Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Defensiebreed Materieel

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn € 22,7 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

De realisatie van de verplichtingen voor verwerving van Defensiebreed materieel is € 146,9 miljoen lager dan begroot in de tweede suppletoire begroting. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het ontbinden door Defensie van een commercieel vertrouwelijk deelcontract van € 100 ‒ 250 miljoen voor het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen. Het gaat om het contract met Mercedes-Benz voor levering van het Air Assault voertuig (12kN AASLT) waardoor minder is verplicht. Bij het project Beleidskader inzetvoorraad Conventionele Munitie is de onderrealisatie van <€ 100 miljoen veroorzaakt doordat raamcontracten die voorzien waren in 2021 niet meer zijn afgesloten en voorgenomen bestellingen daarom zijn doorgeschoven naar volgende jaren. Het resterende deel zijn relatief kleine afwijkingen bij diverse projecten.

In de Miljoenennota heeft Defensie vanaf 2021 structureel € 60 miljoen extra budget gekregen voor munitie voor opleiding en training. Omdat munitie vaak langere levertijden kent is Defensie eind 2021 gestart met het grootschalig plaatsen van bestellingen voor € 119,1 miljoen, die in latere jaren tot leveringen en betalingen zullen leiden. Daarnaast zorgt de gestegen valutakoers na de tweede suppletoire begroting voor € 8,9 miljoen hogere verplichtingen.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn € 95,3 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

Op het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen is de realisatie € 17 miljoen lager dan begroot. In september 2021 werd geconstateerd dat bepaalde typen vrachtauto’s hoger waren dan de toegestane 4 meter. Nadat er een akkoord was bereikt over de oplossing kon de achterstand in leveringen niet meer worden ingehaald en zijn deze doorgeschoven naar 2022. Bij het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem is € 16 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de betaling van de BTW van € 8,8 miljoen is vertraagd naar 2022 en omdat door COVID-19 leveringen van gevechtsuitrusting van € 5,7 miljoen is verschoven naar 2022. De onderrealisatie van € 4,8 miljoen bij het project Beleidskader inzetvoorraad Conventionele Munitie is veroorzaakt door een door COVID-19 vertraagde levering naar 2022 en naar verdere jaren doorgeschoven bestellingen omdat bepaalde munitieleveringen niet voldoen aan de vastgestelde normstelling. Tevens is door een vertraging in de levering, veroorzaakt door toegenomen veiligheidseisen aan de communicatieapparatuur € 1,3 miljoen minder gerealiseerd. Het resterende deel van de afwijking betreft relatief kleine afwijkingen bij diverse projecten.

Bij de instandhouding van Defensiebreed materieel is de realisatie € 25 miljoen lager dan begroot ten tijde van de tweede suppletoire begroting. Gelet op de relatief lange besteltermijnen voor munitie wordt dit geld in latere jaren uitgegeven. Bij munitie is sprake van vertraagde leveringen door onder andere een incident bij een leverancier en het niet leveren van 81mm-munitie. Het resterende deel betreft relatief kleine afwijkingen bij diverse budgetten.

Ontvangsten

De ontvangsten bij dit artikel zijn € 20,9 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. De verkoopopbrengsten voor afstoting van overtollig strategisch materieel zijn € 19,3 miljoen lager dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting vanwege een gedeeltelijke ontbinding van een reeds aangegaan verkoopcontract en een gewijzigd betaalschema voor het verkoopcontract voor de KDC10.

Licence