Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Fiscaal

Tabel 83 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2015-2016

Neppérus verzoekt de regering de opbrengst van de nieuwe dieseltoeslag in de mrb in te boeken en terug te sluizen door verdere generieke verlaging van de motorrijtuigenbelasting bij het Belastingplan 2017.

Kamerstukken II 2015-2016, 34 391, nr. 24. Aangenomen 12 april 2016.

Afgerond. Het kabinet heeft ervoor gekozen om de opbrengst van de fijnstofstoeslag in te zetten ter dekking van het Klimaatakkoord (Kamerstukken II 2018-2019, 32 813, nr. 348). Hiermee beschouwt het kabinet deze motie als afgedaan.

2

2015-2016

Schouten en Groot verzoeken de regering een opkoopregeling uit te werken voor oude dieselbestelauto's die te maken krijgen met de mrb-toeslag en de opbrengsten van de toeslag te bestemmen voor de financiering van de regeling en indien de opkoopregeling niet tijdig tot stand komt, de opbrengst van de mrb-toeslag terug te sluizen in een lagere mrb.

Kamerstukken II 2015-2016, 34 391, nr. 29. Aangenomen 12 april 2016.

Afgerond. Het kabinet heeft ervoor gekozen om de opbrengst van de fijnstofstoeslag in te zetten ter dekking van het Klimaatakkoord (Kamerstukken II 2018-2019, 32 813, nr. 348). Hiermee beschouwt het kabinet deze motie als afgedaan.

3

2015-2016

Schouten en Groot verzoeken de regering de verdragen met landen op een zwarte lijst te heroverwegen, zodra de zwarte lijst is vastgesteld door de EU.

Kamerstukken II 2015-2016, 25 087, nr. 122. Aangenomen 28 juni 2016.

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 25 087, nr. 256

4

2017-2018

Motie Stoffer cs: verzoekt de regering, opties te schetsen voor de langere termijn om de pijnpunten in de marginale druk, bijvoorbeeld voor eenverdieners, weg te nemen en hierover binnen een jaar te rapporteren aan de Kamer.

Kamerstukken II 2017-2018, 34 785, nr. 86. Aangenomen 29 mei 2018

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, Nr. 8

5

2018-2019

Bruins verzoekt de regering een analyse te maken naar effect flexibilisering arbeidsmarkt op overheidsfinancien.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 210, nr. 8.

Afgerond, antwoord in vorm van kamerbrief verstuurd 2 juli 2020. Nog wel toezegging om vervolganalyse te laten maken door CPB in najaar indien technisch mogelijk. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300, nr. 80

6

2018-2019

Motie van het lid Lodders c.s. over cultuur als vierde pijler in het jaarplan 2020.

Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 508. Aangenomen 4 juli 2019

Afgerond. Kamerstukken II 2019–2020, 31 066, nr. 539, p. 2

7

2018-2019

Motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 026, nr. 55. Aangenomen 15 november 2018

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019, 35 026, Nr. 71/72/73 en Kamerstukken II 2019-2020, 35 026, nr. 75

8

2018-2019

Motie-Lodders/Van Weyenberg over verduurzaming niet ontmoedigen door hogere lokale lasten.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 029, nr. 20. Aangenomen 15 november 2018

Afgerond. Deze moties is overgedragen aan mijn collega's van BZK. Hierbij wordt de motie van de lijst gehaald voor het ministerie van Financiën.

9

2018-2019

Motie-Leijten/Laçin over de teruggaveregeling van bpm voor taxivoertuigen.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 029, nr. 21. Aangenomen 15 november 2018

Afgerond. Bij de Wet fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 is vastgesteld dat de BPM-teruggaaf voor personenauto's die bestemd zijn voor taxivervoer of openbaar vervoer komt te vervallen. De maatregel is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden. Staatsblad 2018, nr. 506.

10

2018-2019

Motie-Lodders over evalueren en monitoren van de effecten van ATAD 1.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 030, nr. 18. Aangenomen 15 november 2018

Afgerond. Met de Monitoringsbrief van 29 mei 2020 wordt deze motie afgedaan.

11

2018-2019

Motie-Leijten/Van Weyenberg over een vervolgonderzoek naar geldstromen en belastingconstructies.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 030, nr. 19. Aangenomen 15 november 2018

Afgerond. Met de Monitoringsbrief van 29 mei 2020 wordt deze motie afgedaan.

12

2018-2019

Motie-Sent (PvdA) c.s. over een separate doenvermogenstoets voor toekomstige pakketten Belastingplan.

Kamerstukken I 2018-2019, 35 026, I. Aangenomen 18 december 2018

Afgerond. Kamerstukken I 2019-2020, 35 026, nr. S

13

2018-2019

Motie-Snels c.s. over een constructieve opstelling bij het uitwerken van OESO-voorstellen .

Kamerstukken II 2018-2019, 25 087, nr. 234. Aangenomen 23 april 2019

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

14

2018-2019

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een overzicht van aftrekposten en belastingregelingen. - Staatssecretaris Snel zeg toe aan Kamer tijdens Debat belastingafdracht multinationals 13 juni 2019, meer kwantitatief inzicht te geven in «grondslagversmallers», aftrekposten, vrijstellingen. De staatssecretaris geeft daarbij aan dat dat tussenstanden gegeven kunnen worden, maar voor meer zeggende gegevens meer moeten koersen richting begin 2020.

Kamerstukken II 2018-2019, 31 369, nr. 21, Aangenomen 18 juni 2019&Staatssecretaris Snel tijdens Debat belastingafdracht multinationals, 13 juni 2019; Handelingen II 2018-2019, nr. 93, item 11, blz. 16

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 623

15

2018-2019

Motie van het lid van Weyenberg c.s. dat verzoekt om het taxivervoer te vergroenen met de afschaffing van de bpm-teruggaafregeling, monitoren gevolgen voor zorg- en doelgroepenverkeer in samenwerking met VWS en dergelijke parten (gemeenten en aanbieders zorg- en doelgroepenverkeer), Kamer informeren tijdens behandeling van Belastingplan 2020.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 029, nr. 22. Aangenomen 15 november 2018

Afgerond. Beantwoording Kamervragen, Aanhangsel van de Handelingen, 2018-2019, 3441, d.d. 15-7-2019. In het Belastingplan 2019 is vastgesteld dat de BPM-teruggaaf voor personenauto's die bestemd zijn voor taxivervoer of openbaar vervoer komt te vervallen.

16

2018-2019

Motie Omtzigt/Bruins over een studietoelage uit een fonds van de werkgever - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019).

Kamerstukken II 2018-2019, 35 026, nr. 49. Aangenomen 15 november 2018

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 4

17

2018-2019

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het jaarlijks indexeren van de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding.

Kamerstukken I 2019-2020, 35 026, G. Aangenomen op 18 december 2018

Afgerond. De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 17 december 2019, na de behandeling van het pakket Belastingplan 2020, besloten deze motie als voldaan te beschouwen. Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, A. blz. 1

18

2018-2019

Motie van het lid Omtzigt over verbetering van praktische rechtsbescherming bij belastingzaken.

Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 468. Aangenomen 21 maart 2019

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20, blz 4-5

19

2019-2020

Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over het doorbreken van de gesloten bestuurscultuur bij de Belastingdienst. De ledenverzoeken de regering, in het eerste kwartaal voorstellen te doen waarbij externen meekijken met de Belastingdienst om zo de gesloten bestuurs-cultuur te doorbreken.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 560. Aangenomen 4 december 2019

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 30 166, nr. 607, p. 7

20

2019-2020

Motie van de leden Van Haga en Baudet over de bureaucratie rond uitstel van belastingen tot een minimum beperken.

Kamerstukken II 2019-2020, 25 295, nr. 165 Aangenomen 25 maart 2020

Afgerond. Kamerstukken II 2019–2020, 35 420, nr. 7 & Stcrt. 2020-26066

21

2019-2020

Gewijzigde motie nr. 170 van lid Krol.

Kamerstukken II 2019-2020, 25 295, nr. 198 Aangenomen 26 maart 2020

Afgedaan. Belastingplichtigen zijn via diverse media geattendeerd op de mogelijkheid tot het vragen van uitstel. Het vragen van uitstel is verder vereenvoudigd, onder andere door automatisch uitstel te verlenen aan bepaalde doelgroepen.

22

2019-2020

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Ronnes over het differentiëren van de overdrachtsbelasting (t.v.v. 32847-497) ; nu nr. 504. Integrale visie op de woningmarkt.

Kamerstukken II 2018-2019, 32 847, nr. 504. Aangenomen 19 maart 2019

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 32 847, nr. 665

23

2019-2020

Motie van het lid Omtzigt c.s. over adviesaanvraag aan de WRR en het CPB over de optimale belastingmix.

Kamerstukken II 2018-2019, 31 369, nr. 17. Aangenomen 18 juni 2019

Afgerond. Zie onderzoek Nederlandse belastingmix, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

24

2019-2020

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over pleiten voor verlenging van het BEPS-project.

Kamerstukken II 2018-2019, 31 369, nr. 20. Aangenomen 18 juni 2019

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

25

2019-2020

Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over onderzoek naar de empirische effecten van verstoringen in het globaal evenwicht.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 43. Aangenomen 14 november 2019

Afgerond. Zie onderzoek Belasten van (inkomen uit) aanmerkelijk belang, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

26

2019-2020

Motie van het lid Snels over een onderzoek van de Europese Commissie naar het omzeilen van de meldingsplicht.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 46. Aangenomen 14 november 2019

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

27

2019-2020

Motie van de leden Omtzigt en Lodders over de implementatie van meetmethoden en de bpm.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 48. Aangenomen 14 november 2019

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 79

28

2019-2020

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de ambitie dat Nederland niet meer voorkomt in de top vijf van doorstroomlanden.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 50. Aangenomen 14 november 2019

Afgerond. In de brief "Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking "d.d. 29-5-2020.

29

2019-2020

Motie van de leden Van Weyenberg en Middendorp over het lage btw-tarief voor toegang tot innovatieve vormen van nieuwsvoorziening.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 53. Aangenomen 14 november 2019

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 84

30

2019-2020

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het monitoren van de budgettaire opbrengsten van de bronbelasting op rente en royalty's.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 54. Aangenomen 14 november 2019

Afgerond. In de brief "Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking "d.d. 29-5-2020.

31

2019-2020

Motie van de leden Van Weyenberg en Alkaya over mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens boven de 1 miljoen euro.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 55. Aangenomen 14 november 2019

Afgerond. Zie onderzoek Belasten van vermogen, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

32

2019-2020

Motie-Otten c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel.

Kamerstukken I 2019-2020, 35 302, N. Aangenomen 17 december 2019

Afgerond. Zie onderzoek Vereenvoudiging, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

33

2019-2020

Motie van het lid Ronnes c.s. over het bedrag dat corporaties betalen vanwege ATAD.

Kamerstukken II 2019-2020, 32 847, nr. 568. Aangenomen 1 oktober 2019

Afgerond. Voldaan in de brief "Bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties", d.d. 3-7-2020.

34

2019-2020

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Lodders over niet afwijken van de aangenomen motie over besluitvorming op belastingheffing bij unanimiteit (t.v.v. 21501-07-1652).

Kamerstukken II 2018-2019, 21 501-02, nr. 1920. Aangenomen 8 november 2018. En Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1653. Aangenomen 20 februari 2020

Wij respecteren de motie.

35

2019-2020

Motie van het lid Van Haga over onderzoeken of voor het jaar 2020 de werkkostenregeling verhoogd kan worden.

Kamerstukken II 2019-2020, 25 295, nr. 239. Aangenomen 8 april 2020

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 420, nr. 26

36

2019-2020

Motie van de leden Van Haga en Baudet over directe verrekening van het geschatte verlies met de winst in 2019.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 430, nr. 26. Aangenomen 16 april 2020

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 420, nr. 26

37

2019-2020

Motie van de leden Van Haga en Baudet over verruimen van de verliesverrekening van de Vpb.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 430, nr. 25. Aangenomen 16 april 2020

Afgerond. Aanhangel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 2883

38

2019-2020

Motie van het lid Leijten c.s. over een grote stem voor degenen die het werk uitvoeren.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 580. Aangenomen 28 januari 2020

Afgerond. In de brief «Aanpak versterking besturing Belastingdienst, Toeslagen en Douane» d.d. 15-7-2020

39

2019-2020

Motie van het lid Bruins c.s. over een haalbaarheidstoets op de voorgenomen ontvlechting.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 584. Aangenomen 28 januari 2020

Afgerond. In de brief «Aanpak versterking besturing Belastingdienst, Toeslagen en Douane» d.d. 15-7-2020

Tabel 84 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2015-2016

Van Vliet verzoekt de regering bij de volgende evaluatie van de bankenbelasting, de economische effecten zo veel mogelijk mee te nemen en de Kamer dan daarover te rapporteren.

Kamerstukken II 2015-2016, 32 545, nr. 49. Aangenomen 19 april 2016.

In behandeling. Dit wordt behandeld bij de volgende evaluatie van de bankenbelasting in 2021.

2

2016-2017

Motie van het lid Mei Li Vos over na de transitie stapsgewijs de handhaving aanvangen.

Kamerstukken II 2016-2017, 34 036, nr. 34. Aangenomen 4 oktober 2016

In behandeling. Zie daarnaast Kamerbrief d.d. 24 juni 2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 31066, nr. 515) en Kamerbrief d.d. 4 februari 2020 (Kamerstukken II, 2019–2020, 31 066, nr. 595) waar wordt ingegaan op toezicht en handhaving op de kwalificatie van arbeidsrelaties voor de loonheffingen.

3

2016-2017

Leijten verzoekt de regering zich in te spannen voor bindende afspraken tussen het VK en de EU om belastingontwijking te voorkomen.

Kamerstukken II 2016-2017, 21 501-20, nr. 1222. Aangenomen 20 april 2017.

In behandeling. Dit vormt een onderdeel van EU-inzet m.b.t. onderhandelingen met het VK.

4

2017-2018

Snels verzoekt de regering nauwlettend te monitoren of er alsnog onvoorziene of onwenselijke consequenties voor specifieke groepen mensen optreden nav de uitfasering van Hillen en verzoekt bij constatering de Kamer daarover te rapporteren.

Kamerstukken II 2017-2018, 34 819, nr. 15. Aangenomen 23 november 2017.

In behandeling. De maatregel is met ingang van 1 januari 2019 in werking getreden en de regeling Hillen is nu voor 6,66% uitgefaseerd. Op dit moment hebben wij nog geen signalen dat sprake zou zijn van onvoorziene of onwenselijke consequenties voor specifieke groepen mensen.

5

2017-2018

Gewijzigde motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over het voorkomen van dubbele heffingIn deze motie wordt de staatssecretaris verzocht te bevorderen dat in onvoorziene gevallen waarin de richtlijnen ATAD1 en ATAD2 zich er niet tegen verzetten, in de uitvoeringspraktijk, dubbele heffing zoveel mogelijk te voorkomen, voor zover de wet en de daarbij behorende toelichting dit toestaan, en om het komende jaar in gesprek te gaan met de Europese Commissie en andere lidstaten om te bezien of en zo ja, hoe dubbele heffing kan worden weggenomen als de oorzaak in deze richtlijnen is gelegen.

Kamerstukken I 2019-2020, 35 241, H. Aangenomen 17 december 2019

In behandeling. Brief is op 27 maart aan de EC gezonden met daarin: aandacht voor dubbele belastingheffing onder ATAD2 en delen ervaring.

6

2018-2019

Motie Van Weyenberg c.s.; onderzoeken Autoriteit Persoonsgegevens en Nationale Ombudsman de kamer zo spoedig mogelijk informeren.

Staatssecretaris Snel tijdens het AO Stopzetten kinderopvangtoeslag van 4-7-2019. Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 506

Deels voldaan. Onderzoek AP: Kamerstukken II 31066, nr. 683. d.d. 17 juli. - "Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteitvan aanvragers van kinderopvangtoeslag". Onderzoek NO wordt verwacht in september 2020

7

2018-2019

Motie Omtzigt c.s. om gedupeerde ouders spoedig schadeloos te stellen en daarbij ook te kijken naar afgeronde terugvorderingen over de jaren 2012 en 2013. Tevens het verzoek om een tussenrapportage uiterlijk 1 juli aan de Kamer te zenden.

Staatssecretaris Snel tijdens het AO Stopzetten kinderopvangtoeslag van 4-7-2019. Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 503

In behandeling. Gedeeltelijk afgedaan d.m.v. Kamerbrief d.d. 22 november 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 544. De tussenrapportage zal worden meegenomen in de voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag van september

8

2018-2019

Motie van het lid Leijten over eerbiedigen van de gedragslijn voor strafbare feiten begaan door ambtenaren.

Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, 449. Aangenomen 20 december 2018

Doorlopend. De Belastingdienst respecteert de gedragslijn. In de periodieke motie- en toezeggingenbrief wordt gerapporteerd over het aantal gevallen dat besproken is in het overleg tussen OM, FIOD en Belastingdienst en in hoeveel gevallen dit heeft geleid tot aangifte.

9

2018-2019

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor de bescherming van klokkenluiders volledig implementeren.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr 509. Aangenomen 4 juli 2019

In behandeling. Naar aanleiding van deze motie is op 31 oktober 2019 aan de Kamer toegezegd de aanbevelingen van de Raad van Europa voor de bescherming van klokkenluiders te implementeren bij de Belastingdienst (31 066, nr. 534). De Minister van Financiën refereerde hieraan in zijn brief van 11 januari jl (31 066, nr. 588). Bij brief van 24 januari 2020  zijn de antwoorden verstuurd op de door uw Kamer gestelde vragen in het Schriftelijk overleg van 11 december naar aanleiding van de eerdere Toezegging (31 066, nr. 597). Over nieuwe ontwikkelingen op dit dossier zal uw Kamer worden geïnformeerd.

10

2018-2019

Motie van het lid Slootweg over één machtigingscode voor belastingaangifte en toeslagen.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 210, nr. 4. Aangenomen 3 juli 2019

In behandeling. Invoering voor belastingseizoen 2020 is niet haalbaar gebleken. In de moties- en toezeggingenbrief van het voorjaar 2021 verwachten we uw Kamer verder te kunnen informeren over de verwachte implementatiedatum.

11

2018-2019

Motie van het lid Omtzigt over opsporen van wanbetalers met een buitenlands kenteken.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 027, 11. Aangenomen 15 november 2018

In behandeling. De Kamer wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

12

2018-2019

Motie van het lid Van Der Lee c.s. over voorkomen van dubbele energiebelasting.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 000-XIII, nr. 27. Aangenomen 13 november 2018

In behandeling. Door verschillende ontwikkelingen -zoals beschreven in de Kamerbrief fiscale moties en toezeggingen van 12 juni jl. - is het opnemen van een maatregel in het Belastingplan 2021 met inwerkingtreding per 2021 niet haalbaar gebleken. Het kabinet blijft actief inzetten op het uitwerken van een oplossing ter uitvoering van deze motie in overleg met de branche. Dit onderwerp zal een belangrijk onderdeel vormen van de evaluatie van de energiebelasting.

13

2019-2020

Motie van het lid Alkaya over het uitwerken van mogelijke stimuleringsmaatregelen die kunnen worden ingezet als de economische situatie daarom vraagt.

AO Eurogroep/Ecofin op 12 maart 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1690

In behandeling. Wordt opgepakt bij het schrijven van de miljoenennota

14

2019-2020

Motie van Lodders en Weyenberg over het doorbreken van de gesloten bestuurscultuur bij de Belastingdienst, tijdens plenaire vergadering 10 december 2019.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 560

In behandeling. Hiertoe worden een externe klankbordgroep ingesteld, zoals vermeld in Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 588.

15

2019-2020

Motie van het lid Leijten c.s. over kenbaar maken waarvan ouders worden verdacht bij opzet/grove schuld.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat van 27-5-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 641

In behandeling.

16

2019-2020

Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Leijten over vergelijkbare meldingen meenemen in het externe nader onderzoek. (Onderzoek van Onderzoeksbureau Integriteit Financiën)

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat van 27-5-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, 647

In behandeling.

17

2019-2020

Motie van het lid Nijboer over zorgen voor diversiteit bij de werving van nieuwe medewerkers, daar de Belastingdienst voor de compensatieregeling 500 medewerkers verwacht nodig te hebben en deze deels nog moet werven.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat van 17-6-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 34

In behandeling.

18

2019-2020

Motie van het lid Nijboer over heldere tijdsdoelstellingen bij het compenseren van ouders en de Kamer periodiek te informeren over het behalen van deze doelstellingen.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat van 17-6-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 33

In behandeling.

19

2019-2020

Motie van het lid Leijten dat in alle gevallen die onder de compensatieregelingen komen te vallen gedupeerden eerst hun verhaal mogen doen alvorens de Belastingdienst/Toeslagen zijn bevindingen uiteenzet.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat van 17-6-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 29

In behandeling.

20

2019-2020

Motie van het lid Leijten om bij het vaststellen van gevolgschade voor gedupeerde ouders coulant om te gaan met wat als gevolgschade van de onterechte terugvordering van toeslagen kan worden aangemerkt.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat van 17-6-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 27

In behandeling. De richtlijnen voor de Commissie Werkelijke Schade worden uitgewerkt en gedeeld als onderdeel van de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag van september

21

2019-2020

Motie van het lid Omtzigt over recht op een afschrift van het dossier voor ouders in CAF-zaken.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat van 2-7-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 671

In behandeling.

22

2019-2020

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een informatiecampagne over de wet inzake compensatie voor slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat van 2-7-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 672

In behandeling.

23

2019-2020

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Bruins (t.v.v. 250110-21)

Kamerstukken II 2018-2019, 35 010, nr. 21. Aangenomen 12 september 2019

In behandeling. In de brief van 14 mei 2020 (Voortgang herstelactie kindgebonden budget) is de Kamer over de stand van zaken van deze motie geïnformeerd.

24

2019-2020

Motie Omtzigt c.s. over misstanden melden bij een onafhankelijke instantie, tijdens plenaire vergadering 10 december 2019.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 552. Aangenomen 4 december 2019

In behandeling. In brief van 11 januari 2020 [Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 588] wordt vermeld dat uitvoering wordt gegeven aan de motie Omtzigt door middel van het benoemen van twee personeelsraadspersonen. De personeelsraadspersonen worden benoemd in de Kamerbrief "Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen". Kamerstukken II, 2019-2020, 31 066, nr. 607. Rapportage is voorzien in 2021.

25

2019-2020

Gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. over een oplossing voor de problematiek van de Nederlandse/Noorse vrachtwagenchauffeurs en Rijnvarenden (t.v.v. 35 110, nr. 10).

Kamerstukken II 2018-2019, 35 110, nr. 13, Aangenomen 4 juli 2019

In behandeling. De gemaakte afspraken ter voorkoming van dubbele belasting zijn inmiddels uitgewerkt en voorgelegd aan de vrachtwagenchauffeurs; de motie is afgedaan voor zover deze betrekking heeft op de vrachtwagenchauffeurs. Voor de Rijnvarenden zijn er tijdelijk geen invorderingsmaatregelen van toepassing. De Kamer wordt spoedig geïnformeerd over de voortgang.

26

2019-2020

Motie van het lid Stoffer over de regeling voor groene beleggingen in box 3 toepassen op investeringen in alternatieve financieringsvormen.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 300, nr. 66. Aangenomen 8 oktober 2019

In behandeling. Niet meer van toepassing door veranderen box 3-stelsel.

27

2019-2020

Motie van het lid Lodders over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 44. Aangenomen 14 november 2019

In behandeling. De Kamer wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

28

2019-2020

Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 45. Aangenomen 14 november 2019

In behandeling. In de fiscale moties en toezeggingenbrief van Prinsjesdag 2021 wordt teruggekomen op de gevolgen van deze wet voor de administratieve lastenontwikkeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

29

2019-2020

Motie van het lid Bruins c.s. over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 56. Aangenomen 14 november 2019

In behandeling. De motie Bruins ''monitoring effectiviteit stimulering EV'' wordt uitgevoerd in kader trendrapportage Elektrisch Vervoer. Er zal over worden gerapporteerd in kaderbrief ''hand aan de kraan'' systematiek.

30

2019-2020

Motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt.

Kamerstukken II 2019-2020 31 066, nr. 558. Aangenomen 10 december 2019

In behandeling. Intentie van de motie wordt door het kabinet onderschreven in de kabinetsreactie IBO Toeslagen van 7 mei 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624. Er wordt gewerkt om eind van dit jaar de contouren van een ander stelsel gereed te hebben.

31

2019-2020

Motie van het lid Lodders c.s. over de eerste verbeteringen en alternatieven doorvoeren in het komende Belastingplan.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 582. Aangenomen 28 januari 2020

In behandeling. De uitvoering van deze motie wordt meegenomen in het Belastingplan 2021.

32

2019-2020

Motie van het lid Lodders c.s. over het voorkomen van dubbeling tussen een Europese en een natonale heffing.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 23. Aangenomen 1 april 2020

In behandeling. Passieve motie die blijft gelden tot de Europese Commissie met een voorstel voor een Europese vliegbelasting komt.

33

2019-2020

Motie van het lid Lodders c.s. over monitoren van de effecten van de vliegtaks op regionale vliegvelden.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 24. Aangenomen 1 april 2020

In behandeling. Het wetsvoorstel voorziet al in een evaluatie 2 jaar na inwerkingtreding (amendement Lodders), de gevraagde monitoring in de tussenliggende periode zal na inwerkingtreding plaatsvinden.

34

2019-2020

Motie van het lid Stoffer c.s. over stimuleren van internationeel treinverkeer.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 26. Aangenomen 1 april 2020

In behandeling. Gedeeltelijk beantwoord in Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 31. Verdere beleidsopties worden momenteel onderzocht.

35

2019-2020

Motie van het lid Omtzigt over een ultieme poging tot een oplossing te komen in het SBF-domein.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 668. Aangenomen 2 juli 2020

In behandeling. Deze motie is opgepakt. Wij verwachten uw Kamer in het najaar van 2020 verder te informeren

36

2019-2020

Motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over oplossingen voor de casussen in het werkdocument van de Belastingdienst.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 670. Aangenomen 2 juli 2020

In behandeling. Bij indiening van het wetsvoorstel «Wet verbetering uitvoering toeslagen» zal een brief n.a.v. de casussen worden meegestuurd. De uitvoering van deze motie wordt meegenomen in het Belastingplan 2021.

37

2019-2020

Motie van het lid Lodders c.s. over beleidsopties voor vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 673. Aangenomen 2 juli 2020

In behandeling. Aanvraag voor extern onderzoek wordt momenteel uitgewerkt.

38

2019-2020

Motie van het lid Van der Lee over niet afwachten van de Europese Richtlijn Energiebelasting.

Kamerstukken II 2019-2020, 32 813, nr. 540. Aangenomen 2 juli 2020

In behandeling. Bij uitwerking van de maatregel zal rekening gehouden worden met de motie.

39

2019-2020

Motie van het lid Van der Lee over een positief oordeel over een koolstofheffing aan de grens.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 377, nr. 13. Aangenomen 30 juni 2020

In behandeling.

40

2019-2020

Motie van het lid Slootweg c.s. over een speciale ombudsman voor belastingzaken.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 450, nr. 7. Aangenomen 2 juli 2020

In behandeling.

41

2019-2020

Motie van het Lid Van Dijk over handhaving bij evidente kwaadwillendheid.

Kamerstukken II 2019-2020 31 311, nr. 223, aangenomen 2 juli 2020

In behandeling.

42

2019-2020

Motie van de leden Omtzigt en Lodders over specifieke informatie in de Voortgangsmonitor.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 49. Aangenomen 14 november 2019

De motie is niet uitvoerbaar gebleken. De voortgangsmonitor KA is bedoeld voor het monitoren van afspraken KA en niet voor het monitoren van beleidseffecten. Het kabinet zal uw Kamer dit najaar informeren of en zo ja hoe in de geest van de motie invulling gegeven kan worden aan de monitoring van fiscale klimaatmaatregelen.

43

2019-2020

Motie van de leden Amhaouch en Van Eijs over een internationaal concurrerende regeling voor de versterking van het groeivermogen van jonge bedrijven.

Kamerstukken II 2019-2020, 33 009, nr. 86. Aangenomen 9 juni 2020

In behandeling. Overleg vindt plaats over invulling van de motie.

Tabel 85 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2017-2018

Staatssecretaris Snel heeft toegezegd aan de Kamer in de brief van 26 april 2018, om ook op een meer systematische wijze vast te kunnen stellen dat de sturing en de bijbehorende organisatie- en cultuurverandering zich goed ontwikkelt. De staatssecretaris zal de ADR vragen om onderzoek uit te voeren naar de mate waarin de sturing zich verbetert.

Staatssecretaris Snel in de brief van 26 april 2018. Kamerstukken II 2017-2018, 31 066, nr. 403.

Afgerond. Kamerstukken II 2018–2019, 31 066, nr. 500

2

2017-2018

Minister-president Rutte zegt toe aan Kamerlid Brinkman tijdens de behandeling van de Miljoenennota van 5 december 2017, per fiscaal wetsvoorstel nader te onderbouwen dat het uitvoerbaar is voor de belastingdienst. (T02492)

Minister-president Rutte tijdens de algemene politieke beschouwingen van 5 december 2017. Handelingen I 2017-2018, nr. 11, item 3, blz. 21.

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019, 35 000 IX, nr. 2, p. 10

3

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Snels tijdens het WGO van 6 november 2017 om bij de dividendbelasting de vraag mee te nemen wanneer er gekeken zal worden naar het verdragsbeleid.

Staatssecretaris Snel tijdens het WGO over het wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling op 6 november 2017. Kamerstukken II 2017- 2018, 34 788, nr. 11, blz. 34

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 25 087, nr. 256

4

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen 9 november 2017 om samen met de minister van SZW aan de slag te gaan met de vervanging van de wet DBA.

Staatssecretaris Snel tijdens de AFB op 9 november 2017. Handelingen II 2017-2018, nr. 20, item 16, blz. 83

Afgerond. Behandeld in Kamerbrief "Voortgang werken als zelfstandige". Zie ook de toezegging op 17 juni 2020; Staatssecretaris Vijlbrief tijdens het AO ZZP op 17 juni 2020: ongecorrigeerd verslag, blz. 66.

5

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe aan kamerlid Rij tijdens Algemene Financiële Beschouwingen om de evaluatie van de eigenwoningregeling (die nu gepland staat voor 2020) te vervroegen naar 2019.

Staatssecretaris Snel tijdens Algemene Financiële Beschouwingen, 12 december 2017. Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7, blz. 60

Afgerond. De evaluaties zijn afgerond en in december 2019 naar de Kamer gezonden, voorzien van kabinetsreactie. Kamerstukken 2019-2020, 32 847, nr. 583

6

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens het Plenair debat over problemen bij het innen van belastingen van 21 juni 2018, om in het kader van het verbeterplan fiscaal stelsel om een aantal experts uit te nodigen om structureel en fundamenteel na te denken over de toekomst van het belastingstelsel en de Belastingdienst. Ook toegezegd om een update over de wijze waarop dit onderzoek gedaan gaat worden in het najaar 2018 te geven.

Staatssecretaris Snel tijdens plenair debat over problemen bij het innen van de belastingen 21 juni 2018; Handelingen II 2017-2018, nr. 97, item 7, blz. 18

Afgerond. Ingevuld met publicatie Bouwstenen, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

7

2017-2018

Staatssecretaris Wiebes zegt tijdens het WGO 7 november 2016 aan de Tweede Kamer toe deze jaarlijks te informeren over het gebruik op de regeling voor het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes herhaalt de toezegging tegenover de Eerste Kamer in de nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2017 op 9 december 2016.Staatssecretaris Snel herhaalt de toezegging van zijn voorganger in de fiscale moties en toezeggingenbrief aan de Eerste Kamer. Over de jaren 2018 en 2019 wordt de Kamer na afloop van het kalenderjaar tegen het einde van het eerste kwartaal geïnformeerd.

Staatssecretaris Wiebes tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016-2017, 34 552, nr. 70, blz. 93.Staatssecretaris Wiebes in Nota naar aanleiding van Verslag Belastingplan 2017 9 november 2017; Kamerstukken 2016-2017, 34 552, G, blz. 37-38.Staatssecretaris Snel in fiscale moties en toezeggingenbrief aan de Eerste Kamer 5 april 2018; Kamerstukken I, 34 785, H, blz. 2

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

8

2017-2018

Minister voor Rechtsbescherming Dekker zegt toe aan Kamerlid Snels tijdens het debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructie, 5 september 2018, om samen met staatssecretaris Snel en met de Nederlandse Orde voor Belastingadviseurs te bespreken wat een Code Belastingadviseurs en een eed van belastingadviseurs zouden kunnen bijdragen aan een debat in de sector over het eigen handelen en de eigen cultuur. Het bureau Bureau Financieel Toezicht zal daarbij worden betrokken. De Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) tijdens debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies, 5 september 2018; Handelingen II 2017-2018, nr. 105, item 8, blz. 17

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

9

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Lodders tijdens het WGO Belastingplan 2019, 9 november 2018, om onderzoek te gaan doen naar alternatieve uitvoerders (van de wet) in het kader van vereenvoudiging van het belastingstelsel.

Staatssecretaris Snel tijdens WGO Belastingplan 2019, 9 november 2018; Kamerstukken II 2018-2019, 35 026, nr. 62, p.25

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 590

10

2017-2018

Minister-president Rutte zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP) tijdens behandeling van de miljoenennota 2018, 5 december 2017, toe te blijven kijken naar mogelijkheden om de fiscale kloof voor eenverdieners te dichten.

Minister-president Rutte tijdens behandeling miljoenennota 2018, 5 december 2017; Handelingen I 2017-2018, nr. 11, item 3, blz. 21

Afgerond. De afgelopen jaren is, bijvoorbeeld tijdens de augustusbesluitvorming en bij de behandeling van het Belastingplan, veel aandacht geweest voor de positite van eenverdieners en hoe maatregelen voor deze groep uitpakken. Ook bij toekomstige besluitvormingsmomenten wordt deze aandacht gehandhaafd. Deze toezegging beschouw ik daarmee als afgedaan.

11

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerleden Leijten en Omtzigt tijdens een wetgevingsoverleg, inzake Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling, op 6 november 2017, te monitoren hoe het aantal coöperaties en het aantal houdstercoöperaties zich ontwikkelt.

Staatssecretaris Snel tijdens wetgevingsoverleg inzake Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling, 6 november 2017; Kamerstukken II 2017-2018, 34 788, nr. 11, blz. 30

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019, 35 000 IX, nr. 19

12

2017-2018

De staatssecretaris van Financieën zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sent (PvdA), schriftelijke informeren over hoe de door de WRR ontwikkelde «doenvermogentoets» wordt toegepast bij het wijzigen van belastingwetgeving.

Kamerstukken I, 2017-2018, 34 785, K, p.14

Afgerond. Kamerstukken I 2019-2020, 35 026, nr. S

13

2018-2019

Toezegging om de vaktechnische inbedding van Toeslagen in de Belastingdienst te verbeteren.

Staatssecretaris Snel in een brief van 11-10-2018. Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 434

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 28 april 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630

14

2018-2019

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals nationaliteit bij de Belastingdienst. De staatssecretaris zegt toe de uitkomsten van hun onderzoek met belangstelling af te wachten en elke medewerking te verlenen.

De staatssecretaris tijdens het debat van 11 juni 2019Kamerstukken II 2018-2019 31 066, nr. 490, pag. 7

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683. d.d. 17 juli. «Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteitvan aanvragers van kinderopvangtoeslag»

15

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer tijdens het vragenuur van 22 januari 2019, om te onderzoeken of de Douane bij de screening van medewerkers verdere stappen kan zetten.

Staatssecretaris Snel tijdens het vragenuur van 22 januari 2019. Handelingen II 2018-2019, nr. 43, item 3.

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019, 31 934 nr. 23

16

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Omtzigt in het Algemeen Overleg van 5 september 2019, dat hij de Kamer voor het eind van het jaar zal informeren over hoe de Belastingdienst de richtlijnen van de Raad van Europa over klokkenluiders heeft geïmplementeerd. (zie ook Motie).

Staatssecretaris Snel tijdens het Algemeen Overleg van 5 september 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 520.

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 534

17

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de leden Snels en Van Weyenberg in het Algemeen Overleg van 17 juli 2019, dat hij de Kamer bij de volgende voortgangsrapportage over de Belastingdienst zal informeren over de invulling van het externe onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen van de commissie onderzoek Belastingdienst – commissie Joustra-Borstlap – over met name de cultuur bij de Belastingdienst.- Van Weyenberg: Het was een breder dan die Commissie. De staatssecretaris bevestigt dit.

Staatssecretaris Snel tijdens het Algemeen Overleg van 17 juli 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 513.

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 523

18

2018-2019

Staatssecretaris Snel heeft eerdere toezegging herbevestigd. De brief over afhandeling van letselschade komt na de zomer.

Staatssecretaris Snel tijdens het Algemeen Overleg van 17 juli 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 513.

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019, 35 026, nr. 71/72/73 en Kamerstukken II 2019-2020, 35 026, nr. 75

19

2018-2019

Staatssecretaris Snel heeft toegezegd om aan te sluiten bij het traject Maatwerk in dienstverlening (ABD Topconsult).

Staatssecretaris Snel in een brief aan de Kamer van 11 juni 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 490.

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 538

20

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Rij tijdens het mondeling overleg van 29 januari 2019 over de belastingdienst, het Jaarplan van de Belastingdienst te verzenden aan de Eerste Kamer.

Staatssecretaris Snel tijdens het mondeling overleg van 29 januari 2019, Kamerstukken I 2018-2019, 31 066, nr. D.

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066 nr 539

21

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Rij tijdens het mondeling overleg van 29 januari 2019, de ex postanalyse van de uitvoeringstoetsen aan de Eerste Kamer aan te bieden.

Staatssecretaris Snel tijdens het mondeling overleg van 29 januari 2019, Kamerstukken I 2018-2019, 31 066, nr. D, p. 13

Afgerond. Kamerstukken I 2019-2020, 35 302, A

22

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt de Kamer toe in de brief van 31 oktober 2019, om de invoering van de roettax per 1 januari 2020 te realiseren.

Staatssecretaris Snel in de brief van 31 oktober 2018. Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 438.

Afgerond. Staatsblad 2019, 449

23

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer tijdens het debat van 21 maart 2019, om in gesprek te gaan met de Nationale Ombudsman.

Staatssecretaris Snel tijdens het debat van 21 maart 2019. Handelingen II 2018-2019, nr. 65.

Afgedaan.

24

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt lid van Rooijen toe in de brief aan de Kamer van 1 oktober 2018, terug te komen op de ICT-doorlichting waar om is verzocht.

Staatssecretaris Snel in een brief aan de Kamer van 1 oktober 2018. Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 433, blz. 1

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 589

25

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamerleden Snels, Omtzigt en Stoffer tijdens de behandeling van Belastingplan 2019, 14 november 2018, te kijken naar bouwstenen voor vereenvoudiging van het stelsel.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Belastingplan 2019, 14 november 2018; Handelingen II 2018-2019, nr. 23, item 10, blz. 7

Afgerond. Ingevuld met publicatie Bouwstenen, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

26

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Köhler tijdens behandeling Pakket Belastingplan 2019, 11 december 2018, zowel wat de corporaties betalen aan vennoot-schapsbelasting als wat zij betalen aan verhuurderheffing, in een rapportage ook naar de Eerste Kamer te sturen.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 11 december 2018; Handelingen I 2018-2019, nr. 11, item 14, blz. 1

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 29453, nr. 493

27

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer in brief Herziening Belastingstelsel 17 april 2019, Onderzoek naar het belasten van huurinkomsten. Wordt meegenomen in bouwstenen verbetering belastingstelsel, maar ook kijken welke mogelijkheden er bestaan binnen de bestaande wet- en regelgeving, om in ieder geval toezicht en handhaving op dergelijke structuren te verbeteren.

Staatssecretaris Snel in brief Herziening Belastingstelsel, 17 april 2019; Kamerstukken I, 2018-2019, 32 140, B, blz. 9

Afgerond. Zie onderzoek Belasten van vermogen, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

28

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019 per brief, 12 november 2018, om in contact te zullen treden met de Nationale ombudsman om te bezien of het nodig en mogelijk is iets te doen voor mensen die (mede) als gevolg van de bbz-problematiek in de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP) zijn beland en de Tweede Kamer over de uitkomsten schriftelijk te informeren.

Staatssecretaris per brief m.b.t. behandeling Belastingplan 2019, 12 november 2018; Kamerstukken II, 2018-2019, 35 026, nr. 38, blz. 3

Afgerond. Kamerstukken 2018-2019, 35 00-IX, nr. 19

29

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg tijdens behandeling belastingplan 2019, 14 november 2018, bij de mogelijke integratie van de dividendbelasting en de bronbelasting op dividenden (moment nog niet bekend) wordt bekeken of heffing van bronbelasting op uitdelingen van winst door non-houdstercoöperaties aan leden gevestigd in een laagbelastende jurisdictie wenselijk is.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Belastingplan 2019, 14 november 2018; Handelingen II 2018-2019, nr. 22, item 10, blz. 32

Afgerond. Met de Monitoringsbrief van 29 mei 2020 wordt deze motie afgedaan

30

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer tijdens plenaire behandeling van Pakket Belastingplan 2019, 14 november 2018, de uitkomsten van het onderzoek naar marginale druk met de Kamer te delen voor het zomerreces.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 14 november 2018; Handelingen II 2018/29, nr. 23, item 10, blz. 9

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35302 nr. 8. Brief ‘Onderzoek marginale druk’ naar de Kamer verzonden. (de tabellen zijn met het belastingplan als bijlage opgenomen)

31

2018-2019

Tijdens de behandeling Belastingplan 2019, 14 november 2018, zegt staatssecretaris Snel toe aan kamerlid Omtzigt de opstellers van het Handboek Loonheffingen nadrukkelijk zal vragen om de informatie nog verder te verduidelijken, zodat de mogelijkheden niet alleen helder zijn voor de inspecteur maar ook voor de werkgever. Het gaat om opties die werkgevers hebben voor vergoeding van scholingskosten van kinderen van werknemers te verduidelijken.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 14 november 2018; Handelingen II 2018-2019, nr. 23, item 10, blz. 45

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300 IX, nr. 4, blz. 3

32

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt aan kamerlid Schalk toe tijdens Algemene Financiele beschouwingen op 20 november 2018, toe om te kijken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld voor de behandeling van het Belastingplan geüpdatete informatie over de marginale druk te verstrekken. Dit aangezien een update van de tabel die vorig jaar naar de Kamer is gestuurd (voor de jaren 2016, 2018 en 2021) niet mogelijk is.

