Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2021 (incl. amendementen en NvW'n)

 

11.631.696

       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
       

1

Incidentele nood- en steunmaatregelen covid-19

1, 3, 13

27.586

2

Digitale veiligheid

13

45.000

3

Valuta

13

‒ 30.928

4

Loonbijstelling Defensie

12

120.658

5

Prijsbijstelling Defensie

12

23.104

6

Prijsbijstelling DMF

12

104.860

7

Eindejaarsmarge Defensie

12

53.367

8

Eindejaarsmarge HGIS

1

35.033

9

Kasschuif Invictus Games

9

‒ 5.000

10

Interdepartementale Budgetoverhevelingen

2, 3, 5, 8, 9, 10, 13

67.634

11

Herschikking ontvangsten DMO naar DMF

7

‒ 10.160

       
 

Overige mutaties

 

9.327

 

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

12.072.177

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

1. Incidentele nood- en steunmaatregelen COVID-19

De doorlopende verplichtingen ten aanzien van COVID-19 gerelateerde uitgaven in 2020 worden geaccommodeerd binnen het incidentele nood- en steunpakket. Het gaat hier o.a. verwerving van beschermingsmiddelen. Daarnaast is met de motie-Kerstens (kst. 35 570 X, nr. 51) het kabinet gevraagd te onderzoeken of Defensie voor samenwerkingsinitiatieven met het bedrijfsleven in aanmerking kan komen voor een werkgarantieregeling. Het kabinet heeft nu in 2021 en 2022 in totaal € 14 miljoen beschikbaar gesteld voor het initiatief van Defensie dat hierbij aansluit. De komende twee jaar zullen hiermee schaarse categorieën personeel, veelal in de technische en maritieme vakgebieden, ingeleend worden. Hiermee draagt Defensie bij aan het behoud van schaarse kennis in Nederlandse topsectoren, helpt het bedrijven die in economisch zwaar weer zitten door mensen tijdelijk over te nemen en wordt voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. Tegelijkertijd wordt zo ook de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht vergroot.

2. Digitale Veiligheid

Aan de Defensiebegroting wordt € 45,0 miljoen toegevoegd via een overboeking van de Aanvullende Post om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen.

3. Valuta

Jaarlijks worden op basis van het CEP de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie. De meevaller die op basis van het CEP optreedt, komt ten gunste van het rijkksbrede saldo.

4. Loonbijstelling Defensie

De loonbijstelling tranche 2021 van € 120,7 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12.

5. Prijsbijstelling Defensie

De prijsbijstelling tranche 2021 voor de defensiebegroting van € 23,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting en toegewezen aan de betreffende artikelen.

6. Prijsbijstelling DMF

De prijsbijstelling tranche 2021 voor het DMF van € 104,9 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Via artikel 13 is deze prijsbijstelling herverdeeld naar de diverse artikelen van het DMF.

7. Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 van € 53,4 miljoen aan de begroting van Defensie.

8. Eindejaarsmarge HGIS

Dit betreft het saldo van de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 € 35,0 van HGIS aan de begroting van Defensie.

9. Kasschuif Invictus Games

Vanwege het verplaatsten van de Invictus Games naar 2022 is er € 5,0 miljoen aan budget verplaatst naar 2022.

10. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit Defensie is onder andere € 1,0 miljoen overgeheveld naar Buitenlandse Zaken (BUZA) voor het project Progress 2.0. Het project Progress 2.0 is een onderzoeksprogramma van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 25,2 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de beveiliging van hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast is in totaal € 12,0 miljoen ontvangen van Justitie en Veiligheid (J&V) voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC) en het multidisciplinair interventieteam (MIT). Ook wordt € 3,2 miljoen overgeheveld van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de betalingen aan de Rijksrederij door de Kustwacht Nederland voor betonning en noodsleephulp.

Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 67,6 miljoen.

11. Herschikking ontvangsten van DMO naar DMF

Dit betreft de doorwerking op het uitgavenkader als gevolg van het overhevelen van een deel van het ontvangstenbudget van DMO naar het DMF.

Licence