Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds.

In het tweede lid van artikel 1 van dit wetsvoorstel wordt artikel 1 van de wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570 XIX, nr. 1) gewijzigd. Deze wijziging heeft ten doel bijdragen aan departementale begrotingen of begrotingsfondsen via budgetoverboekingen te kunnen laten plaatsvinden. Het beschikbaar stellen van middelen uit de begroting van het Nationaal Groeifonds (NGF) aan vakdepartementen die NGF-projecten uitvoeren, vindt plaats via budgetoverboekingen. Over deze handelwijze heeft afstemming plaatsgevonden met de Algemene Rekenkamer. In de oorspronkelijke formulering van artikel 1 van de wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 werden alleen betalingen uit het NGF voorzien en was geen rekening gehouden met de systematiek van budgetoverboekingen. Met onderhavige wijziging waarbij «tevens» en «en ontvangsten» uit het genoemde artikel 1 worden geschrapt, wordt in de mogelijkheid van budgetoverboeking voorzien. De budgetoverboekingen worden via (suppletoire) begrotingen aan het parlement voorgelegd. De verantwoording van de NGF-middelen zal plaatsvinden via de departementale jaarverslagen respectievelijk begrotingsfondsen. Het jaarverslag van het Nationaal Groeifonds rapporteert over het totaal van goedgekeurde projecten via een overzichtsconstructie. Deze handelwijze is gebruikelijk bij het informeren van de Staten-Generaal over het ter beschikking stellen van middelen op diverse begrotingshoofdstukken voor één doel.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,S.A. Blok

Licence