Staatssecrtaris Snel tijdens de Algemene Financiële Beschoudingen, 20 november 2018; Handelingen I 2018-2019, nr. 8, item 8, blz. 46

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35302 nr. 8. Brief ‘Onderzoek marginale druk’ naar de Kamer verzonden. (de tabellen zijn met het belastingplan als bijlage opgenomen)

33

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Ester tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, 20 november 2018 om, ook met de minister van BZK, de komende periode onderzoek te doen naar (het belasten van) inkomsten uit verhuur. Daarnaast heeft de staatssecretaris aangegeven dat hij het voornemen heeft om dit thema een van de bouwstenen te laten zijn voor een stelselherziening.

Staatssecretaris Snel tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen 20 november 2018; Handelingen I 2018-2019, nr. 8, item 8, blz. 47

Afgerond. Zie onderzoek Belasten van vermogen, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

34

2018-2019

Voetbalmakelaarsarrest: Staatssecretaris Snel zegt toe in het memorie van antwoord Belastingplan 2019 van 30 november 2018: Vooruitlopend op een wijziging van de Wet IB 2001 in een beleidsbesluit aangegeven hoe de Belastingdienst met dit arrest in de praktijk zal omgaan. Dit besluit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 verschijnen

Staatssecretaris Snel in memorie van antwoord Belastingplan 2019, 30 november 2018; Kamerstukken I 2018-2019, 35 026, D, blz.15

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

35

2018-2019

Voetbalmakelaarsarrest: Staatssecretaris Snel zegt toe in Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2019 van 7 december 2018, dat terugwerkende kracht aan het besluit zal worden verleend tot en met 9 februari 2017, zijnde de datum waarop het HvJ EU het voetbalmakelaarsarrest heeft gewezen.

Staatssecretaris Snel in Nota naar aanleiding van verslag Belastingplan 2019, 7 december 2018; Kamerstukken I 2018-2019, 35 026, F, blz. 8

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

36

2018-2019

Tijdens de plenaire behandeling Belastingplan 2019 in de EK zegt Staatssecretaris Snel aan kamerlid Schalk toe dat hij samen met de minister SZW gaat onderzoeken welke mogelijkheden er op de lange termijn nog zijn om de resterende pijnpunten in de marginale druk te beperken. En hij zegt ook dat in dit onderzoek specifiek gekeken zal worden naar de positie van de een- en tweeverdieners.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 11 december 2018; Handelingen I 2018-2019, nr. 11, item 12, blz. 11

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, Nr. 8

37

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de commissie van Financiën tijdens het debat over de belastingplicht van multinationals, 13 juni 2019, een brief, vóór het AO Fiscale Beleidsagenda 2019 van 27 juni, een brief naar de Kamer met daarin de personele invulling van de externe begeleidingsgroep, een verslag van de eerste bijeenkomst en een uitgebreide onderzoeksopzet, te sturen.

Staatssecretaris Snel tijdens debat over de belastingplicht van multinationals, 13 juni 2019; Handelingen II 2018-2019, nr. 93, item 11, blz. 15

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 52 en Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 54

38

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan kamerleden Lodders en Nijboer tijdens het Algemeen Overleg op 19 juni 2019, een brief over afhandeling letselschade (motie-Lodders/Leijten) nog in de zomer te sturen aan de Kamer.

Staatssecretaris Snel tijdens Algemeen Overleg, 19 juni 2019; Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 513, blz. 45

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019, 35 026, nr. 71/72/73 en Kamerstukken II 2019-2020, 35 026, nr. 75

39

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens behandeling Pakket Belastingplan 2019, 14 november 2019, jaarlijks aan te geven hoeveel woningcorporaties aan vennootschapsbelasting en verhuurderheffing betalen.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 14 november 2018; Handelingen II 2018-2019, nr. 23, item 10, blz. 30

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 29 453, nr. 493

40

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan kamerlid Azarkan tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan op 14 november 2018 er naar te streven, het wetsvoorstel dat strekt tot introductie van een bronbelasting op rente- en royalty-betalingen naar laagbelaste jurisdicties, uiterlijk op Prinsjesdag 2019 in te dienen.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 14 november 2018; Handelingen II 2018-2019, nr. 23, item 10, blz. 32

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019, 35 000 IX, nr. 19, blz. 19

41

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, met de voorjaarnota de Kamer te informeren over de compensatie van de draf- en rensport.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Pakket Belastingplan, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 blz. 25

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 24 557, nr. 169

42

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt aan kamerlid Omtzigt toe tijdens de behandeling pakket Belastingplan 2019 dat hij wil laten onderzoeken of de inkeerregeling voor meer situaties dan nu het geval is, kan worden uitgesloten. Tegelijkertijd dat de mensen die te goeder trouw een verbetering kenbaar kunnen maken zonder meteen beboet te worden.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 14 november 2018; Handelingen II 2018-2019, nr. 23, item 10, blz. 45

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019,- 35 000 IX, nr. 19, blz. 13

43

2018-2019

Minister Hoekstra tijdens het vragenuur: Vragen Van Weyenberg, 5 februari 2019, zegt toe aan de Kamer, met een kleine slag om de arm, netjes en prudent onderzoek te doen, hierover te rapporteren aan de Kamer en indien er reden is tot actie, dit misschien op te nemen in Belastingplan 2020.

Minister Hoekstra tijdens het vragenuur, 4 februari 2019; Handelingen II 2018-2019, nr. 49, item 4, blz. 1

Afgerond. Kamerstukken II 2018-2019, ‒ 35 000 IX, nr. 19, blz. 15

44

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Lodders tijdens een Algemeen Overleg op 27 juni 2019, op de constatering dat start-ups minder hard groeien en of hij een beeld heeft bij de oorzaak hiervan, deze vraag door te leiden naar de collega van EZK. Zodat dit kan worden meegenomen in een volgende brief of debat.

Staatssecretaris Snel tijdens een Algemeen Overleg, 27 juni 2019; Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 58, blz. 42

Afgerond. Dit is doorgegeven aan EZK.

45

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg tijdens het algemeen overleg van de vaste commissie voor Financiën op 27 juni 2019, om zijn collega van EZK er aan te herinneren dat er snel een reactie aan de Kamer moet komen met betrekking tot de ambtenaar van de NFIA die in een belastingcomité bij de AmCham zat.

Staatssecretaris Snel tijdens een Algemeen Overleg, 27 juni 2019; Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 58, blz. 57

Afgerond. Dit is doorgegeven aan EZK.

46

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer, tijdens AO Herziening Belastingstelsel, 27 juni 2019 dat hij het voorstel om de hoogte van het vennootschapsbelastingtarief te koppelen aan de loonontwikkeling en de daarmee opgedane ervaring in andere landen, zoals Zuid-Korea, mee zal geven aan de commissie belastingheffing multinationals en de commissie die onderzoek doet naar de toekomst van de vennootschapsbelasting in het kader van bouwstenen voor een beter belastingstelsel, en de Kamer in de rapportages over deze onderzoeken over dit voorstel te informeren.

Staatssecetaris Snel tijdens AO Herziening Belastingherziening, 27 juni 2019; Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 58, blz. 39

Afgerond. Dit idee is meegegeven aan de commissie belastingheffing multinationals.

47

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Sent (Pvda) en Köhler (SP) tijdens plenaire behandeling Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking, 11 december 2018, toe een afschrift te zenden van de rapportage aan de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de ontwikkelingen bij de woningcorporaties ten aanzien van de verhuurderheffing, de vennootschapsbelasting en de beperking van de renteaftrek (ATAD1).

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking, 11 december 2018; Handelingen I 2018-2019, nr. 11, item 14, blz. 1

Afgerond. Afgedaan in de beantwoording van Kamervragen

48

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Sent (Pvda) en Köhler (SP) tijdens plenaire behandeling Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking, 11 december 2018, toe een afschrift te zenden van de rapportage aan de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de ontwikkelingen bij de woningcorporaties ten aanzien van de verhuurderheffing, de vennootschapsbelasting en de beperking van de renteaftrek (ATAD1).

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking, 11 december 2018; Handelingen I 2018-2019, nr. 11, item 14, blz. 1

Afgerond. Afgedaan in de beantwoording van Kamervragen

49

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan het Kamerlid Omtzigt tijdens het Algemeen Overleg 'Raad voor Economische en Financiële Zaken', 5 juni 2019, een verduidelijking in een vervolgbrief te sturen over kwalificatie van pensioenenfondsen in het kader van de btw.

Staatssecretaris Snel tijdens AO 'Raad voor Economische en Financiële Zaken, 5 juni 2019; Kamerstukken II 2018-2019, 21 501-07, Nr. 1617, blz. 34

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 4

50

2019-2020

Beantwoording vragen van de Commissie Financiën (bijlage bij Kamerbrief 29 november 2019). De AP doet onderzoek naar de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals (tweede) nationaliteit bij de Belastingdienst/Toeslagen. Om het onderzoek niet te belasten worden nu geen stukken openbaar gemaakt. De aanvullende brief die naar de AP is gezonden wordt na afronding van het onderzoek en na afstemming met de AP aan de Kamer verzonden, zo zegt staatssecretaris Snel toe.

Staatssecretaris Snel in een brief van 29-11-2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 550

Afgerond. Beantwoord in Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683: ‘Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens’.

51

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de effecten voor Toeslagen en andere uitkeringen van een eventuele compensatie/schadevergoeding te vergoeden (dit is al bekend).

Staatssecretaris Snel tijdens het debat van 4-12-2019. Handelingen II 2019-2020, nr. 32 item 6 en item 3

Afgerond. Beantwoord in Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 574: ‘Compensatie ouders CAF 11 en gedane toezeggingen’.

52

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe om alle systemen en processen in de uitvoering van Toeslagen te toetsen in het licht van de geldende wet- en regelgeving. Met een verkenning hiervan is reeds een start gemaakt.

Staatssecretaris van Financiën, 18-12-2019, Kamerstukken II, 31 066, nr. 568

Afgerond. De Kamer is hierover nader geïnformeerd middels de Voortgangsrapportage, die tegelijkertijd met dit overzicht eind april naar de Tweede Kamer is gestuurd. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630

53

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe op korte termijn te antwoorden op de brief van de Nationale ombudsman met vervolgvragen over de kwestie rondom aanpassingen van de systemen van Toeslagen conform wet- en regelgevingen nieuwe jurisprudentie.

Staatssecretaris Snel in een brief van 18-12-2019 Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 568, p. 2

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 596 bijlage 2 en 3 vragen van de Nationale ombudsman en antwoorden

54

2019-2020

De minister zegt toe aan het lid Omtzigt contact op te nemen met de OR en de vakbonden omtrent de twee raadspersonen.

Minister Hoekstra tijdens het debat op 21-1-2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26, pag. 4

Afgerond. Het instellingsbesluit voor de Raadspersonen is in de Staatscourant gepubliceerd; referentie: Stcrt-2020-21177 - Besluit personeelsraadspersonen. Onderdeel van de introductie van de raadspersonen is een kennismaking met de OR en bonden. De personeelsraadspersonen zijn inmiddels aangesteld en de gesprekken zullen nog plaatsvinden.

55

2019-2020

De minister zegt toe aan Kamerlid Leijten n.a.v. mail van mensen die bericht ontvangen hadden geen fraudeur te zijn en hun dossier zouden ontvangen.

Minister Hoekstra tijdens het debat op 21-1-2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26, pag. 52

Afgerond. Kamerbrief 13 maart (Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613)

56

2019-2020

De staatssecretaris wil een hardheidsclausule invoeren waardoor het mogelijk wordt om maatwerk te bieden in situaties van ernstige onbillijkheden die volgen uit het toeslagensysteem. Conform de motie van het lid Ronnes geeft de staatssecretaris een update over de geïdentificeerde gevallen in de eerdergenoemde voortgangsrapportage.

De staatssecretaris in de brief van 13-3-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613, p. 2

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 28 april 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630

57

2019-2020

Voor beschikkingen die Toeslagen wegens de vijfjaarstermijn niet meer kan herzien, wordt op dit moment aan een wettelijke hardheidsregeling gewerkt. De staatssecretaris zegt toe dit voorstel op korte termijn bij de Kamer in te dienen.

Staatssecretaris Van Huffelen in de voortgangsrapportage Toeslagen van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 1, pag. 30

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 2, Art. 49, lid 6

58

2019-2020

N.a.v. Kamerstukken II 2019-2020 nr. 31 066, nr. 615 bijlage d.d. 20-3-20 heeft dhr. Biemond de opdracht gekregen de second opinion uit te voeren. Op 27 februari jl. is aan uw Kamer gemeld dat de second opinion binnen twee maanden gereed zou zijn. De staatssecretaris zegt toe om de Kamer te informeren over de bevindingen van dhr. Biemond aangaande de second opinion.

Staatssecretaris Van Huffelen in de voortgangsrapportage Toeslagen van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, pag. 5

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 655

59

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe in het spoedwetsvoorstel de uitbreiding van de bestaande hardheidsclausule en de invoering van een zogenoemde hardheidsregeling in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir), z.s.m. bij de Kamer in te dienen.

Staatssecretaris Van Huffelen in de voortgangsrapportage Toeslagen van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, pag. 3

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 2 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

60

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe op zo kort mogelijke termijn regelgeving zal introduceren om de compensatie, reparatie en herstel mogelijk te maken. In de kabinetsreactie is aangegeven dat zowel voor de compensatie van ouders gedupeerd in CAF-dossiers als voor ouders gedupeerd door de hardheid van het stelsel op korte termijn regelgeving komt.

Staatssecretaris Van Huffelen in de voortgangsrapportage Toeslagen van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, pag. 3

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 2, Art. 49

61

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer nader te informeren over de mogelijkheden tot versterking van het interne privacytoezicht. De functionaris voor gegevensbescherming (FG) zoals bedoeld in de AVG, maakt daarvan deel uit.

Staatssecretaris Vijlbrief in de brief over FSV van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 632, pag. 4

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681. Brief over FSV-onderzoek en projectcode 1043, pag. 10 d.d. 10-07-2020

62

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe op korte termijn een document, met de rode draad uit gesprekken van de Directeur-Generaal Belastingdienst met een aantal medewerkers die in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij het MT Fraudebestrijding, te verstrekken.

Staatssecretaris Van Huffelen in de brief van 27-5-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 658

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 661 d.d. 4 juni In de brief schetste de Staatssecretaris dat het niet ging om leden van het (voormalige) MT Fraude maar om drie lagere functionarissen binnen de Belastingdienst en Toeslagen. Het betrof personeelsvertrouwelijke contacten tussen ambtenaren en hun werkgever. Mede daarom was het niet passend om deze e-mails van deze medewerkers te verstrekken.

63

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe toegezegd te onderzoeken of en hoe (delen van) de e-mails waarin de betrokkenheid en medewerking van bepaalde medewerkers aan het ADR-onderzoek wordt besproken kunnen worden gedeeld.

Staatssecretaris Van Huffelen in het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag op 27-5-2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2, pag. 9

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 661 d.d. 4 juni In de brief schetste de Staatssecretaris dat het niet ging om leden van het (voormalige) MT Fraude maar om drie lagere functionarissen binnen de Belastingdienst en Toeslagen. Het betrof personeelsvertrouwelijke contacten tussen ambtenaren en hun werkgever. Mede daarom was het niet passend om deze e-mails van deze medewerkers te verstrekken.

64

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de ministeriële regeling voor de compensatieregeling (uitwerking van uitwerking van het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken) en de ministeriele regeling rondom de hardheidsregeling naar de Kamer te sturen, samen met de uitvoeringstoets.

Staatssecretaris Van Huffelen in de NnavV van 10-6-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11 , pag. 2-3

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 41 "Publicatie en inwerkingtreding van de ministeriële verzamelregeling Awir"

65

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer op kortst mogelijke termijn nader te informeren over de hersteloperatie en de maatregelen die zijn genomen, naar aanleiding van de fouten bij aanlevering informatie aan Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF/Toeslagen.

Staatssecretaris Van Huffelen in de brief van 23-6-2020 over de Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF/Toeslagen. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 676

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685. d.d. 10 juli. in de bijlage zijn de antwoorden op de vragen van de heer Omtzigt bijgevoegd, als ook de daarbij gevraagde documenten, twee algemene memo’s en 22 samenvattingen van CAF-zaken, waarbij privacygevoelige gegevens onleesbaar zijn gemaakt.

66

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe deze zomer met een voorstel te komen voor extern toezicht. Dit n.a.v AO Belastingdienst op 4 maart jl. en in de Kamerbrief van 27 april jl. over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) heeft de staatssecretaris reeds toegezegd de Kamer deze zomer te informeren over extern toezicht op de Belastingdienst.

De staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst van 23-6-2020.

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 688, d.d. 10 juli «Brief Extern toezicht op de Belastingdienst»

67

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe extra waarborgen in te bouwen zodat de informatie op basis waarvan dossiers beoordeeld worden en uiteindelijk besluiten worden genomen, in de toekomst juist en volledig is. In dat kader zal op zijn minst iedere twee maanden een externe doorlichting plaatvinden op de kwaliteit van de processen en producten van de herstelorganisatie.

De staatssecretaris van Financiën. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. C, pag.9

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685, d.d. 10 juli: Er worden extra waarborgen ingebouwd zodat de informatie op basis waarvan dossiers beoordeeld worden en uiteindelijk besluiten worden genomen, in de toekomst juist en volledig is.

68

2019-2020

Het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens, zal zoals eerder toegezegd, ook steeds met de Kamer worden gedeeld.

Staatssecretaris Snel in een brief van 22-11-2019. Kamerstykken II 2019-2020, 31 066, nr. 544

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, nr. 31 066, nr. 683. d.d. 17 juli. «Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteitvan aanvragers van kinderopvangtoeslag»

69

2019-2020

Toezegging door minister aan het lid Omtzigt om de Kamer middels twee brieven te informeren over 2) een statusoverzicht met daarin waar het kabinet staat betreft de verschillende groepen in het dossier, betreft de aanbevelingen van de Commissie Donner, met de zaken die de komende weken nog uit te sorteren zijn en betreft de opvolging van de gesprekken met de ouders. Toegezegd is dat de brieven niet de donderdag voor het zomerreces worden verstuurd, maar eerder. Niet is toegezegd door wie deze brieven worden verstuurd, wel is toegezegd dat er ‘kabinetsbreed’ naar deze brieven wordt gekeken.

Minister Hoekstra tijdens het debat op 21-1-2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26, pag. 30

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, nr. 31 066, nr. 679

70

2019-2020

Toezegging door minister aan het lid Omtzigt om de Kamer middels twee brieven te informeren over 1) hoe het kabinet reflecteert op de aanwijzingen o.a. vanuit 5 Hoge colleges van Staat, met daarin een alomvattender reflectie op de vraag hoe dit kon gebeuren, hoe de signalen gemist konden worden en wat de lessons learned zijn. Toegezegd is dat de brieven niet de donderdag voor het zomerreces worden verstuurd, maar eerder. Niet is toegezegd door wie deze brieven worden verstuurd, wel is toegezegd dat er Kabinetsbreed naar deze brieven wordt gekeken.

Minister Hoekstra tijdens het debat op 21-1-2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26, pag. 25

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679

71

2019-2020

Toezegging door Minister-President aan het lid Omtzigt dat de regering reflecteert op de toeslagenaffaire en de lessons learned en deze zal delen met de Kamer.

Minister Hoekstra tijdens het debat op 21-1-2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26, pag. 17

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679

72

2019-2020

Toezegging door Minister-President aan het lid Omtzigt dat een tussenstand van de stand van zaken m.b.t. de afwikkeling van de toeslagenaffaire, voor de zomer naar de Kamer zal worden gestuurd.

Minister Hoekstra tijdens het debat op 21-1-2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26, pag. 17

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679

73

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer naar verwachting eind maart een kabinetsreactie op het IBO Toeslagen ontvangt. Daarin zal ook de route worden geschetst om te komen tot een nieuw stelsel. In de kabinetsreactie op het Interdepartementale Beleidsonderzoek naar toeslagen zullen we benoemen welke maatregelen dit kabinet nog wil gaan nemen en waar nog nader onderzoek nodig is zodat een volgend kabinet verdere stappen kan zetten naar een aangepast stelsel.

Staatssecretaris Vijlbrief en Van Huffelen in een brief van 27-2-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624 d.d. 30 april «Kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)»

74

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over het voorstel voor het vervangen van het Toeslagenstelsel zoals de Kamer ons heeft opgeroepen in de motie Stoffer c.s. .

Staatssecretaris Vijlbrief en Van Huffelen in een brief van 27-2-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607, p. 14

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 322, nr 414. d.d. 1 juli «Verzamelbrief Kinderopvang juni 2020»

75

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over het meerjarig plan tot versterking en vernieuwing van de dienstverlening van Toeslagen, zoals de Kamer ons heeft opgeroepen in de motie Stoffer c.s.

Staatssecretaris Vijlbrief en Van Huffelen in een brief van 27-2-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607, p. 14

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679

76

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe een voortvarende uitvoering van maatregelen van de Adviescommissie en de overige maatregelen te nemen, als belangrijke stap in een langdurig traject waarbij vooral de daden op het gebied van klantgerichte dienstverlening en wijziging van de regeling tellen. De Kamer zal daarbij stap voor stap worden meegenomen.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 13-3-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613, p. 2

Afgerond. De eerste aanzet hiertoe is gedaan middels de Kamerbrief van 13 maart 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613. Met het aannemen van de spoedwet Awir (30 juni) is de regeling gewijzigd. Overige ontwikkelingen zijn en worden in de Voortgangsrapportages Kinderopvangtoeslag beschreven.

77

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe, zodra de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) haar onderzoek heeft afgerond, de Kamer over de uitkomsten van dat onderzoek en zijn reactie daarop te informeren.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 13-3-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613, p. 20

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683, d.d. 17 juli: ‘Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens’.

78

2019-2020

Toezegging n.a.v. de unaniem aangenomen motie Bruins/Van Weyenberg om varianten te onderzoeken ter vervanging van het huidige stelsel dat zicht biedt op een toekomstig beter en menselijker systeem. In de kabinetsreactie op het IBO Toeslagen zullen we benoemen welke stappen op korte en lange termijn worden gezet en waar nader onderzoek nodig is richting een nieuw stelsel.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 13-3-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613, p.15

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624 d.d. 30 april «Kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)»

79

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe via Webinars contact te houden met ouders. Het is een goede manier om veel ouders tegelijkertijd over één specifiek onderwerp te kunnen spreken.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630 pag. 2

Afgerond. In de Voortgangsrapportages Kinderopvangtoeslag die 28 april en 2 juli naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630 en Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679

80

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe een vervolgbijeenkomst met 13 gemeenten te plannen. Inmiddels is met drie van de 13 gemeenten, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, een pilot gestart om te bezien hoe we burgers bredere ondersteuning kunnen bieden dan alleen compensatie en reparatie van kinderopvangtoeslag.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, pag. 2

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die op 2 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679

81

2019-2020

Begin april heeft de AP ten behoeve van haar onderzoek nog nadere vragen gesteld. De vragen zijn inmiddels beantwoord. De staatssecretaris zegt toe de resultaten van het onderzoek na afronding met de Kamer te delen.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 1, pag. 15

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683, d.d. 17 juli: ‘Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens’.

82

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe het tweede deelrapport van de IBO Toeslagen, vergezeld van een kabinetsreactie op beide delen, binnenkort aan de Kamer aan te bieden.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020 Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 1, pag. 18 en bijlage 2, pag. 6

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624 d.d. 30 april «Kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)»

83

2019-2020

De staatssecretaris heeft opdracht gegeven een intern onderzoek te doen naar verbetermogelijkheden, met name op het gebied van dossiervorming. Wanneer de resultaten bekend zijn, kan ik ook een duidelijker tijdpad en plan van aanpak met uw Kamer delen. De resultaten worden in april opgeleverd. De staatssecretaris zegt toe de Kamer vóór het zomerreces te informeren over deze bevindingen en de daarmee gepaard gaande aanpassingen in de voortgangsrapportage.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 2, pag. 40

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679

84

2019-2020

Binnenkort zal een plan van aanpak voortgang van de afhandeling bezwaarschriften met uw Kamer worden gedeeld om de opgelopen achterstanden in het reguliere proces in te lopen. Deze achterstanden omvatten ook de hoger dan gewenste voorraad bezwaarschriften en lagere tijdigheid.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 2, pag. 44-45

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt toegelicht dat de voorradden weer op een beheersbaar niveau zitten. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679

85

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan Kamerlid Snels een brief aan de Ombudsman op te stellen om te vragen of hij «een oogje in het zeil wil houden» of de uitvoering met een menselijke maat gebeurt.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 81, item 9

Afgerond. Brief naar de Ombudsman verzonden d.d. 16 juni. Reactie van de Ombudsman retour op 13 juli.

86

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe over de pilot met gemeenten, de voortgang en de uitkomsten hiervan via de voortgangsrapportage op de hoogte houden. Binnen de pilot is gekozen voor een proces waarbij Belastingdienst/Toeslagen de burger doorverbindt met de gemeente om een afspraak in te plannen.

De staatssecretaris zegt toe in de nota n.a.v. het verslag van 10 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679. Over eventuele aanvullende informatie zal de Kamer op de hoogte gehouden via toekomstige voortgangsrapportages.

87

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe voor de zomer het programmaplan van het samen met SZW uitgevoerde programma Verbetervoorstellen Kinderopvangtoeslag aan te leveren. Hierover is de taatssecretaris in gesprek met collega-bewindspersonen.

De staatssecretaris zegt toe in de nota n.a.v. het verslag van 10 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 322, nr. 414, d.d. 1 juli. «Verzamelbrief Kinderopvang juni 2020»

88

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe in de voortgangrapportages Toeslagen te rapporteren over de raming en uitvoering van de herstelactie. Bij het vaststellen van deze ramingen zijn aannames gedaan over het aantal compensatie- en herstelgerechtigde ouders en de omvang van de verwachte herzieningen. Gedurende de uitvoering van compensatie en herstel zullen deze aannames regelmatig worden gevalideerd.

De staatssecretaris zegt toe in de nota n.a.v. het verslag van 10 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679

89

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe in Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslagen, de Kamer te informeren over de voortgang van het proces. Belastingdienst/Toeslagen probeert door middel van werkafspraken zo goed mogelijk te waarborgen dat procesverstoringen voorkomen worden. Zo worden de handmatig verwerkte beschikkingen en betalingen altijd door een tweede medewerker gecontroleerd. Ook wordt gewaarborgd dat deze beschikkingen aansluiten bij de reguliere systemen zodra de IV-aanpassingen gereed zijn.

De staatssecretaris zegt toe in de nota n.a.v. het verslag van 10 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II, 2019-2020, 31 066, nr. 679

90

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe voor ouders met kwalificatie opzet/grove schuld de mogelijkheid te onderzoeken om de compensatieregeling uit te breiden voor deze ouders. De staatssecretaris zegt toe hier in het vervolg van het debat op 17 juni met de Kamer in gesprek te gaan.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 16 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

Afgerond. Voor deze groep is aanvullende compensatie beschikbaar gemaakt. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679

91

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe aan het lid Omtzigt op tijdens het AO van dinsdag 23 juni informatie te delen over andere CAF-zaken (CAF-1043 zaken).

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

Afgerond. Afgedaan in brief «Informatie over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en het gebruik van FSV binnende Belastingdienst » Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681

92

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe aan Leijten voor tijdens het AO van dinsdag 23 juni een reconstructie te maken waarom de Commissie Donner de stukken OGS niet ontvangt. De staatssecretaris zegt toe een reconstructie te maken hoe het kon gebeuren dat de notitie is weggehouden bij de commissie Donner. En ook van belang is om in kaart te brengen welke informatie wel aan de adviescommissie zijn gegeven.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685, d.d. 10 juli. «Informatievoorziening van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) aan de Commissie van wijzen»

93

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de uitvoeringscapaciteit en ook voor de planning en doorlooptijden, samen met de voorgangsrapportages.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

94

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe aan Omtzigt in de eerstvolgende voortgangsrapportage meer inzicht te geven in de opbouw van de dossiers en de uitvoering, de hele precieze onderverdeling van hoeveel in welke regeling zit. Op dit moment hebben wij niet meer details over de totale som van 390 miljoen die we in eerste instantie hebben aangegeven, maar we gaan ervan uit dat deze totale hersteloperatie dat gaat kosten.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 2 juli 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

95

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe aan Omtzigt voor het overleg van dinsdag 23 juni, uit hoeveel zinnen het dossier CAF-Anker het gemotiveerde besluit bestaat en of dat beschikbaar voor de ouders?

De staatssecretaris zegt toe in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6,

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 676, d.d. 23 juni, in de brief «Fouten bij aanlevering informatie aan Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF/Toeslagen(Commissie van Wijzen)» - Maatregel 4

96

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerleden Omtzigt en Leijten tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, een reconstructie te geven in waarom de notitie van 4 november 2019 niet meegegeven is aan de commissie Donner voor het onderzoek.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6,

Afgerond. Kamerbrief 2020D24841 d.d. 18 juni «Toezegging tijdens het debat over Wet hardheidsaanpassing Awir inzake notitie opzet/groveschuld»

97

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën zegt toe om uit te zoeken hoe de fout is gemaakt bij Toeslagen (een deel van de informatie die de Commissie vanuit de UHT ontving bleek niet juist). En daarbij te kijken naar de organisatie van het herstel Toeslagen, en te bekijken of er meer vergelijkbare CAF 11-zaken zijn.

De staatssecretaris tijdens het AO Belastingdienst van 23-6-2020.

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685, d.d. 10 juli. «Informatievoorziening van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) aan de Commissie van Wijzen»

98

2019-2020

De staatssecretaris zegt dat zodra de Autoriteit Persoonsgegevens haar onderzoek heeft afgerond, dit naar de Kamer te sturen, inclusief de kabinetsreactie hierop. Naar aanleiding van het onderzoek van de AP zijn nog een aantal relevante queryverzoeken gevonden, waaronder een query uit 2014 waar nationaliteit in was opgenomen. In nieuwe query’s komt nationaliteit zoals eerder toegezegd aan uw Kamer in ieder geval niet meer voor.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683. d.d. 17 juli: ‘Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens’.

99

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe in de brief over het rapport AP te gaan op de vraag of ook FSV door de AP is meegenomen in haar onderzoek naar het gebruik van nationaliteit bij Toeslagen.

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in de bijlage bij de brief van 10-7-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681, item 3487

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683. d.d. 17 juli. Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteitvan aanvragers van kinderopvangtoeslag

100

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Leijten tijdens het Algemeen Overleg van 29 oktober 2019, dat hij een lijst verstrekt aan de Kamer welke onderzoeken bij de Belastingdienst momenteel worden uitgevoerd door welke organisatie.

Staatssecretaris Snel tijdens het Algemeen Overleg van 29 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 532.

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066 nr 566

101

2019-2020

Minister Hoekstra zegt toe aan de leden Van Weyenberg en Azarkan tijdens het debat van 21 januari 2020, dat er gevraagd wordt om contact op te nemen met de AP om inzicht te delen over tijdpad van publicatie en daarover de Kamer te informeren.

Minister Hoekstra tijdens het debat van 21 januari 2020. Handelingen II 2019-2020, nr 43, item 26, blz. 39

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683. d.d. 17 juli. «Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteitvan aanvragers van kinderopvangtoeslag»

102

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer tijdens het debat van 4 december 2019, dat de Staatssecretaris een cultuurscan door externen laat doen.

Staatssecretaris Snel tijdens het debat van 4 december 2019. Handelingen II 2019-2020, nr. 32, item 6, p. 29.

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607.

103

2019-2020

Minister Hoekstra zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens het debat van 21 januari 2020, dat de Kamer wordt geïnformeerd over stand van zaken omtrent de lijst met 22 knelpunten.

Minister Hoekstra tijdens het debat van 21 januari 2020. Handelingen II 2019-2020, nr 43, item 26.

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 594

104

2019-2020

Minister Hoekstra zegt toe aan de Kamer tijdens het debat van 21 januari 2020, dat de minister-president als formateur een brief zal schrijven over hoe de taakverdeling van de twee staatssecretarissen zal worden ingevuld.

Minister Hoekstra tijdens het debat van 21 januari 2020. Handelingen II 2019-2020, nr 43, item 26, blz. 45

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300 IX Nr. 15

105

2019-2020

Minister Hoekstra zegt toe in de brief aan de Kamer op 11 januari 2020, om het EY rapport ook aan EK toe te sturen.

Minister Hoekstra in brief aan de Kamer van 11 januari 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31066, nr. 588, blz. 3

Afgerond. Kamerstukken I 2019–2020, 35 302, Q

106

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt aan het lid Bruins toe dat hij de Kamer schriftelijk zal informeren over de antwoorden op vragen over het gebruik van e-herkenning bij het kunnen verlagen van een onterecht te hoog vastgestelde voorlopige aanslag.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 622, blz. 74

Afgerond. Afgedaan in de Kamerbrief «Beantwoording vraag lid Bruins inzake eHerkenning» van 14 april 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 619

107

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt de kamer toe volledig onafhankelijke raadspersonen aan te stellen.

Staatssecretaris Snel tijdens debat over de CAF 11-zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen op 4 december 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 32, item 6, blz. 30.

Afgerond. Het instellingsbesluit voor de personeelsraadspersonen is 10 april jl. in de staatscourant gepubliceerd. (Staatscourant 2020, 21177)

108

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief heeft tijdens het mondelinge vragenuurtje toegezegd aan lid Omtzigt voor het AO per brief antwoord te geven op de vraag waarom de polisadministratie niet gebruikt wordt om inkomen van burgers te raadplegen om te voorkomen dat voorlopige teruggaven worden stopgezet.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens plenair debat van 18 februari 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 55, item 5, blz. 2

Afgerond. In de Kamerbrief «Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen» is aan de toezegging is tegemoet gekomen in bijlage 7. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607. Hierin is aangegeven dat de mogelijkheden hiertoe onderzocht worden. Uw Kamer wordt op de hoogte gebracht van de uitkomsten.

109

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Esser, tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020 10 december 2019, dat hij in overleg met de sector terughoudend zal zijn met de mogelijkheid voor de inspecteurs om adviseurs publiekelijk bekend te maken. Daarmee komt het punt dat hij het verstandig vindt om in algemene termen iets te blijven doen, niet te vervallen.

Staatssecretaris Snel tijdens plenaire behandeling Pakket Belastingplan 2020. Handelingen I 2019-2020, nr. 12,item 12, p.7.

Afgerond. Deze toezegging wordt afgedaan in de Fiscale Moties- en toezeggingenbrief voorjaar 2020.

110

2019-2020

Minister Hoekstra heeft, tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer van 14 januari 2020, aangekondigd een second opinion te vragen aan een onafhankelijke buitenstaander over de verplichting aangifte te doen van ambtsmisdrijven.

Minister Hoekstra tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer op 14 januari 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 40, item 4, p. 1-2.

Afgerond. In de Kamerbrief «Voortgang second opinion ambtsmisdrijven» van 20 maart 2020 (Kamerstukken II 2019-2020, 31066 nr. 615) is de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken en de opdracht voor een second opinion over de verplichting om aangifte te doen van ambtsmisdrijven.

111

2019-2020

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen zeggen toe dat de Kamer op korte termijn het instellingsbesluit personeelsraadspersonen ontvangt.

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris van Huffelen in brief van 27 februari 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 30 166, nr. 607, p. 7

Afgerond. Het instellingsbesluit voor de personeelsraadspersonen is op 10 april 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. (Staatscourant 2020, 21177)

112

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt aan het lid Lodders toe dat hij de Kamer schriftelijk zal informeren over de antwoorden op de door haar gestelde vragen over ANBI’s.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belastingdienst 4 maart 2020. Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 55

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 634

113

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer dat als een betrokkene bezwaar indiende tegen de te hoge dwangbevelkosten werden de kosten uiteraard alsnog verminderd als daartoe aanleiding bestond. Er zijn inmiddels beheersmaatregelen getroffen om het proces te verbeteren, maar tot op heden is het proces nog niet op orde. Op de wijze waarop de staatssecretaris het verleden wil herstellen, wordt de Kamer binnenkort geïnformeerd.

Staatssecretaris Snel in brief van 29 november 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 549, p. 6

Afgerond. Kamerstukken II 2019–2020, 31 066, nr. 603

114

2019-2020

De staatssecretarissen Vijlbrief en van Huffelen zeggen toe de Kamer binnen een week nader te informeren over verlaging vervolgingskosten.

Staatssecretarissen Vijlbrief en van Huffelen in brief van 27 februari 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, 607, p.13.

Afgerond. Kamerstukken II 2019–2020, 31 066, nr. 603, p. 13

115

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer in de Memorie van Antwoord Belastingplan 2020, 28 november 2019, zo snel mogelijk een wetswijziging voor te bereiden in de verhuurderheffing-sfeer zodat deze uiterlijk 1 januari 2021 in werking kan treden

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord Belastingplan 2020, 28 november 2019; Kamerstukken I 2019-2020, 35 302, E, blz. 31

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 409, nr. 1 t/m 3. Er is voorzien in inwerkingtreding met ingang van 1 juli 2020 (dan wel zo spoedig mogelijk na deze datum) met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

116

2019-2020

De staatssecretaris heeft aan Van Apeldoorn een brief toegezegd m.b.t. ATAD1 en woningcorporaties. Uiterlijk voor de derde termijn wordt een brief door de bewindspersoon van EZK naar de EK gestuurd.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz. 51

Afgerond. Afgedaan in de beantwoording van Kamervragen op 13-12-2019.

117

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan kamerleden Crone en Van Apeldoorn tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020 dat «de minister voor Milieu en Wonen mede namens mij jaarlijks in beeld zal blijven brengen wat de woningcorporaties aan vennootschapsbelasting en verhuurderheffing blijven betalen, zodat we ook daar de vinger aan de pols kunnen houden.»

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz. 3

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 29 453, nr. 493

118

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Nijboer tijdens het debat belastingafdracht multinationals, 13 juni 2019, dat de bedrijfsopvolgingsregeling ook in het bouwstenentraject tegen het licht gehouden wordt.

Staatssecretaris Snel tijdens debat belastingafdracht multinational, 13 juni 2019; Handelingen II 2018-2019, nr. 93, item 11, blz. 18

Afgerond. Zie onderzoek Belasten van (inkomen uit) aanmerkelijk belang, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

119

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer tijdens het AO Herziening Belastingstelsel, 27 juni 2019, de Kamer t.z.t. per brief informeren over de Nederlandse inzet bij de voorstellen in het kader van BEPS 2.0 van de OESO.

Staatssecretaris Snel tijdens AO Herziening Belastingstelsel, 27 juni 2019; Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 58, blz. 35

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

120

2019-2020

Minister-President Rutte zegt toe aan Kamerlid Klaver tijdens het debat Algemene Politieke beschouwingen, 19 september 2019, het SCP te betrekken bij IBO Toeslagen.

Minister-President Rutte tijdens debat Algemene Politieke Beschouwingen, 19 september 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 3 item 6, blz. 8

Afgerond. Het IBO Toeslagen is inmiddels afgerond en aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624). Conform de eerdere toezegging is het SCP uitgenodigd voor nadere betrokkenheid bij de totstandkoming van het IBO. Overigens gaat het SCP over haar eigen planning en heeft het daarbinnen geen ruimte gezien op dit verzoek in te gaan.

121

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Bruins tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, 3 oktober 2019, dat in Bouwstenen ook gekeken wordt naar belasten van vermogen (box 2 en box 3), toenemende vermogensongelijkheid, belasting op arbeid naar eigen belasting op huis, toeslagen verlagen in ruil voor hogere uitkeringen en/of hoger WML, verbetering positie lage inkomens en verlenging dakopbouw arbeidskorting .

Staatssecretaris Snel tijdens Algemene Financiele Beschouwingen 3 oktober 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 9, item 9, blz. 11

Afgerond. Komt in verschillende onderzoeken terug, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

122

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Sneller tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, 3 oktober 2019, om te bestuderen hoe de heffingskortingen en toeslagen inwerken op het belastingstelsel, zeker daar waar je extremen hebt.

Staatssecretaris Snel tijdens Algemene Financiele Beschouwingen 3 oktober 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 9, item 9, blz. 12-13

Afgerond. Komt in verschillende onderzoeken terug, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

123

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan kamerlid Lodders tijdens behandeling Pakket Belastingplan 2020 dat advies wordt ingewonnen, dat een soort validatie kan geven aan de raming die is gemaakt m.b.t. box 3.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8, blz. 31

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 32 140, nr. 69

124

2019-2020

Tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 14 november 2019, zegt de staatssecretaris Snel toe aan kamerlid Omtzigt m.b.t. de uitvoeringstoets beslagvrije voet nogmaals zal doorgeven aan staatssecretaris Van Ark. Er is al contact geweest met mevrouw Van Ark of in ieder geval met haar ambtenaren: De uitvoeringstoets zal op korte termijn openbaar gemaakt worden.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 14 november 2019; Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 29

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 134

125

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg tijdens WGO pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019, dat box 2 en een generieke CO2-heffing in de bouwstenen terugkomen.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 40-41

Afgerond. Zie onderzoek, het Belasten van (inkomen uit) aanmerkelijk belang en Vergroening en grondslagerosie, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

126

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan kamerlid Omtzigt tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019: voor de plenaire behandeling een lijst kunnen te leveren van de tien meest verkochte abonnementen van elektronische en de tien meest verkochte schoolboeken. En antwoord op de vraag hoe het zit met de btw bij periodieke betalingen.

Staatssecretaris Snel tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019; Kamerstukken II, 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 44-45

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

127

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerleden Van Weyenberg en Nijboer tijdens het Wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019, dat voor de plenaire behandeling van het belastingplan aan staatssecretaris Blokhuis wordt overgebracht het onderwerp van de fiscale behandeling van de e-sigaret zoals besproken tijdens dit wetgevingsoverleg.

Staatssecretaris Snel tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019; Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 50

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

128

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens het Wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019, om schriftelijk antwoord te sturen naar de Kamer over belastingdruk box 2/3 m.b.t. de woningmarkt met de nadruk op fiscale neutraliteit.

Staatssecretaris Snel tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019; Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 62-63

Afgerond. Zie onderzoek Belasten van vermogen, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

129

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerleden Van Weyenberg en Leijten tijdens het Wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019, steun te geven aan de wens om de stromen naar laagbelaste jurisdicties te monitoren. Onduidelijk is nog of de DNB-cijfers hiervoor gebruikt kunnen worden.

