Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

De onderstaande tabellen geven de belangrijkste wijzigingen weer in de uitgaven en inkomsten ten opzichte van de Miljoenennota 2022. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 3 (de beleidsartikelen) en 4 (de niet-beleidsartikelen).

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021 (incl. ISB 1-4)

 

17.984.749

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

19.769.462

Mutaties Miljoenennota 2022 (incl. ISB 5)

 

‒ 6.862.296

waarvan Omvorming Prorail

 

‒ 7.130.300

waarvan COVID-testen reizigers (ISB 5)

 

249.000

   

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

16

‒ 653.000

2) COVID-testen reizigers

97

‒ 60.000

3) Middelen klimaat en stikstof

14 en 18

‒ 26.200

4) Overige mutaties

diverse

‒ 5.245

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

12.162.721

Toelichting

 • 1. Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

  Op basis van de inzichten tot november 2021 bedraagt het overschot op de regeling voor het jaar 2020 € 243 miljoen en voor het jaar 2021 € 140 miljoen. Deze middelen vallen vrij.

  Een bedrag van € 270 miljoen van de regeling voor 2021 schuift op kasbasis door naar volgend jaar. Hierover bent u geïnformeerd door middel van de nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II, 35 925 XII, nr. 14).

 • 2. Testen reizigers

  Het aantal afgenomen testen voor reizigers is lager uitgevallen dan waar in de eerste ramingen van werd uitgegaan. De voorlopige inschatting is dat een bedrag van € 60 miljoen niet besteed zal worden.

 • 3. Middelen klimaat en stikstof

  Diverse klimaat- en stikstofmiddelen komen in 2021 (voornamelijk) als gevolg van COVID-19 niet tot besteding. Het gaat om € 15,6 miljoen voor duurzame mobiliteit en elektrisch vervoer en € 10,6 miljoen voor innovatie duurzame binnenvaart.

Licence