

– 3.239,7

– 3.670,3

– 4.106,2

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

0,0

– 229,1

– 264,4

– 27,2

– 19,6

– 6,5

3.465,9

Totaal bijstellingen

– 84,8

– 1.948,7

– 2.673,2

– 2.785,1

– 3.259,4

– 3.676,8

– 640,3

Stand ontwerpbegroting 2020

0,0

– 215,6

917,5

2.693,5

4.435,7

7.590,6

10.627,1

               

Deze niet-beleidsmatige sector heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit deze sector vinden overboekingen van loon- en prijsbijstelling naar de loon- en prijsgevoelige deelsectoren plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op deze sector geplaatst die nog niet aan de sectoren zijn toegedeeld.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

 

– 222,0

– 200,0

       

Op basis van voorlopige cijfers van declaraties in het eerste kwartaal van 2019 en ramingen van zorgverzekeraars over de totale zorguitgaven per sector in 2019, tekent zich een onderschrijding af binnen de curatieve zorg. Een deel van deze onderschrijding vindt plaats in sectoren waar hoofdlijnenakkoorden voor gelden. Deze wordt niet ingeboekt, omdat daar afspraken zijn gemaakt over de maximale uitgavenplafonds. Het deel van de onderschrijding dat zich buiten de sectoren met hoofdlijnenakkoorden bevindt, wordt voor de jaren 2019 en 2020 ingeboekt.

             
               

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

– 299,3

– 299,3

– 299,3

– 299,3

– 299,3

Dit betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2020 aan de verschillende sectoren.

             
               

Loon- en prijsontwikkeling

   

183,5

189,6

197,5

209,4

221,4

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

             
               

Beleidsmatig

             

Beschikbaarheid geneesmiddelen

   

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Met de Tweede Kamer is afgesproken om de mogelijkheden van een beschikbaarheidsregeling voor geneesmiddelen in de sluis (intra- en extramuraal) te verkennen. In afwachting van de precieze vormgeving wordt hiervoor een structureel bedrag van € 10 miljoen gereserveerd.

             
               

Taakstelling MSZ

   

40,0

75,0

75,0

75,0

75,0

De oploop van een taakstelling op de medisch-specialistische zorg in 2020 en 2021 uit het regeerakkoord-Rutte I is in het bestuurlijk akkoord MSZ 2019–2022 gecompenseerd. Dit is verwerkt in de VWS-begroting 2019. De oploop van deze taakstelling wordt gedekt binnen het Uitgavenplafond Zorg en derhalve tegengeboekt.

             
               

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg

 

– 7,0

2,9

– 0,9

– 1,3

   
               

Technisch

             

Dekking parkeerkosten EMA

   

– 0,5

– 0,5

– 0,5

– 0,5

– 0,5

Dekking patiëntveiligheid

   

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

 

Overig

 

– 0,1

– 0,1

– 0,1

– 0,1

– 0,1

– 0,1

               

Extrapolatie 2024

           

3.459,4

Deze mutatie betreft voornamelijk de extrapolatie van de groeiruimte en de loon- en prijsbijstelling op basis van de MLT-doorrekening 2017–2021 van het CPB, doorgetrokken naar 2024. Dit betreft een technische boeking, want de groeiruimte en de loon- en prijsbijstelling worden bij een nieuwe MLT opnieuw vastgesteld.

             
Ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.207,7

3.114,9

3.147,9

3.181,3

3.315,2

3.498,0

3.498,0

Bijstellingen jaarverslag 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

0,0

0,0

41,8

34,1

– 6,4

– 6,4

176,9

Totaal bijstellingen

0,0

0,0

41,8

34,1

– 6,4

– 6,4

176,9

Stand ontwerpbegroting 2020

3.207,7

3.114,9

3.189,7

3.215,4

3.308,8

3.491,6

3.674,9

               

Deze sector betreft de opbrengst van het eigen risico binnen de Zvw.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering eigen risico

   

41,8

34,1

– 6,4

– 6,4

– 40,6

Op basis van nieuwe data (van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)) over de verdeling van zorguitgaven en het aantal verzekerden blijkt dat de groei van de Zvw-uitgaven minder dan verwacht neerslaat bij mensen die het eigen risico toch al volmaken en blijkt een groei in het aantal verzekerden. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van de ontvangsten eigen risico. Daartegenover staat de lagere Zvw-uitgavenraming (onder ander als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling zoals geraamd door het CPB), die leidt tot minder ontvangsten eigen risico. Vanaf 2022 is dit laatste effect dominant.