Staatssecretaris Snel tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019; Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 110-111

Afgerond. Met de Monitoringsbrief van 29 mei 2020 wordt deze motie afgedaan.

130

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan kamerleden Snels en Nijboer tijdens een wetgevingsoverleg over Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020): Meteen na het kerstrecess een wetgevingsoverzicht naar de Tweede Kamer sturen.

Staatssecretaris Snel tijdens wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019; Kamerstukken II 2019-2020, 35302, nr. nr. 68, blz. 139

Afgerond. Kamerstukken 2019-2020, 35 300-IX, nr. 13

131

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Lodders tijdens het Wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019, er bij de EC op aandringen om eerder en met een completer overzicht te krijgen van wat er al bestaat en wat op basis van de implementatie van de richtlijnen in andere landen.

Staatssecretaris Snel tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019; Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 137

Afgerond. Met de Monitoringsbrief van 29 mei 2020 is deze motie afgedaan.

132

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019, open te staan voor suggesties op dit punt in Wet bronbelasting 2021.

Staatssecretaris Snel tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019; Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 143

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 303, nr. 13

133

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan kamerlid Van Raan tijdens de behandeling van het Pakket Belastingplan 2020. Samen met mijn collega's van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken willen wij actief bijdragen aan de uitwerking van dit voorstel mbt de carbon border adjustment. We willen graag meedoen en vooroplopen in de uitwerking ervan.

Staatssecretaris Snel behandeling pakket Belastingplan 2020, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8, blz. 7

Afgerond. Momenteel wordt door het kabinet nagedacht over het doel en de mogelijke vormgeving en structuur van een CBAM. De Europese Commissie is voornemens in 2021 een voorstel te doen voor een CBAM. Het kabinet vindt dat de Europese Commissiebij de vormgeving van een CBAM stapsgewijs te werk moet gaan waarbij grondig onderzoek naar WTO-conformiteit, een systeem voor koolstofboekhouding, administratieve lasten en uitvoerbaarheid van belang is. Ook moet rekening worden gehouden met de geopolitieke context en de impact die een dergelijk mechanisme kan hebben op specifieke sectoren.

134

2019-2020

Staassecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Stoffer tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 13 november 2019, de bpm-opbrengsten meten. Ook gaan effecten in het wagenpark gemeten worden.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Pakket Belastingplan, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 blz. 8

Afgerond. Voor dit onderzoek zal gekeken worden naar de maanden voor en na de omzetting per 1 juli 2020. Wij verwachten de resultaten van dit onderzoek aan het einde van dit jaar met uw Kamer te kunnen delen.

135

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Stoffer tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 13 november 2019, te kijken of een berekening gemaakt kan worden o.b.v. segmenten met de nieuwe meetmethode.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Pakket Belastingplan, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 blz. 10-11

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 81

136

2019-2020

Staatsssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 13 november 2019, onderzoek te doen naar de verlenging van het verlaagde tarief in de energiebelasting voor de laadpalen.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Pakket Belastingplan, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 blz. 15

Afgerond. Het onderzoek is afgerond en zit als bijlage bij de fiscale moties en toezeggingenbrieven. Zie ook: Kamerstukken 2019-2020 35 300-IX, nr. 20

137

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 13 november 2019, de ACM te benaderen en te vragen de prijsontwikkeling van krantenabonnementen en schoolboeken te onderzoeken i.c.m. de prijsontwikkelinng btw-verlaging op de elektronische tegenhangers van boeken en tijdschriften.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Pakket Belastingplan, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 blz. 24

Afgerond. Voldaan via de beantwoording van Kamervragen.

138

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe, tijdens de behandeling van het Pakket Belastingplan 2020, aan kamerlid Omtzigt dit najaar onderzoek te doen naar de verhouding tussen de Belastingdienst en de burger. De suggesties hiervoor presenteren in een brief aan de Kamer.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8, blz. 24

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 468

139

2019-2020

Toezegging van staatssecretaris Snel aan Kamerlid Lodders de Rekenkamer een onderzoek te laten doen om dat risicoarme rendement te valideren over de periode voor 2017.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8, blz. 31

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 140, nr. 69

140

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer tijdens behandeling van pakket Belastingplan 2019, 13 november 2019, na ontvangst van het advies van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen zo snel mogelijk een kabinetsreactie op te stellen en naar de Kamer te sturen.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Pakket Belastingplan, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 blz. 32

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613

141

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe in Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020: «Daarom zeg ik hierbij toe dat indien het EHRM in deze procedures over de jaren 2013 en 2014 op regelniveau een schending van artikel 1 EP EVRM vaststelt en in die procedures een financiële genoegdoening voor de jaren 2013 en 2014 toekent aan de indieners van de klacht, deze overeenkomstig wordt toegekend aan de belastingplichtigen die onder de massaalbezwaarprocedure uit de aanwijzing vallen, ervan uitgaande dat het EHRM voor hen eveneens een dergelijke schending zou hebben vastgesteld en aan hen een financiële genoegdoening zou hebben toegekend.»

Staatssecretaris Snel in Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2020; Kamerstukken I 2019-2020, 35 305, H, p.2

Afgerond.

142

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer in Nota naar aanleiding van het Verslag Belastingplan 2020, 6 december 2019, schriftelijk terug te komen op de effectiviteit van de arbeidskorting (herhaling van toezegging tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen). Het resultaat van de evaluatie van de (fiscale) instrumenten wordt in het bouwstenentraject met beide Kamers gedeeld.

Staatssecretaris Snel in Nota naar aanleiding van het Verslag Belastingplan 2020, 6 december 2019; Kamerstukken I 2019-2020, 35 302, H, blz.3

Afgerond. Zie onderzoek Belasten van inkomsten in box 1, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

143

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de fractieleden van het CDA in Memorie van Antwoord Belastingplan 2020, 28 november 2019, conform de toezegging in de moties- en toezeggingenbrief aan uw Kamer van 17 september 2019, het beleidsbesluit waarin staat hoe de Belastingdienst in de praktijk met dit arrest zal omgaan, uiterlijk in het vierde kwartaal van 2019 wordt gepubliceerd.

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord Belastingplan 2020, 28 november 2019; Kamerstukken I 2019-2020, 35 302, E, blz. 13

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

144

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer in Memorie van Antwoord Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, 28 november 2019, dat het doel is om komend voorjaar een internetconsultatie te starten voor de industrie n.a.v. het conceptwetsvoorstel CO2-heffing.

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord Wet fiscale maatregelen; Kamerstukken I 2019-2020, 35 304, C, blz. 2

Afgerond. De internetconsultatie is gestart. Deze sluit vrijdag 29 mei 2020.

145

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer in Memorie van Antwoord Wet fiscale maatregelen, 28 november 2019, onderzoek te doen naar de postcoderoosregeling en op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de regeling.

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord Wet fiscale maatregelen; Kamerstukken I 2019-2020, 35 304, C, blz. 2

Afgerond. Eind mei is een brief door EZK hierover naar uw Kamer verzonden.

146

2019-2020

Staatssecretaris Snel herhaalt zijn toezegging aan de Tweede Kamer nu ook aan de Eerste Kamer in Memorie van Antwoord Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking, 28 november 2019, de EC te verzoeken of zij een overzicht hebben van lidstaten met daarin de wijze waarop zij ATAD 2 geïmplementeerd hebben.

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking, 28 november 2019; Kamerstukken I 2019-2020, 35 241, C, blz. 11

Afgerond. Dit verzoek ligt bij de Europese Commissie.

147

2019-2020

Minister Hoekstra zegt toe aan Kamerleden Slootweg en Van Dijck, tijdens AO Ecofin, 16 januari 2020, de Kamer schriftelijk te informeren over de waarschuwing van de EC aan Nederland ten aanzien van grensoverschrijdende pensioenen.

Minister Hoekstra tijdens AO Ecofin, 16 januari 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, Nr. 1657, blz. 39

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1648

148

2019-2020

De staatssecretaris heeft aan Kamerlid Van Apeldoorn een brief toegezegd m.b.t. ATAD1 en woningcorporaties. Uiterlijk voor de derde termijn wordt een brief door de bewindspersoon van EZK naar de Eerste Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz. 51

Afgerond. Afgedaan in beantwoording Kamervragen.

149

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Nijboer tijdens het Wetgevingsoverleg Belastingplan 2020, 4 november 2019, om verbruiksbelasting op E-sigaretten een keer op te brengen in de EU.

Staatsscretaris Snel tijdens het Wetgevingsoverleg Belastingplan 2020, 4 november 2019; Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 49

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

150

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamerleden van de Eerste Kamer tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019, zich in te zetten om wetsvoorstellen te behandelen op het moment dat ze gereed zijn. En dit zoveel mogelijk voor Prinsjesdag in te dienen.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastinplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 3, blz. 1

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 13

151

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Vendrik tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019, bij het beoordelen van de MEV-cijfers niet een automatisme te hanteren, maar goed te blijven kijken naar de percentages voor- en achteruitgang.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastinplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 3, blz. 7

Afgerond. Deze toezegging is staand beleid dat altijd gedaan wordt in augustus tijdens de augustusbesluitvorming. Hiermee beschouwen wij de toezegging als afgedaan.

152

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Essers tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019, dat wanneer een belangrijk OESO-voorstel komt voor Nederland hierover de Kamer tijdig over wordt geïnformeerd zodat het parlement tijdig betrokken is bij de discussies in OESO-verband.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastinplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz. 18

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20

153

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Essers tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019, volgend jaar een brief te sturen naar de Kamer waarin gedetailleerd ingegaan wordt op de maatregel en hoe de effecten van de maatregel te monitoren voor de bronbelasting i.c.m. brievenbusmaatschappijen.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastinplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz. 19

Afgerond. Met de Monitoringsbrief van 29 mei 2020 wordt deze motie afgedaan.

154

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Huffelen tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019, de voorgestelde acht uitgangspunten mee te nemen van mevrouw van Huffelen (zie handelingen I 2019-2020, nr. 11, item 3, blz. 17) met de bouwstenen.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastinplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz. 23

Afgerond. Komt onder andere in het Syntheserapport terug, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

155

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Geerdink tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019, dat het Uitvoeringsbesluit WIB in werking treedt per 1-1-2021.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastinplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz. 50

Afgerond. De inwerkingtreding is per 1 juli 2020. Staatsblad 2019, nr. 516

156

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Sent (PvdA) tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, 19 november 2019, het onderwerp financiële prikkels onder de aandacht te brengen bij de ambtenaren die onderzoek doen naar de bouwstenen voor een beter Belastingstelsel.

Staatssecretaris Snel tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen 19 november 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 7, item 8, blz. 56

Afgerond. Komt in verschillende onderzoeken terug, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

157

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamer lid Essers in Memorie van Antwoord Wet fiscale arbitrage, 9 juli 2019, bij de voorbereiding van een nieuw Besluit de beleidsmogelijkheden inzake rente-asymmetrie te onderzoeken

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord Wet fiscale arbitrage, 9 juli 2019; Kamerstukken I 2018-2019, 35 110, B, blz. 3

Afgerond. Deze toezegging is afgedaan door middel van het nieuwe Besluit onderlinge overlegprocedures: Besluit van 11 juni 2020, nr. 2020-0000101607, Staatscourant 2020, 32689

158

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt aan het lid Van Weyenberg toe dat hij de Kamer nader zal informeren over onder meer de toegang tot informatie van functionarissen gegevensbescherming.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 74

Afgerond. Wij hebben u hierover geinformeerd bij brief van 28 april 2020 (Kamerbrief Fraude Signalerings Voorziening) ; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 634

159

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, dat hij de Kamer nader zal informeren over de praktische kanten van rechtsbescherming als de Belastingdienst een fout heeft gemaakt die negatieve gevolgen heeft voor een belastingplichtige.

Staatssecretaris Vijlbrief AO Belastingdienst, 4 maart 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 622, blz. 44

Afgerond. Wij geven dit mee aan de adviescommissie praktische rechtsbescherming in belastingzaken.

160

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan Kamer tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, dat hij de Kamer binnen drie weken zal informeren over de kabinetsreactie op de deskundigen die advies hebben gegeven over de juridische houdbaarheid van box 3.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens het AO Belastingdienst, 4 maart 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 622, blz. 72

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 32 140, nr. 69

161

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan Kamer tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, dat hij de Kamer zal informeren voor het meireces over zijn nadere plannen met betrekking tot box 3.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens het AO Belastingdienst, 4 maart 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 622, blz. 50

Afgerond. In de Kamerbrief van 24 april 2020 over box 3 is aangegeven dat de Kamer niet meer voor het meireces maar voor het zomerreces zal worden geïnformeerd. Zie ook: Kamerstukken II 2019-2020, 32 140, nr. 69

162

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, dat hij de Kamer binnen een maand zal informeren over de implementatie van de richtlijn e-commerce.

AO Belastingdienst, 4 maart 2020

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20, blz. 11

163

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, dat hij de Kamer tijdig (voor 1 juni) zal informeren over de onderzoeken t.a.v. de omzetting van NEDC naar WLTP.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens het AO Belastingdienst, 4 maart 2020; Kamerstukken 2019-2020, 31 066, nr. 622, blz. 56

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 79

164

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris van Huffelen zeggen toe aan de Kamer in de Kamerbrief 'Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen', in maart de ambtelijke «bouwstenen voor een beter belastingstelsel» aan de Kamer aan te bieden.

De staatssecretarissen van Financiën in de Kamerbrief 'Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen', 27 februari 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607, blz. 3

Afgerond. Met kleine vertraging ingevuld met publicatie, zie Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D

165

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris van Huffelen zeggen toe aan de Kamer in de Kamerbrief 'Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen', de Kamer 9 maart nader te informeren over verlaging vervolgingskosten.

De staatssecretarissen van Financiën in de Kamerbrief 'Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen', 27 februari 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607, blz. 13

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 603

166

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer tijdens de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel vliegbelasting, 11 maart 2020, een brief over annuleringen naar de Kamer te verzenden waarin de vraag beantwoord wordt of een passagier die zijn reis annuleert naast de ticketprijs ook de doorberekende vliegbelasting terug krijgt.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens behandeling Wetsvoorstel Vliegbelasting, 11 maart 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 62, item 10, blz. 45

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 31

167

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan Kamerlid Snels, tijdens de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel vliegbelasting, 11 maart 2020, een beschouwing op te stellen over hoe vliegbelasting er in andere landen uitziet (incl. veel vliegers en onderscheid tussen business en economy class) en gaat hierbij ook in op hoe btw op treintickets in andere landen zijn belast.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens behandeling Wetsvoorstel Vliegbelasting, 11 maart 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 62, item 10, blz. 45

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 31

168

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer, tijdens de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel vliegbelasting, 11 maart 2020, de Kamer te informeren over in hoeverre privé-jets onder de belasting komen te vallen en of gewaarborgd is dat luchthavens de belasting doorbelasten aan degene die de privé-jet exploiteert (en die dan wederom aan de passagier doorbelast).

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens behandeling Wetsvoorstel Vliegbelasting, 11 maart 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 62, item 10, blz. 46

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 31

169

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer, tijdens de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel vliegbelasting, 11 maart 2020, te kijken in hoeverre Nederland in VN-verband kan bekijken of een internationale vliegbelasting mogelijk is.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens behandeling Wetsvoorstel Vliegbelasting, 11 maart 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 62, item 10, blz. 46

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 31

170

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer, tijdens de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel vliegbelasting, 11 maart 2020, te pleiten in EU-verband voor een Europese vliegbelasting en daarnaast te onderzoeken in hoeverre het wenselijk/mogelijk is om samen met andere koplopers (EU-lidstaten) een accijns op kerosine (op vluchten tussen deze landen) te heffen.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens behandeling Wetsvoorstel Vliegbelasting, 11 maart 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 62, item 10, blz. 47

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 31

171

2019-2020

Staassecretaris Van Huffelen zegt toe aan de Kamer in de Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek, 13 maart 2020, te sturen een voortgangsrapportage om de Kamer te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de afgeronde en openstaande moties en toezeggingen die op het terrein van toeslagen liggen voor het t.z.t. AO Toeslagen.

Staatssecretaris Van Huffelen in Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek, 13 maart 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613, blz. 2-3

Afgerond. In de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die 28 april 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt hier nader op ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630

172

2019-2020

Staassecretaris Van Huffelen zegt toe aan de Kamer in de Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, 13 maart 2020, het rapport van de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) te delen met de Kamer zodra deze gepubliceerd is. Daarbij wordt ook de kabinetsreactie op dit rapport meegezonden.

Staatssecretaris Van Huffelen in Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek, 13 maart 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613, blz. 3&20

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683, d.d. 17 juli: ‘Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens’.

173

2019-2020

Staassecretaris Van Huffelen zegt toe aan de Kamer in de Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, 13 maart 2020, op een zo kort mogelijke termijn een wetsvoorstel voorbereiden om de herzieningstermijn te verruimen en deze met de Kamer te delen.

Staatssecretaris Van Huffelen in Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek, 13 maart 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613, blz. 7-8

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 2 Spoedwetsvoorstel voor de hardheidsregeling

174

2019-2020

Staassecretaris Van Huffelen zegt toe aan de Kamer in de Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, 13 maart 2020, met de hardheidsregeling te beogen voldoende ruimte te houden om maatwerk toe te passen voor (ook onvoorziene) schrijnende situaties.

Staatssecretaris Van Huffelen in Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek, 13 maart 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613, blz. 9

Afgerond. Vangnetbepaling in Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 2

175

2019-2020

Staatssecretaris van Huffelen zegt toe aan de Kamer in brief 'Overzicht wetgeving Toeslagen', 14 april 2020, op korte termijn het spoedwetsvoorstel met daarin de opgenomen uitbreiding van de bestaande hardheidsclausule en de invoering van deze clausule in de Awir te delen met de Kamers.

Staatssecretaris van Huffelen in brief 'Overzicht wetgeving Toeslagen', 14 april 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 621, blz. 1

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 635

176

2019-2020

Staatssecretaris van Huffelen zegt toe aan de Kamer in brief 'Overzicht wetgeving Toeslagen', 14 april 2020, op Prinsjesdag het wetsvoorstel verbetering uitvoering van Toeslagen in te dienen.

Staatssecretaris van Huffelen in brief 'Overzicht wetgeving Toeslagen', 14 april 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 621, blz. 1

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 635

177

2019-2020

Minister Hoekstra en Staatssecretaris Vijlbrief zeggen toe aan de Kamer, tijdens WGO 4 suppletoire begrotingen, 25 maart 2020, terug te komen met een wetswijziging om de € 4.000 onbelast te maken.

Minister Hoekstra en Staatssecretaris Vijlbrief tijdens WGO 4 suppletoire begrotingen, 25 maart 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 35 412, nr. 14, blz. 73

Afgerond. Door EZK meegenomen in de TOGS-regeling.

178

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Lodders (het liefst voor vrijdag) tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020 om een stroomschema te maken om het met elkaar heel scherp hebben hoe het nou precies werkt met die categorieën, regelingen enzovoort, enzovoort

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 5, blz. 13

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468. nr. 10

179

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan Kamerlid Weyenberg tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020, dat haar collega Van Ark heeft aangekondigd dat we dit goed gaan onderzoeken. Zij gaat ook goed kijken of er documenten zijn bij het ministerie van SZW die iets meer inzicht geven in hoe dat precies gegaan is, zowel in de ambtelijke discussies tussen de ministeries als binnen de ministeries, en ook in wat daarvan bekend is geworden voor de politieke top. Dus ik kan aan hem toezeggen dat er gaat gebeuren wat hij hier vraagt. We gaan dat doen. De bedoeling is ook dat dat zo snel mogelijk gaat gebeuren.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 5, blz. 19

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 664

180

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Weyenberg tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020. Het lijkt me heel goed dat ik mijn collega vraag om u daarover via een brief informatie ter beschikking te stellen. Het lijkt mij dus goed dat ik uw vraag aan haar doorgeleid, zodat zij daarop kan terugkomen en kan aangeven hoe zij het onderzoek wil aanpakken en welke timing haar daarbij voor ogen staat. Met daarbij ook aandacht voor punt het lid Snels over de alles of niets benadering bij de wetsvoorbereiding.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 5, blz. 22

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 664

181

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan Kamerlid Azarkan tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020 om de toezegging aan de minister van Binnenlandse Zaken door te geven om te kijken wat zij eventeel kunnen doen met het verzoek van Kamerlid Azarkan om een brede doorlichting te organiseren waarin alle uitvoeringsdiensten van de rijksoverheid worden getoetst op beroepsmatige discriminatie.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 75

Afgerond. Dit is doorgegeven aan het ministerie van BZK.

182

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Van Kooten-Arissen tijdens het debat over de Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020 dat de persoonlijke zaakbehandelaars, dus de mensen die contact hebben en samen met de ouders dossiers gaan samenstellen, en als het gaat over degenen die ook de besluiten gaan nemen, niet degenen moeten zijn die ook betrokken zijn bij de CAF-dossiers

De staatssecretaris zegt toe in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 81, item 9

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

183

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Lodders tijdens het debat over de Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020 schriftelijk terug te komen op criteria en de samenhang van de criteria

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat over de Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020; ongecorrigeerd stenogram, blz. 67

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

184

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Omtzigt tijdens het debat over de Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020 hoe het proces loopt voor de compensatieregeling in aanmerking te komen en, zo niet, voor bijvoorbeeld de hardheid van de regeling of de vangnetbepaling

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat over de Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020; ongecorrigeerd stenogram, blz. 68

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

185

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Leijten tijdens het debat over de Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020 om in het geval waarin iemand in aanmerking zou komen voor de hardheidstegemoetkoming van de regeling, dat alvast te doen. De vangnetbepaling geldt op dat moment nog niet, maar zodra die op z'n plaats is — we kunnen daar natuurlijk voorbereidend werk voor doen — kunnen we zorgen dat we op basis daarvan kunnen uitbetalen.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat over de Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020; ongecorrigeerd stenogram, blz. 69

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

186

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerledden Omtzigt en Van Weyenberg tijdens het debat over de Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020 goed te kijken naar hoe ouders door het krijgen van de kwalificatie opzet/grove schuld niet alleen maar financiële consequenties, maar ook andere soorten van consequenties hadden. En hier volgende week op terug te komen.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat over de Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020; ongecorrigeerd stenogram, blz. 70

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

187

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Omtzigt tijdens het debat over de Wet hardheidsde op de vraag om de antwoorden schriftelijk 24 uur voor het vervolg van het debat te hebben, dat ze zal proberen te zorgen dat we de antwoorden op de vragen zo snel mogelijk maken en de stukken toesturen waarvan we hebben gezegd dat ze nog zouden worden toegestuurd

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat over de Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020; ongecorrigeerd stenogram, blz. 71

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

188

2019-2020

Minister Hoekstra zegt toe aan Kamerlid Slootweg tijdens het AO Ecofin van 8 juni 2020 dat wanneer er een analyse over de verlaging van de btw-tarieven in buurlanden beschikbaar is, dit gedeeld wordt met de Kamer (in het kader van herstel NL)

Minister Hoekstra tijdens het AO Ecofin van 8 juni 2020, Kamerstukken 2019-2020, 21 501-07, nr. 1710, blz. 61

Afgerond. Voldaan via beantwoording van Kamervragen

189

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) zegt toe tijdens het AO Belastingdienst 23 juni 2020, om (mogelijk deze week) de verkenning te delen met de Tweede Kamer, hoe onderzocht is of voor de zorg en/of voor andere vitale sectoren waar nu veel wordt overgewerkt een maatregel of regeling getroffen kan worden die voorkomt dat een mogelijk hoger huishoudinkomen in 2020 als gevolg van het overwerk doorwerkt naar de toeslagen. Via het kabinet worden andere mogelijkheden van beloning verkend. Daarbij zal worden meegegeven aan het kabinet of mogelijk is om te kijken naar een compensatieregeling in plaats van het voorkomen van kortingen in de toeslagen.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het AO Belastingdienst, 23 juni 2020, ongecorrigeerd verslag, blz. 50

Afgerond. Afgedaan in de beantwoording van Kamervragen op 30-6-2020

190

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens het AO Ecofin 30 juni 2020 de schriftelijke vragen over de btw op korte termijn te beantwoorden.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens het AO Ecofin 30 juni 2020, ongecorrigeerd stenogram, blz. 22

Afgerond. Voldaan via beantwoording van Kamervragen

191

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamer tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 13 november 2019, deel 2 IBO naar de Kamer te sturen met daarbij meteen de kabinetsreactie. Dit wordt volgend jaar (2020) aangeboden aan uw Kamer.T02776 --> Toezending intergrale kabinetsappreciatie interdepartementaal beleidsonderzoek Toeslagen (35.010)

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 13 november 2019; Handelingen II, nr. 23, item 8, blz. 32

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624

192

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 13 november 2019, om te kijken naar fiscale behandeling van e-sigaretten na afronding van het onderzoek dat de staatssecretaris van VWS doet.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 13 november 2019; Handelingen II, nr. 23, item 8, blz. 24

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20, blz. 6-7

193

2019-2020

De minister voor Rechtsbescherming zegt toe tijdens het AO over toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen, 5 februari 2020, de Kamer te informeren over de eventuele precedentwerking die uit zou gaan van een eventuele tegemoetkoming, waarbij ingegaan wordt op de omvang van de doelgroep en de fiscale gevolgen die een eventuele aanpassing ook in de toekomst zal hebben.

Minister Dekker tijdens het Algemeen Overleg van 5 februari 2020, over de toepassing van de witte loonbelastingtabel op Substantieel Bezwarende Functies uitkeringen (SBF-uitkeringen), Kamerstukken II 31 066, nr. 618, blz. 17

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 620

194

2019-2020

Minister Hoekstra zegt lid Omzigt toe binnen enkele weken terug te komen op de motie van de heer Omtzigt over rechtsbescherming.

Minister Hoekstra tijdens debat Plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst, 21 januari 2020, Handelingen II, 2019-2020, nr 43, item 26. p. 41

Afgerond. Afgedaan in de Kamerbrief 'Onderzoek naar de verbetering van praktische rechtsbescherming'. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 600

195

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt de Kamer toe, tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019 aan de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Rooijen, het rapport over de verandercapaciteit van de Belastingdienst ook aan de Eerste Kamer te zenden.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz .24-25

Afgerond. De commissie besluit deze toezegging als voldaan aan te merken en de eindrapportages onderzoeken IV-organisatie en IV-portfolioproces van de Belastingdienst (35.302, Q) te betrekken bij het nog te plannen kennismakingsgesprek met de nieuwe staatssecretaris(sen) van Financiën.

196

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt aan het Kamerlid Van Otterloo toe dat hij de Kamer naar aanleiding van de voorjaarsbesluitvorming nader zal informeren over extra middelen die nodig zijn voor bezwaarafhandeling met specifieke aandacht voor bezwaarafhandeling box 3.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 74

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 450 nr. 1, Voorjaarsnota 2020 in de bijlage op pagina 35

197

2019-2020

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen zeggen toe voor de zomer een plan van aanpak voor de ontvlechting aan de Kamer aan te bieden.

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen in Kamerbrief «Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen» op 27 februari 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 30 166, nr. 607, p. 3

Afgerond. Afgedaan in de Kamerbrief "Aanpak vertserking besturing Belastingdienst toeslagen en douane", van 15-7-2020.

198

2019-2020

Minister Hoekstra zegt toe aan de Kamer een haalbaarheidstoets te doen op de ontvlechting en de onderbouwing en risico’s van de splitsing te onderzoeken en dit te delen met de Kamer.

Minister Hoekstra tijdens debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst op 21 janurari 2020, Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26, p. 43

Afgerond. Kamerbrief 27 februari 2020 betreffende de aanpak van de problemen bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607

199

2019-2020

Minister Hoekstra zegt toe aan de Kamer om de nieuwe staatssecretarissen en de ambtelijke top mee te nemen in de keuzes die gemaakt worden rondom de ontvlechting van de Belastingdienst, maar ook in samenspraak met mensen in de organisatie, en hier de Kamer over te informeren.

Minister Hoekstra tijdens debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst op 21 janurari 2020, Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26, p. 30

Afgerond. Afgedaan in de Kamerbrief "Aanpak vertserking besturing Belastingdienst toeslagen en douane", van 15-7-2020.

200

2019-2020

Minister Hoekstra zegt toe aan de Kamer om met een plan van aanpak met risicoanalyse te komen voor de ontvlechting van de Belastingdienst, maar dit doet hij wel trapsgewijs: niet alles zal tegelijk of direct doorgevoerd kunnen worden, en de Kamer te informeren over welke afslagen wanneer genomen worden.

Minister Hoekstra tijdens debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst op 21 janurari 2020, Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26, p. 17 en 50

Afgerond. Kamerbrief 27 februari 2020 betreffende de aanpak van de problemen bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607

201

2019-2020

Minister Hoekstra zegt toe stukken te delen met de Kamer over de ontvlechting wanneer deze voorhanden zijn.

Minister Hoekstra tijdens debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst op 21 janurari 2020, Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26, p. 6 en 50

Afgerond. Kamerbrief 27 februari 2020 betreffende de aanpak van de problemen bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607

202

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen herhaalt een eerdere toezegging aan de heer Bruins toe: de Kamer wordt op vertrouwelijke wijze geïnformeerd hoe risicomodellen werken en welke elementen erin zitten.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag, 27 mei 2020, Handelingen II, 2019-2020, nr. 75 item 5 p. 21

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 666. Vertrouwelijke brief ter ondersteuning van het besloten deel van de technische briefing over risicomodellen en selectieregels van de Belastingdienst over risicomodellen en selectieregels bij de Belastingdienst. De technische briefing vond plaats op 2 juli 2020.

203

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt mede naar aanleiding van het Kamerlid Leijten toe dat hij de Kamer nader zal informeren over mogelijkheden aangaande externe toetsing op de Belastingdienst.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 74

Afgerond.

204

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe dat hij de Kamer uiterlijk 24 april een brief zal sturen over de Fraude Signalering Voorziening (FSV), waarin hij onder meer in zal gaan op de ontstaansgeschiedenis van het systeem, de wetten die (ook voor de invoering van de AVG) werden overtreden, waar de informatie is gebleven die uit de FSV is verwijderd, hoe belastingplichtigen die op de ‘zwarte lijst’ stonden worden geïnformeerd, de toegang tot de FSV, de impact die het voor belastingplichtigen had om op de ‘zwarte lijst’ te staan en een tijdlijn vanaf januari vorig jaar, waarin specifieke aandacht zal zijn voor de week waarin journalisten reeds de beschikking hadden over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Tevens zal hij in deze brief ingaan op de uitkomsten van de actieve doorlichting naar het bestaan van andere lijsten/systemen die door de Belastingdienst worden gebruikt.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 73

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 632 (brief 28 april) en Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 650 (brief 26 mei)

205

2019-2020

De staatssecretarissen Vijlbrief en van Huffelen zeggen toe om de prestaties van de organisaties meetbaar te maken door middel van herziene indicatoren, die worden opgenomen in de begroting van het ministerie van Financiën.

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen in Kamerbrief «Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen» op 27 februari 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 30 166, nr. 607, p. 12

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35300, IX, nr. 21 en Rijksbegroting 2021

206

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) zegt toe vroeg in de zomer een brief aan de TK te sturen met daarin: werking FSV, welke problemen er nu zijn met FSV, wat de gevolgen zijn voor burgers en bedrijven, hoe het inzagerecht wordt geregeld, lijst met FSV-achtige applicaties. En daarbij de relatie te leggen met toeslagen: bij ouders die zijn opgenomen in FSV kan er indicatie zijn dat er vooringenomen gedrag is.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens het AO Belastingdienst, 23 juni 2020. Kamerstukken II, 2019-2020, 31066, nr. 686. p.65

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020 31066. nr. 681

207

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe de Kamer te informeren over het onderzoek waarborgen behandeling fraudesignalen en het onderzoek informatiestromen en fraudemeldpunten

Staatssecretaris Vijlbrief in brief 'Fraude Signalering Voorziening (FSV) - Stappen op weg naar een signaleringsvoorziening en fraudebestrijding bij de Belastingdient die voldoet aan wet- en regelgeving, 28 april 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 632, blz. 10

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020 31 066, nr. 681 (brief 10 juli).

208

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt aan het Kamerlid Omtzigt toe dat hij de Kamer nader zal informeren over de praktische kanten van rechtsbescherming als de Belastingdienst een fout heeft gemaakt die negatieve gevolgen heeft voor een belastingplichtige.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 74

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300-IX, nr. 20, blz 4-5

209

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt aan het lid Leijten toe dat de ouders die de kwalificatie opzet/grove schuld onterecht hebben gekregen, duidelijkheid te geven of FSV een rol daarbij heeft gespeeld.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het Debat Wet hardheidsaanpassing Awir 17 juni 2020 stenogram pag. 30

Afgerond. Kamerstukken II 2019-2020 31066, nr. 681 (brief 10 juli).

Tabel 86 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2013-2014

Staatssecretaris Weekers zegt toe aan Kamerlid Nijboer tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in het voorjaar 2014 of wanneer meer inzicht bestaat in de gemeentelijke maatwerkvoorziening Wmo, dat de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten verder zal worden vereenvoudigd en in samenspraak met VWS tegen het licht worden gehouden.

Staatssecretaris Weekers tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 17 oktober 2013. Handelingen II 2013-2014, TK nr. 15, item 7, blz. 2. De staatssecretaris heeft de toezegging herhaald tijdens het WGO Belastingplan op 4 november 2013. Kamerstukken II 2013-2014, 33 752, nr. 78, blz. 8

In behandeling. Op 18 mei jl. heeft uw Kamer het syntheserapport «Bouwstenen voor een beter belastingstelsel» ontvangen (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 140, nr. 71). In de bijgevoegde fichebundel met beleidsopties wordt in fiche 162 uitgebreid de huidige stand van denken over, en het lopende onderzoek naar vereenvoudigingsopties van de fiscale regeling aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten beschreven. Voor een echte inhoudelijke vereenvoudiging zijn politieke keuzes noodzakelijk.

2

2015-2016

Staatssecretaris Wiebes zegt toe tijdens de plenaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Eerste Kamer), aan Kamerlid Köhler dat bij de evaluatie van de wet over drie jaar een poging gedaan kan worden om het aandeel schijnzelfstandigheid opnieuw in te schatten.

Staatssecretaris Wiebes tijdens de plenaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in de Eerste Kamer op 26 januari 2016. Handelingen I 2015-2016, nr. 17, item 7, blz. 45

In behandeling. In het regeerakkoord is aangekondigd dat de Wet DBA wordt vervangen door nieuwe maatregelen. Na de invoering van deze nieuwe maatregelen zal het kabinet peilen of de praktijk van de wijzigingen overeenstemt met de doelstellingen van de wijzigingen, namelijk het tegengaan van schijnzelfstandigheid en zorgen dat echte zzp-ers gewoon hun werk kunnen doen.

3

2015-2016

Staatssecretaris Wiebes zegt toe, naar aanleiding van een opmerking van het lid Van Strien (PVV) tijdens het debat Deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 januari 2016, erop toe te zien dat de tussenlaag van zzp-bemiddeling wordt voorkomen en de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris Wiebes tijdens debat Deregulering beoordeling arbeidsrelaties, 25 januari 2016; Handelingen I 2015-2016, nr.17  item 7, p.42

In behandeling. Op dit moment zijn er geen signalen dat in de zorg een tussenlaag ontstaat als gevolg van het wegvallen van de VAR en introductie van de Wet DBA. Daarbij past de kanttekening dat de handhaving op de Wet DBA is opgeschort (met uitzondering van kwaadwillenden), zodat niet kan worden uitgesloten dat er te weinig gegevens voorhanden zijn om conclusies te trekken. Daar komt bij dat op dit moment op basis van het regeerakkoord wordt gewerkt aan een vervanging van de DBA. Als de vervanging van de DBA is afgerond en in navolging daarvan de handhaving is gestart, kunnen pas conclusies zoals toegezegd in deze toezegging worden getrokken.

4

2016-2017

Staatssecretaris Wiebes zegt toe aan Kamerlid Schouten tijdens het WGO van 7 november 2016 een brief te sturen over het begrip vermogen en betalingscapaciteit. De regeling waarin dit wordt uitgelegd zal als concept aan de Kamer worden voorgelegd.

Staatssecretaris Wiebes tijdens het WGO op 7 november 2016. Kamerstukken II 2016-2017, 34 552, nr. 70, blz. 110

In behandeling. In het kader van het recent besluit tot ontvlechting wordt opnieuw gekeken naar wat dit betekent voor één debiteurgerichte betalingsregeling Toeslagen en Belasting.

5

2016-2017

Staatssecretaris Wiebes zegt de kamer toe om jaarlijks een notitie toe te voegen aan de Halfjaarsrapportage Belastingdienst met een aanvulling op de aantallen APA’s en ATR’s. Er wordt per type ruling een voorbeeld of model gegeven zodat de Kamer kan zien hoe het in elkaar zit.

Staatssecretaris Wiebes tijdens debat over belastingafspraken met multinationals, 1 juni 2017, Handelingen II 2016-2017, item 82, nr. 8, p. 21

In behandeling, in de Voortgangsrapportages wordt gerapporteerd over de rulingpraktijk.

6

2016-2017

De Staatssecretaris heeft toegezegd een brief te sturen met de eindafrekening van de vertrekregeling en de diverse mogelijke arrangementen, inclusief de wijze waarop de overschrijding van de regeling betaald wordt.

Staatssecretaris Wiebes tijdens AO Belastingdienst, 13 oktober 2016, Handelingen II 2016-2017, 31 066, nr. 313, blz. 35-36

In behandeling. Rapportage aan de Kamer is voorzien in april 2021.

7

2016-2017

Staatssecretaris Wiebes zegt de Tweede en Eerste Kamer toe van informatie voorzien over «country-by-country reporting» - hoeveel landenrapporten de Belastingdienst heeft ontvangen van belastingplichtigen, hoeveel landenrapporten zijn ontvangen van andere landen via de uitwisseling en een kwalitatieve beschrijving van de ervaringen alsmede inzicht in veel voorkomende vervolgacties.

Staatssecretaris Wiebes in brief over Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten, 14 april 2017, Kamerstukken II 2016-2017, 34 651, nr. 14 & Kamerstukken I 2016-2017, 34 651, C, p. 2

Doorlopend. Hierover zal uw Kamer in de volgende fiscale moties en toezeggingenbrief worden geïnformeerd.

8

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Snels tijdens debat «Voortzetting van de behandeling van: Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld» op 22 november 2017, om bij een volgende evaluatie van de eigenwoningregeling ook de werking van de wet afschaffen wet Hillen mee te nemen.

Staatssecretaris Snel tijdens de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer op 22 november 2017. Handelingen II 2017-2018, nr. 25, item 9, blz. 8

In behandeling. De toezegging kan pas over enkele jaren in behandeling worden genomen, wanneer de eerstvolgende evaluatie van de eigenwoningregeling plaatsvindt.

9

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg, tijdens het AO Belastingontwijking 29 maart 2018, om updates te geven over de stand van zaken m.b.t Public CbCR, genoemd wordt om dit te doen tijdens AO Ecofin.

Staatssecretaris Snel tijdens AO Belastingontwijking 29 maart 2018; Handelingen II 2017-2018, nr. 67, item 8, blz. 24

Doorlopend. Deze toezegging ziet op een doorlopend proces en wordt veelal behandeld bij de Ecofin.

10

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg, tijdens AO Belastingontwijking van 29 maart 2018, te blijven pleiten voor meer transparantie in de EU-Gedragscodegroep. «Overigens heb ik volgens mij in een vorig AO Ecofin-Raadal gezegd dat wij groot voorstander zijn van volle transpa-rantie rond die EU-Gedragscodegroep. Wij blijven daar ookvoor pleiten en hebben dat nu al een aantal keren op deagenda gezet. Dat zullen wij blijven doen.»

Staatssecretaris Snel tijdens AO Belastingontwijking 29 maart 2018; Handelingen II 2017-2018, nr. 67, item 8, blz. 24-25

Doorlopend. Deze toezegging ziet op een doorlopend proces en wordt veelal behandeld bij de Ecofin.

11

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg tijdens het AO Belastingontwijking van 29 maart 2018 dat wanneer veranderingen optreden een update van het overzicht zwarte lijst gedeeld wordt met de Kamer.

Staatssecretaris Snel tijdens AO Belastingontwijking 29 maart 2018; Handelingen II 2017-2018, nr. 67, item 8, blz. 24-25

Doorlopend. Deze toezegging ziet op een doorlopend proces en wordt veelal behandeld bij de Ecofin.

12

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens het debat 'Belastingdruk voor een-verdieners'van 24 mei 2018, een symposium op te zetten om te spreken over de modellen en de economische keuzes, en samen met het CPB, de WRR en wellicht een aantal oud-politici en hoogleraren een discussiepaper te schrijven.

Staatssecretaris Snel tijdens debat Belastingdruk voor ee-verdieners 24 mei 2018; Handelingen II 2017-2018, nr. 85, item 7, blz. 15

In behandeling. Het symposium is in overleg met Kamerlid Omtzigt verplaatst naar een later moment omdat destijds weinig animo was voor het symposium om economische modellen bij het CPB te bespreken. Kortom: Symposium moet nog op enig moment georganiseerd worden.

13

2017-2018

Staatssecretris Snel zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens debat Behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage, 5 juni 2019, te bekijken d.m.v. een evaluatie hoe de wet in de praktijk uitpakt.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage, 5 juni 2019; Handelingen II 2018-2019, nr. 89, item 3, blz. 14

In behandeling. Deze gedane toezegging wordt in een later stadium relevant. Naar verwachting wordt de Kamer nader geinformeerd in 2021.

14

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de kamer in de moties- en toezeggingenbrief in het voorjaar van 2020 nader te informeren over de ontwikkeling van het aantal coöperaties.

Staatssecretaris Snel tijdens het WGO Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling, 6 november 2017, Kamerstukken II 2017-2018, 34 788, 12, p. 1

In behandeling.

15

2017-2018

Staatssecretaris Snel toegezegd dat een keer per jaar gerapporteerd zal worden aan de Kamer over het programma bij de Belastingdienst met het doel om de technische achterstanden, de zogenaamde technische schuld, inzichtelijk te maken en op te lossen.

Staatssecretaris Snel in brief Belastingdienst, 26 april 2018, Kamerstukken II 2017-2018, 31 066, nr. 403, p. 12

In behandeling. Uw Kamer wordt elke vier maanden geïnformeerd over de status van de MIV in de viermaandelijkse voortgangsrapportages.

