Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2 Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de HGIS-nota 2021. Zoals uit de hiernavolgende tabel blijkt, neemt de totale omvang van de HGIS voor 2021 af met EUR 64,1 miljoen.

Tabel 3 Omvang van de HGIS (x EUR 1 miljoen)1
 

MJN 2021

VJN 2021

Mutatie

HGIS-uitgaven

6.039,6

5.973,6

‒ 66,0

HGIS-ontvangsten

164,6

166,5

1.9

Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)

5.875,0

5,807,1

‒ 64,1

1

De tabel kan afrondingsverschillen bevatten.

De per saldo afname van het budget kent een aantal oorzaken. Enerzijds stijgt het budget vanwege de doorwerking van de bijgestelde macro-cijfers ten opzichte van eerdere raming zoals deze is opgesteld op Prinsjesdag 2020. Het beschikbare budget voor de HGIS beweegt mee met de economische ontwikkeling. Het non-ODA-deel met het prijsniveau van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de omvang van de Official Development Aid (ODA) met de ontwikkeling van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI). De meest recente CPB-cijfers laten een hoger dan eerder verwachte raming zien van zowel BBP alsook BNI. Anderzijds neemt de HGIS af door een ingeboekte kasschuif om de kasschuif uit 2020 te corrigeren. In de hiernavolgende tabellen is een aantal categorieën opgenomen die per onderdeel beknopt worden toegelicht. Een meer uitgebreide toelichting is daarnaast ook in de verticale toelichting van de Voorjaarsnota 2021 opgenomen en op de respectievelijke departementale begrotingen weergegeven.

Tabel 4 HGIS uitgaven (x EUR 1 miljoen)1

Stand HGIS-nota 2021

6.039,6

1) Aanpassing BNI/BBP raming

50,1

2) Eindejaarsmarge

175,2

3) Overboekingen van/naar HGIS

‒ 24,4

4) Kasschuif

‒ 268,8

5) Desalderingen

1,9

Stand Voorjaarsnota 2021

5.973,6

1

De tabel kan afrondingsverschillen bevatten.

Toelichting uitgavenmutaties

Het uitgavenkader van de HGIS neemt per saldo af met EUR 66 miljoen ten opzichte van de stand die in de HGIS nota 2021 is gepresenteerd. Dit kent de navolgende oorzaken:

  • Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI (ODA) en de prijscomponent van het BBP (non-ODA) is de omvang van de HGIS op dit onderdeel gestegen met EUR 50,1 miljoen. Dit betreft met name de ODA-middelen die hoofdzakelijk op de BHOS-begroting staan.

  • De eindejaarsmarge, die over 2020 is aangevraagd, is in 2021 toegevoegd aan de HGIS en verdeeld over met name de begrotingen van Buitenlandse Zaken, Defensie en Infrastructuur en Waterstaat.

  • Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. Per saldo kent de HGIS op dit onderdeel daardoor een daling van ruim EUR 24,4 miljoen. Een aantal in het oog springende mutaties betreft onder meer de toevoeging van budget aan de HGIS voor het deels compenseren van de consulaire tegenvallende ontvangsten, de technische correctie op de reeks voor de EVF, de overheveling naar Defensie voor de inzet van de BSB op hoog-risico posten en de bijdrage die Defensie doet in het kader van gastlandbeleid voor de NATO Communications and Information Agency (NCIA).

  • De recent bijgestelde groeiramingen van het CPB geven een correctie op de ramingen van vorig jaar waardoor het ODA-budget stijgt. Daarnaast geeft de lager dan verwachte toerekening voor eerste jaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen budgettaire ruimte op de BHOS-begroting. Dit maakt het mogelijk om de in 2020 doorgevoerde kasschuif voor de jaren 2021-2025 terug te draaien en zo de beoogde oplopende buffercapaciteit van het verdeelartikel 5.4 van de BHOS-begroting te herstellen. Zodoende neemt de omvang van de HGIS in 2021 af.

  • Het saldo van de desaleringen bestaat voornamelijk uit twee grote mutaties. Enerzijds nemen de uitgaven toe, vanwege de verkoop van vastgoed (EUR 41,9 miljoen). Deze ontvangsten worden gebruikt om investeringen te doen in de huisvestingsportefeuille conform de huisvestingsstrategie. Anderzijds nemen de ontvangsten af vanwege de tegenvallende consulaire ontvangsten (EUR 39,7 miljoen).

Tabel 5 HGIS ontvangsten (x EUR 1 miljoen)1

Stand HGIS-nota 2021

164,6

Mutaties

1,9

Stand Voorjaarsnota 2021

166,5

1

De tabel kan afrondingsverschillen bevatten.

Toelichting ontvangstenmutaties

Het ontvangstenkader van de HGIS neemt per saldo toe met EUR 1,9 miljoen ten opzichte van de stand die in de HGIS nota 2021 is gepresenteerd. Het saldo van de desaleringen bestaat voornamelijk uit twee grote mutaties. Enerzijds nemen de uitgaven toe, vanwege de verkoop van vastgoed (EUR 41,9 miljoen). Deze ontvangsten worden gebruikt om investeringen te doen in de huisvestingsportefeuille conform de huisvestingsstrategie. Anderzijds nemen de ontvangsten af vanwege de tegenvallende consulaire ontvangsten (EUR 39,7 miljoen).

Licence