             
               

Technisch

             

Extrapolatie 2024

           

217,5

De geraamde stijging van de opbrengsten uit het eigen risico resulteren uit de geraamde stijging van het verplicht eigen risico en de geraamde stijging van de zorguitgaven.

             
6.1.2 Wet langdurige zorg (Wlz)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz in het afgelopen jaar voor de jaren 2018 tot met 2024. In tabel 18 wordt de opbouw van de Wlz-uitgaven en ontvangsten op sector niveau weergegeven. De sector nominaal en onverdeeld bevat de nog niet toebedeelde maatregelen, de nog niet uitgedeelde groeiruimte en loon- en prijsbijstellingen. In deze paragraaf wordt na tabel 18 per deelsector ingegaan op de bijstellingen die hebben plaatsgevonden tussen de 1e suppletoire begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 (inclusief de meerjarige doorwerking).

Tabel 18 Opbouw van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte

18.837,0

20.740,9

21.498,4

22.017,7

22.303,6

22.215,3

22.145,1

Ouderenzorg

10.079,1

11.528,4

12.083,7

12.625,3

12.912,0

12.838,2

12.768,7

Gehandicaptenzorg

6.818,7

7.166,4

7.335,2

7.317,7

7.312,2

7.304,1

7.303,6

Langdurige ggz

447,4

597,9

608,8

604,9

605,0

604,9

604,9

Volledig pakket thuis

661,1

511,8

515,9

516,0

516,0

516,0

516,0

Extramurale zorg

565,0

646,3

653,4

647,2

641,5

635,1

634,9

Overige binnen contracteerruimte

265,7

290,1

301,4

306,6

316,9

316,9

316,9

               

Persoonsgebonden budgetten

1.895,4

2.084,8

2.171,3

2.173,6

2.174,7

2.174,7

2.174,8

               

Buiten contracteerruimte

668,5

764,9

1.400,5

2.776,4

4.347,1

6.137,8

7.938,2

Beheerskosten

196,6

218,6

242,5

234,0

224,3

224,4

231,1

Overig buiten contracteerruimte1

471,9

545,8

553,6

556,9

584,8

586,3

587,3

Nominaal en onverdeeld

0,0

0,5

604,4

1.985,6

3.538,1

5.327,1

7.119,8

               

Bruto Wlz-uitgaven begroting 2019

21.400,9

23.590,7

25.070,2

26.967,8

28.825,5

30.527,8

32.258,0

Eigen bijdrage Wlz

1.812,8

1.843,0

1.931,4

2.022,1

2.114,7

2.211,2

2.312,8

Netto Wlz-uitgaven begroting 2019

19.588,1

21.747,6

23.138,8

24.945,7

26.710,8

28.316,6

29.945,2

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

1

Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren; bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

In figuur 12 is de samenstelling van de bruto Wlz-uitgaven per sector weergegeven voor het jaar 2020.

Figuur 12 samenstelling bruto Wlz-uitgaven 2020

Figuur 12 samenstelling bruto Wlz-uitgaven 2020
Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

18.911,8

19.919,0

20.548,3

21.075,3

21.396,1

21.319,4

21.319,4

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2018

– 70,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 19,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

557,2

603,6

591,9

557,0

545,3

550,3

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

15,0

264,6

346,5

350,5

350,5

350,5

275,4

Totaal bijstellingen

– 74,8

821,9

950,2

942,4

907,5

895,9

825,7

Stand ontwerpbegroting 2020

18.837,0

20.740,9

21.498,4

22.017,7

22.303,6

22.215,3

22.145,1

               