16

2017-2018

Staatssecretaris Snel zegt toe de mogelijkheid voor een controlerende rol van de banken bij de aangifte van het bezit van Bitcoins bij de Belastingdienst mee te nemen in de verdere uitwerking van de fiscale beleidsagenda.

Staatssecretaris Snel in brief fiscale aspecten cryptovaluta, 28 mei 2018, Kamerstukken I 2017-2018, 34775, AA, p. 9

In behandeling, zodra er er ontwikkelingen te melden zijn, wordt de Eerste Kamer geïnformeerd.

17

2018-2019

Toegezegd dat de staatssecretaris, zoals reeds toegezegd in het debat over het Belastingplan, voor 1 april met een Kamerbrief komt over de voortgang van de gesprekken met de Nederlandse Loterij en Sportech (effecten verhoging kansspelbelasting op landgebonden sportweddenschappen/Toto)

Handelingen II 2018-2019, nr. 23, item 10.

In behandeling. De gesprekken lopen, NLO beziet hoe zij e.e.a. kunnen verwerken. Vooralsnog geen gevolgen voor de rijksbegroting. Deels afgerond: Zie Kamerstukken II 2018-2019, 35 000-IX, nr. 19, p. 16.

18

2018-2019

Drie delen van toezeggingen: er wordt verder ingezet op: 1) het verbeteren van de digitale dienstverlening ten aanzien van het aantal gewerkte uren en de doelgroepstatus in het aanvraag- en mutatieproces; 2) het digitaal informeren van ouders; zo zullen ouders door middel van een app geattendeerd kunnen worden om op het juiste moment de juiste actie te ondernemen, en kunnen zij de wijzigingen eenvoudig doorgeven; 3)het vergemakkelijken een goede schatting te maken van het aantal opvanguren.

De staatssecretaris tijdens het debat van 11 oktober 2018Kamerstukken II 2018-2019, 31 322, nr. 379.

In behandeling. De app is gereed voor brede inzet en publicatie. Timing hiervan wordt momenteel interdepartementaal afgestemd.

19

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de fractieleden van de VVD en het CDA in Nota naar aanleiding van het Verslag Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking, 7 december 2018, aan de EC te vragen wanneer de uiterste datum van implementatie is verstreken en een overzicht te geven van de wijze waarop andere lidstaten van de EU ATAD1 hebben geïmplementeerd.

Staatssecretaris Snel in de Nota naar aanleiding van het verslag Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking, 7 december 2018; Kamerstukken I 2018-2019, 35 030, E, blz. 2

In behandeling. Het verzoek ligt op dit moment bij de Europese Commissie.

20

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de leden van Groenlinks in Nota naar aanleiding van het Verslag Wet bedrijfsleven 2019, 5 november 2018, te onderzoeken of een gerichte aanpassing van het fbi-regime voor vastgoed-fbi’s mogelijk en uitvoerbaar is.

Staatssecretaris Senl in Nota naar aanleiding van het Verslag Wet bedrijfsleven 2019, 5 november 2018; Kamerstukken II 2018-2019, 35 028, nr. 21, blz. 45

In behandeling. Loopt mee in onderzoek fbi's en vbi's gepland voor 2021.

21

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 14 november 2018, dat de vrijstelling voor Denksport blijft gelden hangende het onderzoek. In het eerste kwartaal 2019 na gesprekken met de sector zal de kamer nader worden geïnformeerd.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 14 november 2018; Handelingen II 2018-2019, nr. 23, item 10, blz. 17-18

In behandeling. Het onderzoek is in een afrondende fase. U zult zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de afgedane toezegging.

22

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan leden van fractie 50PLUS in het Nota naar aanleiding van het verslag 7 december 2018 dat het zijn streven is om in het eerste kwartaal van 2019 het parlement nader te informeren met betrekking tot de btw op denksporten.

Staatssecretaris Snel in Nota naar aanleiding van verslag Belastingplan 2019, 7 december 2018; Kamerstukken I 2018-2019, 35 026, F, blz. 8

In behandeling.Het onderzoek is in een afrondende fase. U zult zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de afgedane toezegging.

23

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan kamerlid Schalk tijdens de behandeling Pakket Belastingplan 2020 om de jaarlijkse cijfers van de marginaledruk te leveren.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling van Pakket Belastingplan 2020, Handelingen I 2018-2019, nr. 11, item 12, blz.14

Doorlopend. De laatste update is met de Kamer gedeeld in de brief «Onderzoek marginale druk» en bijlage «Tabellen marginale druk pakket Belastingplan 2020» bij 'Aanbiedingsbrief pakket Belastingplan 2020', zie ook Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, Nr. 8

24

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Leijten tijdens behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage, 5 juni 2019, een periodieke analyse te maken om meer inzicht te krijgen in de werking van de wet en hoe dit vorm te geven.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage, 5 juni 2019; Handelingen II 2018-2019, nr. 89, item 3, blz. 9

In behandeling. Deze gedane toezegging wordt in een later stadium relevant. Naar verwachting wordt de Kamer nader geinformeerd in 2021.

25

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Stoffer tijdens een AO over de Herziening Belastingstelsel, 27 juni 2019, in 2020 de fiscale behandeling in de energiebelasting van Smart Charging te betrekken bij de evaluatie van de energiebelasting.

Staatssecretaris Snel tijdens AO Herziening Belastingstelsel, 27 juni 2019; Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 58, blz. 57

In behandeling. De fiscale behandeling in de energiebelasting van Smart Charging wordt betrokken bij de evaluatie van de energiebelasting.

26

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 13 november 2019, te kijken of nog meer bekendheid kan worden gegeven aan de compensatie van de leenbijstand. Ook wordt bekeken of de regeling langer open kan blijven of kan een campagne in een ultieme poging om toch nog mensen te vinden die er tot nu toe niet waren.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Pakket Belastingplan, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 blz. 27

In behandeling. De verwachting is om met Prinsjesdag deze toezegging af te kunnen doen.

27

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe om medio 2019 te rapporteren over de voortgang inzake de Interactiestrategie.

Staatssecretaris Snel tijdens het AO Belastingdienst, 6 december 2018, Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 451, p. 39.

In behandeling. Wij informeren uw Kamer nader over de opzet en het verloop van het onderzoek wanneer er ontwikkelingen zijn.

28

2018-2019

Staatssecretraris Snel zegt de Kamer toe in de reguliere rapportages op de hoogte houden over de voortgang van het pseudonimiseren.

Staatssecretaris Snel in brief beantwoorden SO over Autoriteit Persoonsgegevens, 7 februari 2019, Kamerstukken II 2018-2019, 32 761, nr. 131. p. 11.

In behandeling.

29

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt toe dat er tegen het einde van dit jaar (2019) voor drie ketens een concreet uitgewerkt plan ligt dat een samenhangende aanpak laat zien om de uitdagingen van deze ketens het hoofd te bieden. Wanneer deze aanpak succesvol blijkt te zijn, zal deze daarna ook worden toegepast bij de andere probleemketens.

Staatssecretaris Snel in voortgangsbrief ICT-portfolioproces, 28 mei 2019, Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 486. p. 6

In behandeling. De Belastingdienst werkt op dit moment aan ketenplannen voor de ketens Loonheffingen, Omzetbelastingen en Gegevens. Deze zullen worden meegenomen in de integrale aanpak IV voor de Belastingdienst die voor de zomer 2020 aan de Kamer wordt verzonden.

30

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt aan het lid Lodders toe dat in het jaarverslag van het APA/ATR-team aandacht besteed zal worden aan de bijdrage van de rulingpraktijk aan het vestigingsklimaat.

Staatssecretaris Snel tijdens het AO Internationaal fiscaal (verdrags)beleid, 4 juni 2019, Kamerstukken II 2018-2019, 25 087, nr. 244. p. 44.

In behandeling, Het jaarverslag wordt gevoegd bij de Voortgangsrapportage Belastingsdienst.

31

2018-2019

Staatssecretaris Snel zegt aan de Kamerleden Van Weyenberg, Snels en Leijten toe dat de commissie-Bouwman/Van der Geld na twee jaar zal evalueren of met het publiceren van geanonimiseerde samenvattingen van rulings met een internationaal karakter de beoogde transparantie over de rulingpraktijk wordt bereikt, en zal die evaluatie aan de Kamer doen toekomen.

Staatssecretaris Snel tijdens het AO Internationaal fiscaal (verdrags)beleid, 4 juni 2019, Kamerstukken II 2018-2019, 25 087, nr. 244. p. 44.

In behandeling, evaluatie vindt plaats na 2 jaar, in 2021. De commissie die jaarlijks onderzoek doet zal naar samenvattingen kijken.

32

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe om de vaktechnische infrastructuur in te bedden bij Toeslagen.

Staatssecretaris Snel in een brief van 20-9-2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 529

Doorlopend. Dit is een doorlopend proces. Er is een reorganisatie in gang gezet en tegelijkertijd zijn vacatures opengesteld voor Vaktechnisch coördinatoren. De werving vindt momenteel plaats en de reorganisatie loopt door tot in het najaar. Zie ook het antwoord op de toezegging gedaan op 11 oktober 2018, Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 434.

33

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat de volledige verwijdering van gegevens over tweede nationaliteit in de systemen eind 2019 gereed zal zijn.

Staatssecretaris Snel in een brief van 20-9-2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 529 en Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 490

In behandeling. De gegevens over nationaliteit zijn niet meer raadpleegbaar voor belastingdienstmedewerkers. De laatste hand wordt gelegd aan de volledige verwijdering uit de systemen, zoals verwoord in de Kamerbrief van 27 februari 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607

34

2019-2020

De staatssecretaris meldt dat ook de Nationale Ombudsman bezig is met een onderzoek naar de behandeling van klachten bij de overheid over etnisch profileren. Bij afronding van dat onderzoek wordt de Kamer geïnformeerd over de resultaten die de Belastingdienst betreffen.

Staatssecretaris Snel in een brief van 15-11-2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 538

In behandeling. Het rapport van de Nationale Ombudsman wordt verwacht in september 2020.

35

2019-2020

De staatssecretaris zegt aan het Kamerlid Stoffer toe tijdens het debat «Ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen» dat het tijdig en juist informeren van de Kamer onderdeel is van de cultuurverandering bij de Belastingdienst.

Staatssecretaris Snel tijdens het debat op 4-12-2019. Handelingen II 2019-2020, 32, item 6, p. 35

In behandeling. Deze toezegging wordt meegenomen in het traject 'leiderschap en cultuur'.

36

2019-2020

De staatssecretaris zegt aan het Kamerlid Van Kooten-Arissen toe tijdens het debat «Ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen» dat de compensatie aan ouders niet van invloed is op toeslagen en uitkeringen.

Staatssecretaris Snel tijdens het debat op 4-12-2019. Handelingen II 2019-2020, 32, item 6, p. 25

In behandeling. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 518 d.d. 17 december 2019 gaat in op de compensatie van CAF-11 ouders. Voor CAF-11 is bij beleidsbesluit geregeld dat dit geen invloed heeft op toeslagen en uitkeringen. Beleidsbesluit nr. 2019-200258, Staatscourant 2019, 66172. Voor CAF-overig moet de compensatieregeling nog worden opgesteld naar aanleiding van het rapport AUT-II.

37

2019-2020

Toezegging aan het lid Van Weyenberg dat in de discussies over de herziening van het toeslagenstelsel de opdrachtgever voortaan ook aan tafel zit, en dat er in die discussies niet op voorhand ‘klemmen’ worden gezet, dat er zonder taboes gediscussieerd kan worden over de mogelijkheden toekomst toeslagenstelsel.

Minister Hoekstra tijdens het debat op 21-1-2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26, pag. 25

In behandeling.

38

2019-2020

De samenwerking tussen de toeslagdepartementen (de opdrachtgevers), het directoraat-generaal Toeslagen (opdrachtnemer) en het ministerie van Financiën (de eigenaar) wordt geïntensiveerd en de randvoorwaarden voor de rollen nader ingevuld. Tevens werken we nauw samen in onder meer het IBO om tot een beter stelsel te komen.

Minister Hoekstra in een brief van 4-2-2020. kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 596, pag. 4

In behandeling.

39

2019-2020

De staatssecretaris zwegt toe dat in april 2020 een plan van aanpak zal worden opgeleverd om te zorgen dat in de lopende uitvoering van de toeslagenregelingen geen nieuwe problemen ontstaan en dat achterstanden worden weggewerkt.

Staatssecretaris Vijlbrief en Van Huffelen in een brief van 27-2-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607 bijlage.

In behandeling.

40

2019-2020

De staatssecretarissen zeggen toe in de maanden volgend op de kabinetsreactie op het IBO toeslagen successievelijk nadere planvorming zal plaatsvinden op de domeinen kinderopvang, wonen en zorg.

Staatssecretaris Vijlbrief en Van Huffelen in een brief van 27-2-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607 bijlage.

In behandeling.

41

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe waar nodig wetgeving in lijn met de motie van het lid Lodders c.s. voor te bereiden om verbeteringen en alternatieven door te voeren om te bewegen naar een beter en menselijker systeem. De staatssecretaris zegt dat hij hierover in gesprek is met collega-bewindspersonen die de beleidsmatige verantwoordelijkheid dragen voor verschillende toeslagen. Hier worden ook lopende trajecten zoals maatwerk in dienstverlening, het verbetertraject kinderopvangtoeslag en het IBO Toeslagen in meegenomen. Het streven is om te komen tot een nieuw stelsel met oog voor de mensen.

Staatssecretaris Vijlbrief en Van Huffelen in een brief van 27-2-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607, p. 5

In behandeling.

42

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over het verwijderen van de gegevens over de tweede nationaliteit van Nederlanders uit systemen van Toeslagen, zoals uw Kamer ons heeft opgeroepen in de motie Stoffer c.s.

Staatssecretaris Vijlbrief en Van Huffelen in een brief van 27-2-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607, p. 14

In behandeling.

43

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe binnen enkele weken de Kamer een reactie te geven op de aanbevelingen in het IBO Toeslagen.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 13-3-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613

In behandeling. Deels voldaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624 d.d. 30 april «Kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)»

44

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe in het volgende AO Toeslagen de Kamer te informeren over de stand van zaken van de stapsgewijze aanpak ten aanzien van het traject «cultuur en leiderschap» bij Toeslagen n.a.v. overleg met de ondernemingsraad van Toeslagen. De invulling van zo’n gefaseerde aanpak is op 3 maart gestart en wordt de komende weken vervolgd. De staatssecretaris zegt dat zij ook op korte termijn beslissingen wil nemen over de fasegewijze aanpak van het totale proces.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 13-3-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613, p.17

In behandeling.

45

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe zodra de uitkomsten van diverse onderzoeken binnen zijn, de Kamer te informeren. Het betreft interne onderzoeken naar de vraag of bij signalen van fraude de gepaste middelen worden ingezet, een onderzoek naar het informatiebeheer bij Toeslagen en een onderzoek door een externe partij in overleg met de ADR en Docdirekt naar vermiste stukken. Daarnaast wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek uitgevoerd naar etnisch profileren.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, pag. 5

In behandeling. O.a.:Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683, d.d. 17 juli: ‘Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens’.

46

2019-2020

In Kamerbrief II, 2019/20, 31 066, nr. 596 is mede door de staatssecretaris van SZW een beschrijving gegeven van hoe wij zijn omgegaan met signalen vanuit de Belastingdienst over de eigen bijdrage en proportioneel terugvorderen. De staatssecretaris van SZW heeft eerder medegedeeld dat bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een geauditeerde werkwijze zal worden gezocht naar nadere stukken om het in die brief geschetste beeld zo compleet mogelijk te maken. De staatssecretaris zegt toe de Kamer hierover nader te informeren.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 2, pag.2

In behandeling.

47

2019-2020

In de brief 31066, nr. 612 is aangegeven dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een geauditeerde werkwijze verder zal zoeken naar nadere stukken om het geschetste beeld zo compleet mogelijk te maken. De staatssecretaris zegt toe de Kamer hierover te informeren na het afronden van de zoektocht.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 2, pag. 3

In behandeling.

48

2019-2020

Op dit moment wordt het instellingsbesluit van deze commissie opgesteld. De staatssecretaris zegt toe, zodra deze gereed is, te delen met de Kamer. Toeslagen zal deze verzoeken aan een onafhankelijke Commissie aanvullende schadevergoedingen werkelijke schade voorleggen en het advies van deze Commissie volgen.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 2, pag. 10

In behandeling.

49

2019-2020

De staatssecretaris heeft besloten om nader onderzoek te laten doen naar de wijze waarop gegevensbeheer binnen Toeslagen plaatsvindt. De staatssecretaris zegt toe, zodra dat onderzoek is afgerond, de resultaten te delen met de Kamer.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 2, pag. 10

In behandeling.

50

2019-2020

Op dit moment wordt de cirsisorganisatie verder uitgebouwd. De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren als de punten bewijsstukken en richtlijnen nader zijn uitgekristalliseerd.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 2, pag. 17

In behandeling.

51

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer zo spoedig mogelijk de Uitvoeringstoets te doen toekomen waarin de uitvoeringaspecten van de werkzaamheden zal duiden. Om een goede uitvoering door de crisisorganisatie niet in de knel te laten komen en omdat deze casussen een gedegen onderzoek vereisen, vergt dit een ander tijdspad dan de zaken waarin sprake is van herziening en reparatie.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 2, pag. 17

In behandeling.

52

2019-2020

Aan de inrichting van de herstelorganisatie wordt op dit moment druk gewerkt. De staatssecretaris zegt toe de Kamer via de Uitvoeringstoets hierover te informeren.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 2, pag. 24

In behandeling.

53

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe zodra het instellingsbesluit van deze Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag gereed is, deze conform de daartoe geëigende voorhangprocedure met de Kamer te delen. Op dat moment zal de staatssecretaris de Kamer ook informeren over de mensen die op persoonlijke titel zitting nemen in de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 2, pag. 26

In behandeling.

54

2019-2020

Voor toeslagschulden waarvoor alsnog een persoonlijke betalingsregeling wordt verleend, kan normaal gesproken nog grofweg een derde alsnog worden geïnd. De staatssecretaris zegt toe, uiterlijk in de Ontwerpbegroting, de Kamer een definitieve raming van de te verwachten derving zal presenteren.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 2, pag. 35

In behandeling.

55

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer voor het zomerreces het plan van aanpak toe te sturen, om de klantgerichte werkwijze van medewerkers en leidinggevenden binnen Toeslagen te vergroten. Daartoe worden verbeteringen in de dienstverleningsprocessen voorbereid.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 2, pag. 37

In behandeling.

56

2019-2020

Staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomst van de expertmeeting «Expertmeeting Eigenbijdrage SZW-BD" van 21 november 2014. De uitkomst volgens deze terugkoppeling was dat de argumentaties om wet- en regelgeving aan te passen, getoetst zouden worden op effectiviteit, houdbaarheid en noodzakelijkheid. Hier is geen inhoudelijke reactie uit op te maken, maar mogelijk zijn er andere relevante stukken die nog niet zijn getraceerd. De komende periode zal benut worden om dit beeld zo compleet mogelijk te maken, met een geauditeerde werkwijze.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 28-4-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630, bijlage 4

In behandeling.

57

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe terug te komen op de reikwijdte van de compensatieregeling, niet enkel zien op kinderopvangtoeslag. Of met betrekking tot andere toeslagen daadwerkelijk sprake is van vergelijkbare situaties en hoe moet worden omgegaan met het deel van deze onderzoeken dat betrekking heeft op de huurtoeslag, zorgtoeslag en/of het kindgebonden budget, onderzoekt de Staatssecretaris samen met de betrokken bewindspersonen.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 25-5-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 635, pag. 2

In behandeling.

58

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe op Prinsjesdag, als onderdeel van het pakket Belastingplan 2021, een wetsvoorstel bij uw Kamer in te dienen met maatregelen ter verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 25-5-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 635, pag. 3

In behandeling.

59

2019-2020

De staatssecretaris had eerder gemeld dat het voornemen bestaat om in samenspraak met de staatssecretaris van SZW deze maatregelen in de Awir en de Wet op de Kinderopvang (Wko) te codificeren. Staatssecretaris zegt toe het proportioneel vaststellen samen met de staatssecretaris van SZW als separaat wetsvoorstel bij het Belastingplan 2021 aan te bieden.

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 25-5-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 635, pag. 4

In behandeling.

60

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat hij voornemens is de menselijke maat te vergroten door maatregelen op te nemen in een ministeriële verzamelregeling met beoogde inwerkingtredingsdatum 1 juli 2020

Staatssecretaris Van Huffelen in een brief van 25-5-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 635, pag. 4

In behandeling.

61

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat de betrokken ouders nog deze maand worden gebeld. Er zal geïnventariseerd worden waar precies hun behoeft ligt en hoe hier vanuit de Belastingdienst zo goed en snel mogelijk aan voldaan kan worden.

Staatssecretaris Van Huffelen in de beantwoording van Kamervragen op 26-5-2020. Handelingen II 2019-2020 (Aanhangsel), nr. 2911

In behandeling. De ouders zijn gebeld over de voorgestelde aanpak. Hierover wordt in de volgende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag gerapporteerd.

62

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat wetgeving wordt voorbereid om verbeteringen en alternatieven door te voeren op weg naar een beter en menselijker systeem. Het kabinet streeft ernaar op Prinsjesdag, als onderdeel van het pakket Belastingplan 2021, een afzonderlijkwetsvoorstel bij uw Kamer in te dienen met maatregelen ter verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen.

De staatssecretaris op 26-5-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. M. pag. 7

In behandeling.

63

2019-2020

De staatssecretaris zegt aan het lid Omtzigt toe aan de erfgoedinspectie te vragen of zij die managementverslagen alsnog kunnen vinden. Ook zegt de staatssecretaris toe aan de erfgoedinspectie te vragen hoe het is gegaan met de dossiers en de documenten van de ouders.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Stopzetten kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2

In behandeling.

64

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe ouders excuses te maken wanneer blijkt dat onvolledige dossiers bij de rechter tot problemen heeft geleid.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Stopzetten kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2

In behandeling.

65

2019-2020

De staatssecretaris zegt aan het lid Lodders toe om ook met de ouders in de CAF 11-zaak die niet in bezwaar zijn gegaan te informeren op de (nieuwe) bredere schadevergoeding.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Stopzetten kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2

In behandeling.

66

2019-2020

Door de staatssecretaris is aan het lid Leijten toegezegd om contact op te nemen met de 41 ouders in de CAF 11-zaak die in bezwaar zijn gegaan. Onder andere door hen te wijzen op de bredere schadevergoeding.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Stopzetten kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2

In behandeling.

67

2019-2020

De staatssecretaris zegt aan Weyenberg toe dat zij aan de staatssecretaris van SZW vraagt om een brief over het interne onderzoek naar documenten met toelichting hoe dat onderzoek er uit ziet, wie het doet en wanneer dit af is, met daarbij ook aandacht voor punt het lid Snels over de alles of niets benadering bij de wetsvoorbereiding.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Stopzetten kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2

In behandeling.

68

2019-2020

Aan het lid Leijten is toegezegd dat er gesproken is van opzet/grove schuld in de behandeling van een individuele casus. Zodra dat onderzoek is afgerond, zal de staatssecretaris deze met de Kamer delen. Toezegging n.a.v. motie Leijten 640

De staatssecretaris zegt toe in het debat Stopzetten kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2

In behandeling.

69

2019-2020

Aan het lid Azarkan is toegezegd dat er een planning komt voor de ouders die op dit moment een opvraag hebben gedaan, zodat ook helder is wanneer voor hen de antwoorden op die vragen kunnen worden gegeven. N.a.v. motie 642 (ontraden)

De staatssecretaris zegt toe in het debat Stopzetten kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2

In behandeling.

70

2019-2020

N.a.v. motie Azarkan nr. 643, die de regering oproept om een brede doorlichting te organiseren waarin alle uitvoeringsdiensten van de rijksoverheid worden getoetst op beroepsmatige discriminatie, is toegezegd dat aan de minister van Binnenlandse Zaken door te geven om te kijken wat zij daar eventueel mee zou kunnen doen.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Stopzetten kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2

In behandeling.

71

2019-2020

Aan Nijboer en Leijten is toegezegd dat we een heldere planning maken over wanneer de ouders die inmiddels in beeld zijn, aan de beurt zijn, wanneer hun dossiers worden behandeld en wanneer zij kunnen rekenen op beoordeling door ons. De meest schrijnende, zwaarste gevallen als eerst behandelen. N.a.v. motie nr. 645

De staatssecretaris zegt toe in het debat Stopzetten kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2

In behandeling.

72

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan Leijten om in het geval waarin iemand in aanmerking zou komen voor de hardheidstegemoetkoming van de regeling, dat alvast te doen. De vangnetbepaling geldt op dat moment nog niet, maar zodra die op z'n plaats is — we kunnen daar natuurlijk voorbereidend werk voor doen — kunnen we zorgen dat we op basis daarvan kunnen uitbetalen.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir van 10 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 81, item 9

In behandeling.

73

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de individuele beoordeling op te schalen vanaf juli. Begin juni is gestart met de beoordeling van de eerste 100 ouders. Deze ouders zijn verdeeld over de verschillende groepen, om een goed beeld van de diverse situaties te krijgen.

De staatssecretaris zegt toe in de nota n.a.v. het verslag van 10 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11

In behandeling. Er is gestart met opschalen. De Tweede Kamer wordt hierover gerapporteerd in de volgende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag.

74

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe voornemens te zijn het besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken aan te passen om de procedure rondom hardheidsregeling en de vangnetbepaling, voor zeer schrijnende gevallen, expliciet vast te leggen. De staatssecretaris neemt deze procedure via de codificatie op in de ministeriële regeling.

De staatssecretaris zegt toe in de nota n.a.v. het verslag van 10 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11

In behandeling.

75

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe ouders die niet reageren op onze brief, zullen we persoonlijk contact opnemen om er voor te zorgen dat iedere ouder die institutioneel vooringenomen is behandeld ook door ons kan worden gecompenseerd. Hiermee willen we waarborgen dat iedere ouder die vooringenomen is behandeld ook door Belastingdienst/Toeslagen kan worden gecompenseerd.

De staatssecretaris zegt toe in de nota n.a.v. het verslag van 10 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11

In behandeling.

76

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe over de wijze waarop de Belastingdienst/Toeslagen het boetebeleid waar nodig herziet en in de praktijk zal invullen en de voorgenomen intensivering van de handhaving ervan, zal ik uw Kamer nader informeren.

De staatssecretaris zegt toe in de nota n.a.v. het verslag van 10 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11

In behandeling.

77

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de effecten van een tijdelijke uitzondering van vermogenstoename door de compensatie in kaart te brengen en naar aanleiding daarvan een besluit nemen op welke wijze de effecten van een compensatie, een herziening of een hardheidstegemoetkoming gemitigeerd zullen worden. Bij dat onderzoek zal ook aandacht worden besteed aan het effect van de vermogenstoename op gemeentelijke regeling zoals schuldhulpverlening en gemeentelijke uitkeringen, om te voorkomen dat ouders die geld krijgen, dat via een andere weg weer moeten terugbetalen.

De staatssecretaris zegt toe in de nota n.a.v. het verslag van 10 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11

In behandeling.

78

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe zodra er meer individuele dossiers zijn onderzocht en er meer inzicht bestaat in de samenstelling ervan, de Kamer hierover te informeren.

De staatssecretaris zegt toe in de nota n.a.v. het verslag van 10 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11

In behandeling. De eerste inzichten zullen worden gedeeld in de volgende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag.

79

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de ministeriële regeling, waarin de nadere regels voor de hardheidsregeling staan, eind juni naar de Kamer te kunnen sturen. De in een ministeriële regeling opgenomen compensatieregeling volgt later.

De staatssecretaris zegt toe in de nota n.a.v. het verslag van 10 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11

In behandeling.

80

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van DocDirekt, dat onderzoek doet naar 250 casussen waarin ouders signalen hebben gegeven over kwijtgeraakte stukken. Doel is om te achterhalen wat hier exact gebeurd is, wat voor documenten het zou betreffen en – afhankelijk van de uitkomsten – hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 16 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

In behandeling.

81

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe de ministeriële regeling met daarin de nadere regels voor de hardheidsregeling snel naar de Kamer te kunnen sturen. Het streven is om deze regeling 1 juli 2020 inwerking te laten treden.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 16 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

In behandeling.

82

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe in de tweede helft van dit jaar het beleidsbesluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken d.d. 25 mei om te zetten in een ministeriële regeling. Ik beoog daarbij geen enkel verschil tussen het Besluit en de ministeriële regeling. Het is een formele stap om het beleidsbesluit te bestendigen met een wettelijke basis.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 16 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

In behandeling.

83

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken d.d. 25 mei aan te vullen aanvullen met de procedures voor de gevallen waarin ouders op individueel niveau of als onderdeel van een deel van de groep institutioneel vooringenomen zijn behandeld. De staatssecretaris zegt toe een afschrift van dit besluit met de Kamer te delen.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 16 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

In behandeling.

84

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe periodiek tussentijdse evaluaties van de hersteloperatie en de werking van de commissies zal laten uitvoeren zodat er een proces van voortdurende verbetering plaats kan vinden. Elke twee maanden zal ik uw Kamer informeren over de voortgang. In deze rapportage komt te staan hoeveel ouders er een gesprek hebben gehad, waar in het proces de ouders staan en wat de te verwachten planning is.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 16 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

In behandeling. De eerste overzichten zullen worden gedeeld in de volgende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag.

85

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe nog dit jaar 5000 dossiers af te wikkelen in de hersteloperatie. De gemiddelde doorlooptijd vanaf het eerste gesprek is maximaal drie maanden is. Deze doorlooptijd is exclusief een eventuele bezwaarprocedure.

De staatssecretaris in de Kamerbrief van 16 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39

In behandeling. De huidige stand van zaken en bijgestelde verwachtingen worden gedeeld in de volgende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag.

86

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe aan Leijten te kijken naar een derdengeldrekening, maar niet kan beloven dat we dit kunnen doen. Van belang is dat het geld uitbetaald wordt aan de ouder die er recht op heeft. De staatssecretaris zegt toe dat ze de derdenrekening gaat uitzoeken, maar geen garanties kan geven.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling. De brief met reactie wordt naar verwachting eind augustus met de Tweede Kamer gedeeld.

87

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe aan Omtzigt te kijken naar de mogelijkheden als de uitkering deze boven de vermogenstoets komt. Er zijn verschillende effecten die het ineens krijgen van de uitkering kan hebben (box 3, vermogenstoename, gemeentelijke regelingen). (progressievoorbehoud) De Staatssecretaris wil zorgen dat die effecten er niet zijn, uitzoeken hoe we dit precies gaan regelen maar ik ga onderzoeken of zo’n uitzondering mogelijk is en op welke manier.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

88

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe aan Lodders te kijken naar samenloop van regelingen, het kan het voorkomen dat ouders in aanmerking komen voor caf compensatie en dan later label van OGS. In alle gevallen moet einduitkomst zijn dat je de beste regeling krijgt die geldt. De Staatssecretaris zegt toe uit te zoeken of dit voorkomt en mocht deze situatie zich voordoen zal de Staatssecretaris ervoor zorgen dat deze aan de Kamer wordt gerapporteerd.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

89

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe aan Azarkan in de voorgangsrapportage iets zeggen weging van criteria bij de beoordeling. Zo duidelijker wat de effecten zijn van de regelingen; in welke situatie krijgt wie wat?

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

90

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe aan Omtzigt te onderzoeken of ouders meer informatie kunnen krijgen over waarom een besluit wel of niet vergelijkbaar is met CAF11. In de brief van mei waren slechts drie regels. De staatssecretaris gaat dit onderzoeken, maar het is niet wenselijk een definitieve afwijzing af te geven om vervolgens weer tot een ander oordeel te komen.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

91

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe aan Leijten met Kamer de precieze aantallen van ouders die in het verleden een ogs-kwalificatie hebben gekregen, waarbij dat onterecht is gebeurd en van de ouders die dan ook in aanmerking komen voor de 30%-regeling, te delen. Het is de bedoeling zo snel mogelijk meer inzicht te krijgen in die aantallen, want dat gaat ons ook helpen om te kijken hoeveel last we daarvan hebben in de uitvoering, in de zin van hoeveel extra werk dat voor ons betekent.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

92

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan Omtzigt tijdens het debat over de Wet hardheidsaanpassing Awir van 17 juni 2020 op 1 september volledig bemenst te zijn om de regelingen te kunnen uitvoeren.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling. Hierover wordt gerapporteerd in de volgende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag.

93

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer elke twee maanden een voortgangsrapportage geven over het verloop van de hersteloperatie, hoe die uitpakt en hoe dat wordt gevolgd en gewaardeerd. Daarbij kan de input van bijvoorbeeld de Nationale ombudsman ook een rol spelen. Die gaat dus niet alleen maar over hoeveel dossiers er zijn behandeld en hoeveel ouders we hebben kunnen helpen, maar geeft ook aan wat de financiële uitputting is van het budget.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling. De Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag wordt per 2 juli en tot nader order met een termijn van circa twee maanden gepubliceerd. Hierover alsmede over de beoogde inhoud wordt in de komende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag gerapporteerd.

94

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan Van Weyenberg dat het haar bedoeling is om de ouders die daadwerkelijk voor herbeoordeling in aanmerking komen, daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Het is belangrijk is dat ouders weten dat ze zich alsnog kunnen melden. Voor zover ze dat nog niet hebben gedaan, kunnen ze dit alsnog doen. Nogmaals, een groot deel van deze groep is al bij ons bekend. Wij zullen dit actief monitoren.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

95

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan Van Weyenberg de ouders actief te wijzen op de vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

96

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe aan Leijten in gesprek te gaan met gemeenten over dat ouders geen financiële steun verliezen door de compensatie die zij ontvangen en de compensatie goed terecht komt. Om te kijken hoe onze herbeoordeling en het eventueel uitkeren van geld aan de ouder in combinatie met die schuldhulpverlening een rol gaan spelen.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling. Hier wordt naar verwachting in de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag van november vervolg aan gegeven.

97

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Omtzigt tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, in de voortgangsrapportage te kijken naar de vraag of mensen zelf inbreng hebben wanneer een bedrag uitgekeerd kan worden.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

98

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Omtzigt tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, scherp te zijn op alle mogelijk nadelige effecten van de vermogenspositie van ouders door de compensatie en daarmee dus ook rekening houdend met een uitzondering voor de huurtoeslag.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

99

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe aan Nijboer dat ouders een brief krijgen waarin de behandeling van hun dossier een datum wordt genoemd. Het moet helder zijn wanneer het traject start, wanneer ouders kunnen verwachten dat de persoonlijk zaakbehandelaar contact met hen opneemt om hun dossier te gaan maken en wanneer het einde in zicht is van het traject, even los van de bezwaar- en beroepsmogelijkheden die de ouders daarna nog hebben. Ouders moeten zo snel mogelijk geholpen worden.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

100

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Lodders tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, in de voortgangsrapportage te rapporteren over de wisselwerkingen tussen verschillende regelingen waarbij de het doel is de beste einduitkomst voor de ouder.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.De Tweede Kamer zal in de komende Voortgangsrapportages Kinderopvangtoeslag worden geïnformeerd over het beleid wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.

101

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Azarkan tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, dat de regeling blijft gelden voor als een verzoek net voor 2024 wordt ingediend.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

102

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Lodders tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, in de voortgangsrapportage de afwegingscriteria te behandelen door bijvoorbeeld schetsen van voorbeelden.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling. In de komende Voortgangsrapportages Kinderopvangtoeslag zullen voorbeelden worden toegevoegd om afwegingscriteria te illustreren.

103

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Omtzigt tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, dat als er nieuwe wijzigingen worden gevonden voor groepsgewijs vooringenomen handelen die gedeeld wordt met de commissie Van Wijzen en er weer groepsgewijs naar wordt gekeken.

De staatssecretaris in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

104

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Omtzigt tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, te kijken naar de vraag of de commissie Van Wijzen is geïnformeerd over de zachte stops.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

105

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan de Kamer tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, extra stappen te bouwen voor de optie om individueel in aanmerking komen voor de compensatieregeling.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

106

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan de kamerlid Snels tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, mee te geven aan commissie Van Wijzen goed te kijken naar ouders die individueel vooringenomen behandeld zijn.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

107

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan kamerlid Omtzigt tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, te kijken naar meer toelichting: «het helpt ons of het helpt de ouders om meer informatie te krijgen over waarom het besluit de ene of andere kant uitgevallen is» of, beter gezegd "Waarom het advies van de commissie Van Wijzen de ene of de andere kant uitgevallen is". Voorstel is extra goed te kijken naar die extra informatie ter beschikking stellen aan alle ouders.

De staatssecretaris zegt toe in het debat Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6

In behandeling.

108

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat nog acht CAF-zaken waarin de ouders een brief hebben gekregen dat hun zaak niet vergelijkbaar is met CAF 11, opnieuw worden voorgelegd aan de Commissie. Dit nadat een onafhankelijke externe partij een toets heeft gedaan op de juistheid en volledigheid van de aangeleverde informatie. (n.a.v. casus Anker)

De staatssecretaris zegt toe in het debat van 17 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 676

In behandeling.

109

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe, op basis van de informatie die wij nu boven tafel hebben, zal nog worden beoordeeld of deze ook relevante inzichten oplevert voor overige CAF-zaken. Op basis daarvan opnieuw naar die CAF-zaken kijken.

De staatssecretaris zegt toe in het debat van 17 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 676

In behandeling.

110

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de opzet en werking van UHT doorlichten door een extern bureau. Tevens zal het management en de organisatie worden versterkt.

De staatssecretaris zegt toe in het debat van 17 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 676

In behandeling.

111

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe extra waarborgen in te bouwen zodat de informatie op basis waarvan dossiers beoordeeld worden en uiteindelijk besluiten worden genomen, in de toekomst juist en volledig is. In dat kader zal op zijn minst iedere twee maanden een externe doorlichting plaatvinden op de kwaliteit van de processen en producten van de herstelorganisatie.

De staatssecretaris zegt toe in het debat van 17 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 676

In behandeling.

112

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de maatregelen n.a.v. de Commissie van Wijzen geen gevolgen hebben voor de uitbetaling aan ouders van wie is vastgesteld dat zij recht op een vergoeding hebben. Deze uitbetaling is gepland voor de maand juli.

De staatssecretaris zegt toe in het debat van 17 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 676

Hierover wordt gerapporteerd in de volgende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag.

113

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe in de herfst van 2020 een feedbackloop te organiseren voor de reguliere uitvoering van de kinderopvangtoeslag en de andere toeslagen.

De staatssecretaris zegt toe in het debat van 23 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling.

114

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe samen met gemeenten te kijken hoe we die ontstane vervolgproblemen zo veel mogelijk kunnen oplossen en aanpakken om daarmee de ouders een nieuwe start te bieden in hun leven. Door een zodanige uitvoeringspraktijk te organiseren dat mensen het geld dat ze van ons terugkrijgen, ofwel het geld waar ze altijd al recht op hadden ofwel nog aangevuld met een compensatie of een schade-vergoeding, niet weer opnieuw moeten inleveren, ofwel bij de Belastingdienst ofwel bij de gemeente.

De staatssecretaris zegt toe in het debat van 23 juni 2020. Handelingen I 2019-2020, nr. 34, item 3

In behandeling. Hier kan naar verwachting in de Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag van november vervolg aan worden gegeven.

115

2019-2020

De staatssecretaris heeft de adviesraad gevraagd mee te denken over de selectie van ouders voor het ouderpanel en heeft de BAK gesproken over de herstelprocessen en schrijnende gevallen. De staatssecretaris zegt toe de Kamer bij de volgende rapportage over informeren over de BAK (Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag bijeenkomsten). De verslagen van de bijeenkomsten van de BAK zullen op de vernieuwde website toeslagen.nl/herstel worden gepubliceerd.

De Staatssecraris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling.

116

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de adviezen van het ouderpanel en de antwoorden van De staatssecretaris, begin juli te publiceren op de nieuwe website.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468 nr. C

In behandeling. De verslagen van het ouderpanel van mei en juni zijn gepubliceerd.

117

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende Voortgangsrapportage te kunnen informeren over de werkzaamheden van de Bezwaarschriftenadviescommissie en de Commissie aanvullende schadevergoeding.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling. De Tweede Kamer zal in de komende Voortgangsrapportages Kinderopvangtoeslag geïnformeerd worden over de genoemde commissies.

118

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe in de volgende Voortgangsrapportage zal uiteenzetten wat de benodigde aantallen FTE's zijn voor de komende jaren om de herstelwerkzaamheden uit te kunnen voeren. De staatssecretaris verwacht dat de benodigde hoeveelheid aan FTE’s uiteindelijk hoger zal liggen dan de eerde gecommuniceerde 500.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling. De Tweede Kamer zal in de komende Voortgangsrapportages Kinderopvangtoeslag geïnformeerd worden over de aangepaste schatting.

119

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage de Kamer te informeren over de voortgang van het afhandelingsproces voor ouders. In die rapportage wordt opgenomen hoeveel ouders er een gesprek hebben gehad, waar in het proces de ouders staan, wat de te verwachten planning is. Deze gegevens worden schematisch opgenomen zodat de voortgang elke twee maanden inzichtelijk is. Ook de lessen die wij trekken uit de ervaringen die wij opdoen met dit proces zullen in de rapportage worden opgenomen.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling. De Tweede Kamer zal hier in de komende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag over geïnformeerd worden.

120

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe te streven de uitspraken op bezwaar voor het eind van deze zomer af te ronden. De ouders hadden tot 7 mei de gelegenheid hun bezwaar in te dienen. In totaal zijn er 57 bezwaren ingediend. De Bezwaarschriftenadviescommissie is in juni gestart met behandeling van deze bezwaarschriften.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling.

121

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat ouders kwalificatie O/GS én nog openstaande schuld alsnog een persoonlijke betalingsregeling krijgen aangeboden, waar dat voorheen vanwege O/GS was uitgesloten. Dit zal starten zodra in samenwerking met het SCT de kaders voor terecht of onterecht O/GS zijn vastgesteld.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling.

122

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende Voortgangsrapportage verder te informeren over de voortgang van de toekenning van de O/GS-tegemoetkoming. Een verzoek tot een O/GS-tegemoetkoming wordt gelijktijdig met verzoeken tot andere regelingen in behandeling genomen. Mocht het in bijzondere omstandigheden niet mogelijk zijn om binnen deze termijn tot een beslissing te komen dan wordt deze termijn met maximaal zes maanden verlengd.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling. De Tweede Kamer zal hier in de komende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag over geïnformeerd worden.

