Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

In deze Eerste Suppletoire Begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden bezien met de Voorjaarsnota. Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2021. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor Artikel 1 (Primair onderwijs), Artikel 3 (Voortgezet onderwijs), Artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) en Artikel 15 (Media). De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van Kabinet Rutte III.

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven in 2021. Ook bevat dit deel de belangrijkste suppletoire mutaties op de OCW-begroting (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties

Technische mutaties

(stand ontwerpbegroting in € miljoen)

(ondergrens in € miljoen)

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

Overzicht Coronamaatregelen

Ook in het jaar 2021 heeft het kabinet weer diverse (nood)maatregelen genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de spoedeisende maatregelen waarvoor generale middelen beschikbaar zijn gesteld via Incidentele Suppletoire Begrotingen en via deze Eerste Suppletoire Begroting in 2021 op de begroting van OCW.

Tabel 1 Extracomptabele tabel overzicht Coronamaatregelen (bedragen x € 1.000)

Art.

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2021

Bedrag uitgaven 2021

Bedrag ontvangsten 2021

Relevante Kamerstukken

1

Aanpak van de jeugdwerkloosheid voor leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

250

250

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35682, nr 2)

3

Aanpak van de jeugdwerkloosheid voor leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

250

250

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35682, nr 2)

6, 7

Coronabanen in het hoger onderwijs

20.000

20.000

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35682, nr 2)

11

Compensatie afloop SF-recht

3.970

3.970

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35682, nr 2)

1

Extra apparaten voor onderwijs op afstand po en vo

20.500

20.500

5.500

(Kamerstukken II 2020/21, 35696, nr 1)

3

Sneltesten in het vo

98.550

98.550

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35716, nr 2)

4

Sneltesten in het mbo

3.000

3.000

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35716, nr 2)

6, 7

Sneltesten in het ho

6.000

6.000

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35716, nr 2)

15

Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening

5.491

5.491

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35716, nr 2)

14

Extra steun voor de culturele en creatieve sector

24.000

24.000

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35735, nr 2)

3

Examens vo

47.300

47.300

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35739, nr 2)

1

NPO maatregel primair onderwijs

954.670

954.670

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)

3

NPO maatregel voortgezet onderwijs

781.639

781.639

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)

4

NPO maatregel beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

372.684

342.684

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)

6, 7

NPO maatregel hoger onderwijs

1.489.258

934.258

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)

9

NPO maatregel arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

500

500

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)

13

NPO maatregel lesgeld

0

0

‒ 75.000

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)

16

NPO maatregel onderzoek en wetenschapsbeleid

3.742

3.742

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)

95

NPO maatregelen apparaat kerndepartement

917

917

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185)

14

Opschalen initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen

10.000

10.000

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35776, nr 2)

1

Sneltesten po

31.400

31.400

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35739, nr 2), (Kamerstukken II 2020/21, 35806, nr 2)

4

Zelftesten voor studenten en docenten in het mbo

23.200

23.200

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35806, nr 2)

6, 7

Zelftesten voor studenten en docenten in het ho

48.300

48.300

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35806, nr 2)

95

Extra interne capaciteit

750

750

 

(Kamerstukken II 2020/21, 35806, nr 2)

14

Vierde steunpakket cultuur

70.000

70.000

 

(Kamerstukken II 2020/21, 3…., nr ..)

 • 1. Aanpak jeugdwerkloosheid (€ 0,5 miljoen)

  De middelen, twee keer € 0,25 miljoen, voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid op Artikel 1 (Primair onderwijs) en Artikel 3 (Voortgezet onderwijs) voor leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs worden toegevoegd aan de OCW-begroting van 2021. Dit bedrag is nog afkomstig uit 2020.

 • 2. Coronabanen in het hoger onderwijs (€ 20,0 miljoen)

  Het kabinet trekt € 20,0 miljoen uit om het hoger onderwijs met 1.200 fte tijdelijke coronabanen te ondersteunen. Voor hogescholen en universiteiten is de werkdruk aanzienlijk. Instellingen moeten onderwijs verzorgen dat deels op de instelling en deels op afstand plaats vindt. Dit leidt in de praktijk tot het vaker aanbieden van dezelfde les en veel lessen op afstand. Om die reden is er soms behoefte aan extra ondersteuning.

 • 3. Compensatie afloop SF-recht (€ 3,97 miljoen)

  De middelen, € 3,97 miljoen, voor de kosten die gemaakt worden om studenten te compenseren op Artikel 11 (Studiefinanciering) worden toegevoegd aan de OCW-begroting van 2021. Dit bedrag is nog afkomstig uit 2020 en is bedoeld voor studenten van wie het recht op de basisbeurs en/of aanvullende beurs afliep in de maanden juli, augustus en september.