Op deze sector staat de uitgavenontwikkeling van de intramurale ouderenzorg, gehandicaptenzorg, langdurige ggz (bestaande uit de zorgzwaartepakketten, de normatieve huisvestingscomponent, de toeslagen en vergoedingen voor dagbestedingen en vervoer), het volledig pakket thuis (VPT), de extramurale zorg en de overig ZIN binnen contracteerruimte.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

 

190,0

         

Op grond van uitvoeringsinformatie en advies van de NZa worden de gereserveerde herverdelingsmiddelen 2019 ad € 200 miljoen volledig en structureel beschikbaar gesteld en wordt het Wlz-kader vanaf 2019 structureel aanvullend met € 270 miljoen verhoogd. Dit kan vanaf 2020 volledig worden gedekt binnen het Wlz-kader. Incidenteel wordt de tegenvaller in 2019 gedeeltelijk gedekt via een onderschrijding in het Zvw-kader (€ 190 miljoen). Daarnaast vindt er een technische schuif plaats vanuit de wijkverpleging (€ 80 miljoen, zie hieronder).

             
               

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

412,9

412,9

412,9

412,9

412,9

               

Beleidsmatig

             

Ouderenzorg

             

Tariefherijking verpleeghuiszorg

   

– 87,0

– 87,0

– 87,0

– 87,0

– 87,0

Conform het advies van de NZa worden de tarieven voor de verpleeghuiszorg op basis van het kostenonderzoek 2018 herijkt. De tariefherijking leidt per saldo tot € 87 miljoen lagere uitgaven.

             
               

Ramingsbijstelling Wlz

   

– 55,0

– 55,0

– 55,0

– 55,0

– 55,0

Vanwege de gedeeltelijke overlap met de middelen uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is de oorspronkelijk voorziene oploop van middelen voor Waardigheid en Trots (€ 55 miljoen) vanaf 2020 komen te vervallen. De middelen die in 2019 beschikbaar waren, blijven structureel beschikbaar.

             
               

Verhoging kader Wlz

15,0

           

Door een snellere toename van het aantal indicaties in de Wlz en door de effecten van de samenloop in Zvw-Wlz is er in 2018 een geringe overschrijding van het Wlz-kader.

             
               

Technisch

             

Technische schuif wijkverpleging

 

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Vanaf 2018 controleren zorgverzekeraars strenger op gedeclareerde zorg via de Zvw voor Wlz-gerechtigden. Hierdoor worden zorglasten, die voorheen ten oprechte in de Zvw landden, nu ten laste van de Wlz gedeclareerd. Op basis van data-onderzoek heeft het CBS berekend dat het bij de wijkverpleging gaat om € 80 miljoen, die voorheen via de Zvw werd gedeclareerd, maar ten laste van de Wlz moet komen. Via een technische schuif naar de Wlz wordt dit nu structureel gecorrigeerd.

             
               

Ambulantiseringsschuif ggz

 

– 1,4

– 1,4

– 1,4

– 1,4

– 1,4

– 1,4

CIZ

 

– 4,0

– 4,0

       

Overheveling roerende voorzieningen gemeentefonds

   

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

               

Extrapolatie 2024

           

– 75,2

Betreft voornamelijk de oploop van de efficiency-opdracht die is gekoppeld aan de intensivering kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

             
               
Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.984,2

2.070,2

2.070,7

2.072,9

2.074,0

2.074,0

2.074,0

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2018

– 61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 27,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

14,6

14,6

14,7

14,7

14,7

14,7

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

0,0

0,0

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Totaal bijstellingen

– 88,8

14,6

100,6

100,7

100,7

100,7

100,7

Stand ontwerpbegroting 2020

1.895,4

2.084,8

2.171,3

2.173,6

2.174,7

2.174,7

2.174,8

               

Deze sector betreft de uitgaven in het kader van de persoonsgebonden budgetten.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