123

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende Voortgangsrapportage te informeren over de de pilot voor het opstellen van de samenvattingen, dat in juli gestart is. Ook zal half augustus de pilot voor samenstelling van volledige dossiers starten met een beperkt aantal verzoeken, om vervolgens vanaf half september te starten aan de overige verzoeken. Na afronding van de pilot kan een inschatting gemaakt worden van de benodigde tijd voor de oplevering van de dossiers.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling. De Tweede Kamer zal hier in de komende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag over geïnformeerd worden.

124

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over het onderzoek Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. IO&E gaat onderzoek doen naar de naleving van de Archiefwet bij de dossiervorming van de toeslagen voor kinderopvang.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling.

125

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat er een check zal plaatsvinden, op de overeenkomstige dossiers uit de bezwarenprocedure. Het betreffende archiefblok, dat bestaat uit circa 9.000 beroepsdossiers die in de periode 2009-2012 aan het archief zijn aangeboden, is afgesteld op een vernietigingstermijn van 7 jaar in plaats van 12 jaar. Het gevolg hiervan is dat de beroepsdossiers in dit archiefblok te vroeg zijn vernietigd. Voorop staat wel dat indien informatie in dossiers die nodig is voor een herbeoordeling ontbreekt doordat de Belastingdienst/Toeslagen deze onjuist bewaard heeft, ouders altijd het voordeel van de twijfel zullen krijgen.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling.

126

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat een aangepast cultuurtraject opnieuw aanbesteed moeten worden. Het aanbestedingsproces voor het cultuurtraject zal naar verwachting kort na het zomerreces starten en duurt circa twee maanden.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling.

127

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat andere maatregelen worden opgenomen in het wetvoorstel Verbetering uitvoering toeslagen dat onderdeel zal zijn van het Belastingplan 2021 of in sectorwetgeving. Deelrapport 2 IBO Toeslagen bevat een verkenning van alternatieven voor het toeslagenstelsel, een deel van de maatregelen is onderdeel van het Wetsvoorstel hardheidsaanpassing Awir, dat op 25 mei jl. aan uw Kamer is toegezonden.

De staatssecretaris zegt toe in de Kamerbrief van 2 juli 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 468, nr. C

In behandeling.

128

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de relatie tussen de medewerkers van de herstelorganisatie en de vaktechnische specialisten bij UHT en de corporate dienst Vaktechniek te versterken. Voorgenomen standpunten die aan de Commissie worden voorgelegd, moeten gedragen zijn door de vaktechnische lijn. In dat kader zal ook op zijn minst iedere twee maanden een externe doorlichting plaatvinden op de kwaliteit van de processen en producten van de herstelorganisatie.

De staatssecretaris in een brief van 10-7-2020 over de Commissie van Wijzen. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685

In behandeling.

129

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe in de eerste Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag na het reces (naar verwachting half september) de Kamer nader te informeren over de voortgang van deze acties. Tevens ook de resultaten van de externe doorlichting te kunnen toezenden.

De staatssecretaris in een brief van 10-7-2020 over de Commissie van Wijzen. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685

In behandeling. De Tweede Kamer zal hier in de komende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag over geïnformeerd worden.

130

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat UHT alle documenten, die behoren tot dossiers van de betreffende CAF-zaken aan de Commissie, zal verstrekken.

De staatssecretaris zegt toe in het debat van 7 juli 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 3485

In behandeling.

131

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat de ‘UHT werkinstructie analyse CAF-vergelijkbaar" aangepast zal worden op basis van de maatregelen die zijn getroffen, n.a.v. de commissie van wijzen.

De staatssecretaris zegt toe in het debat van 7 juli 2020. Handelingen II 2019-2020. nr. 3485

In behandeling.

132

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat ouders een brief ontvangen waarin het proces wordt toegelicht van de integrale herbeoordeling van de acht CAF-zaken waarbij op onderzoeksniveau is geoordeeld dat deze niet vergelijkbaar zijn met CAF 11. De persoonlijk zaakbehandelaren zullen met de betreffende ouders contact opnemen om de reacties en de vervolgstappen te bespreken. Een deel zal worden aangehouden naar aanleiding van mijn verzoek om herbeoordeling van de CAF-zaken door de Commissie van Wijzen.

De staatssecretaris zegt toe in het debat van 7 juli 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 3485

In behandeling.

133

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer spoedig over de uitbreiding van de Commissie van Wijzen, dat thans uit vier in plaats van vijf leden bestaat.

De staatssecretaris zegt toe in het debat van 7 juli 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 3485

In behandeling.

134

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het vervolgproces van de beoordeling CAF-zaken zorgvuldiger verloopt. Bij de herbeoordeling die zal plaatsvinden zoals aangekondigd in de brief van 23 juni, worden ook de onderliggende stukken meegenomen bij de herbeoordeling.

De staatssecretaris zegt toe in het debat van 7 juli 2020.Handelingen II 2019-2020, nr. 3485

In behandeling.

135

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in het najaar nader te informeren over hoe het extern toezicht vormgegeven zal worden op basis van het advies van de externe deskundigen.

Staatssecretaris Vijlbrief in een brief van 10-07-2020 over extern toezicht. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 688, p. 3

In behandeling.

136

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat een projectorganisatie wordt opgezet om de noodzakelijke verbeteringen ten aanzien van de handhaving (en specifiek van de aanpak van signalen van mogelijke fraude), zoals sterke waarborgen, een eenduidig normenkader en het integreren van de menselijke maat in de behandeling, met urgentie op te pakken.

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in de brief van 10-7-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681, pag. 3

In behandeling.

137

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe een grondige, dienstbrede analyse uit te voeren waarbij het gehele applicatie- en gegevenslandschap wordt doorlopen of zich nog onbekende registraties van verouderde of subjectieve risicosignalen bevinden, inclusief vrije tekstvelden. Met de inventarisatie wordt gestart door medewerkers te vragen om mailboxen, persoonlijke omgevingen of samenwerkingsgebieden te controleren op het voorkomen van risicosignalen en fraudeverdenkingen.

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in de brief van 10-7-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681, pag. 9

In behandeling.

138

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de formatie-uitbreiding dit najaar formeel geregeld te hebben. De formatie van het team van de FG wordt uitgebreid met een functionaris die qua positie en bevoegdheden ook als plaatsvervanger taken over kan nemen van de functionaris gegevensbescherming en die in het bijzonder het domein van de Wet politiegegevens zal oppakken. Daarnaast is voorzien een functionaris die inhoud kan geven aan de meer beleidsmatige en juridische aspecten (zoals het behandelen van klachten en verzoeken).

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in de brief van 10-7-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681, pag.10

In behandeling.

139

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe wij een concept- plan van aanpak opstellen fraude-aanpak opstellen, nog tijdens dit reces.

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in de brief van 10-7-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681, pag.14

In behandeling.

140

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe, door KPMG gesignaleerde applicaties, nog beter in zicht krijgen of er daadwerkelijk sprake is van negatieve effecten op burgers en bedrijven en hoe substantieel deze negatieve effecten dan zijn. Zo kunnen wij beoordelen of we hiervoor passende herstelmaatregelen dienen te treffen.

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in de brief van 10-7-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681, pag.14

In behandeling.

141

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe te onderzoeken wat nodig is om een beter beeld te krijgen van de samenhang tussen de bevindingen van KPMG en wat wij nu weten over projectcode 1043 en de onderzoeken van het CAF-team.

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in de brief van 10-7-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681, pag.14

In behandeling.

142

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de aangekondigde noodzakelijke verbeteringen ten aanzien van de handhaving (en specifiek van de aanpak van signalen van mogelijke fraude) met urgentie oppakken. Deze zomer zal een tijdelijke projectorganisatie worden ingericht. Hierbij zal specifiek worden gekeken naar het gebruik van risicomodellen, selectieregels en andere vormen van selectie in toezicht en fraudeaanpak, zodat de noodzakelijke rechtvaardige behandeling en menselijke maat op korte termijn binnen de Belastingdienst wordt verbeterd.

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in de brief van 10-7-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681, pag.14

In behandeling.

143

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe dat de projectorganisatie zich ook bezig gaat houden met een nieuwe visie op de fraudeaanpak. De huidige visie op de fraudeaanpak van de Belastingdienst is opgesteld in 2013. Deze nieuwe visie zal in ieder geval ingegaan op het onderscheid tussen fouten, (grove) schuld vanuit bestuursrecht en fraude vanuit strafrecht.

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in de brief van 10-7-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066 nr. 681, pag.15

In behandeling.

144

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe de komende maanden gezamenlijk en zorgvuldig verdere stappen in de realisatie van de ontvlechting van drie dienstonderdelen Belastingdienst, Toeslagen en Douane, zoals met de vorming van de drie directoraten-generaal.

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen in de brief van 15-7-2020 over de aanpak versterking besturing Belastingdienst, Toeslagen en Douane

In behandeling.

145

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe volledig meewerken aan een eventuele vervolgprocedure, n.a.v. de conclusies en bevindingen uit het rapport Autoriteit Persoonsgegevens.

Staatssecretaris Van Huffelen in de brief met de kabinetsreactie op het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens van 17-7-2020, pag. 1

In behandeling.

146

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe nog deze zomer een concept plan van aanpak met de Kamer te delen, om ook breed binnen de Belastingdienst het gebruik van nationaliteit te onderzoeken en zullen dit meenemen in het toegezegde plan van aanpak. Dit plan zal in ieder geval ook gaan over wanneer en met welke waarborgen (ten aanzien van doelbinding, noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit) nationaliteit op termijn ingezet zal kunnen worden voor toezicht.

Staatssecretaris Van Huffelen in de brief met de kabinetsreactie op het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens van 17-7-2020, pag. 4

In behandeling.

147

2019-2020

De staatssecretaris zegt toe graag breder in gesprek te gaan met ouders over de effecten die de bevindingen van de AP op ouders hebben gehad of mogelijk nog steeds hebben.

Staatssecretaris Van Huffelen in de brief met de kabinetsreactie op het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens van 17-7-2020, pag. 5

In behandeling.

148

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerleden Leijten en Snels tijdens behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage, 5 juni 2019, te kijken naar de kosten die volgen uit arbitrage en hoe deze wellicht te verhalen.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage, 5 juni 2019; Handelingen II 2018-2019, nr. 89, item 3, blz. 10

In behandeling. Deze gedane toezegging wordt in een later stadium relevant. Naar verwachting wordt de Kamer nader geinformeerd in 2021.

149

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Snels tijdens behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage, 5 juni 2019, te bekijken hoe andere lidstaten de omzetting hebben toegepast voor het implementeren van deze wetgeving wanneer hierover informatie over beschikbaar is.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage, 5 juni 2019; Handelingen II 2018-2019, nr. 89, item 3, blz. 7

In behandeling. Deze gedane toezegging wordt in een later stadium relevant. Naar verwachting wordt de Kamer nader geinformeerd in 2021.

150

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe in de beantwoorden van vragen van het Kamerlid Lodders over het bericht"Expat Americans given one-year reprieve on US repatriation tax", 29 juni 2018, om problematiek via verschillende kanalen te blijven bespreken en de Kamer hiervan op de hoogte te houden.

Staatssecretaris Snel in antwoord op kamervragen over het bericht"Expat Americans given one-year reprieve on US repatriation tax", 29 juni 2018; Aanhangsel Handelingen II, 2017-2018, nr. 2609, blz. 3

In behandeling. Over de stand van zaken is de Tweede Kamer geïnformeerd in de beantwoording van Kamervragen: Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 361 en Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 2158

151

2019-2020

Staatssecretaris Wiebes zegt toe in beantwoording van Schriftelijke Overleg fiscale moties en toezeggingenbrief aan de Tweede Kamer, 14 april 2018, om uw Kamer elk jaar te informeren over de rendementspercentages voor box 3 voor het komende belastingjaar.

Staatssecretaris Wiebes in beantwoording van Schriftelijk Overleg fiscale moties en toezeggingenbrief aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 34 550 IX, nr. 5), 14 april 2017; Kamerstukken II 2016/2017, 34550 IX, nr. 22, blz. 26.

In behandeling. Met Prinsjesdag komen de rendementspercentages voor 2021.

152

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamerleden tijdens het AO Raad voor Economisch en Financiële Zaken, 4 september 2019, de Kamer meteen te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen rondom Europese voorstellen aangaande energiebelastingen.

Staatssecretaris Snel tijdens AO Raad voor Economische en Financiële Zaken, 4 september 2019; Kamerstukken II 2018-2019, 21 501-07, nr. 1625, p.27

In behandeling. Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen. Wanneer deze er zijn dan wordt de Kamer daarbij betrokken.

153

2019-2020

Minister-President Rutte zegt toe aan Kamerlid Dijkhoff tijdens debat Algemene Politieke Beschouwingen, 18 september 2019, te kijken naar een fiscale maatregel om loongroei bij bedrijven te stimuleren.

Minister-President Rutte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, 19 september; Handelingen II 2019-2020, nr. 3, item 3, blz. 29

In behandeling. Het rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals is met uw Kamer gedeeld. In de zomer volgt een kabinetsreactie hierop.

154

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg, tijdens AO Belastingdienst 25 september 2019, dat een brief naar de Kamer gaat met daarin een uitwijding over de strikte wetgeving rondom verzuimboetes waarbij een uitzondering maken niet mogelijk is.

Staatssecretaris Snel tijdens AO Belastingdienst 25 september 2019; Kamerstukken II 2019-2020 31 066 nr. 532 blz. 59

In behandeling. De kamer wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

155

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg tijdens het Wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019, om de emissievrije voertuigen binnen het doelgroepenvervoer te blijven monitoren om te kijken of het goed gaat.

Staatssecretaris Snel tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019; Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 79

In behandeling. De evaluatie vindt plaats in 2021 door I&W.

156

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg tijdens het Wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019, om voor de zomer samen met de minister van Infrastrctuur en Waterschappen een tussenrapportage te maken m.b.t. rekeningrijden.

Staatssecretaris Snel tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019; Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 90

In behandeling. Het onderzoek loopt.

157

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens het Wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019, een inschatting te maken van de samenloop tussen ATAD 2 en bilaterale verdragen. Omtzigt: «...over een jaar of zo een terugrapportage krijgen.»

Staatssecretaris Snel tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019; Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 137-139

In behandeling. De Kamer zal over dit punt worden geïnformeerd bij de beantwoording van de vragen in het kader van het schriftelijk overleg over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020.

158

2019-2020

Staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Snels tijden het Wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november, een milieubelasting voor de grote scheepvaart te voorstellen om op de Ecofin agenda te zetten.

Staatssecretaris Snel tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020, 4 november 2019; Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 97

In behandeling. Dit onderwerp wordt geclusterd met soortgelijke onderwerpen als deze opkomen op de Ecofin agenda.

159

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer in Nota naar aanleiding van het Verslag 'Overige fiscale maatregelen', 22 oktober 2019, in voortzetting van toezegging van voormalig staatssecretaris Wiebes, de Kamer te informeren wanneer bepaalde berichten of groepen personen onder de keuzeregeling worden gebracht (blz. 23-24).Op blz. 26 geven we aan dat we ons aan die toezegging houden in reactie op de vraag van het CDA om expliciete bevestiging van de eerder gedane toezegging.

Staatssecretaris Snel in Nota naar aanleiding van het Verslag 'Overige fiscale maatregelen', 22 oktober 2018; Kamerstukken II 2019-2020, 35 303 nr. 6, blz. 23-24, 26

In behandeling. Op z'n vroegst relevant 1-7-2021, wanneer de keuzeregeling in werking treedt.

160

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer in Nota naar aanleiding van het Verslag 'Overige fiscale maatregelen', 22 oktober 2019, burgers die geen keuze maken voor contact via post of elektronisch een standaardwaarde toegekend krijgen (papier of digitaal). De burger wordt tijdig geïnformeerd over de standaardwaarde. De invulling van de standaardwaarde wordt in een ministeriële regeling vastgesteld.

Staatssecretaris Snel in Nota naar aanleiding van het Verslag 'Overige fiscale maatregelen', 22 oktober 2018; Kamerstukken II 2019-2020, 35 303 nr. 6, blz. 25-26

In behandeling. De Kamer wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

161

2019-2020

Staatsssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 13 november 2019, dat contact gezocht is met ministerie IenW over de Milieu-investeringsaftrek. IenW is bezig met het opstellen van de Milieulijst 2020 in de MIA en daaraan het doelgroepenvervoer toevoegen. Daarnaast de toezegging dat dit gemonitord wordt.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Pakket Belastingplan, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 blz. 16

In behandeling. De elektrische voertuigen voor doelgroepenvervoer zijn sinds 1 januari 2020 opgenomen op de Milieulijst. Het is zinvol om de werking van de milieu-investeringsaftrek over een geheel jaar te bezien. Om die reden wordt hier volgend jaar op teruggekomen bij uw Kamer.

162

2019-2020

Staatsssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 13 november 2019, mee te nemen in het monitoringsverzoek van Kamerlid Van Weyenberg, of er knelpunten ontstaan bij de wat langere ritten?

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Pakket Belastingplan, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 blz. 17

In behandeling. De elektrische voertuigen voor doelgroepenvervoer zijn sinds 1 januari 2020 opgenomen op de Milieulijst. Het is zinvol om de werking van de milieu-investeringsaftrek over een geheel jaar te bezien. Om die reden wordt hier volgend jaar op teruggekomen bij uw Kamer.

163

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Lodders tijdens behandeling pakket Belastingplan 2019, 13 november 2019, dat signalen uit de praktijk om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de vraag hoe en wanneer het beste aan deze documentatieplicht kan worden voldaan, wordt gemonitord. Dit kan op zijn vroegst met Belastingplan 2022 gedaan.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling Pakket Belastingplan, 13 november 2019; Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 blz. 18

In behandeling. In de fiscale moties en toezeggingenbrief van Prinsjesdag 2021 wordt teruggekomen op de gevolgen van deze wet voor de administratieve lastenontwikkeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

164

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer in de Memorie van Antwoord Belastingplan 2020, 28 november 2019, de verruimde schenkingsvrijstelling te evalueren op de effectiviteit en doelmatigheid van bestaand beleid. Voor 2020 is een evaluatie voorzien.

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord Belastingplan 2020, 28 november 2019; Kamerstukken I 2019-2020, 35 302, E, blz.14

In behandeling. Voor 2020 is een evaluatie van de schenkvrijstelling van 100.000 euro (per 2017, wordt jaarlijks geïndexeerd) voor de eigen woning voorzien.

165

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer in de Memorie van Antwoord Belastingplan 2020, 28 november 2019, uitkomsten van het onderzoek o.b.v. motie Ronnes en de afspraken uit het Klimaatakkoord naar verwachting te delen voor de zomer met de Kamer.

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord Belastingplan 2020, 28 november 2019; Kamerstukken I 2019-2020, 35 302, E, blz. 26

In behandeling. Het ministerie van BZK doet momenteel onderzoek naar aanleiding van de motie Ronnes. Bij dit onderzoek zijn onder meer het Rijk, Aw, WSW en Aedes betrokken. De verwachting is dat het onderzoek voor de zomer aan uw Kamer gestuurd toegezonden kan worden.

166

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer in Memorie van Antwoord Wet bronbelasting 2021, 28 november 2019, een seminar te organiseren over tax Governance.

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord, 28 november 2019; Kamerstukken I 2019-2020, 35 305, C, blz. 6-7

In behandeling. Het streven is eind van dit jaar een conferentie te organiseren (onder voorbehoud, i.v.m. Corona).

167

2019-2020

Staatssecretaris Snel herhaalt zijn toezegging aan de Tweede Kamer nu ook aan de Eerste Kamer in Memorie van Antwoord Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking, 28 november 2019, aan de EC de suggestie te doen een mogelijkheid te creëren waarbij vertegenwoordigers van de EU-lidstaten samenkomen en uitwisselen op welke wijze ATAD 2 is geïmplementeerd en op welke wijze dit gehandhaafd wordt om de regelgeving te waarborgen.

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking, 28 november 2019; Kamerstukken I 2019-2020, 35 241, C, blz. 11

In behandeling. Brief is op 27 maart aan de EC gezonden met daarin: aandacht voor dubbele belastingheffing onder ATAD2 en delen ervaring.

168

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt opnieuw toe aan de Kamer in Memorie van Antwoord Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking, 28 november 2019, dat contact gezocht wordt met de Europese Commissie over een Europese oplossing voor besproken hybridemismatch.

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking, 28 november 2019; Kamerstukken I 2019-2020, 35 241, C, blz. 16

In behandeling. Brief is op 27 maart aan de EC gezonden met daarin: aandacht voor dubbele belastingheffing onder ATAD2 en delen ervaring.

169

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de fractieleden van de VVD in de Memorie van Antwoord betreffende de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, 28 november 2019, om op basis van ervaringen in de praktijk over een aantal jaren in een voortgangsrapportage terug te komen op de effecten van het voorgestelde artikel 16, zevende lid [NB: dit wordt m.i.v. 1 juli het achtste lid], van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Met daarbij de kanttekening dat het nog jaren duurt voordat er een navorderingsaanslag kan worden opgelegd over een jaar waarin ook een melding inzake Richtlijn (EU) 2018/822 is gedaan en het daardoor ook nog jaren kan duren voordat hierop kan worden teruggekomen.

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, 28 november 2019; Kamerstukken I 2019-2020, 35 255, C, blz. 6

In behandeling.

170

2019-2020

Staatssecretaris Snel zeg toe aan Kamerlid Vendrik tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019, elk jaar, conform het proces rondom de augustusbesluitvorming, te kijken naar een evenwichtige inkomsensverdeling en koopkrachtontwikkeling.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastinplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 3, blz. 6

In behandeling. Deze toezegging wordt meegenomen in de augustusbesluitvorming van dit jaar.

171

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Vendrik tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019, samen met minister I&W een brief naar de Kamer te sturen voor het kerstreces waarin het voortgangsproces beschreven wordt voor betalen voor mobiliteit.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastinplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz. 16

In behandeling. Onderzoek is gestart.

172

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 10 december 2019, ook de Eerste Kamer op de hoogte stellen over de effecten van de documentatieverplichting op de administratieve lasten die op verzoek van de Tweede Kamer gemonitord worden.

Staatssecretaris Snel tijdens behandeling pakket Belastinplan 2020, 10 december 2019; Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz. 22

In behandeling. In de tweede M&T brief van 2021 wordt teruggekomen op de gevolgen van deze wet voor de administratieve lastenontwikkeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

173

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid Vendrik in Memorie van Antwoord, 9 juli 2019, de Kamer een afschrift te versturen van een uiteenzetting aan de Tweede Kamer over welke keuzes de andere lidstaten hebben gemaakt bij de implementatie van de EU-arbitragerichtlijn.

Staatssecretaris Snel in Memorie van Antwoord Wet fiscale arbitrage, 9 juli 2019; Kamerstukken I 2018-2019, 35 110, B, blz. 3

In behandeling. Brief gaat naar de EC m.b.t. de volgende onderwerpen: EU-arbitragerichtlijn, ATAD 1 en 2 en DAC6.

174

2019-2020

Staatsecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer tijdens het AO Ecofin, 12 februari 2020, "Met collega's in Europa af te spreken of de criteria van de Europese fiscale zwarte lijst duidelijker kunnen worden opgesteld."

Staatssecretaris Vijlbrief, tijdens AO Ecofin 12 februari 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1682, blz. 23

In behandeling. Zal worden besproken in de Gedragscodegroep in het kader van  de evaluatie van de fiscaal zwarte lijst.

175

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer tijdens het AO Belasting- en socialezekerheidspositie van de grensarbeider, 5 maart 2020, om met Belgische ambtsgenoot De Croo te kijken of er snel onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag op korte termijn hervat kunnen worden en hierover wordt de Kamer geïnformeerd.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belasting- en socialezekerheidspositie van de grensarbeider, 5 maart 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 26 834, nr. 48, blz. 9

In behandeling. Over de uitkomsten van het overleg wordt uw Kamer spoedig geïnformeerd.

176

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer tijdens het AO Belasting- en socialezekerheidspositie van de grensarbeider, 5 maart 2020, met een zo volledig mogelijk overzicht van situaties van discoördinatie tussen belastingheffing en premieheffing te komen in relatie tot België en Duitsland.

AO belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders, 5 maart 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 26 834, nr. 48, blz. 10

In behandeling. Het onderzoek naar het in beeld brengen van situaties van discoördinatie tussen belastingheffing en premieheffing in relatie tot België en Duitsland is gestart. Naar verwachting wordt dit onderzoek in de tweede helft van 2020 afgerond.

177

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer tijdens het AO Belasting- en socialezekerheidspositie van de grensarbeider, 5 maart 2020, onderzoek te doen naar de mogelijkheden in relatie tot België en Duitsland voor een drempelregeling voor thuiswerkdagen van grensarbeiders en dit ook aan te kaarten bij de OESO.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belasting- en socialezekerheidspositie van de grensarbeider, 5 maart 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 26 834, nr. 48, blz. 12

In behandeling. Zodra uitkomsten te melden zijn naar aanleiding van het onder de aandacht brengen van een regeling voor thuiswerkdagen, wordt uw Kamer daarover geïnformeerd.

178

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer in de 'brief forfaitaire rendemenden box 3', 3 maart 2020, de Kamer te informeren over het aantal gevallen die door de correctie onder de teruggaafgrens van 15 euro komen te vallen en op basis daarvan bekeken wordt of teruggave hiervan operationeel uitvoerbaar is op een proportionele wijze.

Staatssecretaris Vijlbrief in 'brief forfaitaire rendementen box 3', 3 maart 2020; Kamerstukken II 35 302, nr. 75, blz. 3

In behandeling. Het onderzoek naar het aantal gevallen loopt nog. Over de resultaten zal in de volgende fiscale moties en toezeggingenbrief worden gerapporteerd.

179

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecratris van Huffelen zeggen toe aan de Kamer in de Kamerbrief 'Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen', op Prinsjesdag de Kamer te informeren over alternatieve methoden om de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting per 2021 af te schaffen.

De staatssecretarissen van Financiën in de Kamerbrief 'Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen', 27 februari 2020; Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607, blz. 11

In behandeling. Invoering van de betalingskorting is afhankelijk van de mogelijkheden binnen de IV-capaciteit van de Belastingdienst. Wij informeren uw Kamer binnenkort hierover.

180

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Kamer in de brief 'Beantwoording Schriftelijk overleg over het door de Algemene Rekenkamer toegezonden Rapport "Forfaits in het belastingstelsel", 5 december 2019, de Kamer te informeren in het eerste kwartaal 2020 over welke forfaits in aanmerking komen voor actualisatie.

Staatssecretaris Snel in Kamerbrief 'Beantwoording Schriftelijk Overleg over het door de Algemene Rekenkamer toegezonden rapport "Forfaits in het belastingstelsel", 5 december 2019; Kamerstuk 32 140, nr. 68

In behandeling. Eerste fase van het onderzoek is afgerond. Daarbij is in beeld gebracht welke forfaits potentieel actualisatie behoeven. Momenteel worden mogelijke beleidsopties in kaart gebracht. In het najaar informeren wij uw Kamer welke beleidsopties daarbij overwogen kunnen worden.

181

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer tijdens de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel vliegbelasting, 11 maart 2020, een onderzoek naar weglekeffecten vracht (Schiphol en MAA) te doen en dit voor Prinsjesdag te delen met de Kamer.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens behandeling Wetsvoorstel Vliegbelasting, 11 maart 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 62, item 10, blz. 31-32

In behandeling. Het onderzoek loopt op dit moment en wordt naar verwachting voor Prinsjesdag afgerond.

182

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer, tijdens de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel vliegbelasting, 11 maart 2020, de vracht te monitoren tot aan een evaluatie (die na 2 jaar is toegezegd in het amendement), inclusief een tussenrapportage na 1 jaar naar de Kamer te verzenden.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens behandeling Wetsvoorstel Vliegbelasting, 11 maart 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 62, item 10, blz. 47

In behandeling. Deze toezegging kan behandeld worden zodra de vliegbelasting in werking is getreden.

183

2019-2020

Staatsscretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer in brief 'bentwoording vragen schriftelijke overleg pijler 2', 10 februari 2020, om de Kamers een update te sturen voorafgaand aan de volgende plenaire vergadering van het Inclusive Framework op 1-2 juli.

Staatssecretaris Vijlbrief in brief 'beantwoording vragen schriftelijk overleg pijler 2', 10 februari 2020; Kamerstukken 2019-2020 32 140, nr. 66, blz. 4

In behandeling. De plenaire vergadering van het Inclusive Framework in Berlijn is in verband met de coronacrisis uitgesteld tot oktober. Voorafgaand aan de vergadering in oktober zal een brief naar de Kamers worden verzonden.

184

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe te bekijken hoe hij Kamerlid Van Rooijen kan helpen bij het informatieverzoek.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens behandeling pakket Belastingplan 2020, 26 mei 2020; Handelingen I 2019-2020, nr. 28, item 8, blz. 2

In behandeling. Er worden gesprekken gevoerd.

185

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe om externe vakinhoudelijke experts vragen om onderzoek te doen naar juridische kwaliteit van de opgelegde aanslagen.

Staatssecretaris Snel in brief ADR-onderzoek naar het uitnodigingenbeleid bij erfbelasting, 20 september 2019, Kamerstuken II 2019-2020, 31 066 nr. 527, blz. 1

In behandeling.

186

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt Kamerlid Omtzigt toe dat hij het voorstel om de ADR onderzoek te laten doen naar de erf- en schenkbelasting inclusief een assurancerapport zal doorgeleiden en dat minister Hoekstra de Kamer daarover zal informeren.

Staatssecretaris Snel tijdens AO Belastingdienst op 29 februari 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 532, blz. 38.

In behandeling, zodra het onderzoek en het rapport zijn afgerond, wordt de Kamer geinformeerd.

187

2019-2020

Staatssecretaris Snel zegt toe dat de cultuurverandering ook inhoudt dat als er signalen zijn en er om informatie gevraagd wordt vanuit de Kamer, daar naar de toekomst toe direct op wordt geanticipeerd.

Staatssecretaris Snel tijdens debat over de CAF 11-zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen op 4 decembe 2019. Handelingen II 2019-2020, nr. 32, item 6, blz. 35.

In behandeling. De Kamerbrief «Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen» van 27 februari 2020 beschrijft dat binnen de uitvoering ruimte moet zijn om knelpunten te benoemen en waar mogelijk zelf aan te pakken. Voor het tijdig signaleren en adequaat oppakken hiervan is veel aandacht in het cultuurprogramma.

188

2019-2020

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen zeggen toe voor de zomer een verbeterplan op te leveren voor de ICT vernieuwing en verbetering.

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen in Kamerbrief «Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen» op 27 februari 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 30 166, nr. 607, p. 4

In behandeling. Planning is om de Kamer gedurende tegen het einde van het zomerreces te informeren.

189

2019-2020

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen zeggen toe voor de zomer de Kamer te informeren over de vervolgaanpak van het externe cultuuronderzoek.

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen in Kamerbrief «Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen» op 27 februari 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 30 166, nr. 607, p. 8

In behandeling. Planning is om de Kamer gedurende tegen het einde van het zomerreces te informeren.

190

2019-2020

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen zeggen toe voor de zomer de Kamer te informeren over de integrale aanpak IV voor de Belastingdienst waarin de zeer bruikbare aanbevelingen van EY, KPMG en BIT worden verwerkt.

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen in Kamerbrief «Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen» op 27 februari 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 30 166, nr. 607, p. 10

In behandeling. Planning is om de Kamer gedurende tegen het einde van het zomerreces te informeren.

191

2019-2020

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen zeggen toe voor de zomer de Kamer te informeren over de achtergrond, omvang en eventuele gevolgen van de problematiek omtrent schulden die zijn verjaard.

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen in Kamerbrief «Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen» op 27 februari 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 30 166, nr. 607, p. 13

In behandeling, planning is om de Kamer in het najaar te informeren.

192

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt aan het Kamerlid Nijboer dat hij de Kamer in het Jaarplan 2021 van de Belastingdienst zal informeren over de afname van het aantal controles door de Belastingdienst.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 74

In behandeling. Planning is om de Kamer in het Jaarplan 2021 van de Belastingdienst te informeren.

193

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt aan de Kamerleden Lodders en Stoffer toe dat hij de Kamer zal informeren over de mogelijkheden om zowel in digitale als in fysieke vorm te communiceren met de Belastingdienst.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 74

In behandeling. Om te komen tot het doorvoeren van een fundamentele transformatie van de dienstverlening en interactie bij de Belastingdienst, Toeslagen en Douane hebben we een extern onderzoek uitgezet. Wij informeren uw Kamer nader over de opzet en het verloop van het onderzoek.

194

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken de Kamer een brief te sturen over e-herkenning, waarin hij in zal gaan op de kosten van het doen van aangifte, het ontbreken van een wettelijke basis ten aanzien van het verplichte gebruik van e-herkenning, een vergelijking met omringende landen en welke alternatieve scenario’s er zijn.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 74

In behandeling. De brief over de kosten van eHerkenning en het onderzoek dat is gedaan naar Europese implementatie van authenticatiemiddelen zijn door de staatssecretaris van BZK, mede namens de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, wordt in juni naar uw Kamer gezonden. Een brief over de wettelijke basis ten aanzien van het verplichte gebruik van eHerkenning is 24 april jl. naar uw Kamer gezonden.

195

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe dat hij de Kamer een Update jaarplan Belastingdienst zal sturen.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 75

In behandeling, de update op het jaarplan kan uw Kamer in juni 2020 verwachten.

196

2019-2020

Staatssecretarissen van Huffelen en Vijlbrief zeggen aan het Kamerlid Snels toe dat zij de Kamer nader zal informeren over de uitwerking van de pijler cultuur bij de Belastingdienst ten aanzien van rechtsbescherming.

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris van Huffelen tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 73

In behandeling, de Kamer wordt tegen het einde van het zomerreces geïnformeerd over de vervolgaanpak van het externe cultuuronderzoek, waarin deze toezegging wordt meegenomen.

197

2019-2020

Staatssecretaris van Huffelen zegt aan het lid Lodders toe dat zij de Kamer nader zal informeren naar aanleiding van vragen over de screening douaniers.

Staatssecretaris van Huffelen tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 20202, Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 75

In behandeling. Planning is om de Kamer na het zomerreces te informeren.

198

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer tijdens het AO Belasting- en socialezekerheidspositie van de grensarbeider, 5 maart 2020, aan de Belastingdienst een beoordeling te vragen of bepaalde Duitse socialezekerheidsstelses (zoals de Beamtenversorgung, de Soldatenversorgung, Alterssicherung der Landwirte en de berufständische Versorgungseinrichtungen) te beoordelen naar Nederlandse maatstaven.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belasting- en socialezekerheidspositie van de grensarbeider, 5 maart 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 26 834, nr. 48, blz. 10-11

In behandeling; eind mei wordt de uitkomst van de beoordeling verwacht. Daarna zullen wij de Kamer informeren.

199

2019-2020

Minister Hoekstra zegt de Kamer toe de situatie omtrent belastingaangifte en specifiek de mensen die daarbij van hulp afhankelijk zijn te blijven monitoren en de Kamer op de hoogte te houden.

Minister Hoekstra tijdens debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus, 18 maart 2020, Handelingen II 2019-2020, item 64, nr. 2

In behandeling, loopt mee in reguliere monitoring. Belastingplichtige die zich hebben aangemeld voor de HUBA hebben standaard uitstel gekregen.

200

2019-2020

De Staatssecretaris zegt toe aan de Kamer in het verslag SO van 5 februari 2020 het voorgenomen kader te doen toekomen zodra dit gereed is en instemming van de medezeggenschap verkregen is.

Staatssecretaris in het verslag SO van 5 februari 2020, Kamerstukken II, 2019–2020, 31 066, nr. 597, p. 6

In behandeling. De medezeggenschap heeft in april 2020 ingestemd met het kader.

201

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt in bijlage 7 van de brief «Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen» Kamerstukken II, 2019-2020, 31066, nr. 607 toe, de kamer op de hoogte te stellen van de vraag in hoeverre de polisadministratie bij het vaststellen van de voorlopige aanslag (VA) kan worden betrokken.

Staatssecretaris Vijlbrief in bijlage 7 van de brief "Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen", 27 februari 2020, Kamerstukken II, 2019-2020, 31 066, nr. 607

In behandeling.

202

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris van Huffelen over de transformatie van de dienstverlening en interactie bij de Belastingdienst is een extern onderzoek uitgezet.

Staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris van Huffelen in Kamerbrief Belastingdienst van 4 maart" van datum 28 april 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 634, blz. 2

In behandeling, in juni van dit jaar informeer ik uw Kamer nader over de opzet en het verloop van het onderzoek.

203

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt aan het lid Snels toe dat zij in de reeds aangekondige Kamerbrief over het onjuist informeren van de Nationale ombudsman met betrekking tot vervolgingskosten dieper in zal gaan op de oorzaken van het onjuist informeren.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens AO Belastingdienst, 4 maart 2020, Handelingen II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 73

In behandeling.

204

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbijf zegt toe dat periodiek zowel de Nationale ombudsman als de Tweede Kamer (via de moties- en toezeggingenbrief) geïnformeerd worden over het plan van aanpak, de correctie van de ten onrechte niet verlaagde kosten (zowel met betrekking tot de periode 2014-2018 als de periode daarna) en de voortgang met betrekking tot het oplossen van het probleem.

Staatssecretaris Vijlbrief in brief "Reactie op verzoek commissie over onjuiste informatieverstrekking door de Belastingdienst aan de Nationale Ombudsman", 2 maart 2020, Kamerstukken II, 2019–2020, 31 066, nr. 603, blz. 3

In behandeling. Voor voortgang zie fiscale moties en toezeggingenbrief voorjaar 2020. In de volgende moties en toezeggingenbrief wordt de Kamer op de hoogte gebracht over de voortgang.

205

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen herhaalt een eerdere toezegging voor de zomer terug te komen op de cultuurverbetering.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag, 27 mei 2020, Handelingen II, 2019-2020, nr. 75 item 5 p. 27

In behandeling.

206

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) zegt toe terug te komen op de resultaten van de ADR (Schenk en Erf), te delen na het zomerreces.

Staatssecretaris Vijlbreif tijdens het AO Belastingdienst, 23 juni 2020

In behandeling. Uw kamer wordt hierover geïnformeerd.

207

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) zegt toe in de tweede helft van augustus een plan van aanpak toe te sturen hoe om te gaan met terugbetaling belastingschulden.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens het AO Belastingdienst, 23 juni 2020

In behandeling. Uw Kamer wordt hierover in de tweede helft van augustus geïnformeerd.

208

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) zegt toe om de Tweede Kamer in augustus in een brede brief te informeren waar we naar toe willen met cultuur, ontvlechting, (toekomstbestendigheid) ICT en hier ook de communicatiestrategie bij te betrekken. En hierin ook de opleverdatum van een nieuw BTW-identificatiemiddel op te nemen.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het AO Belastingdienst, 23 juni 2020

In behandeling. Uw Kamer wordt hierover geïnformeerd middels een brief die eind augustus wordt verstuurd.

209

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) zegt toe om de mogelijkheden te bekijken van fysieke belastingkantoren.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het AO Belastingdienst, 23 juni 2020

In behandeling.

210

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) zegt toe om de mogelijkheden te bekijken van de inzet van klantenpanels voor andere onderdelen van de BD, zoals die nu voor Toeslagen zijn ingericht.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het AO Belastingdienst, 23 juni 2020

In behandeling.

211

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) zegt toe dat de situatie van dubbele belastingen rond Noorse vrachtwagenchauffeurs, is geregeld. Indien het anders is, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. (Lodders: er komt een overeenkomst tussen Noorse en Nederlandse Belastingdienst).

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens het AO Belastingdienst, 23 juni 2020

In behandeling. De gemaakte afspraken ter voorkoming van dubbele belasting zijn inmiddels uitgewerkt en voorgelegd aan de vrachtwagenchauffeurs; de motie is afgedaan voor zover deze betrekking heeft op de vrachtwagenchauffeurs. Voor de Rijnvarenden zijn er tijdelijk geen invorderingsmaatregelen van toepassing (zie Kamerstukken II 2019-2020, 26834, nr. 50). Gedurende de zomer zetten wij de gesprekken met Luxemburg voort. Het streven is om in september tot een akkoord te komen. Wij zullen uw Kamer hierover nader informeren.

212

2019-2020

Staatssecretaris Van Huffelen zegt aan het lid Leijten toe dat inderdaad alle systemen die potentieel lijken op FSV meegaan in het onderzoek FSV.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag, 27 mei 2020, Handelingen II, 2019-2020, nr. 75 item 5 p. 19

In behandeling. Aan deze toezegging is deels voldaan door fase 1 van het onderzoek van KPMG. Kamerstukken II 2019-2020 31066. Nr. 681 (brief 10 juli). Het tweede deel zal worden meegenomen in fase twee van het onderzoek fase 2 die nog opgestart moet worden. Uw Kamer wordt hier ter zijner tijd over geïnformeerd.

213

2019-2020

De staatssecretaris Van Huffelen zegt toe aan het Kamerlid Lodders om in het onderzoek naar de verbeteringen of de veranderingen van het stelsel van de kinderopvangtoeslag ook specifiek te kijken naar het thema van het niet-publiek gefinancierde/ andere vormen van financiering van de kinderopvang mogelijk zijn. En of er ook mogelijkheden zijn om de toeslagen op een heel andere manier te gaan bekijken, bijvoorbeeld door dat mee te nemen in de belastingen. De staatssecretaris zegt toe dat het totale stelsel wordt meegenomen in het ibo-onderzoek.

Staatssecretaris Van Huffelen tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020; Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 5, blz 38

In behandeling. Er wordt gewerkt om eind van dit jaar (2020) de contouren van een ander stelsel gereed te hebben. Hier zullen deze opties ook meegenomen worden.

214

2019-2020

Minister Hoekstra zegt toe aan de Kamer tijdens het debat over de verschillende kortetermijnstimulerings- en reddingsmaatregelen en de langetermijnontwikkelingen van de economie, 28 mei 2020, een onderzoek te doen naar de kloof in fiscale behandeling tussen vreemd en eigen vermogen verder te verkleinen als uit de analyse blijkt dat dit nog steeds een probleem is.

Minister Hoekstra tijdens het debat over de verschillende kortetermijnstimulerings- en reddingsmaatregelen en de langetermijnontwikkelingen van de economie op 28 mei 2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 76, item 6, blz. 37-38

In behandeling. De toezegging is ter hand genomen. De uitkomsten worden te zijner tijd met uw Kamer gedeeld.

