Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Maritiem materieel

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn € 41,9 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

Van de verplichtingen voor verwervingen in Maritiem materieel is € 13,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot ten tijde van de tweede suppletoire begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Verbetering Remote Controlled Weapon Station. De ondertekening van het contract, die was voorzien voor eind 2021 is doorgeschoven naar begin 2022.

Gedurende het jaar is het budget voor de instandhouding van Maritiem materieel toegenomen met € 40 miljoen, waarop de instandhoudingsplannen zijn aangepast. Door de beperkte inkoop- en logistieke capaciteit is € 28,4 miljoen niet in 2021 omgezet in contracten, waardoor het aangaan van verplichtingen voor het onderhoud van het materieel en de aanschaf van herbevoorradingsartikelen naar 2022 en verder zijn verschoven.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn € 77,2 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

Bij de verwerving van Maritiem materieel is de realisatie € 43,6 miljoen lager dan begroot. Bij het project Verwerving Combat Support Ship is de onderrealisatie van € 12,2 miljoen veroorzaakt doordat de gerealiseerde stand onderhanden werk achterbleef bij de in het contract geprognotiseerde stand onderhanden werk. Bij het project ESSM Block 2 Verwerving en Integratie is € 8,0 miljoen minder uitgegeven, doordat er minder standard missiles zijn gekocht dan begroot. Het resterende verschil van € 23,4 miljoen tussen begroting en realisatie bij dit arftikel is het gevolg van vele kleine afwijkingen bij diverse projecten.

Binnen de instandhouding van het Maritiem materieel is € 33,6 miljoen niet besteed ten opzichte van het budget in de tweede suppletoire wet. De realisatie is achtergebleven enerzijds als gevolg van de beperkte inkoop- en logistieke capaciteit, waardoor contracten nog niet konden worden afgesloten, anderzijds door materiële schaarste en leveringsproblemen in de markt als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Ontvangsten

De ontvangsten bij dit artikel zijn € 16,2 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Dit betreft een betaling door België voor deelname aan het AWW-contract. Dit contract heeft betrekking op de ontwikkeling van het AWW(S) (Above Water Warfare (Suite)) voor gebruik aan boord van de ASWF (Anti-Submarine Warfare Frigates) en het toekomstig project Vervanging LCF.

Licence