 • 4. Extra apparaten voor onderwijs op afstand po en vo (€ 20,5 miljoen)

  In verband met de afgekondigde schoolsluitingen is de behoefte van schoolbesturen aan apparaten fors gestegen. Het kabinet stelt hiertoe aanvullend € 15,0 miljoen beschikbaar. Hiermee kan SIVON de nodige apparaten inkopen voor leerlingen die daar thuis niet over beschikken en deze vanaf begin januari via schoolbesturen beschikbaar stellen. Scholen betalen een eigen bijdrage van 25%. Om het SIVON in de gelegenheid te stellen de apparaten aan te schaffen, zal er aan hen € 20,5 miljoen beschikbaar worden gesteld, waarbij de terugbetaling aan OCW middels een desaldering verwerkt wordt op Artikel 1.

 • 5. Sneltesten en pilots po, vo, mbo en ho (€ 211,2 miljoen)

  Met de inzet van sneltesten in het onderwijs kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de continuering van (fysiek) onderwijs, wat van belang is om onderwijsachterstanden te voorkomen, voor psychisch welbevinden van leerlingen en studenten, en voor arbeidsparticipatie van ouders. Hiervoor wordt een opdracht verleend aan (een) private partij(en) voor testafname. De kosten voor de landelijke uitrol in het po bedragen tot aan de zomervakantie € 31,4 miljoen, in het vo € 98,6 miljoen, in het mbo € 26,2 miljoen en in het ho € 54,3 miljoen.

 • 6. Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening (€ 5,5 miljoen)

  De middelen, € 5,5 miljoen, voor het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening worden toegevoegd aan de OCW-begroting van 2021. Dit bedrag is nog afkomstig uit 2020.

 • 7. Extra steun voor de culturele en creatieve sector (€ 24,0 miljoen)

  De culturele en creatieve sector is sinds 15 december in zijn geheel gesloten in een periode die normaal gesproken veel bezoekers trekt. In bepaalde sectoren zijn investeringen gedaan die nu niet of nauwelijks kunnen worden terugverdiend en waar de huidige steunpakketten onvoldoende soelaas bieden. Om die reden heeft het kabinet, aanvullend op de eerdere generieke steunmaatregelen voor cultuur (€ 882,0 miljoen) € 15,0 miljoen gereserveerd voor de culturele en creatieve sector. Vanwege de verlenging van de lockdown is daarnaast nog eens € 9,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de makers in de culturele sector.

 • 8. Examens vo (€ 47,3 miljoen)

  Er zijn zorgvuldig afgewogen maatregelen nodig omtrent het centraal eindexamen, om zo het eindexamen te organiseren in tijden van corona en leerlingen meer voorbereidingstijd te geven. Leerlingen kunnen in 2021 hun examens spreiden over twee volledige tijdvakken en een extra centraal examen herkansen. Ook de herinvoering van de anderhalve meterregel in het voortgezet onderwijs heeft effect op de maatregelen rondom de eindexamens. Bovengenoemde maatregelen hebben financiële consequenties. De uitvoering van dit besluit vraagt om een extra inspanning van scholen. Het Kabinet stelt € 35,0 miljoen beschikbaar. Ook leidt dit besluit tot extra uitvoeringskosten voor de examenketen van € 12,0 miljoen.

 • 9. Nationaal Programma Onderwijs (€ 3.018,4 miljoen)

  Van het Nationaal Programma Onderwijs is middels de Zesde Incidentele Suppletoire Begroting reeds € 2,2 miljard van de ruim € 8,5 miljard overgeheveld naar de OCW-Begroting. Hierover bent u in de Kamerbrief over «Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief» (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr 185) van 17 februari 2021 geïnformeerd. Via deze Eerste Suppletoire Begroting wordt € 5,6 miljard overgeboekt naar de OCW-begroting. De opsomming van de middelen per maatregel is vermeld in Tabel 3. De overige middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs van € 702,3 miljoen zijn gereserveerd op de Aanvullende Post en worden in het voorjaar van 2022 budgettair verwerkt. Hierover wordt u middels een brief geïnformeerd.

 • 10. Opschalen initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen (€ 10,0 miljoen)

  Er wordt € 10,0 miljoen geïnvesteerd in het opschalen van initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie kan hiermee culturele activiteiten organiseren die bij uitstek mensen steunen die door corona in eenzaamheid, gebrek aan zingeving of depressiviteit zijn geraakt. Hiervoor wordt het bestaande programma «Samen Cultuur Maken» uitgebreid.

 • 11. Vierde steunpakket cultuur (€ 70,0 miljoen)

  Naar verwachting heeft de culturele en creatieve sector ook in het derde kwartaal van 2021 nog te maken met de (gevolgen van de) beperkende maatregelen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het vermogen van de sector om omzet te genereren. Daarom wordt voor de culturele en creatieve sector verlenging van de specifieke steunmaatregelen in het derde kwartaal, in afgebouwde vorm, voorgesteld voor € 70,0 miljoen.

Licence