215

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Kamer tijdens het AO ZZP op 17 juni 2020, om na de zomer de Tweede Kamer te informeren over de exactie invulling van de pilot voor de webmodule. Daarin wordt ook opgenomen of de maaltijdbezorgers één van de sectoren in het kader van de sectorbenadering kunnen worden.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens het AO ZZP op 17 juni 2020: ongecorrigeerd verslag, blz. 66

In behandeling. Na de zomer ontvangt de Kamer een brief over de pilot webmodule.

216

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens het AO Belastingdienst 23 juni 2020 terug te komen bij de Kamer in het kader van het Belastingplan (Prinsjesdag) terug op de aanpassing van de vermogensrendementsheffing.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens het AO Belastingdienst, 23 juni 2020, ongecorrigeerd verslag, blz. 50

In behandeling. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw box 3-voorstel.

217

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) zegt toe tijdens het AO Belastingdienst 23 juni 2020, in de tweede helft van augustus een plan van aanpak toe te sturen hoe om te gaan met terugbetaling belastingschulden.

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens het AO Belastingdienst, 23 juni 2020, ongecorrigeerd verslag, blz. 50

In behandeling. De Kamer wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

218

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens het AO Ecofin 30 juni 2020 na de zomer de Kamer per brief te informeren over de voortgang van de discussie in de OESO over de digitaliserende economie

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens het AO Ecofin 30 juni 2020, ongecorrigeerd verslag, blz. 27

In behandeling. Voorafgaand aan de plenaire vergadering van het Inclusive Framework in oktober zal een brief naar de Kamers worden verzonden.

Niet-fiscaal

Tabel 87 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2014-2015

Lid van Veldhoven verzoekt de Kamer te informeren over de voortgang van de verbetermaatregelen (inzake op orde brengen interne bedrijfscultuur) middels een halfjaarlijkse voortgangsrapportage tot het moment dat interne procedures van NS op orde zijn.

Kamerstukken II 2014-2015, 28 165, nr. 201

Afgerond, Tweede Kamer heeft een brief gehad waarin is vermeld dat alle maatregelen zijn doorgevoerd (Kamerstukken II 2017–2018, 28 165, nr. 273)

2

2017-2018

Lid Nijboer verzoekt de regering met banken in gesprek te gaan met als doel dat bankafschrijvingen altijd duidelijk herleidbaar zijn tot bedrijf en transactie.

De plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten, d.d. 04 september 2018. Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 25. Aangenomen op 11 september 2018.

Afgerond met brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111.

3

2017-2018

Leden Paternotte en Leijten verzoeken de regering om, samen met de sector de haalbaarheid te onderzoeken van een marktbrede vergelijking als uitgangspunt voor onafhankelijk advies, en de conclusies hiervan voor de zomer met de Kamer te delen.

Behandeling van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie. Kamerstukken II 2017-2018, 34 770, nr. 11. Aangenomen op 6 februari 2018.

Afgerond. De Kamer is hierover geïnformeerd. Kamerstukken II 2018-2019, 32545, nr. 100.

4

2017-2018

Leden Mulder en Van Dijck verzoeken de regering om bij rentemiddeling rekening houden met het klantbelang.

VAO bankensector d.d. 21-2-2018. Kamerstukken II 2017-2018, 32 013, nr. 161. Aangenomen 6 maart 2018.

Afgerond met brief onderzoek naar de hypotheekmarkt in Nederland, Duitsland en België. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 113.

5

2017-2018

Lid Ronnes c.s. verzoekt de regering over een toestemmingenoverzicht voor consumenten.

Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 20. Aangenomen 11 september 2018.

Afgerond in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111.

6

2017-2018

Bruins (CU) verzoekt de regering om transparant te zijn over de systematiek van de in=uit-taakstelling.

Aangenomen 20 december 2017. Kamerstukken II 2017-2018, 34 845, nr. 8

Afgerond. In het Financieel Jaarverslag Rijk 2019 wordt uitgebreid ingegaan op de werking van onderuitputting en de in=uittaakstelling. Hiermee wordt impliciet invulling gegeven aan het verzoek van dhr. Kamerstukken II 2019-2020, 35 470, nr 1.

7

2017-2018

Leden Dijkstra c.s. verzoeken de regering, zich kabinetsbreed maximaal in te zetten voor de Nederlandse publieke belangen die met KLM zijn gemoeid; verzoekt de regering tevens hierover in gesprek te blijven met het bestuur van Air France-KLM.

Kamerstukken II 2017-2018, 31 936, nr. 485

Afgerond. Het kabinet geeft hier continu invulling aan, onder andere door de aankoop van het aandelenbelang in AFKL.

8

2018-2019

Leijten verzoekt de regering: indien de BICC niet voldoet aan de voorwaarden die NL aan dit instrument stelt, dient Nederland het voorstel te blokkeren of te kiezen voor een opt-out.

Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-20, nr. 1466. Aangenomen op 11 juni 2019

Afgerond. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de verslagen van de Eurogroep van 13 juni en 9 oktober 2020, alsmede in de Kamerbrief van 22 november 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 21501-07, nr. 1612, Kamerstukken II 2019-2020, 21501-07, nr. 1629 en Kamerstukken II 2019-2020, 21501-07, nr. 639.

9

2018-2019

Leden Raemakers en Bruins verzoeken de regering over aanpassingen van leenomgevingen bij verzendhuiskredieten.

Kamerstukken II 2018-2019, 24 515, nr. 470. Aangenomen op 12 maart 2019.

Afgerond met brief beleidsontwikkelingen consumptiefkredietmarkt. Kamerstukken II 2019-2020, 24 515, nr. 505.

10

2018-2019

Leijten verzoekt de regering, voor de besluitvorming over de besteding [van middelen uit de reserve voor CO2-maatregelen] een overzicht aan de Kamer te sturen van de voorgenomen besteding, zodat zij hierover nog van gedachten kan wisselen voordat er geld uit het fonds onomkeerbaar wordt ingezet.

Aangenomen 20 december.Kamerstukken II 2018-2019, 35 095, nr.9

Afgerond. De Kamer is per brief 28.06.2019 geïnformeerd over het pakket en via ISB autorisatie te geven over de besteding van de reserve. Kamerstukken II 2018-2019, 32 813, nr. 340

11

2018-2019

Sneller c.s. verzoekt de Minister van Financiën om ter voorbereiding op een volgende neergaande conjunctuur of economische crisis effectieve beleidsopties en hervormingen, bestaand uit zowel plussen als minnen, in kaart te brengen.

Aangenomen 20 december 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 35 095, nr. 10

Afgerond. De kamerbrief is op 22 april opgestuurd. Kamerstukken II 2019-2020, 32 359 nr. 4

12

2018-2019

Nijboer verzoekt de regering zoveel mogelijk inzichtelijk te maken wat de incidentele en structurele componenten van de diverse mee- en tegenvallers zijn; verzoekt de regering tevens inzichtelijk te maken welk deel van de 5,2 miljard beschikbaar blijft voor de specifieke begrotingen in de komende jaren en voor welk deel dat niet geldt, en daarbij een uitsplitsing te maken naar de verschillende begrotingen.

Aangenomen 6 juni 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 35 200, nr. 19

Afgerond. Zie Kamerbrief 25 september 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 35 200 nr. 33

13

2019-2020

Lid Snels verzoekt de regering scenario's in eurogroepverband uit te werken.

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1670. Aangenomen op 8 april 2020

Afgerond. Aan deze motie is voldaan door in Europees verband meermaals te pleiten voor een impactanalyse van de Europese Commmissie inzake de economische gevolgen van COVID-19. De Europese Commissie heeft vervolgens op 27 mei jl. als onderdeel van het pakket aan voorstellen ter oprichting van het EU herstelfonds een dergelijke impactanalyse gepresenteerd waarin ook gekeken is naar een "stress-scenario".

14

2019-2020

Lid Van Dijck over het niet uitkeren van bonussen en dividenden door de deelnemende verzekeraars tijdens de looptijd.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 433, nr. 7. Aangenomen op 15 april 2020

Afgerond. Al opgenomen in de overeenkomst op hoofdlijnen met de verzekeraars. Kamerstukken II 2019-2020, 34 433, nr. 9.

15

2019-2020

Leden Nijboer, Alkaya, Snel, van Raan verzoeken het kabinet, als voorwaarde te stellen aan steunverlening dat de werknemers met de meest kwetsbare contracten en laagste inkomens zo veel mogelijk worden ontzien.

Kamerstukken II 2019-2020, 29 232, nr. 29

Afgerond. In voorwaarden worden de inkomens tot 1 keer modaal ontzien

16

2019-2020

Leden van der Linde en Ronnes verzoeken de regering tevens, aanvullende voorwaarden alleen op te nemen als die passen in dit doel en geen afbreuk doen aan het toekomstige verdienvermogen van het bedrijf.

Kamerstukken II 2019-2020, 29 232, nr. 15

Afgerond, rekening mee gehouden bij opstellen van de voorwaarden bij het steunpakket.

17

2019-2020

Leden Snels, Alkaya, Nijboer, Van Raan, verzoeken de regering, het tot een harde inzet te maken dat aan KLM gerelateerde bancaire financiers, aandeelhouders, leasemaatschappijen en oliehandelaren meebetalen aan de steunoperatie, teneinde te voorkomen dat de pijn van financiële risico’s alleen op de belastingbetaler wordt afgewenteld.

Kamerstukken II 2019-2020, 29 232, nr. 32

Afgerond, voorwaarde mbt herstructureringsplan vraagt naar bijdrage van ketenpartners.

18

2019-2020

Leden Ronnes en van Haga verzoeken de regering, bij de vormgeving van de steunmaatregelen zich hard te maken voor voorwaarden die bijdragen aan de continuering van KLM en zorgen dat het geld ten bate komt van het gehele bedrijf; verzoeken de regering tevens, daarbij dividenduitkeringen, bonussen en een loonoffer bij de topsalarissen bovenaan de voorwaardenlijst te plaatsen.

Kamerstukken II 2019-2020, 29 232, nr. 21

Afgerond, dit is meegenomen in de voorwaarden bij het steunpakket (geen dividenden, geen bonussen en loonoffer van topsalarissen)

19

2019-2020

Leden van Raan, Kröger verzoeken de regering, in geval van staatssteun het uitkeren van bonussen en dividend niet toe te staan.

Kamerstukken II 2019-2020, 29 232, nr. 35

Afgerond, dit is meegenomen in de voorwaarden bij het steunpakket (geen dividenden, geen bonussen)

Tabel 88 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2013-2014

Leden Van Hijum en Nijboer verzoeken de regering te onderzoeken op welke wijze het nutskarakter van de Volksbank het beste gewaarborgd kan worden.

Kamerstukken II 2013-2014, 32 013, nr. 45

In behandeling. Wordt meegenomen bij het besluit over de toekomst van de Volksbank

2

2014-2015

Lid Van Hijum verzoekt de regering, zich op Europees niveau in te spannen voor een aanscherping van de regels voor variabele beloningen.

Behandeling Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen d.d. 15 oktober 2014. Kamerstukken II 2014-2015, 33 964, nr. 35. Aangenomen op 16 oktober 2014.

Doorlopend. Op relevante momenten zal op Europees niveau aandacht worden gevraagd voor aanscherping van de regelgeving naar Nederlands model voor variabele beloningen.

3

2015-2016

Lid Ronnes verzoekt de regering om zeer terughoudend te zijn met verdere harmonisatievoorstellen van de markt en regels voor hypothecair krediet en hierbij de specifieke eigenschappen van de Nederlandse markt te respecteren en te behouden.

De motie is ingediend tijdens het plenair debat inzake hypotheekrichtlijnen d.d. 2 maart 2016. Kamerstukken II 2015-2016, 34 292, nr. 7. Aangenomen 8 maart 2016.

Doorlopend

4

2015-2016

Lid Ronnes c.s. verzoekt de regering om er in overleg met de opstellers van het herstelkader zorg voor te dragen dat er wordt ingezet op een adequate prioritering van gevallen, zodat de meest schrijnende gevallen en de evidente «quick wins» niet worden doorgeschoven naar het allerlaatste moment, en de Kamer over de voortgang halfjaarlijks te informeren totdat alle herbeoordelingen voltooid zijn.

De motie is ingediend tijdens het VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB d.d. 16 maart 2016. Kamerstukken II 2015-2016, 31 311, nr. 169 en Kamerstukken II 2016-2017, 31 311, nr. 193 en Kamerstukken II 2017-2018, 31 311, nr. 196. Aangenomen 22 maart 2016.

Doorlopend. Bij brief van 5 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het uniform herstelkader en de prioritering daarin van kwetsbare klanten. Kamerstukken II 2015-2016, 31 311, nr. 173. Uw Kamer zal hierover halfjaarlijks worden geïnformeerd.

5

2015-2016

Leden Merkies en Nijboer verzoeken de regering de mogelijkheid te onderzoeken om SNS Bank in staatshanden te houden.

Kamerstukken II 2015-2016, 34 346, nr. 17

In behandeling. Wordt meegenomen bij het besluit over de toekomst van de Volksbank

6

2016-2017

De Vries verzoekt de regering om voor het eind van 2017 de onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging weg te werken.

Kamerstukken II 2016-2017, 34 725, nr. 5. Aangenomen 31 mei 2017

Doorlopend. BZK is het coördinerend departement.

7

2017-2018

Lid Snels c.s. verzoekt de regering over de effecten van PSD2 op het punt van marktverhoudingen.

De plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten, d.d. 04 september 2018. Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22. Aangenomen op 11 september 2018.

In behandeling. De Tweede Kamer is eerder geinformeerd over het onderzoek van de ACM ten aanzien van de positie van Bigtech op de Nederlandse betaaalmarkt met de brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111. Uw Kamer ontvangt de rapportage naar verwachting in het najaar van 2020, voorzien van een reactie.

8

2017-2018

Lid Leijten verzoekt de regering om met toezichthouders en consumentenorganisaties te onderzoeken hoe risico's (m.b.t. verzekeringen met een beleggingscomponent) kunnen worden verkleind en de Kamer over de uitkomst te informeren.

De motie is ingediend tijdens de behandeling Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie. Kamerstukken II 2017-2018, 34 770, nr. 8. Aangenomen op 6 februari 2018.

In behandeling. Onderzoek naar hoe de kennis- en ervaringstoets kan worden verbeterd.

9

2017-2018

Leden Ronnes en Paternotte met een verzoek aan de regering over de afwikkeling van het herstelkader.

VAO bankensector d.d. 21-2-2018. Kamerstukken II 2017-2018, 32 013, nr. 156. Aangenomen 6 maart 2018.

In behandeling. Uw kamer wordt hierover halfjaarlijks geïnformeerd.

10

2017-2018

Leden Leijten en Van der Linde met een verzoek aan de regering over het evalueren van het hersteltraject rond de rentederivaten.

VAO bankensector d.d. 21-2-2018. Kamerstukken II 2017-2018, 32 013, nr. 162. Aangenomen 6 maart 2018.

In behandeling. De start van de evaluatie is afhankelijk van de afronding van de uitvoering van het Uniform Herstelkader door de banken en de externe dossierbeoordelaars.

11

2017-2018

Lid van Rooijen verzoekt de regering, zich tot het uiterste in te spannen om passende risicowegingen toe te kennen aan staatsobligaties binnen het financiele raamwerk van de Europese bankenunie.

Kamerstukken II 2017-2018, 21 501-07, nr. 1523. Aangenomen 7 juni 2018.

In behandeling, is reeds positie van NL.

12

2017-2018

Leden Alkaya en Snels verzoeken de regering om in de evaluatie van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 de financieringswijziging uitdrukkelijk mee te nemen of en zo ja, hoe de financieringswijze het toezicht op de financiële sector heeft veranderd.

Plenair debat voorstel voor de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 d.d. 6-6-2018. Kamerstukken II 2017-2018, 34 870, nr. 13. Aangenomen 8 juni 2018.

In behandeling. Dit wordt meegenomen in de evaluatie vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (1-1-2019).

13

2017-2018

Lid Omtzigt verzoekt de regering, een moment in te plannen voor de evaluatie van de risicoreductie voordat een eventueel besluit tot vervroegde invoering van de backstop/achtervang van het Single Resolution Funds wordt voorgelegd aan de Kamer.

Kamerstukken II 2017-2018, 21 501-20, nr. 1347

In behandeling. In de Raad wordt al gesproken over het inzichtelijk maken van risicoreductie, ook heeft de minister reeds richting de Tweede Kamer aangeven zich in te zetten voor bewezen risicoreductie. Moment zal worden gepland aan hand van Europese discussies.

14

2017-2018

Leden Slootweg en Paternotte verzoeken de regering om met DNB in gesprek te gaan over het doen van onderzoek naar de invulling van het begrip maatschappelijke betamelijkheid (één jaar na inwerkingtreding) en daarin mee te geven de wens van de Kamer tot een strenge interpretatie.

Kamerstukken II 2017-2018, 34 910, nr. 20. Aangenomen 5 juli 2018.

In behandeling.

15

2017-2018

Lid van Rooijen verzoekt de regering, zich tot het uiterste in te spannen om passende risicowegingen toe te kennen aan staatsobligaties binnen het financiele raamwerk van de Europese bankenunie.

Kamerstukken II 2017-2018, 21 501-07, nr. 1523. Aangenomen 7 juni 2018.

In behandeling, dit is reeds de positie van Nederland.

16

2017-2018

Leden Ronnes c.s. verzoeken de regering nu onder geen enkele voorwaarde mee te werken aan verkoop van de eigen aandelen in Urenco en verzoekt tevens de regering ook de medeaandeelhouders hiertoe op te roepen, en zo te voorkomen dat aandelen van URENCO in bezit komen van andere landen of bedrijven.

Kamerstukken II 2017-2018, 28 165, nr. 278

Verkoop van het Nederlandse aandeel in Urenco is niet aan de orde. Het kabinet kan niet voor de overige aandeelhouders van Urenco (de Britse overheid en de Duitse private aandeelhouders E.on en RWE) bepalen wat zij met hun aandeel doen. Bij zowel het Verenigd Koninkrijk als E.on en RWE blijft de wens tot verkoop van de aandelen aanwezig. Net zoals het kabinet is het Verenigd Koninkrijk van mening dat van verkoop van de aandelen in Urenco pas sprake kan zijn als de publieke belangen van non-proliferatie en veiligheid op adequate wijze zijn geborgd.

17

2018-2019

Lid Ronnes verzoekt de regering om te onderzoeken of het mogelijk is om wettelijk vast te leggen of anderszins te borgen dat in elk geval bij een schikking, boete of veroordeling (van een nader te bepalen minimale omvang) bij een financiële instelling standaard wordt overgegaan tot hertoetsing van de verantwoordelijke beleidsbepalers.

Debat faciliteren witwassen door NL banken d.d. 16 januari 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 31 477, nr. 34. Aangenomen op 22 januari 2019.

In behandeling. De Tweede Kamer wordt naar verwachting in de zomer van 2020 middels een brief geïnformeerd over opvolging van de motie.

18

2018-2019

Leden Snels en Sneller met een verzoek aan de regering over de stabiliteitsrisico's van klimaatverandering.

Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 91. Aangenomen 18 december 2018.

Doorlopend. DNB is gevraagd de uitzetting van banken aan CO2-intensieve sectoren te blijven monitoren. Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 91.

19

2018-2019

Leden Sneller en Snels met een verzoek aan de regering over het tegengaan van excessen bij niet-bancaire kredietverlening.

Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 90. Aangenomen 18 december 2018.

In behandeling. De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2020 geïnformeerd.

20

2018-2019

Lid Ronnes verzoekt de regering om te onderzoeken of het mogelijk is om wettelijk vast te leggen of anderszins te borgen dat in elk geval bij een schikking, boete of veroordeling (van een nader te bepalen minimale omvang) bij een financiële instelling standaard wordt overgegaan tot hertoetsing van de verantwoordelijke beleidsbepalers.

Debat faciliteren witwassen door NL banken d.d. 16 januari 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 31 477, nr. 34. Aangenomen op 22 januari 2019.

In behandeling. Uw Kamer wordt naar verwachting in de zomer van 2020 geïnformeerd.

21

2018-2019

Leden van der Lee c.s. verzoeken de regering om proactief informeren van de Kamer – ook tussen jaarverslagen in – als er bijvoorbeeld majeure wijzigingen worden aangebracht in de aanvullende overeenkomsten of bij significante wijzigingen in de hoogte van het normrendement.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 123, nr. 22

In behandeling. De inhoud van de motie zal worden opgenomen in het protocol van EZK en Financiën over de uitoefening van het aandeelhouderschap

22

2018-2019

Leden Amhaouch en Mulder vragen de regering de Kamer periodiek en integraal te rapporteren over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het totale instrumentarium om ontwikkelingen op het gebied van de energie- en klimaattransitie tot stand te brengen.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 123, nr. 23

In behandeling. Is bij Klimaat en Energie (EZK) uitgezet met verzoek dit op te pakken

23

2018-2019

Leden Moorlag en van der Lee verzoeken de regering dat wordt geborgd dat uitsluitend financiering wordt verstrekt aan organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen en compliant handelen.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 123, nr. 25

In behandeling. De inhoud van deze motie zal worden opgenomen in de aanvullende overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL

24

2018-2019

Leden Amhaouch en Mulder vragen de regering de Kamer periodiek en integraal te rapporteren over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het totale instrumentarium om ontwikkelingen op het gebied van de energie- en klimaattransitie tot stand te brengen.

Kamerstukken II 2018-2019, 35 123, nr. 23

In behandeling. Is bij Klimaat en Energie (EZK) uitgezet met verzoek dit op te pakken

25

2019-2020

Lid Baudet verzoekt de regering nooit akkoord gaan met een voorstel waarbij Nederland garant staat voor de staatsschuld van een ander land.

Kamerstukken II 2019-2020, 21501-07, nr. 1681. Aangenomen op 8 april 2020

In behandeling. Dit is een doorlopende motie. Tot nu toe zijn we niet akkoord gegaan.

26

2019-2020

Lid Alkaya verzoekt de regering, zich in te zetten in alle relevante internationale instellingen, zoals de Wereldbank, IMF en de Club van Parijs, voor de verlenging van de bevriezing van de schuldafbetalingen zolang als noodzakelijk of voor een ander passend instrument al naar gelang de noodzaak, en zich tegelijkertijd in te zetten voor duurzame oplossingen van de schuldenproblematiek voor de meest kwestbare landen.

Kamerstukken II 2019-2020, 33 625, nr. 305. Aangenomen op 15 juni 2020

In behandeling. Besluit hierover wordt waarschijnlijk voorzien rond de jaarvergadering van de Wereldbank en IMF in oktober 2020.

27

2019-2020

Leden Van der Linde en Ronnes verzoeken de regering zich in te spannen om dergelijke «dubbelingen» in cliëntenonderzoek zo veel als mogelijk te voorkomen, om zo anti-witwasmiddelen zo effectief mogelijk in te zetten.

Plenair debat anti-witwasrichtlijn 03-12-2019. Kamerstukken II 2019-2020, 35 245, nr.12. Aangenomen 10 december 2019.

In behandeling, wordt betrokken bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen die de bevoegdheid regelt om informatie te delen over hoog risico klanten.

28

2019-2020

Leden Ronnes en Bruins verzoeken de regering na één jaar en na vier jaar na de vulling van het UBO-register een evaluatie van de impact op de privacy van de uiteindelijk belanghebbenden uit te voeren.

Plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03-12-2019. Kamerstukken II 2019-2010, 35 179, nr. 12. Aangenomen 10 december 2019.

In behandeling.

29

2019-2020

Leden Alkaya en Van der Linde verzoeken de regering de uitwerking van deze wet op kleine ondernemingen, onder meer in virtuele valuta, te monitoren en de Kamer uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van de wet hierover te informeren.

Plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03-12-2019. Kamerstukken II 2019-2020, 35 245, nr. 13. Aangenomen 10 december 2019.

In behandeling.

30

2019-2020

Leden Snels en Groothuizen verzoeken de regering te onderzoeken (i) wat de samenhang is tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland en (ii) wat dit betekent voor de relatie tussen het aanpakken van belastingontwijking en het aanpakken van criminele geldstromen.

Plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03-12-2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 477, nr. 46. Aangenomen 10 december 2019.

In behandeling, naar aanleiding van de geactualiseerde NRA witwassen van 1 juli 2020 worden de mogelijkheden onderzocht om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen belastingontwijking en criminele geldstromen en informeren we de Kamer hierover.

31

2019-2020

Lid Bruins verzoekt de regering om bij de inschrijving van algemene nut beogende instellingen (ANBI's) in het UBO-register een duidelijk onderscheid te maken tussen statutair aangewezen personen van een ANBI en bestuurders van een vennootschap die minder dan 25% van de aandelen bezitten.

Plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03-12-2019. Kamerstukken II 2019-2020 35 179, nr. 14. Aangenomen 10 december 2019.

In behandeling.

32

2019-2020

Leden Alkaya en Van der Linde verzoeken de regering de uitwerking van deze wet op kleine ondernemingen, onder meer in virtuele valuta, te monitoren en de Kamer uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van de wet hierover te informeren.

Plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03-12-2019. Kamerstukken II 2019-2020, 35 179, nr. 15. Aangenomen 10 december 2019.

In behandeling.

33

2019-2020

Lid Jasper van Dijk c.s. verzoekt de regering om verdienmodellen die mensen in de ellende storten te stoppen door woekerrentes aan banden te leggen.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 316, nr. 21. Aangenomen op 16 april 2020.

In behandeling.

34

2019-2020

De leden Krol en van Brenk verzoeken de regering de maximale kredietvergoeding te verlagen.

Kamerstukken II 2019-2020, 24 515, nr. 511. Aangenomen op 21 januari 2020.

In behandeling. Deze motie wordt betrokken bij het onderzoek naar een structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding Kamerstukken II 2019-2020, 24515, 531

35

2019-2020

Lid Bruins verzoekt de regering in overleg met ondernemers en familiebedrijven te onderzoeken hoe het register kan worden ingericht zodat categorieën gebruikers kunnen worden onderscheiden en dat UBO's op verzoek inzicht kunnen in hoe vaak hun gegevens zijn verstrekt per categorie en wat de toegevoegde waarde daarvan is en, zodra dit mogelijk is en bij voldoende toegevoegde waarde, bij een volgende update van het systeem te implementeren.

Plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03-12-2019. Kamerstukken II 2019-2020, 35 179, nr. 18. Aangenomen 10 december 2019.

In behandeling.

36

2019-2020

Lid Alkaya verzoekt de regering DNB en ECB waar nodig te ondersteunen bij het uitvoeren van de betreffende experimenten, en om de kamer minstens halfjaarlijks te informeren over de voortgang hiervan.

Nota-overleg Toekomst van het geldstelsel, 24-06-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 6. Aangenomen op 30 juni 2020.

In behandeling.

37

2019-2020

Lid Alkaya verzoekt de regering, erop toe te zien dat contant geld breed geaccepteerd blijft als betaalmiddel in onze samenleving, en maatregelen te treffen als de acceptatie structureel blijft dalen.

Nota-overleg Toekomst van het geldstelsel, 24-06-2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 7. Aangenomen op 30 juni 2020.

In behandeling.

38

2019-2020

Lid Bruins verzoekt de regering, in overleg met de NVB en de sector, maatregelen en aanscherpingen in risicobeleid te onderzoeken die passend zijn voor een sector waarvan de continuïteit uiteindelijk door de overheid wordt gewaarborgd, en de uitkomst van die overleggen te betrekken bij de uitvoering van de motie-Segers (35420, nr. 56) over hoe een verantwoorde algemene bedrijfsvoering kan dienen als voorwaarde voor toekomstige overheidssteun.

Nota-overleg Toekomst van het geldstelsel, 24-06-202. Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 15. Aangenomen op 30 juni 2020.

In behandeling.

39

2019-2020

Lid Bruins verzoekt de regering, met een uitwerking te komen die perspectief biedt op het openen van een rekening bij de centrale bank.

Nota-overleg Toekomst van het geldstelsel, 24-06-2020, Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 9. Aangenomen op 30 juni 2020.

In behandeling.

40

2019-2020

Lid Bruins verzoekt de regering, op weg naar Basel V in internationaal verband wederom in te zetten op strengere kapitaaleisen en een hogere leverage ratio.

Nota-overleg Toekomst van het geldstelsel, 24-06-2020, Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 10. Aangenomen op 30 juni 2020.

In behandeling.

41

2019-2020

Kuzu verzoekt de regering, om het advies van de Rekenkamer gestand te doen door bij de coronamaatregelen aandacht te besteden aan de principes van doelmatigheid en rechtmatigheid.

Aangenomen 26 mei 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 470, nr. 15

In behandeling. Rechtmatigheid: de departementen trachten de noodmaatregelen te implementeren volgens de bestaande wet- en regelgeving. In de Bedrijfsvoeringsparagraaf van de departementale jaarverslagen worden de fouten en onzekerheden opgenomen die de rapporteringstolerantie overschrijden zoals aangegeven in de Rijksbegrotingsvoorschriften.Doelmatigheid: departementen proberen de verschillende steunmaatregelen, die in korte tijd en onder grote druk zijn voorbereid en worden uitgevoerd, zo goed als mogelijk toe te lichten in Kamerbrieven op doeltreffendheid en doelmatigheid zoals vereist in de CW (artikel 3.1). Daarnaast is het van belang om de steunmaatregelen goed te monitoren en evalueren, om te kunnen bijsturen en leren. Dit thema zal naar verwachting dan ook op termijn terugkomen in de departementale strategische evaluatieagenda’s.

42

2019-2020

Leden Heerma c.s. verzoeken de regering, bij de inventarisatie van de toekomstopties voor de Volksbank ook de optie mee te nemen van een maatschappelijke coöperatieve bank, met eerlijke en begrijpelijke producten, eenvoudige kredieten voor kleine ondernemers, waarbij niet het maximale rendement voor de aandeelhouders vooropstaat maar het rendement voor de samenleving.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 300, nr. 14

In behandeling. Wordt meegenomen bij het besluit over de toekomst van de Volksbank

43

2019-2020

Leden Ronnes en Bruins verzoeken de regering voorts, als aandeelhouder de doelstellingen van het Nederlands kansspelbeleid expliciet en actief te bespreken met de staatsdeelnemingen en hierover transparant te rapporteren in het Jaarverslag Staatsdeelnemingen.

Kamerstukken II 2019-2020, 28 165, nr. 316

In behandeling. De Kamer is over de gesprekken met NLO en HC geinformeerd middels begeleidende brief bij Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2019 (16 juni 2020)

44

2019-2020

Leden Nijboer, Alkaya, Snels verzoeken het kabinet, om bij de redding van Air France-KLM niet alleen (achtergestelde) leningen in te zetten, maar ook het vergroten van het aandelenbelang in overweging te nemen.

Kamerstukken II 2019-2020, 29 232, nr. 11

In behandeling, zal worden meegenomen bij potentiele kapitaalstorting

45

2019-2020

Leden Alkaya, Nijboer verzoeken de regering, waar mogelijk in de komende tijd haar invloed als aandeelhouder in de holding Air France-KLM uit te breiden.

Kamerstukken II 2019-2020, 29 232, nr. 13

In behandeling, zal worden meegenomen bij potentiele kapitaalstorting

46

2019-2020

Leden van Dijck en Graus verzoeken de regering, te onderzoeken of KLM kan worden losgeweekt van Air France, zodat het op termijn zelfstandig verder kan.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 470, nr. 21

In behandeling. Wordt bekeken hoe hier uitvoering aan kan worden gegeven.

47

2019-2020

Lid Sneller verzoekt de regering om de Tweede Kamer, desnoods vertrouwelijk of ontdaan van bedrijfsvertrouwelijke informatie, mede door middel van de government state agentop de hoogte te houden van de naleving van de exacte voorwaarden voor de staatssteun.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 6.

In behandeling, zal worden meegenomen bij reguliere begrotingsmomenten.

48

2019-2020

Lid Nijboer Verzoekt de regering toe te zien dat KLM zoals gebruikelijk de bonden betrekt om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden voor deze groepen niet verder verslechteren.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505 nr. 8

In behandeling, worden gesprekken gevoerd met KLM over betrekken vakbonden. Ook direct gesprekken met vakbonden over proces

49

2019-2020

Lid Nijboer Verzoekt de regering om samen met KLM te bezien hoe brandstofhandelaren en vliegtuigleasemaatschappijen tevens een bijdrage kunnen leveren aan de redding het bedrijf.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 9

In behandeling, dit zal worden meegenomen in herstructureringsplan

50

2019-2020

Leden Stoffer en Slootweg verzoeken de regering, er bij KLM op aan te dringen dat werknemers met een inkomen tot anderhalf keer modaal zo veel als mogelijk worden ontzien bij het herstructureringsplan.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 17

In behandeling, dit is met KLM besproken. Dat zij voor zover dit mogelijk is deze groep moeten ontzien (zonder dat daarbij besparing van 15% in geding komt).

51

2019-2020

Leden Snels en Kröger verzoeken de regering, om samen met lokale overheden te onderzoeken wat de aard, omvangen effecten van transitierisico's en -kansen zijn voor de haven van Rotterdam, en met aanbevelingen te komen hoe hierop geanticipeerd kan worden.

Kamerstukken II 2019-2020, 28 165, nr. 314

Deels voldaan. Aan deze motie is deels invulling gegeven door de minister van IenW bij de aanbieding van de ontwerp-havennota (Kamerstukken II 2019-2020, 31 409, nr. 274), waarin wordt verwezen naar de Havenvisie Rotterdam. Toezegging van de minister van Financiën dat dit tevens wordt meegenomen in de terugkoppeling over de ondernemingsstrategie van HbR.

52

2019-2020

Motie van het lid Van Raan over een bespiegeling over brede welvaart opnemen in de Miljoenennota.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 470, nr. 9. Aangenomen op 2 juni 2020

In behandeling. Brede welvaart zal worden meegenomen in de komende Miljoenennota.

Tabel 89 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2014-2015

De minister zegt toe een nieuwe versie van het informatieprotocol - na overleg over de vormgeving van verslaglegging van een vertrouwelijk overleg, aan de Kamer te sturen.

De minister van Financiën tijdens het AO inzake start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector; groenboek kapitaalmarktunie c.a. d.d. 4 juni 2015. Kamerstukken II 2014-2015, 21 501-07, nr. 1287

Afgedaan. Op 15 april 2020 heeft de minister van Financiën een voorstel voor werkafspraken bij het vertrouwelijk informeren van de Kamer gezonden aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Daarin is het concept-informatieprotocol herzien en geactualiseerd. Blijkens de besluitenlijst van de vaste commissie voor Financiën van 3 juli 2020 heeft de commissie ingestemd met bestendiging van deze werkafspraken. Daarmee is een definitief protocol over vertrouwelijke informatievoorziening aan de Tweede Kamer over overheidsmaatregelen tot stand gekomen.

2

2015-2016

De minister zegt toe regelmatige update aan de Tweede Kamer te sturen over de ontwikkelingen in het Bazelse comité, inclusief Nederlandse belangen o.a. landbouw, MKB, hypotheken

De minister van Financiën tijdens AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016. Kamerstukken II 2015-2016, 32 013, nr. 135

Afgerond. De minister heeft op 23 februari 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de uitkomsten van het Bazelse akkoord. Kamerstukken II 2017-2018, 32 013, nr. 169

3

2017-2018

De minister van Financiën zegt toe de evaluatie van het afwikkelingsproces van het rentederivatendossier breder te trekken dan alleen rentederivaten (onder andere ook woekerpolissen) en te kijken of hier lessen uit kunnen worden getrokken na de afronding van het rentederivatendossier hiermee starten.

De minister van Financiën tijdens het VAO bankensector d.d. 21 februari 2018. Handelingen II 2017-2018, nr. 55, item 22.

Afgerond m.b.t. beleggingsverzekeringen. Bij brief van 28 juni 2019 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de lessen die kunnen worden getrokken uit het beleggingsverzekeringendossier. Kamerstukken II 2018-2019, 32 013, nr. 218

4

2017-2018

De minister van Financiën zegt toe het aandachtspunt van transparantie in de financiële sector in diverse gesprekken die hij heeft in Europees verband aan de orde brengen.

De minister van Financiën tijdens het plenair debat op 31 januari 2018 over Wet transparant toezicht financiële markten. Handelingen II 2017-2018, nr. 46, item 4

Afgedaan in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 116

5

2017-2018

De minister zegt toe in samenwerking met de AFM het toezicht op het productontwikkelingsproces te evalueren en de uitkomst daarvan uiterlijk 1 juli 2020 naar de Kamer te sturen.

Brief van de minister van Financiën van 15 december 2017 ter aanbieding van de beleidsdoorlichting Financiële Markten. Kamerstukken II 2017-2018, 31 935, nr. 45.

Afgerond. Afgedaan met brief evaluatie productontwikkelingsproces. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 120

6

2017-2018

De minister zegt toe, zodra er concrete resultaten over het adresseren van de audit gap te melden zijn, uw Kamer hierover te informeren.

Brief van de minister van Financiën van 3 april 2018 met reactie op de motie van het lid Snels (GroenLinks) over de informatiepositie van rekenkamers, Kamerstukken II 2017-2018, 21 501-07, nr. 1502

Afgerond. Afgedaan in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten 28 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111.

7

2017-2018

De minister zegt toe de sector te vragen om in de online bankomgeving een toegankelijk overzicht te bieden van derde partijen die toegang hebben of hebben gehad tot de betaalrekening van de klant, en te bezien in hoeverre het mogelijk is dat de klant via dit dashboard de toestemming bij de derde partij weer kan intrekken (dubbel slot)

De minister van Financiën tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04-09-2018. Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22.

Afgerond. Afgedaan in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten 28 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111.

8

2017-2018

De minister zegt toe om in een gesprek met de AP en/of DNB aandacht te vragen voor de risico’s bij het verwerken van gegevens van derden die hiervoor geen toestemming hebben gegeven

De minister van Financiën tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04 september 2018. Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22.

Afgerond. Afgedaan in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten 28 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111.

9

2017-2018

De minister zegt toe om in een gespek met de AP en/of DNB aandacht te vragen om bij het uitoefenen van toezicht aandacht te hebben voor de vraag of het wenselijk is dat wordt «betaald» met het verstrekken van persoonsgegevens, dan wel dat persoonsgegevens commercieel worden gebruikt, ook in relatie tot kwetsbare groepen

De minister van Financiën tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04 september 2018. Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

Afgerond. Afgedaan in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten 28 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111.

10

2017-2018

De minister zegt toe om in een gesprek met de AP en/of DNB hen te vragen of er daadwerkelijk drie jaar nodig is om PSD2 in zijn totaliteit te evalueren en of het mogelijk is om in praktische zin bij te sturen.

De minister van Financiën tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04 september 2018. Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

Afgerond. Afgedaan in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten 28 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111.

11

2017-2018

De minister zegt toe te evalueren of het voldoende duidelijk is welke betaalinstrumenten (met name van kleinere creditcardmaatschappijen) wel en niet onder het verbod vallen.

De minister van Financiën tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04 september 2018. Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

Afgerond. Afgedaan in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten 28 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111

12

2017-2018

De minister zegt toe de Kamer te informeren over regels, rentetarieven, berekening boeterente, rentemiddeling en voorwaarden m.b.t. hypotheken in Duitsland, Belgie en Nederland. In beantwoording S.O. stapsgewijs oversluiten d.d. 30 januari 2019 is aangegeven dat deze in de eerste helft 2019 naar de Tweede Kamer verzonden wordt

De minister van Financiën tijdens AO bankensector d.d. 07 februari 2018. Kamerstukken II 2017-2018, 32 013, nr. 167

Afgerond. Afgedaan met brief onderzoek naar de hypotheekmarkt in Nederland, Duitsland en België. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 113

13

2017-2018

De minister zegt toe om in gesprek met De Nederlandsche Bank en het CPB te vragen of zij meer aandacht kunnen besteden aan de risico's in de verzekeringssector wanneer zij de jaarlijkse monitor schrijven en daar bij de Kamer op enig moment op terugkomen.

De minister van Financiën tijdens het plenair debat wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars d.d. 06-06-2018. Handelingen II 2017-2018, nr. 90.

Afgerond. Afgedaan in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten 28 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111.

14

2017-2018

Toegezegd het verzoek over te brengen van de Partij van de Dieren aan CBS over het opnemen van een indicator dierenwelzijn in de Monitor Brede Welvaart. De minister laat aan het CBS over of dit mogelijk is.

Minister van Financiën. Kamerstukken II 2017-2018, 34 950, nr. 12

Afgerond. Het verzoek van PvdD is gecommuniceerd aan het CBS. CBS gaat uiteindelijk zelf over de selectie van indicatoren. Kamerstukken II 2017-2018, 34 298, nr. 27

15

2017-2018

De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Grave (VVD), toe om in samenspraak met de het Centraal Planbureau en de WRR de mogelijkheid van een eigenstandige budgettaire norm voor de zorguitgaven, die is gekoppeld aan de ontwikkeling van het bbp, te zullen onderzoeken en de Kamer hierover een notitie te doen toekomen.

Minister van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer op 12 december 2017. Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7.

Afgedaan. Brief verzonden aan de Eerste Kamer op 20 september 2018 met kenmerk 2018-0000156621

16

2018-2019

De minister van Financiën heeft toegezegd om een bespiegeling op de lage rente en de consequenties voor het begrotings- en schuldbeleidin de Miljoenennota op te nemen.

De minister van Financiën tijdens Mondeling Overleg over het Europees Semester op 23 mei 2019. Kamerstukken I 2018–2019, CX XXI, D

Afgerond. De Tweede Kamer heeft op18 september 2018 de Nota over deToestand van ’s Rijks Financiën ontvangen.Kamerstukken II 2018-2019, 35 000, nr. 1

17

2018-2019

De minister van Financiën zegt toe om met DNB te bespreken of het mogelijk is om meer informatie te krijgen over de tarieven tussen banken voor bankrekeningen en over de kosten van pintransacties

De minister van Financiën tijdens het debat ‘Gebruik van contant geld in de samenleving’ op 15 januari 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 27 863, nr. 40.

Afgerond met brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111

18

2018-2019

De minister van Financiën zegt toe de vraag neer te leggen over het eventueel verlagen daglimiet bij organisaties die erover gaan

De minister van Financiën tijdens het debat ‘Gebruik van contant geld in de samenleving’ op 15 januari 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 27 863, nr. 40.