198,9

197,5

196,5

193,7

191,2

191,2

191,2

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

20,1

33,4

29,2

23,2

23,3

27,3

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

0,0

1,0

12,6

11,1

9,8

9,8

12,6

Totaal bijstellingen

– 2,3

21,1

46,0

40,2

33,0

33,1

39,9

Stand ontwerpbegroting 2020

196,6

218,6

242,5

234,0

224,3

224,4

231,1

               

Onder deze sector vallen de uitvoeringskosten van de Wlz van zorgkantoren en de SVB (pgb) en de kosten van het College Sanering Zorginstellingen.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

               

Beleidsmatig

             

Toegang ggz beheerskosten zorgkantoren

   

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

               

Technisch

             

Pilots cliëntenondersteuning

 

0,6

2,0

1,3

     

Uitbreiding Challenge verpleeghuizen

 

0,4

0,8

       
               

Extrapolatie 2024

           

2,8

Overig buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

465,7

484,5

485,3

485,6

510,6

510,6

510,6

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2018

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

48,9

49,4

48,9

49,3

48,9

48,9

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

0,0

12,4

18,9

22,4

24,9

26,8

27,8

Totaal bijstellingen

6,2

61,3

68,3

71,3

74,2

75,7

76,7

Stand ontwerpbegroting 2020

471,9

545,8

553,6

556,9

584,8

586,3

587,3

               

Op deze sector worden de kosten verantwoord van bovenbudgettaire vergoedingen voor individueel aangepaste hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

               

Technisch

             

Overheveling subsidieregeling extramurale behandeling voor geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

   

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

De subsidieregeling extramurale behandeling wordt gefaseerd ondergebracht onder de Zvw. (sector geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf).

             
               

Overheveling uitgaven Fokusbewoners

   

– 1,5

– 1,5

– 1,5

– 1,5

– -1,5

Uitbreiding hielprikscreening

 

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

Ramingsbijstelling Wlz

 

– 1,6

– 2,1

– 1,6

– 1,1

– 0,7

– 0,7

Overheveling mobiliteitshulpmiddelen

   

6,5

9,5

11,5

13,0

14,0

Overig technisch

 

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Nominaal en onverdeeld Wlz (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3,8

1.058,8

2.587,3

4.261,8

6.021,0

8.026,4

8.026,4

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

– 1.004,9

– 1.392,4

– 1.564,4

– 1.762,6

– 1.989,3

– 2.244,6

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

0,0

– 53,4

– 590,5

– 711,9

– 720,4

– 709,9

1.338,0

Totaal bijstellingen

– 3,8

– 1.058,3

– 1.982,9

– 2.276,2

– 2.483,0

– 2.699,2

– 906,6

Stand ontwerpbegroting 2020

0,0

0,5

604,4

1.985,6

3.538,1

5.327,1

7.119,8

               

Deze niet-beleidsmatige sector heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit deze deelsector vinden overboekingen van loon- en prijsbijstelling naar de loon- en prijsgevoelige deelsectoren binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op deze deelsector geplaatst die nog niet aan de deelsectoren zijn toegedeeld.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Toedeling volumegroei tranche 2020

   

– 516,4

– 516,4

– 516,4

– 516,4

– 516,4

Dit betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2020 aan de verschillende sectoren

             
               

Loon- en prijsontwikkeling

   

99,0

106,1

113,0

118,9

125,0

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

             
               

Beleidsmatig

             

Ramingsgsbijstelling Wlz

 

1,6

– 49,9

– 163,4

– 163,9

– 164,3

– 164,3

Op basis van actualisatiegegevens wordt de raming van de volume groei verlaagd.

Dit betreft een ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen.

             
               

Technisch

             

Groeiruimte Wmo Beschermd Wonen

   

– 53,2

– 53,2

– 53,2

– 53,2

– 53,2

Dit betreft de verwachte volumegroei in 2020 voor Wmo Beschermd Wonen.

