Base description which applies to whole site

2.6 Implementatie van mensenrechtenverdragen

Op aanbeveling van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) informeert de regering jaarlijks de Staten-Generaal in de memorie van toelichting op de begroting Koninkrijksrelaties over de stand van zaken rond de implementatie van mensenrechtenverdragen in het Caribische deel van het Koninkrijk (Kamerstukken II 2018/19, 33826, nr. 29). In het afgelopen begrotingsjaar zijn voor (ei)landen in dit gedeelte van het Koninkrijk geen verdragen met een dergelijk karakter bekrachtigd. Ook zijn geen implementatieplannen tot stand gekomen met betrekking tot mensenrechtenverdragen in deze gebieden. In navolging van een aanbeveling van de AIV is recentelijk wel besloten tot de instelling van een periodiek overleg tussen de vier landen van het Koninkrijk, waarin de implementatie van mensenrechtenverdragen centraal zal staan. Dit overleg zal worden ingebed in het Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties (AWOK) en bekendstaan als de subcommissie mensenrechtenverdragen. De eerste bijeenkomst van deze subcommissie was voorzien op 15 april 2020. In verband met de Covid-crisis – en het beslag dat deze crisis op het overheidsapparaat van met name Aruba, Curaçao en Sint Maarten legt – is in gezamenlijk overleg besloten deze bijeenkomst tot nader order uit te stellen.

Licence