Afgerond met brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 116

19

2018-2019

De minister zegt toe dat er in het najaar een rapportage over loan-to-value en loan-to-income volgt.

De minister van Financiën tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II, 2018-2019, 32 545, nr. 113

Afgerond met brief hypotheekschuldmonitor en update aanpak aflossingsvrije hypotheken. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 119

20

2018-2019

De minister zegt toe aflossingsvrije hypotheken mee te nemen in monitor loan-to-value/loan-to-income en naar de monitor naar de Kamer te sturen in het najaar.

De minister van Financiën tijdens het AO financiele markten d.d. 12-06-19. Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 107

Afgedaan met brief onderzoek naar de hypotheekmarkt in Nederland, Duitsland en België. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 113

21

2018-2019

De minister zegt toe in de voorbereiding op de volgende Platform hypotheken bijeenkomst in 2020 uit te vragen hoe kredietverstrekkers omgaan met de overlijdensrisicoverzekering en of partijen andere knelpunten ervaren op het gebied van hypotheekverstrekking aan (ex) kankerpatiënten.

Antwoorden van de minister van Medische Zorg mede namens minister van Financiën. Aanhangsel II 2018-2019, nr. 2936.

Afgerond. Toezegging is gedaan voorafgaand aan de toezegging om de toegang tot overlijdensrisicoverzekeringen voor ex-kankerpatiënten te verbeteren. Met het Besluit waarmee dit wordt geregeld, is deze toezegging achterhaald geraakt. Kamerstukken II 2019-2020, 29 507 nr. 150

22

2018-2019

De minister zegt toe een brief over de rol van de sector bij duurzaamheid/klimaat en lopende Europese voorstellen op dit terrein

De minister van Financiën tijdens het debat over over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis d.d. 20-02-2019. Handelingen II 2018-2019, nr. 56, item 5

Afgerond. Afgedaan in de kabinetsreactie op de initiatiefnota verduurzaming financiële sector. Kamerbrief is op 3 juli aan de Tweede Kamer gestuurd. Kamerstukken II 2019-2020, 2019-2020, 35 446-3, nr nog niet bekend.

23

2018-2019

De minister zegt toe in contact te treden met zijn ambtgenoot van EZK om te bezien of gevolg kan worden gegeven aan de oproep van het Internationaal Energie Agentschap met betrekking tot het behalen van de 1,5°C-doelstelling

De minister van Financiën tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II, 2018-2019, 32 545, nr. 109

Afgerond. Afgedaan in de kabinetsreactie op de initiatiefnota verduurzaming financiële sector. Kamerbrief is op 3 juli aan de Tweede Kamer gestuurd. Kamerstukken II 2019-2020, 2019-2020, 35 446-3, nr nog niet bekend.

24

2018-2019

De minister zegt toe monitoring van klimaatrisico's zowel met de sector als met EZK te bespreken.

De minister van Financiën tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II, 2018-2019, 32 545, nr. 114

Afgedaan. De Nederlandse financiële sector heeft op 10 juli 2019 zich onder andere gecommitteerd aan (1) het meten van hun klimaatimpact en (2) het opstellen van actieplannen om deze klimaatimpact in lijn met de doelen van het akkoord van Parijs te brengen. Inmiddels is er een Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment opgericht, die als doel heeft om een inzichtelijk, geaggregeerd beeld van de inspanningen van de financiële sector te geven. Daarin zijn ook de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat vertegenwoordigd.

25

2018-2019

De minister zegt toe dat hij de Kamer één keer per jaar laat zien wat er met het specifieke probleem van «woekerrentes» gebeurt, hoe die rentes zich ontwikkelen en wat dat betekent voor mensen.

De minister van Financiën tijdens VAO Financiele Markten d.d. 11 december 2018. Handelingen II 2018-2019, nr. 34.

Afgerond. Afgedaan met brief beleidsontwikkelingen consumptiefkredietmarkt. Kamerstukken II 2019-2020, 24 515, nr. 505.

26

2018-2019

De minister zegt toe met DNB in gesprek gaan over schaduwbanken

De minister van Financiën tijdens het debat over over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis d.d. 20-02-2019. Handelingen II 2018-2019, nr. 56, item 5.

Afgedaan. Zie brief Kamerstukken II 2018-2019, 21 501-07, nr. 1619. Daarin gaat de minister in op schaduwbanken n.a.v. o.a. gesprekken met DNB.

27

2018-2019

De minister zegt toe een brief te zenden aan de Kamer over Europese consolidatie in de bankensector

De minister van Financiën tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II, 2018-2019, 32 545, nr. 110.

Afgerond. Afgedaan met brief van 20 augustus 2019, Kamerstukken II, 2018-2019, 32 545, nr. 108.

28

2018-2019

De minister zegt toe het probleem van toegankelijkheid internetbankieren onder kwetsbare groepen aan te kaarten bij het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Minister van Financiën tijdens het vragenuur van 18 juni 2019.Handelingen II 2018-2019, nr. 94, item 1

Afgerond. Afgedaan in brief Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarraportage 2018. Kamerstukken II 2018-2020, 27 863, nr. 83.

29

2018-2019

De minister zegt toe de Kamer nader te informeren over de aanduiding die kan worden gehanteerd om het onderscheid te verhelderen tussen zelfstandig adviseurs en adviseurs die werkzaam zijn bij aanbieders van financiële dienstverleners

De minister van Financiën tijdens het AO Financiële Markten, d.d. 12 juni 2019. Kamerstukken II, 2018-2019, 32 545, nr. 111

Afgedaan in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten 28 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111

30

2018-2019

De minister zegt toe in de al aangekondigde brief over accountancy, te ontvangen in de zomer,in te gaan op de eisen en de voorwaarden voor verslaglegging

De minister van Financiën tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II, 2018-2019, 32 545, nr. 108

Afgedaan in de brief verkenning markt voor groene financiering. Kamerstukken II 2018-2019, 32 013, nr. 220.

31

2018-2019

Toegezegd aan lid De Vries dat nog openstaande taakstellingen voortaan inzichtelijk op een rijtje worden gezet en dat de invulling hiervan bij de Voorjaarsnota en de Miljoenennota inzichtelijk wordt gemaakt.

Minister van Financiën tijdens het Verantwoordingsdebat op 06.06.2019. Handelingen II 2018-2019, nr 90, items 5 en 12

Afgerond. De laatste nog openstaande taakstelling is in het FJR 2019 ingevuld en toegelicht. Kamerstukken II 2019-2020, 35 470, nr. 1

32

2018-2019

Toegezegd aan lid Nijboer om de problematiek van het niet doorgaan van renteverhoging dat kan leiden tot een nieuwe taakstelling bij OCW, te betrekken bij de augustusbesluitvorming.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 03.07.2019. Handelingen II 2018-2019, nr. 101, item 14

Afgerond. Verwerkt in de begroting 2020 van OCW. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300 VIII, nr. 1

33

2018-2019

Toegezegd aan lid De Vries (VVD) om breder te kijken naar innovatie in de MN 2020.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 03.07.2019. Handelingen II 2018-2019, nr. 101, item 14

Afgerond. Loopt als belangrijk onderwerp mee in de gehele miljoenennota, maar in het bijzonder wanneer het gaat over het langetermijn verdienvermogen en het investeringsfonds: Kamerstukken II 2019-2020, 35 300, nr. 1

34

2018-2019

Toegezegd aan Lid Nijboer(PvdA) dat de minister zal aangeven waar onderuitputting zit en of deze structureel is of niet. Meenemen in de oude toezegging aan Nijboer.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 03.07.2019. Handelingen II 2018-2019, nr. 101, item 14

Afgerond. Via de Kamerbrief verstuurd op 25.09.2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 200, nr. 33

35

2018-2019

Toegezegd de Kamer nog in 2018 te informeren over de toekomstvisie van EZK en FIN op de rol van TenneT binnen de noordwest Europese electriciteitsmarkt

Kamerstukken II 2018-2019, 28 165, nr. 289

Afgerond. Brief aan de Tweede Kamer op 13 september 2019 over het Deelnemingenbeleid rijksoverheid. Kamerstukken II, 2018-2019, 28 165, nr. 305

36

2018-2019

Toegezegd de Kamer mee te nemen in de resultaten van het onderzoek naar de risico’s die TenneT loopt bij investeringen in het buitenland en welke opties er zijn ten aanzien van de governance

Kamerstukken II 2018-2019, 28 165, nr. 302

Afgerond. Brief aan de Tweede Kamer op 13 september 2019 over het Deelnemingenbeleid rijksoverheid. Kamerstukken II, 2018-2019, 28 165, nr. 305

37

2018-2019

Toegezegd dat de minister een gebonden exemplaar van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 naar de bij het AO aanwezige Kamerleden zal sturen

Kamerstukken II 2018-2019, 28 165, nr. 302

Afgerond. Kamerleden die aanwezig waren bij het AO januari 2019 hebben een gebonden exemplaar gekregen

38

2018-2019

Toegezegd dat de staatssecretaris van Financiën F&B nogmaals het schema met de Kamer zal delen dat aangeeft welke stappen noodzakelijk zijn voor de verkoop van Holland Casino

Kamerstukken II 2018-2019, 28 165, nr. 302

Afgerond. Per brief is het voorstel tot intrekking van het wetsvoorstel modernisering speelcasino's kenbaar gemaakt, zodat het kabinet terug naar de tekentafel kan met het oog op een mogelijk nieuw privatiseringstraject (34 471 nr. I). Deze toezegging is daarmee achterhaald.

39

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd ervaringen en lessen uit andere EU landen t.a.v. de kwaliteit van investeringen mee te nemen in het verslag na Ecofinraad.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 4 september 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1625

Afgerond. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 september 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1626.

40

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd de Tweede Kamer een brief te sturen met een verduidelijking over de Verordening en andere regelgeving m.b.t. de governance van het BICC

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 1 oktober 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1631

Afgerond. De Tweede Kamer heeft op 22 november 2019 een brief ontvangen over het proces totstandkoming BICC en waarin tevens verduidelijking over de Verordening en andere regelgeving wordt gegeven. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 639.

41

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd in de brief over de begrotingsregels in de Eurozone tevens een reactie te geven op het rapport van de European Fiscal Board van september 2019.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 1 oktober 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1631

Afgerond. De Tweede Kamer heeft op 22 november 2020 een brief ontvangen waarin een appreciatie van het rapport wordt gegeven. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-20, nr. 1490.

42

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd voortaan de Kamer te informeren als zowel de minister als de staatssecretaris niet aanwezig kunnen zijn de Eurogroep/Ecofin.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 1 oktober 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1631

Afgerond. Aanwezigheid bewindspersoon wordt in de geannoteerde agenda voor iedere Eurogroep/Ecofin medegedeeld.

43

2019-2020

De minister van Financiën zegt toe in de Eurogroep en het SSM het belang van goede stresstesten te blijven benadrukken.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 1 oktober 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1631

Afgerond. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad op 9 en 10 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1629.

44

2019-2020

De minister van Financiën zegt toe in de Ecofin en in andere portalen waar het SSM aanwezig is het effect van de lage rente op de financiële stabilisatie aan te kaarten.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 1 oktober 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1631

Afgerond. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad op 9 en 10 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1629.

45

2019-2020

De minister van Financiën biedt wederom aan – indien daar behoefte aan is binnen de Tweede Kamer - het krachtenveld rondom de ECB benoeming tijdens een niet-openbare sessie te bespreken met de Kamer. De voorzitter geeft aan dat de Kamerleden tijdens de volgende procedurevergadering dit kunnen indienen.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 1 oktober 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1631

Afgerond. Kamerleden hebben geen verzoek gedaan voor een niet-openbare sessie.

46

2019-2020

De minister van Financiën zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen over de stappen die zijn gezet in het proces met betrekking tot de BICC en het ESM en het te verwachten vervolg van het proces, waarin ook wordt beschreven hoe de afspraken worden vertaald naar regelgeving.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 6 november 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1643

Afgerond. De Tweede Kamer heeft op 22 november 2019 een brief ontvangen over het proces totstandkoming BICC. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 639.

47

2019-2020

De minister zegt toe – mits er genoeg informatie is om te delen – bijvoorbeeld in een verslag of een geannoteerde agenda informatie op te nemen over NPL’s bij Europese banken

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 6 november 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1643

Afgerond. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad 4 en 5 december 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1646.

48

2019-2020

De minister zegt toe de Kamer een schriftelijke appreciatie te sturen van de ontwerpbegrotingen van Frankrijk en Italië aan de hand van de beoordeling die de Europese Commissie daarvan heeft gegeven.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 27 november 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1649

Afgerond. De Tweede Kamer heeft op 13 december 2019 een brief ontvangen waarin een appreciatie van de ontwerpbegrotingen van Frankrijk en Italië voor 2020 wordt gegeven. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-03, nr. 137.

49

2019-2020

De minister zegt toe de Kamer een brief te sturen over safe assets (onder andere eurobonds) en opties voor een betere weging van staatsobligaties (RTSE).

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 27 november 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1649

Afgerond. De Tweede Kamer heeft op 10 februari 2020 een brief ontvangen met een toelichting over prudentiële behandeling van staatsobligaties en veilige activa (safe assets). Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1651.

50

2019-2020

De minister van Financiën zegt toe een toelichting over de ratificatie van de IGA in het verslag van de Eurogroep of in de volgende geannoteerde agenda op te nemen.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 27 november 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1649

Afgerond. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofin van 4 en 5 december 209, Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1646.

51

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd de Kamer te informeren in welke Raad/Raden de Green Deal besprokken zal worden.

De minister van Financiën tijens het AO Eurogroep/Ecofin op 16 januari 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1657

Afgerond. Opgenomen in het BNC-fiche Green Deal. Het BNC-fiche is op 31 januari 2020 aan de Tweede Kamer gestuurd. Kamerstukken II 2019-2020, 35 377, nr. 1.

52

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd de Kamer over Niet-preseterende leningen te informeren.

De minister van Financiën tijens het AO Eurogroep/Ecofin op 16 januari 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1657

Afgerond. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 januari 2020. Het verslag is op 27 januari 2020 aan de Tweede Kamer gestuurd. Kamerstukken II 2019-2020, 2 1501-07, nr. 1648.

53

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd de Kamer schriftelijk te informeren over de waarschuwing van de Europese Commissie aan Nederland ten aanzien van grensoverschrijdende pensioenen.

De minister van Financiën tijens het AO Eurogroep/Ecofin op 16 januari 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1657

Afgerond. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 januari 2020. Het verslag is op 27 januari 2020 aan de Tweede Kamer gestuurd. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1648.

54

2019-2020

De minister van Financien heeft toegezegd in het BNC-fiche over het investeringsplan voor de Europese Green Deal in te gaan op het onderscheid tussen bestaande middelen en de te werven nieuwe middelen.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 12 februari 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1682

Afgerond. De Tweede Kamer heeft op 14 februari een brief ontvangen van de minister van Buitenlandse Zaken met daarbij het fiche over de mededeling European Green Deal Investment Plan. Kamerstukken II 2019-2020, 22 112, nr. 2844.

55

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd in het verslag van aankomende Eurogroep/Ecofin een appreciatie te geven van het aangekondigde pakket van de ECB en Cie met het oog op het Corona-virus.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 12 maart 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1690

Afgerond. De Tweede Kamer heeft op 15 april 2020 het verslag van de Eurogroep op 7 en 9 april 2020 ontvangen. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1686.

56

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de maatregelen die Europese landen hebben getroffen om de economische effecten van het Corona virus op te vangen.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 12 maart 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1690

Afgerond. De Tweede Kamer heeft op 17 maart 2020 een brief ontvangen over het noodpakket banen en conomie. Bijlage 1 bij deze brief bevat de informatie over de internationale en Europese maatregelen om de economische gevolgen van Covid-19 te mitigeren. Kamerstukken II 2019-2020, 35 420-2.

57

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd de Kamervragen mbt Coronafonds van de Commissie snel uit te sturen.

De minister van Financiën tijdens notaoverleg Eurogroep op 7 april 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1684

Afgerond. De Tweede Kamer heeft op 8 april de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Omtzigt, Van Helvert en Van den Berg over het Coronafonds van de Europese Commissie en over het Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)-initiatief van de G20 ontvangen.

58

2019-2020

Toegezegd na toestemming van de Europese Commissie een brief te sturen met de uitwerking van de herverzekering, het oordeel van de Commissie en de toegezegde analyse van de cijfers en scenario's.

De staatsecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingen tijdens het wetgevingsoverleg over de tweede ISB van Financiën voor het jaar 2020 op 15 april 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 35 433, nr. 8

Afgerond. De Tweede Kamer heeft op 29 mei 2020 een brief ontvangen van de staatssecretaris van Financiën met de uitwerking van de herverzekering. Kamerstukken II 2019-2020, 35 433, nr. 9.

59

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën zegt een brief van het kabinet toe over een kader voor economische steun.

De staatssecretaris van Financien tijdens de behandeling het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (2e incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten) op 21 april 2020. Kamerstukken II 2019-2020, nr. 25, item 9

Afgerond. De Tweede Kamer heeft een brief gehad over het afwegingskader bij steun aan individuele bedrijven. Kamerstukken II 2019-2020, 35420, nr. 1

60

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd terug te komen op een aantal aspecten van SURE.

De minister van Financiën tijdens het AO op 8 juni 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1710

Afgerond. De Tweede Kamer heeft op 11 juni 2020 een brief ontvangen waarin op een aantal aspecten van SURE is ingegaan. Kamerstukken II 2019-2020, 35 466, nr. 6

61

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd met betrokkenen in het kabinet in gesprek te gaan over het bevorderen van het gebruikmaken van de EIB door Nlse bedrijven. Ook toegezegd hier een keer schriftelijk op terug te komen.

De minister van Financiën tijdens het AO op 8 juni 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1710

Afgerond. Opgenomen in het verslag van de Ecofin en Eurogroep op 9 en 11 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1704

62

2019-2020

De minister van Financiën zegt toe de ZBO-verantwoording van DNB met de Eerste Kamer te delen.

De minister van Financiën tijdens het debat implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, d.d. 23 april 2020. Kamerstukken I 2019-2020, 35 245, nr. 25.

Afgedaan. DNB stuurt zelf deze verantwoording aan de Kamers. De rapporten zijn openbaar.

63

2019-2020

De minister van Financiën zegt toe te monitoren of kerkgenootschappen worden misbruikt voor witwassen om te stellen of kerkgenootschappen als UBO moeten registreren

De minister van Financiën tijdens plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03 december 2019. Handelingen Tweede Kamer 2019-2020, nr. 31, item 58

Afgerond. Toezegging hing samen met het feit dat de kerkgenootschappen aanvankelijk waren uitgesloten van de registratieplicht. Inmiddels zijn met het aangenomen amendement Van der Linde (Kamerstukken II 2019-2020, 35 179, nr. 9), kerkgenootschappen eveneens registratieplichtig geworden ten aanzien van het UBO-register.

64

2019-2020

De minister van Financiën zegt toe dat jaarlijks zal worden bijgehouden welke nieuwe kerkgenootschappen ontstaan die niet in het UBO-register zijn ingeschreven omdat ze geen stichting of vereniging zijn.

De minister van Financiën tijdens plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03 december 2019. Handelingen Tweede Kamer 2019-2020, nr. 31, item 58

Afgerond. Toezegging hing samen met het feit dat de kerkgenootschappen aanvankelijk waren uitgesloten van de registratieplicht. Inmiddels zijn met het aangenomen amendement Van der Linde (Kamerstukken II 2019-2020, 35 179, nr. 9), kerkgenootschappen eveneens registratieplichtig geworden ten aanzien van het UBO-register.

65

2019-2020

De minister zegt toe een inventarisatie te doen van knelpunten landbouwleningen, toegespitst op het risicobeheer bij Rabobank en toezicht van DNB

De minister van Financiën tijdens Algemene Financiële beschouwingen d.d. 3 oktober 2019, Handelingen II 2019-2020, nr. 8 en Handelingen II 2019-2020, nr. 9

Afgerond. Afgedaan met brief aanpak leningen aan agrarische bedrijven door de Rabobank die mogelijk een verhoogd risico hebben. Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 277.

66

2019-2020

De minister zegt toe aan de Kamer om met relevante instituties, waaronder DNB, in gesprek te gaan over de financiële risico’s van klimaattransitie en zal de Kamer daarover schriftelijk nader berichten

De minister van Financiën tijdens AO Eurogroep/Ecofin, d.d. 16 januari 2020. Kamerstukken II, 2019-2020, 21 401-07, nr. 1675

Afgerond. Afgedaan in de kabinetsreactie op de initiatiefnota verduurzaming financiële sector. Kamerbrief is op 3 juli aan de Tweede Kamer gestuurd. Kamerstukken II 2019-2020, 35 446-3, nr. nog niet bekend.

67

2019-2020

De minister zegt toe voor het plenaire debat over anti-witwassen een schriftelijke update naar de Kamer te sturen over de bijeenkomst anti-witwassen van 27 november.

De minister van Financiën tijdens AO Eurogroep/Ecofin d.d. 27 november 2019. Kamerstukken II, 2019-2020, 25 501-07, nr. 1649

Afgerond. Afgedaan met verslag overleg plan van aanpak witwassen, gestuurd op 3 december 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 477, nr. 47

68

2019-2020

De minister zegt toe aan te dringen bij minister van Binnenlandse Zaken op snelle behandeling wetsvoorstel Wet Digitale Overheid (WDO)

De minister van Financiën tijdens plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03 december 2019. Handelingen Tweede Kamer 2019-2020, nr. 31, item 58

Afgedaan. Het wetsvoorstel WDO ligt inmiddels bij de Eerste Kamer.

69

2019-2020

De minister zegt toe aan banken de suggestie te doen om de best practices voor omgaan met PEPs met elkaar te delen

De minister van Financiën tijdens plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03-12-2019.

Afgedaan. Het punt is onder de aandacht gebracht bij de NVB.

70

2019-2020

De minister zegt toe een meer integrale brief op het terrein van anti-witwasontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2020 naar de Kamer te sturen. Er zal in debat met de Kamer worden vastgesteld wanneer dit opportuun is

De minister van Financiën tijdens AO Eurogroep/Ecofin d.d. 27 november 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 25 501-07, nr. 1649

Afgerond. Afgedaan met de tweede voortgangsrapportage plan van aanpak witwassen die op 3 juli aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer is gestuurd. Kamerstukken II 2019-2020, 31 477-51, nr. nog niet bekend

71

2019-2020

De minister zegt toe het rapport van de werkgroep Kapitaalmarktunie volgende week vrijdag (11 oktober) naar de Kamer te sturen, inclusief appreciatie indien mogelijk. Mocht dit niet lukken, dan dient eerst het rapport naar de Kamer verstuurd te worden en een paar dagen daarna de appreciatie te volgen.

De minister van Financiën tijdens AO Eurogroep/Ecofin, dd 1 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1631

Afgerond. Afgedaan met brief eindrapport werkgroep kapitaalmarktunie. Kamerstukken II 2019-2020, 22 112, nr. 2829

72

2019-2020

De minister zegt toe komende weken in gesprek te gaan met banken en DNB om de dilemma's ten aanzien van een negatieve spaarrente te bespreken.

De minister van Financiën tijdens AO effecten van het ECB-beleid, d.d. 24 september 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1630.

Afgerond. Afgedaan met Kamerbrief negatieve spaarrente. Kamerstukken II, 2019-2020, 32 013, nr. 226.

73

2019-2020

De minister zegt toe schriftelijk uiteen te zetten hoe in andere landen wordt omgegaan met de mogelijkheid van een verbod op negatieve rente voor spaarders en de risico’s voor financiële stabiliteit.

De minister van Financiën tijdens AO effecten van het ECB-beleid, d.d. 24 september 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1630.

Afgerond. Afgedaan met Kamerbrief negatieve spaarrente. Kamerstukken II, 2019-2020, 32 013, nr. 226.

74

2019-2020

De minister zegt toe voor het einde van volgende week de Kamer per brief te informeren wanneer minister inhoudelijk terugkomt op onderwerp negatieve rente

De minister van Financiën tijdens Algemene Financiële beschouwingen d.d. 3 oktober 2019. Handelingen II 2019-2020, nr. 9, item 5

Afgerond. Afgedaan met versturen Kamerbrief negatieve spaarrente. Kamerstukken II, 2019-2020, 32 013, nr. 226.

75

2019-2020

De minister herhaalt zijn toezegging de Kamer voor kerst een brief over negatieve rentes te sturen, met daarin meer over zijn gesprekken met de bankensector.

De minister van Financiën tijdens het Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin d.d. 27 november 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 25 501-07, nr. 1649.

Afgerond. Afgedaan met Kamerbrief negatieve spaarrente. Kamerstukken II, 2019-2020, 32 013, nr. 226.

76

2019-2020

De minister zegt toe voor het kerstreces met een brief over de gevolgen van een negatieve depositorente te komen.

De minister van Financiën tijdens het AO Toekomst van de Volksbank, 14 november 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 33 532, nr. 88.

Afgerond. Afgedaan met Kamerbrief negatieve spaarrente. Kamerstukken II, 2019-2020, 32 013, nr. 226.

77

2019-2020

De minister zegt toe een brief gesprek negatieve rente banken aan Eerste Kamer te sturen (in ieder geval voor kerst).

De minister van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer 2019, d.d. 19 november 2019. Handelingen I 2019-2020, nr. 7.

Afgerond. Afgedaan met Kamerbrief negatieve spaarrente. Kamerstukken II, 2019-2020, 32 013, nr. 226.

78

2019-2020

De minister zegt toe nog een keer te kijken wat er gebeurd is en wat de reden waren om te stoppen met zilvervlootsparen (jeugdspaarwet).

De minister van Financiën tijdens het AO Financiële markten, d.d. 15 januari 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

Afgerond. Afgedaan in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 116.

79

2019-2020

De minister zegt toe te komen met uitwerking plan van aanpak. Hier wordt ook informatie overgenomen over aantal Crypto-meldingen versus andere conventionele meldingen verdachte transacties en gevolgen voor crypto's voor fiscaliteit. Deze uitwerking zal door MinFIN en J&V worden gedeeld met de EK.

De minister van Financiën tijdens het debat implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, d.d. 21 april 2020. Kamerstukken I 2019-2020, nr. 25, item 10.

Afgedaan. De toezichtkosten zijn bekendgemaakt in de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen en de Regeling bekostiging financieel toezicht 2019.

80

2019-2020

De minister zegt toe voor de zomer de de toezichtkosten voor crypto-aanbieders ook met de Eerste Kamer te delen

De minister van Financiën tijden het debat implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, d.d. 21 april 2020. Kamerstukken I 2019-2020, nr. 25, item 10.

Afgedaan. De toezichtkosten zijn bekendgemaakt in de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen en de Regeling bekostiging financieel toezicht 2019.

81

2019-2020

De minister zegt toe de voor- en nadelen van digitaal centraal bankgeld uiteen te zetten in een brief die wordt toegezonden in de aanloop naar het plenaire debat over het WRR-rapport ‘Geld en schuld’.

De minister van Financiën tijdens AO effecten van het ECB-beleid, d.d. 24 september 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1630

Afgedaan in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten 28 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111 en brief onderzoek digitaal centralebankgeld. Kamerstukken II 2019-2020, 27 863, nr. 86

82

2019-2020

De minister zegt toe de Kamer in een brief in te gaan op de verschillende opties voor het andere behandelen van staatsobligaties in de regelgeving, inclusief de optie om bijdragen van banken aan EDIS afhankelijk te maken van staatsobligaties.

De minister tijdens AO Eurogroep/Ecofin d.d. 27 november 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 25 501-07, nr. 1649

Afgedaan met brief toelichting prudentiële behandeling van staatsobligaties en veilige activa. Kamerstukkken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1651.

83

2019-2020

De minister zegt toe een schriftelijke toelichting naar de Kamer te sturen over de inval bij de Financiële Informatie Autoriteit in Vaticaanstad.

De minister van Financiën tijdens AO Eurogroep/Ecofin d.d. 27 november 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 25 501-07, nr. 1649

Afgedaan in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 116

84

2019-2020

De minister zegt toe in de brief openstaande toezeggingen te laten weten wanneer de verwachting is dat een kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Snels, Sneller,Bruins en Slootweg over verduurzaming van de financiële sector naar de Kamer verzonden zal worden.

De minister van Financiën tijdens het AO op 8 juni 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1710

Afgerond. In het verslag van de Eurogroep/Ecofin van 9 en 11 juni 2020 heeft de minister toegezegd dat de kabinestreactie in juli aan de Tweede Kamer gestuurd zal worden. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1704.

85

2019-2020

Toegezegd aan lid Sneller om te bekijken hoe de registraties van evaluaties en onderzoeken verder kan worden geholpen.

Minister van Financiën tidjens het AO Begroten en Verantwoorden op 12.12.2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 865, nr. 166

Afgerond. Alle departementen werken aan een strategische evaluatie agenda waarin wordt beschreven wat, wanneer wordt geëvalueerd. Dit staat vermeld in de voortgangsrapportage Inzicht in kwaliteit, op 3 april verstuurd naar de Kamer. Kamerstukken II 2019-2020, 31 865 nr. 168

86

2019-2020

Toegezegd om aan zijn collega’s van Defensie en IenW te vragen een brief naar de Kamer te sturen over de planning ten aanzien van het beschikbaar komen van extracomptabele baten-lasten informatie conform de zogeheten pilots.

Minister van Financiën tijdens het AO Begroten en Verantwoorden op 12.12.2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 865, nr. 166

Afgerond. Brief is door de minister van Financiën verstuurd, mede namens de ministers van Defensie en IenW op 4 februari 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 865 nr. 165

87

2019-2020

Toegezegd de Kamer schriftelijk te informeren over de regels rondom de dekking van amendementen op de begroting en over de regels rondom ‘juridisch verplicht’

Minister van Financiën tijdens het AO Begroten en Verantwoorden op 12.12.2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 865, nr. 166

Afgerond. Met zijn brief van 9 april 2020 heeft de minister deze toezegging gestand gedaan. Kamerstukken II 2019-2020, 31 865, nr. 171

88

2019-2020

Toegezegd aan lid De Vries (VVD) om te kijken naar de ramingen van SZW.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 03.07.2019. Handelingen II 2018-2019, nr. 101, item 14

Afgerond. Voor de SZW ramingen geldt dat SZW/FEZ regulier overleggen heeft met het CPB over hun ramingen. Daarnaast worden ook de mutaties die wij accorderen op de SZW begroting gedeeld (en besproken) met het CPB. Aangezien de toezegging om ‘te kijken naar de SZW ramingen’ veel ruimte laat, wordt er vanuit gegaan dat er voor nu voldoende wordt gedaan in het kader van de SZW ramingen.

89

2019-2020

Toegezegd aan te geven bij de relavante bewindslieden (minister van BZK en staatssecretaris van BZK) over liquiditeitsproblemen gemeenten.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 01-07-2020.

Afgerond. Liquiditeitsprobelemen worden reeds geminitord door minister van BZK en staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst als fondsbeheerders.

90

2019-2020

Toezegging grenswaarde voor investeringen Invest-NL waarbij goedkeuring van minister is vereist niet te laag (35.123)

Kamerstukken I 2019-2020, nr. 6, item 10

Afgedaan. Kamerstukken I, 2019-2020, 35 123, nr. O

91

2019-2020

Nadere toelichting op export verarmd uranium uit Gronau naar Rusland

Kamerstukken II 2019–2020, 28 165, nr. 318

Afgedaan. Kamerstukken II, 2019-2020, 25 422, nr. 265

92

2019-2020

De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van de vragen van de leden van Kesteren (CDA), Binnema (GroenLinks) en Ester (ChristenUnie), toe de Kamer nader te informeren betreft de implementatie van het advies van de Raad van State. Hij zal hierbij ingaan op de integratie van het begrip «brede welvaart».

Toezegging gedaan op 20 november 2018 aan Eerste Kamer. Toezegging aan Tweede Kamer: Kamerstukken II 2019-2020, 35 300, nr. 1

Afgedaan. In de vorige Miljoenennota is voor het eerst expliciet aandacht geweest voor de staat van de brede welvaart in Nederland. Ook in de komende Miljoenennota zal hier aandacht voor zijn. Daarnaast zullen de planbureaus voor het einde van het jaar met een plan van aanpak komen over de mogelijkheden tot verdere integratie van brede welvaart in de begrotingscyclus.

93

2019-2020

De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Knapen (CDA), toe de brief over de gevolgen van de renteontwikkeling ook naar de Eerste Kamer te sturen.

Toezegging gedaan op 29 oktober 2019. Handelingen I 2019-2020, nr. 4, item 6

Afgedaan. De Tweede Kamer is n.a.v. de toezegging aan het Lid Azarkan (DENK) over de lage rente en de Nederlandse economie op 18 december jl. geïnformeerd [Kamerstukken II, 2019-2020, 33 566, nr. 107]. Per abuis is daar niet direct een afschrift van aan de Eerste Kamer gezonden. De Eerste Kamer wordt alsnog zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

94

2019-2020

De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Backer (D66), toe het Centraal Planbureau te informeren over de suggestie van het lid Backer (D66) om de discontovoet in de afweging van de methodologie mee te nemen.

Minister van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer op 19 november 2019, Handelingen I 2019-2020, nr. 7, item 8

Afgedaan.

95

2019-2020

De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Frentrop (FVD), toe de resultaten van de uitvoering van de Tweede Kamer motie-Dijkhoff inzake de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking de Eerste Kamer aan te bieden.

Minister van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer op 19 november 2019, Handelingen I 2019-2020, nr. 7, item 3, blz. 1

Afgedaan. Deze toezegging is door de minister van SZW voldaan. Zie T02789: Toezegging Brede verkenning van de dubbele vergrijzing (35.300).

96

2019-2020

De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vendrik (GroenLinks), toe om het onderwerp ‘brede welvaart’ te blijven betrekken bij de Miljoenennota.

Minister van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer op 19 november 2019, Handelingen I 2019-2020, nr. 7, item 3

Afgedaan. Dit loopt mee in de miljoenennota.

Tabel 90 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken / planning

1

2008-2009

De minister van Financiën zegt toe dat als er voornemens zijn om beleidsmatige aanpassingen in de AMvB [Besluit bestuurlijke boetes Wft] te verrichten, de Tweede Kamer der Staten-Generaal in een vroeg stadium op de hoogte stellen van de intenties.

Brief van de minister van Financiën d.d. 16 februari 2009. Kamerstukken II 2008-2009, 31 458, nr. 17.

Doorlopend. Over de eerste beleidsmatige wijziging van het besluit is de Tweede Kamer bij brief van 9 febuari 2017 geinformeerd. Kamerstukken II 2016-2017, 32 545, nr. 60

2

2010-2011

De minister zegt toe dat wanneer een wetsvoorstel bepalingen met terugwerkende kracht bevat, de redengeving daarvoor expliciet toegelicht wordt in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel

De minister van Financiën tijdens de plenaire vergadering Wijzigingswet financiële markten 2010 d.d. 10 mei 2011. Handelingen I 2010-2011, 32 036, nr. 26, item 7, blz. 28

Doorlopend. Bij wetsvoorstellen waaraan (aan onderdelen daarvan) terugwerkende kracht wordt verleend, zal de redengeving daarvoor expliciet worden toegelicht in de memorie van toelichting bij het desbetreffende wetsvoorstel

3

2012-2013

Toegezegd de Kamer te informeren zodra er overeenstemming is tussen de verschillende betrokken partijen over het ontwerp en invulling van de borgingsinstrumenten

de minister van Financiën tijdens het AO Deelnemingenbeleid Rijksoverheid op 29 mei 2013. Kamerstukken II 2012-2013, 28 165, nr. 162

In behandeling. Het invoeren van een Britse wet voor borging publieke belangen heeft op dit moment geen prioriteit in het VK.

4

2013-2014

De minister zegt toe wanneer de lidstaten die werken aan een financiële transactiebelasting een concreet voorstel presenteren, de Tweede Kamer hierover te informeren en de nog openstaande vragen te beantwoorden.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/ Ecofin d.d. 7 november 2013. Kamerstukken II 2013-2014, 21 501-07, nr. 1115.

In behandeling. Aangezien er nog geen concreet voorstel ligt is dit nog niet aan de orde

5

2013-2014

De minister zegt toe zich in te zetten voor het stroomlijnen van de interpretatie inzake de bevoegdheden van een accountantskantoor om te adviseren indien dat kantoor ook accountantsdiensten verleent.

De minister van Financiën tijdens het VAO Accountancy d.d. 20 mei 2014. Handelingen II 2013-2014, nr. 84, item 27

Doorlopend. Op relevante momenten zal op Europees niveau aandacht worden gevraagd voor stroomlijning van de regelgeving naar Nederlands model voor variabele beloningen.

6

2014-2015

De minister zegt toe dat zodra ook maar enigszins duidelijk wordt hoe de Financial Transaction Tax eruit komt te zien, Nederland, ook samen met andere landen, een diepgravende analyse zal maken van hoe het ons raakt. Nederland zal ook aan de Commissie vragen om die analyse te maken. Daarna zal de minister de Kamer hierover informeren.

De minister van Financiën tijdens het WGO W6, BRRD, CSD d.d. 7 september 2015. Kamerstukken II 2014-2015 34 204, nr. 11.

In behandeling. Het is tot op heden niet duidelijk hoe de Financial Transaction Tax er uit komt te zien.

7

2014-2015

De minister zegt toe de Tweede Kamer tijdig te informeren over eventuele wijzigingen van de gedelegeerde handeling.

De minister van Financiën tijdens het WGO implementatie Omnibus II-richtlijn. Kamerstukken II 2014-2015, 34 100, nr. 15.

Doorlopend. Als er wijzigingen komen in de gedelegeerde handelingen dan zal de minister de Tweede Kamer hier tijdig over informeren.

8

2014-2015

De minister zegt toe dat de AFM in een vast ritme per jaar zal rapporteren over de voortgang van de implementatie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants-maatregelen.

De minister van Financiën tijdens het AO Accountancy d.d. 13 november 2014. Kamerstukken II 2014-2015, 33 977, nr. 5

Doorlopend. De AFM rapporteerde in 2015, 2017 en 2019 over haar onderzoeksresultaten betreffende de kwaliteit van wettelijke controles, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de implementatie en borging van het verandertraject. Daarnaast voerde de AFM in 2018 onderzoek uit naar ‘de bijdrage van houding, gedrag en cultuur aan de kwaliteitsgerichtheid van het controleteam’ om accountantsorganisaties zo praktische tools te geven voor een kwaliteitsgerichte cultuur.

9

2015-2016

De minister van Financiën zegt toe jaarlijks voor de zomer een stand van zaken met betrekking tot de resultaten van de FinTech-initiatieven (niet oneindig jaarlijks) aan de Tweede Kamer te sturen. Daarin betrekt hij ook de ervaringen met de verlenging van de beslistermijn bij aanvraag bankvergunning.

De minister tijdens het AO Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016. Kamerstukken II 2015-2016, 32 013, nr. 135.

Doorlopend. Brief van de Minister van Financiën genaamd «Innovatie in de financiële sector» van 9 april 2019, en brief van de Minister van Financiën van 21 december 2016 genaamd «Follow up Toetredingbrief». Kamerstukken II 2016-2017, 32 013, nr. 142. Brief van de minister van 3 juli 2020 genaamd «Fintech actieplan»

10

2015-2016

De minister zegt toe dat er na twee jaar een evaluatie Basic regime plaatsvindt

De minister van Financiën tijdens het VAO Toekomst van de Verzekeringssector d.d. 9 december 2015. Handelingen II 2015-2016, nr. 35, item 5

In behandeling. Het voornemen was het Basic regime te evalueren zodra de solvabiliteitsberekeningen uit het Solvency II regime in 2018 zijn geëvalueerd. In maart 2019 is deze review van Solvency II gepubliceerd. Vervolgens is gestart met de evaluatie van het basic-regime. Naar verwachting zal de evaluatie van het basic-regime kort na het zomerreces naar de Kamer worden gestuurd.

11

2015-2016

De minister zegt toe om de komende twee jaar alle regelgeving die op grond van artikel 1:3a vastgesteld wordt per brief bij de Kamer te melden en dat dat vervolgens over twee jaar opnieuw overwogen wordt. De minister stuurt de Tweede Kamer daarnaast proactief een overzicht van hoe vaak het is voorgekomen en wat de voorbeelden waren. Dan wordt bekeken of het nodig is en of het voorgezet wordt.

De minister van Financiën tijdens het WGO Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik d.d. 4 juli 2016. Kamerstukken II 2015-2016, 34 455, nr. 11

In behandeling. Eerste en enige melding bij brief van 9 februari 2017. Kamerstukken II 2016-2017, 32 545, nr. 60. Daarna is er geen regelgeving op grond van artikel 1:3a vastgesteld

12

2015-2016

Toegezegd dat de minister van I&W er zorg voor zal dragen dat de Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd inzake de financiële zekerheidsstelling voor de ontmantelingskosten van de nucleaire installaties in Nederland. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministers van I&W en FIN.

Kamerbrief van 26 april 2018 over vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap. Kamerstukken II 2015-2016, 25 422, nr. 220

Doorlopend. De coördinatie is vanuit IenW. Jaarlijks wordt door IenW een verzamelbrief verzonden waarvan de meest recente begin juni 2020.

13

2015-2016

Toegezegd de Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang van de Volksbank om een besluit over haar toekomst te nemen.

De minister van Financiën in brief aan de Tweede Kamer van 1 juli 2016. Kamerstukken II 2015-2016, 33 532, nr. 61

In behandeling. De Kamer is voor het laatst in november 2019 geinformeerd over de voortgangsrapportage van NLFI. De Kamer zal ook in 2020 geinformeerd worden wanneer een nieuwe rapportage van NLFI wordt ontvangen.