             
               

Ambulantisering in de ggz

 

– 38,0

– 50,0

– 61,0

– 73,0

– 73,0

– 73,0

Ambulantisering in de ggz (IJklijn)

 

– 12,0

– 15,0

– 19,0

– 22,0

– 22,0

– 22,0

Met het bestuurlijk akkoord ggz wordt met de Juiste Zorg op de Juiste Plek binnen het ggz-domein ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot meer zorg in het gemeentelijk domein, zowel voor beschermd wonen als voor begeleiding. Beschermd wonen wordt gefinancierd vanuit een integratie-uitkering. Op basis van de verwachte extra kosten zijn de extra middelen voor circa driekwart geland in de integratie-uitkering beschermd wonen.

             
               

Arduin

 

– 5,0

– 5,0

– 5,0

– 5,0

   
               

Extrapolatie 2024

           

2.041,9

Deze mutatie betreft voornamelijk de extrapolatie van de groeiruimte en de loon- en prijsbijstelling op basis van de MLT-doorrekening 2017–2021 van het regeerakkoord CPB, doorgetrokken naar 2024. Dit betreft een technische boeking, want de groeiruimte en de loon- en prijsbijstelling worden bij een nieuwe MLT opnieuw vastgesteld.

             
Ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.838,1

1.868,3

1.946,9

2.028,5

2.113,6

2.225,6

2.225,6

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2018

– 25,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2019

0,0

– 25,3

– 25,3

– 25,3

– 25,3

– 25,3

– 25,3

Bijstellingen ontwerpbegroting 2020

0,0

0,0

9,7

18,8

26,3

10,9

112,5

Totaal bijstellingen

– 25,3

– 25,3

– 15,5

– 6,4

1,1

– 14,4

87,2

Stand ontwerpbegroting 2020

1.812,8

1.843,0

1.931,4

2.022,1

2.114,7

2.211,2

2.312,8

               

Betreft de eigen bijdragen die binnen de Wlz verplicht zijn.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2020

Autonoom

             

Actualisering eigen bijdrage

   

9,7

18,8

26,3

10,9

3,7

De raming van de eigen bijdrage is aangepast op basis van de kMEV van het Centraal Planbureau (CPB). Daarnaast is als gevolg van de Amvb eigen betalingen Wmo 2015 en Wlz er een verwachte derving in de opbrengsten van de eigen betalingen. Deze derving wordt geraamd op € 1,7 miljoen structureel.

             
               

Technisch

             

Extrapolatie 2024

           

108,8

De geraamde stijging van de eigen bijdragen Wlz in 2024 is gebaseerd op de geraamde volumegroei 2024 en de stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML) 2022 (vanwege de t-2-systematiek).

             
6.2 Fiscale regelingen 2018–2020

Extracomptabele fiscale regelingen

Naast de in dit Financieel Beeld Zorg geraamde zorguitgaven, zijn er fiscale regelingen die betrekking hebben op het beleidsterrein van de zorg. De Minister van Financiën is hoofdverantwoordelijk voor de wetgeving en uitvoering van deze regelingen en voor de budgettaire middelen. In onderstaande tabel is ter informatie het budgettaire belang van deze regelingen vermeld. De cijfers zijn ontleend aan de corresponderende bijlage «Fiscale regelingen» in de Miljoenennota. Naast de regelingen die in onderstaande tabel zijn opgenomen, is er ook een aantal BTW-vrijstellingen voor medische zorg, alsmede regelingen voor teruggaaf van BPM en vrijstelling van MRB die ook voor de zorg van belang zijn. Voor een beschrijving van de regelingen, de doelstelling, de ramingsgrond, een verwijzing naar de laatst uitgevoerde evaluatie en het beoogde jaar van afronding van de volgende evaluatie, wordt verwezen naar de bijlage bij de Miljoenennota «Toelichting op de fiscale regelingen».

Tabel 19 Fiscale regelingen 2018–2020, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)1
 

2018

2019

2020

BTW Laag tarief geneesmiddelen en hulpmiddelen

1.678

1.379

1.416

MRB Verlaagd tarief bestelauto gehandicapten2

15

15

16

1

[-] = regeling is in dat jaar niet van toepassing; [0] = budgettair belang van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.

2

MRB = Motorrijtuigenbelasting

Licence