14

2015-2016

Toegezegd erop toe te zien dat de Staatsloterij met gedupeerden van misleidende reclame op een goede manier tot een oplossing komt

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst.Kamerstukken II 2015-2016, 28 165, nr. 248

In behandeling. De Nederlandse Loterij heeft afspraken gemaakt met Stichting Staatsloterijschadeclaim over een oplossing voor alle spelers uit de tijd van de misleidende reclame. Belangrijkste element was een eenmalige, bijzondere loterij in mei 2017. Veel oud-deelnemers hebben aan deze loterij deelgenomen, waardoor het risico op betaling van hoge schadebedragen substantieel is gedaald. Tegen Staatsloterij lopen nog enkele collectieve en individuele zaken. Nederlandse Loterij ziet de uitspraken met vertrouwen tegemoet

15

2015-2016

Toegezegd dat Nederland geen kapitaalstortingen zal doen in TenneT voor Duitse investeringen (alleen voor Nederlandse investeringen)

De minister van Financiën in het AO Deelnemingenbeleid op 3 februari 2016. Kamerstukken II 2015-2016, 28 165, nr. 248

In behandeling. In 2016 is een kapitaalstorting toegezegd. Er is vastgelegd dat TenneT de gestorte middelen alleen aanwendt voor wettelijk verplichte investeringen in Nederland. Sinds deze storting is de investeringsagenda van TenneT verder gegroeid. TenneT heeft daarom opnieuw additioneel eigen vermogen nodig. Anders dan bij de eerder aan TenneT toegezegde kapitaalstortingen, is deze eigen vermogen behoefte voor een substantieel deel een gevolg van de Duitse investeringsagenda. Om deze reden wordt – samen met de minister van EZK – een nadere analyse gedaan naar de rationale van integratie met TenneT Duitsland. Het kabinet verwacht uw Kamer in de zomer van 2019 te kunnen informeren over de uitkomsten van de nadere analyse

16

2015-2016

Toezegging dat de minister van I&W er zorg voor zal dragen dat de Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd inzake de financiële zekerheidstelling voor de ontmantelingskosten van de nucleaire installaties in Nederland.

Kamerstukken II 2015-2016, 32 645, nr. 84

Doorlopend. Er wordt hier jaarlijks een brief over gestuurd

17

2016-2017

De minister van Financiën zegt toe dat er een nieuwe evaluatie zal worden uitgevoerd naar de doeltreffendheid en de effecten van artikel 4:24a Wft in de praktijk. De Staten-Generaal zal uiterlijk 1 januari 2022 een verslag met de bevindingen van deze evaluatie ontvangen.

Brief van de minister van Financiën d.d. 30 december 2016. Kamerstukken I 2016–2017, 32 545, nr. 59 p. 7/8.

In behandeling. Uiterlijk 1 januari 2022 zal de Staten-Generaal een verslag met de bevindingen van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de algemene zorgplicht in artikel 4:24a Wft in de praktijk ontvangen

18

2016-2017

De minister zegt toe bij wijzigingen in de bijlage bij de Wet toezicht accountantsorganisaties, waarin controles worden aangemerkt als wettelijke controles de Tweede Kamer voortaan per brief te informeren.

De minister van Financiën tijdens het plenair debat op 6 september 2017 over wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.Handelingen II 2016-2017, nr. 99

Doorlopend

19

2016-2017

Toegezegd een valuatie van het verkoopproces a.s.r.

De minister van Financien in een brief aan de Tweede Kamer van 18 september 2017. Kamerstukken II 2016-2017, 33 532, nr. 79

In behandeling.

20

2016-2017

De minister heeft toegezegd om de Kamer bij tijd en wijle te informeren over hoe het zit met de efficiëntieoperatie binnen de NS

Kamerstukken II 2016-2017, 28 165, nr. 264

In behandeling. Deze informatie wordt jaarlijks verstrekt in het Jaarverslag Staatsdeelnemingen

21

2016-2017

Toegezegd in de toekomst de NS op het normrendement aan te spreken en te interveniëren waar dat nodig is

Kamerstukken II 2016-2017, 28 165, nr. 264

In behandeling. In regulier overleggen spreekt de aandeelhouder regelmatig met de NS over het rendement

22

2017-2018

De minister van Financiën zegt een brief toe over de risico’s ten aanzien van het ECB-beleid.

De minister van Financiën bij het plenaire debat over de Algemene Financiële Beschouwingen. Handelingen II 2017–2018, nr. 20, p. 13

Doorlopend. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1479. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1601

23

2017-2018

De minister van Financiën zegt toe de evaluatie van het afwikkelingsproces van het rentederivatendossier breder te trekken dan alleen rentederivaten (onder andere ook woekerpolissen) en te kijken of hier lessen uit kunnen worden getrokken na de afronding van het rentederivatendossier hiermee starten.

De minister van Financiën tijdens het VAO bankensector d.d. 21 februari 2018. Handelingen II 2017-2018, nr. 55, item 22.

In behandeling mbt rentederivaten. De start van de evaluatie is afhankelijk van de afronding van de uitvoering van het Uniform Herstelkader door de banken en de externe dossierbeoordelaars.

24

2017-2018

De minister van Financiën zegt toe om de wet transparant toezicht financiële markten twee of drie jaar na inwerkingtreding te evalueren en daarbij de AFM en DNB te betrekken. Bij de evaluatie wordt ingegaan op:- de balans tussen openbaarmaking van toezichtinformatie en het beroepsgeheim;- de beperking van de aansprakelijkheid van de AFM en DNB; en- de discretionaire bevoegdheid van de AFM en DNB.

De minister van Financiën tijdens het plenair debat op 31 januari 2018 over Wet transparant toezicht financiële markten. Handelingen II 2017-2018, nr. 46, item 4.

In behandeling. Ten behoeve van de evaluatie vanaf 2021 is er met DNB en AFM afgesproken dat zij de komende jaren bijhouden hoe zij de nieuwe publicatiebevoegdheden uit de Wet transparant toezicht financiële markten inzetten.

25

2017-2018

De minister zegt toe om DNB, tot de formele evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren 2018, jaarlijks een rapportage over de stand van zaken in de trustsector te vragen

De minister van Financiën tijdens de behandeling van het verslag van de parlementaire ondervragings-commissie Fiscale constructies, d.d. 5 september 2018. Handelingen II 2017-2018, nr. 105, item 8.

Doorlopend. DNB neemt de rapportage op in haar zbo-verantwoording

26

2017-2018

De minister zegt toe om de aansprakelijkheidsbeperking van DNB mee te nemen bij het vijfjaarlijkse onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van DNB als Zelfstandige Bestuursorgaan (ZBO)

De minister van Financiën in het plenair debat wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars d.d. 06 juni 2018. Handelingen II 2017-2018, nr. 90

In behandeling. Wordt afgerond in het vijfjaarlijks onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van DNB als ZBO.

27

2017-2018

De minister zegt toe bij DNB de acceptatie van politiek prominente personen door banken onder de aandacht brengen

De minister van Financiën tijdens de plenaire behandeling Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, d.d. 9 juli 2018. Handelingen I 2017-2018, nr. 38, item 3.

In behandeling. Tijdens de plenaire behandeling van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn is toegezegd dat deze wet binnen drie jaar na inwerkingtreding breed zal worden geëvalueerd (T2629). In die evaluatie wordt o.a. aandacht besteed aan deze toezegging en T02630 (zie ook Kamerstukken II 2018-2019, 34 808, nr. K). In de zomer van 2021 zal de EK een verslag van de evaluatie ontvangen.

28

2017-2018

De minister zegt toe de implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) breed te evalueren

De minister van Financiën tijdens de plenaire behandeling Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Handelingen I 2017-2018, nr. 38, item 3.

In behandeling. De Eerst Kamer heeft op 12 februari 2019 een brief ontvangen met de hoofdlijnen van de evaluatie van de implementatiewet AMLD4.

29

2017-2018

De minister zegt toe om de implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten te evalueren.

De minister van Financiën tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04 september 2018. Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

In behandeling. Evaluatie start in 2021. Het evaluatierapport zal uiterlijk begin februari 2022 worden toegezonden aan uw Kamer.

30

2017-2018

De minister zegt toe om bij de Europese Commissie aandacht te vragen voor de risico’s op het terrein van privacy, ook in het kader van de evaluatie die de Commissie over enige jaren gaat uitvoeren (januari 2021).

De minister van Financiën tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04 september 2018. Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

In behandeling. De Tweede Kamer is hierover geinformeerd in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten 28 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111. Ook is in de reactie op de consultatie van de Europese Commissie ten behoeve van de te vormen strategie voor het retail betalingsverkeer aandacht gevraagd voor de privacy-risico's ten aanzien van PSD2.

31

2017-2018

De minister zegt toe om de diversiteit van betaaldiensten, het ontstaan van monopolies en de marktmacht van BigTech te monitoren, waar mogelijk met behulp van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De minister van Financiën tijdens de plenaire behandeling implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten op 04 september 2018. Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

In behandeling. De Tweede Kamer is eerder geinformeerd over het onderzoek van de ACM ten aanzien van de positie van Bigtech op de Nederlandse betaaalmarkt (brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten 28 oktober 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111). De rapportage wordt verwacht in het najaar van 2020. Deze stuur ik u toe, voorzien van mijn reactie.

32

2017-2018

De minister zegt toe bij de evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren 2018 expliciet de vervulling van de interne compliancefunctie bij kleine trustkantoren, de meerwaarde van een vorm van raad van commissarissen en de effectiviteit en omzeiling van de wetgeving mee te nemen.

De minister van Financiën tijdens het plenair debat Wet toezicht trustkantoren 2018. Handelingen II 2017-2018, nr. 102, item 3 herdruk

In behandeling. Wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren die voorzien is vijf jaar na inwerkingtreding (2024)

33

2017-2018

De minister zegt toe de lasten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) blijvend te monitoren.

De minister van Financiën tijdens het plenaire debat Implementatiewet AMLD 4 d.d. 21 februari 2018. Handelingen II 2017-2018, nr. 55, item 23

Doorlopend.

34

2018-2019

De minister van Financiën heeft toegezegd druk uit te zullen oefenen op de Commissie om eigen cijfers te gebruiken voor de herbeoordeling van de begroting van Italië en daarbij niet af te gaan op cijfers van Italië.

De minister van Financiën tijdens het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofin van 3 april 2019, Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1598

Doorlopend. Bij besprekingen inzake de implementatie van de Europese begrotingsregels, zet de minister van Financiën in op een consequente handhaving van de regels waaronder het consistent gebruik maken van eigen cijfers en niet die van desbetreffende lidstaten.

35

2018-2019

De minister van Financiën zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van de vragen van de leden Rinnooy Kan (D66) en Postema (PvdA), toe in de EU het gesprek aan te gaan over de bruikbaarheid van het begrip «structurele saldo», in het bijzonder de normen van 3% en 60%.

De minister van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer 2018, d.d. 20 november 2018. Handelingen I 2018-2019, nr. 8, item 8 - blz. 23-24.

In behandeling. De evaluatie van het SGP is begin dit jaar van start gegaan, maar is opgeschort vanwege de huidige COVID-19 ontwikkelingen. Tijdens de eerste verkennende discussies over de evaluatie in 2019 en begin van dit jaar heeft Nederland ingezet op o.a. de verbetering van de voorspelbaarheid en transparantie van het SGP. Wanneer de discussie over de evaluatie zal worden herstart is nog onbekend.

36

2018-2019

De minister zegt toe DNB te vragen naar de systeemrisico’s die kunnen ontstaan door het faillissement van SecurCash en koppelt hierover terug naar de Kamer.

De minister tijdens het AO Jaarverslag Beheer Staatsdeelneming op 30 januari 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 28 165, nr. 302.

In behandeling. Het MOB heeft besloten om verder onderzoek te doen naar een maatschappelijke efficiëntie en veilige chartale infrastructuur op middellange termijn bij een structureel lager gebruik van contant geld. Het onderzoek wordt in de loop van 2021 afgerond. Zie ook de appreciatie op Jaarraportage 2019 van het MOB en de eindrapportage van de MOB Taskforce Herziening standpunt contant geld. Kamerstukken II 2019-2020, 27 863, nr. 87.

37

2018-2019

De minister zegt toe dat indien er na afronding van het door de minister van EZK gestarte onderzoek naar mkb-financiering naar het oordeel van de minister nog aanvullend onderzoek nodig is, ook gezien de motie van de leden Snels en Sneller, komt de minister daar schriftelijk op terug

De minister van Financiën tijdens het AO Financiële Markten op 12 juni 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 107

In behandeling. Zie ook de toezegging van de minister om voor de zomer terug te komen op motie Sneller/Snels over niet-bancaire kredietverlening.

38

2018-2019

De minister zegt toe een onderzoek te doen naar wat de kosten zouden zijn van een Nederlandse garantieregeling voor polishouders van verzekeraars in geval van afwikkeling — in het bijzonder het levenbedrijf — en dat de minister over de resultaten daarvan, inclusief de gemaakte aannames, zal informeren. Voorstelbaar is dat daarbij verschillende niveaus van garantie worden onderzocht. Voorts wordt gevraagd om een onderzoek naar de besmettingsrisico’s in het geval dat polishouders niet 100% beschermd zijn in geval van afwikkeling. De minister zegt dat toe, maar wacht met het onderzoek totdat European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) haar onderzoek heeft gepresenteerd.

De minister van Financiën tijdens de plenaire behandeling van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars d.d. 27-11-2018. Handelingen I 2018-2019, nr. 9, item 8

In behandeling. Tijdens de plenaire behandeling van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in uw Kamer heeft de minister van Financiën aangegeven te starten met het onderzoek wanneer EIOPA haar eindrapport over garantieregelingen voor polishouders in Europa heeft afgerond. Het EIOPA eindrapport zal op 31 december van dit jaar, als onderdeel van het eindadvies van EIOPA t.b.v. de evaluatie Solvency II, naar de Europese Commissie zal worden gestuurd.

39

2018-2019

De minister zegt toe aan de Kamer om jaarlijks te blijven informeren over de voorzieningen voor contant geld die er zijn en of zij onveranderd en onverminderd hoog blijven.

De minister van Financiën tijdens het debat ‘Gebruik van contant geld in de samenleving’ op 15 januari 2019. Kamerstukken II 2018-2019, 27 863, nr. 40

Doorlopend. Dit is meegenomen in Kamerbrief reactie op de jaarrapportages van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Zie Kamerstukken II 2019-2020, 27 863, nr. 87 en Kamerstukken II 2018-2019, 27 863, nr. 83.

40

2018-2019

De minister zegt toe door te gaan met de rapportages van de AFM inzake rentederivaten.

De minister van Financiën tijdens AO Financiële Markten 08 november 2018. Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 96

In behandeling.

41

2018-2019

Toegezegd aan lid De Vries (vvd) om voor te leggen aan zijn collega bij VWS dat het advies van de Zorgautoriteit altijd net na de voorjaarsbesluitvorming komt en eventuele mee- of tegenvallers daardoor niet kunnen worden betrokken in de VJN.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 03.07.2019. Handelingen II 2018-2019, nr. 101, item 14

In behandeling. Samen met VWS is er invulling aangegeven doordat de Nederlandse Zorgautoriteiit eerder met een advies is gekomen en deze cijfers zijn verwerkt in de VJN.

42

2018-2019

Toegezegd aan lid Slootweg normeringssystematiek onder de aandacht te houden. Goed kijken naar wat er aan de hand is, wat het probleem is. Serieus blijven kijken naar de jeugdzorg. Houden op de agenda, ook met de minister van BZK.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 03.07.2019. Handelingen II 2018-2019, nr. 101, item 14

In behandeling. Er is onderzoek gedaan door KPMG eind 2019 (Kamerbrief over uitkomsten onderzoek besteding jeugdhulpmiddelen) en is reeds een onderzoek dat in het najaar van 2020 wordt afgerond (meest recente informatie daarover in Kamerbrief over perspectief voor de jeugd).

43

2018-2019

Toegezegd om contact op te nemen met zijn collega van I&W om te kijken of deze de problematiek van onderhoud scherp op het netvlies heeft, maar gaat daar helemaal vanuit.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 03.07.2019. Handelingen II 2018-2019, nr. 101, item 14

In behandeling. IenW is dossierhouder. Er is een audit opgestart waarin gekeken wordt naar de problematiek van onderhoud. De Kamer wordt geïnformeerd per brief door IenW waarvan de meest recente d.d. 19 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 300, nr. A94.

44

2018-2019

Minister zegt toe nog wel een keer te vragen naar de de Ramingen van het CPB. De ramingen zijn internationaal en nationaal goed, om opnieuw te bezien waarom we hebben wat we hebben. WRR ook gevraagd om een advies over beheersing, misschien ook wel naar voorspellingen, meeluisteren studiegroep.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 03.07.2019. Handelingen II 2018-2019, nr. 101, item 14

Deels voldaan. In de CPB-publicatie over zorg bij MLT-november.

45

2018-2019

De staatssecretaris zegt toe de Kamer voor 1 april 2019 te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de gesprekken met de Nederlandse Loterij en de aanbieder van de draf- en rensportkansspelen.

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst. Handelingen II 2018-2019, 35 026, nr. 23

In behandeling. De gesprekken lopen. Bestuur Nederlandse Loterij bekijkt hoe de landgebonden Toto aangeboden kan blijven.

46

2018-2019

Toegezegd dat de minister zal het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen vanaf komend jaar in gebonden versie zal aanbieden aan de Kamer

Kamerstukken II 2018-2019, 28 165, nr. 302

Doorlopend. De leden van de Vaste Commissie voor Financiën hebben recent de ingebonden versie van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018 aangeboden gekregen.

47

2018-2019

Toegezegd dat de staatsdeelnemingen zal worden gevraagd om te rapporteren over over het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kamerstukken II 2018-2019, 28 165, nr. 302

In behandeling.

48

2018-2019

Toegezegd dat compliance (voldoen aan arbowetgeving, milieuregels) zal worden meenomen in gesprekken met Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Dit zal worden meegenomen in aandeelhoudersoverleggen vanaf oprichting Invest-NL. Voor oprichting uitkomst vermelden in veegbrief aan Tweede Kamer (EZK).

49

2018-2019

Toegezegd de voortgangsrapportages Invest NL te delen met de Tweede Kamer in de eerste jaren, inclusief een appreciatie. Ieder jaar scope Invest NL meenemen in afschrift bij jaarverslag deelnemingen

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Appreciatie meenemen in jaarverslagcyclus van Invest-NL. Reeds besproken met Invest-NL.

50

2018-2019

Toegezegd dat de minister van Financiën de Kamer zal informeren over de exacte hoogte van het normrendement zodra Invest-NL is opgericht/van start is gegaan

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Deels in behandeling. Na oprichting zal terug worden gekomen op de hoogte van het normrendement

51

2018-2019

Toegezegd Maatschappelijk verantwoord ondernemen mee te nemen in gesprekken management Invest NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Doorlopend.

52

2018-2019

Toegezegd de Algemene Rekenkamer om advies te vragen bij de eerste evaluatie drie jaar na oprichting van Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Te zijner tijd zal FIN de AR vragen om advies. Voorafgaand aan de formele adviesaanvraag zal ambtelijk overleg plaatsvinden om te komen tot een gedegen vraagstelling

53

2018-2019

Toegezegd dat de minister van Financiën Invest-NL zal vragen om over indicatoren van de Monitor Brede Welvaar te rapporteren

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Wordt meegenomen in het aandeelhoudersoverleg na oprichting Invest-NL

54

2018-2019

Toegezegd dat er een uitsluitingenlijst komt van zaken die Invest-NL niet ondersteunt, bijvoorbeeld investeringen die leiden tot kinder- en slavenarbeid, milieuvervuiling en dierenmishandeling. De Kamer wordt hierover geïnformeerd op de wijze zoals bij andere staatsdeelnemingen, via het jaarverslag van de staatsdeelneming en het jaarlijks debat hierover

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Wordt meegenomen in het aandeelhoudersoverleg na oprichting Invest-NL en in het jaarverslag staatsdeelnemingen

55

2018-2019

Toegezegd dat Invest-NL nadat zij is opgericht over maatschappelijk verantwoord ondernemen verantwoording zal afleggen in haar externe jaarverslag. Via de website zullen de gehanteerde standaarden en waarborgen te zien zijn

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Deels in behandeling. In aandeelhoudersoverleg en beleidsoverleg zal dit aan de orde worden gesteld

56

2018-2019

Toegezegd dat voor Invest-NL geldt dat voor wetswijzigingen, kapitaalinjecties of privatiseringen dit aan de Kamer zal moeten worden voorgelegd of gemeld. De periodieke evaluatie van de wet zal ook met de Tweede Kamer worden gedeeld

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

In behandeling. Wetswijzigingen, kapitaalinjecties of privatiseringen worden voorgelegd of gemeld aan de Kamer. Evaluatie zal worden gedeeld met de Tweede Kamer

57

2018-2019

Toegezegd dat een eerste versie van het MVO-beleid bij oprichting bekend zal zijn en door de minister van Financiën naar de Kamer verstuurd zal worden

Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 10

In behandeling. Wordt na oprichting Invest-NL met de Eerste Kamer gedeeld.

58

2018-2019

Toegezegd dat de Eerste Kamer wordt geinformeerd over de uiteindelijke samenstelling van de rvb en rvc van Invest-NL.

Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 11

In behandeling. Hierover wordt de Eerste Kamer geinformeerd wanneer de rvb en rvc compleet zijn.

59

2018-2019

Toegezegd in de Miljoenennota op te nemen een paragraaf over de loonontwikkeling

Toegezegd tijdens Verantwoordingsdebat d.d. 6 juni 2019. Kamerstukken II 2018–2019, nr. 90, item 12

In behandeling, in de Miljoenennota zal op genoemd onderwerp worden ingegaan

60

2018-2019

De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Postema (PvdA), toe de berekening van het Planbureau met betrekking tot het gasbesluit en het effect hiervan op het houdbaarheidstekort de Eerste Kamer aan te bieden.

Handelingen I 2018-2019, nr. 8, item 8

In behandeling. Het CPB heeft in december een nieuwe vergrijzingsstudie gepbuliceerd, waarin het gasbelsuit is verwerkt (in maart heeft het CPB een update gegeven van het houdbaarheidssaldo). We hebben een contact opgenomen met het CPB om te vragen of ze de kosten van het gasbesluit in termen van houdbaarheid kunnen uitsplitsen. Zodra het antwoord binnen is zullen wij dit verwerken in een korte Kamerbrief naar de EK.

61

2019-2020

De minister van Financiën zegt toe eind volgend jaar de Kamer een update te geven of de betalingsachterstand van Griekenland richting de 0 is, conform plannen van de Griekse regering.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 27 november 2019, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1649

In behandeling. De Tweede Kamer zal hier voor eind 2020 over worden geïnformeerd.

62

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd dat tegelijkertijd met het wetsvoorstel tot goedkeuring van de overeenkomst tot wijziging van het ESM-verdrag een voorstel voor een aangepast informatieprotocol aan de Kamer wordt verzonden.

De minister van Financiën tijens het AO Eurogroep/Ecofin op 16 januari 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1657

In behandeling. Er is nog geen wetsvoorstel tot goedkeuring van de wijziging van het ESM-verdrag ingediend.

63

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd in elke fase van de Green Deal zo goed mogelijk aan de Kamer te zullen aangeven wat de onderwerpen zijn en wie er over gaat binnen het kabinet.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin op 12 februari 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1682

In behandeling. Dit is een doorlopende toezegging.

64

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd een uitvoerige beschouwing van de kosten en baten van de herverzekering, bij wie die neerslaan en een verkenning van opties om de kosten die de overheid maakt te verdelen of verhalen.

De staatsecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingen tijdens het wetgevingsoverleg over de tweede ISB van Financiën voor het jaar 2020 op 15 april 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 35 433, nr. 8

In behandeling. De Tweede Kamer zal hier in het najaar over worden geïnformeerd.

65

2019-2020

Toegezegd een brief over de crisismaatregelen Exportkredietverzekeringen te sturen.

De staatsecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingen tijdens het wetgevingsoverleg over de tweede ISB van Financiën voor het jaar 2020 op 15 april 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 35 433, nr. 8

In behandeling. De brief wordt op dit moment interdepartementaal afgestemd.

66

2019-2020

Staatssecretaris Vijlbrief herhaalt zijn toezeggingen uit het Tweede Kamerdebat over brieven over de definitieve vormgeving van de herverzekering en een analyse van de baten en lasten (deze brieven wellicht ook aan Eerste Kamer sturen)

De staatssecretaris van Financien tijdens de behandeling het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (2e incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten) op 21 april 2020. Verslag EK 2019-2020, nr. 25, item 9

In behandeling. De Tweede Kamer zal hier in het najaar over worden geïnformeerd.

67

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd om de suggestie door te geleiden of er nog ruimte voor technische ondersteuning is in het huidige MFK.

De minister van Financiën tijdens het AO op 8 juni 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1710

In behandeling. Wordt aan voldaan middels de Kamerbrief sectorale MFK-voorstellen (verwachte publicatie 3 juli 2020) waarin wordt aangegeven dat NL in beginsel positief staat tegenover het instrument voor technische ondersteuning.

68

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd terug te komen op de mate waarin bedrijven overheidsgaranties hebben benut.

De minister van Financiën tijdens het AO op 8 juni 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1710

In behandeling. De Tweede Kamer zal in de tweede helft van 2020 hierover worden geïnformeerd.

69

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd zich hard te blijven maken voor de implementatie van de ESM-hervormingen.

De minister van Financiën tijdens het AO op 8 juni 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1710

In behandeling. Dit is een doorlopende toezegging.

70

2019-2020

De minister van Financiën heeft toegezegd de signalen van verschillende landen over hoge staatsschulden in de gaten te blijven houden en waar nodig in de Kamer te bespreken.

De minister van Financiën tijdens het AO op 8 juni 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1710

In behandeling. Dit is een doorlopende toezegging.

71

2019-2020

De minister van Financiën herhaalt zijn toezegging van vorige week dat hij de Kamer actief stukken van de Commissie m.b.t. SURE (rapportages/verantwoording) zal toesturen zodra deze er zijn.

De minister van Financiën tijdens het AO op 30 juni 2020, Kamerstukken II 2019–2020, 21 501-07, nr. 1713

In behandeling. Dit is een doorlopende toezegging.

72

2019-2020

De minister van Financiën zeg toe aan mevrouw De Vries dat indien de minister naar de letter van de wet garanties inzake SURE kkan verlengen zonder tussenkomst van de Kamer maar naar de geeest van het debat niet dan zal de minister of zijn opvolger een verlenging toch aan de Kamer voorleggen.

De minister van Financiën tijdens het WGO 3e en 5e ISB inzake COVID-19 crisismaatregelen op 25 juni 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 35 466, nr. 10

In behandeling. Een eventuele verlenging is nog niet aan de orde.

73

2019-2020

De minister van Financiën zegt toe aan dhr. Slootweg aan het eind van het kalenderjaar de balans op te maken van uitstaande garanties en in het eerste kwartaal van 2021 een brief aan de Kamer te sturen waarin de minister een toekomstperspectief schetst.

De minister van Financiën tijdens het WGO 3e en 5e ISB inzake COVID-19 crisismaatregelen op 25 juni 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 35 466, nr. 10

In behandeling. De Tweede Kamer wordt hier aan het eind van 2020 en in het eerste kwartaal van 2021 over geïnformeerd.

74

2019-2020

De minister zeg toe aan mevrouw De Vries dat hij schriftelijk of in een volgend debat terugkomt op de vraag over hoe besluitvorming plaatsvindt over de benutting van de ruimte onder het eigen middelen plafond in de Europese begroting voor SURE en hoe over die ruimte wordt gerapporteerd en vervolgens in de Tweede Kamer landt.

De minister van Financiën tijdens het WGO 3e en 5e ISB inzake COVID-19 crisismaatregelen op 25 juni 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 35 466, nr. 10

In behandeling. De Tweede Kamer wordt hier in een volgend debat, danwel schriftelijk over geïnformeerd.

75

2019-2020

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Van Apeldoorn (SP), toe verzekeraars op te nemen in de voorgenomen analyse van de baten en lasten van de herverzekering.

De staatssecretaris van Financien tijdens de behandeling het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (2e incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten) op 21 april 2020. Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 9

In behandeling. In het najaar 2020 wordt een analyse aan de Eerste Kamer gestuurd.

76

2019-2020

De minister van Financiën zegt toe te komen met een overzicht van de verschillen tussen de wetgeving met betrekking tot crypto-aanbieders uit het wetsvoorstel implementatie wijzigingen vierde anti-witwasrichtlijn en de aanbevelingen FATF met betrekking tot deze diensten.

De minister van Financiën tijdens het debat implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn Kamerstukken I 2019-2020, 35 245, nr. 25

In behandeling. Wordt dit najaar afgerond.

77

2019-2020

De minister zegt toe bij de evaluatie van het UBO-register mee te nemen dat de 25% grens ook herzien zou kunnen worden.

De minister van Financiën tijdens plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03 december 2019. Handelingen Tweede Kamer 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

78

2019-2020

De minister zegt toe een dialoog te voeren over UBO en centraal aandeelhoudersregister om te kijken of er onderdelen van overgenomen kunnen worden.

De minister van Financiën tijdens plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03 december 2019. Handelingen Tweede Kamer 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

79

2019-2020

De minister zegt toe na 2 of 3 jaar de effectiviteit van de wet verwijzingsportaal bankgegevens te evalueren.

De minister van Financiën tijdens plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03 december 2019. Handelingen Tweede Kamer 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. De wet verwijzingsportaal bankgegevens wordt twee jaar na de in werking treding geëvalueerd.

80

2019-2020

De minister zegt toe de Kamer de hoogte te houden over de verslaglegging van het aantal opvragen in het verwijzingsportaal

De minister van Financiën tijdens plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03 december 2019. Handelingen Tweede Kamer 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

81

2019-2020

De minister zegt toe dat het verwijzingsportaal eens in de zoveel jaar wordt geëvalueerd in de periodieke audit

De minister van Financiën tijdens plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03 december 2019. Handelingen Tweede Kamer 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. De wet verwijzingsportaal bankgegevens wordt twee jaar na de in werking treding geëvalueerd.

82

2019-2020

De minister zegt toe zich t.a.v. hefboomleningen in te zetten in de FSB en zich in te zetten voor het in kaart brengen van risico’s, en de Kamer hierover te informeren.

De minister van Financiën tijdens AO Financiële markten, d.d. 15 januari 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

In behandeling. In FSB-verband wordt hier aandacht voor gevraagd en staat het op de agenda. De FSB brengt momenteel risico's verder in kaart. Vervolgens wordt de Kamer hierover geinformeerd.

83

2019-2020

De minister zegt toe voor de zomer terugkomen op motie Sneller/Snels over niet bancaire kredietverlening.

De minister van Financiën tijdens het AO Financiële markten, d.d. 15 januari 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

In behandeling. Uw Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2020 geïnformeerd.

84

2019-2020

De minister zegt toe om middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast te leggen dat ex-kankerpatienten na verloop van een termijn van 10 dan wel 5 jaar (voor jongeren) niet meer aan een overlijdensrisicoverzekeraar hoeven te melden dat zij kanker hebben gehad.

De minister van Financiën in de Kamerbrief Verzekeringen ex-kankerpatienten van 12 december 2019. Kamerstukken 2019-2020, 29 507, nr. 150.

In behandeling. Publicatie van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal naar verwachting plaatsvinden in het najaar van 2020.

85

2019-2020

De minister zegt toe om mee te nemen in reguliere beleidscyclus witwassen dat Eerste Kamer hierover minimaal een keer per jaar over wordt geïnformeerd.

De minister van Financiën tijdens het debat implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, d.d. 23 april 2020, Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10.

Doorlopend

86

2019-2020

De minister zegt de Tweede Kamer en Eerste Kamer toe om implementatie vierde anti-witwasrichtlijn te evalueren en na 3 jaar hierop terug te komen. Uw kamer ontvangt voor 1 juli 2021 een verslag hierover. EK wordt over de onderdelen van de evaluatie van te voren geïnformeerd.

De minister van Financiën tijdens het debat implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, d.d. 23 april 2020, Handelingen I 2019-2020, nr 25, item 10.

In behandeling. In de zomer van 2021 zal de EK een verslag van de evaluatie ontvangen.

87

2019-2020

De minister zegt toe bij de eerstvolgende herziening van de wetgeving de onderdelen uit FATF-standaarden (Financial Action Task Force) die nu niet meegenomen zijn te wegen of deze in actualisatie moeten worden meegenomen.

De minister van Financiën tijdens het debat implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, d.d. 23 april 2020, Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10.

In behandeling.

88

2019-2020

De minister zegt toe om te kijken hoe hij kan faciliteren dat gerechtvaardigde verzoeken voor afscherming van UBO-gegevens kunnen worden gehonoreerd.

De minister van Financiën tijdens het debat implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, d.d. 23 april 2020, Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10.

In behandeling, JenV heeft hier het voortouw.

89

2019-2020

De minister zegt toe in gesprek te treden met Kerkgenootschappen. De Minister kijkt hoe er binnen de contouren van de wet tegemoet gekomen kan worden aan de zorgen die er leven. De minister wil in deze gesprekken de gevoelens meenemen die er leven en toelichten wat de reden is van dit wetsvoorstel en andere organisaties voor wie dit zou kunnen spelen.

De minister van Financiën tijdens het debat implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, d.d. 23 april 2020, Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10.

In behandeling, JenV heeft het voortouw.

90

2019-2020

De minister zegt toe binnen 18 maanden én 3 jaar later de Eerste Kamer te informeren over verslag gesprekken en ervaringen van kerkgenootschappen en andere organisaties. Binnen 18 maanden wordt er ook een overzicht gedeeld hoe uitzondering is geregeld in andere lidstaten.

De minister van Financiën tijdens het debat implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, d.d. 23 april 2020, Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10.

In behandeling. De Kamer wordt hier binnen 18 maanden na de implementatie van het wetsvoorstel over geïnformeerd.

91

2019-2020

De minister zegt toe samen met JenV een brief naar de commissie van Justitie en Financiën te versturen over hoe een veilige omgeving te creëren voor banken waarin ze casuïstiek kunnen delen.

De minister van Financiën tijdens plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03-12-2019.

In behandeling. Hier zal in derde voortgangsrapportage eind 2020 van het plan van aanpak witwassen op ingegaan worden.

92

2019-2020

De minister zegt toe om de thema's onafhankelijkheid en geheimhouding bij schikkingen mee te zullen nemen in de evaluatie van het Kifid. Daarnaast heeft hij toegezegd dat de onderzoekers zullen spreken met consumenten die geen gelijk hebben gekregen in hun klacht inzake een beleggingsverzekering.

De minister van Financiën tijdens het AO Financiële markten, d.d. 15 januari 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

In behandeling. Dit wordt meegenomen in de evaluatie, die eind 2020 naar uw Kamer wordt gestuurd.

93

2019-2020

De minister zegt toe het opdrachtgeverschap van de evaluatie van het Kifid over te nemen, de thema's onafhankelijkheid en geheimhouding mee te nemen de evaluatie en de Kamer eind 2020 te zullen informeren over het eindrapport.

De minister van Financiën tijdens het vragenuur van 28 januari 2020. Handelingen II 2019-2010, nr. 46, item 4

In behandeling. Uw Kamer wordt eind 2020 geïnformeerd over het eindrapport.

94

2019-2020

De minister zegt toe om navraag te doen bij AFM over prijsdiscriminatie bij hypotheken, omdat hij zelf geen signalen heeft ontvangen.

De minister van Financiën tijdens AO Financiële markten, d.d. 15 januari 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

In behandeling

95

2019-2020

De minister zegt toe bereid te zijn in Europees verband de ingewikkeldheden aan te kaarten wanneer de rente voor gewone spaarders onder de 0% gaat. Hij herhaalde dat België geen verbod op negatieve rente kent.

De minister van Financiën tijdens het AO Eurogroep/Ecofin d.d. 16 januari 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1657.

In behandeling. Lage en negatieve spaarrente worden onder meer besproken met andere lidstaten en is actief geagendeerd tijdens het Europese Financial Services Committee.

96

2019-2020

De minister zegt toe de situatie omtrent negatieve rente in het buitenland te monitoren.

De minister van Financiën tijdens AO Financiële markten, d.d. 15 januari 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

In behandeling. Lage en negatieve spaarrente worden onder meer besproken met andere lidstaten en is actief geagendeerd tijdens het Europese Financial Services Committee. Daarnaast wordt de situatie in andere landen gemonitord. Ook tijdens het Nederlandse FSC zijn de risico's van lage en negatieve rente besproken.

97

2019-2020

De Minister zegt in antwoord op vragen van de Tweede Kamer toe nader te onderzoeken wat nodig is om het voor ingezetenen van Caribisch Nederland mogelijk te maken om een eurobetaalrekening te openen bij een Europees Nederlandse bank. Hij is met de sector in gesprek om vast te stellen welke hindernissen er precies zijn en wat er moet gebeuren om deze te nemen.

De minister van Financiën in de Kamerbrief Vervolg stand van zaken bancaire dienstverlening BES-eilanden 29-1-2020, en Kamervragen, Aanhangsel van de handelingen, Kamerstukken II 2018-2019, nr. 3773.

In behandeling.

98

2019-2020

De minister zegt toe de vraag over verduurzaamingspakketten als risico mee te nemen in onderzoek naar beleggingshypotheken.

De minister van Financiën tijdens AO Financiële markten, d.d. 15 januari 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

In behandeling

99

2019-2020

De minister zegt toe om na twee jaar het effect van het toezicht op kleine cryptopartijen te monitoren, en te onderzoeken (samen met J&V) hoe de samenwerking tussen banken en instanties beter kan om witwassen aan te pakken.

De minsiter van Financiën tijdens het plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03 december 2019. Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

100

2019-2020

De minister zegt toe om te monitoren of het gebruik van non-custodian wallets toeneemt en of dit tot risico’s leidt.

De minister van Financiën tijdens het plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03 december 2019. Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

101

2019-2020

De minister zegt toe om te monitoren of kleine cryptobedrijven niet uit de markt worden gedrukt door te hoge toezichtskosten en de registratieplicht.

De minister van Financiën tijdens het plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03-12-2019. Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

102

2019-2020

De minister zegt toe in de gaten houden of de inzet bij FIN en DNB op crypto’s voldoende is.

De minister van Financiën tijdens het debat implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, d.d. 21 april 2020. Kamerstukken I 2019-2020, nr. 25, item 10.

Doorlopend

103

2019-2020

De minister zegt toe te kijken hoe fintech en start-ups kunnen worden betrokken bij strijd tegen witwassen via crypto valuta.

De minister van Financiën tijden het debat implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, d.d. 21 april 2020. Kamerstukken I 2019-2020, nr. 25, item 10.

In behandeling

104

2019-2020

De minister zegt integriteitsrisico’s bij geldautomaten te bespreken met DNB en in het MOB

De minister van Financiën tijdens het plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03 december 2019. Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

105

2019-2020

De minister zegt toe dat financiële dienstverlening aan ambassades en internationale organisaties zal worden meegenomen in de evaluatie.

De minister van Financiën tijdens plenair debat anti-witwasrichtlijn, 03 december 2019. Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. Zal worden meegenomen in de evaluatie.

106

2019-2020

De minister zegt toe om te kijken naar onredelijke rentes bij consumentenkredieten in relatie tot de bescherming van consumenten in kwetsbare financiële posities.

De minister van Financiën tijdens AO Financiële markten, d.d. 15 januari 2020 Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

In behandeling. Deze toezegging wordt betrokken bij het onderzoek naar een structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding Kamerstukken II 2019-2020, 24 515, nr. 531

107

2019-2020

De minister zegt toe bij de evaluatie van de bankenbelasting in 2021 ook de structurering van deze belasting onder de loep te leggen, bijvoorbeeld als het gaat om vergroening, het level playing field en differentiatie tussen grote en kleine banken. Ook zal de minister nagaan of de evaluatie eerder kan.

De minister van Financiën tijdens AO Financiële markten, d.d. 15 januari 2020 Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

In behandeling, zal worden meegenomen in de evaluatie of de kabinetsreactie op deze evaluatie.

108

2019-2020

De minister zegt een brief toe over hoe de bankensector in de gedragscode de betrokkenheid van rekeninghouders gaat verankeren. Dat is een toezegging aan de heer Slootweg.

De minister van Financiën tijdens het Nota-overleg Toekomst van het geldstelsel op 24 juni 2020. Kamerstukken II, 2019-2020, 35 107 nr. 16

In behandeling

109

2019-2020

De minister zegt een brief toe over islamitisch bankieren naar aanleiding van de motie op stuk nr. 11 van de heer Azarkan.

De minister van Financiën tijdens het Nota-overleg Toekomst van het geldstelsel op 24 juni 2020. Kamerstukken II, 2019-2020, 3 5107 nr. 16

In behandeling

110

2019-2020

De minister zeg toe kort na het zomerreces een update van de voortgang van het onderzoek naar toekomstscenario's voor de Volksbank te verzenden, gelet op de toezeggingen die de minister heeft gedaan in het AO over de Volksbank op 14 november.

De minister van Financiën tijdens het Nota-overleg Toekomst van het geldstelsel op 24 juni 2020. Kamerstukken II, 2019-2020, 35 107 nr. 16

In behandeling

111

2019-2020

Toegezegd om in onderzoek fonds mee te nemen of baten-lastensystematiek bij fonds zinvol is. Ook meenemen: relatie InvestNL, mogelijkheid publiek-private financiering.

Minister van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 03.10.2019. Handelingen II 2019-2020, nr. 9, items 5 en 9

In behandeling. In september gaat een Kamerbrief over het fonds uit. Deze punten komen hierin ook aan de orde.

112

2019-2020

Toegezegd het komende half jaar met alle ministers gesprekken te voeren over de operatie Inzicht in kwaliteit.

Minister van Financiën tijdens het AO Begroten en Verantwoorden op 12.12.2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 865, nr. 166

In behandeling. Gesprekken ministers over inzicht in kwaliteit heeft deels plaatsgevonden voor coronacrisis. Overige gesprekken uitgesteld tot in het najaar ivm corona.

113

2019-2020

Toegezegd te kijken hoe het mogelijk wordt gemaakt om doelstellingen standaard te vermelden bij elke allocatie van middelen op de begroting.

Minister van Financiën tijdens het AO Begroten en Verantwoorden op 12.12.2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 865, nr. 166

In behandeling. Pilot met bijlage CW 3.1 wordt gestart waarin doelstellingen expliciet worden benoemd bij elk voorstel met significante financiële gevolgen.

114

2019-2020

Toegezegd aan leden Snels en Bruins dat de minister na Prinsjesdag terugkomt op de vraag: Wat is de evaluatiemethodiek voor het sociaal economisch pakket?

Minister van Financiën tijdens het Verantwoordingsdebat op 26.05.2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 4, item 23

In behandeling.Er wordt bij de Kamer hierop terug gekomen na Prinsjesdag.

115

2019-2020

Toegezegd aan lid Slootweg om met de Auditdienst in gesprek te gaan over onderzoek naar de modellen - maar wel kanttekening dat de vraag te breed is gesteld -en de auditdienst te vragen wat er haalbaar is in een onderzoek naar de modellen waarop de maatregelen zijn gebaseerd.

Minister van Financiën tijdens het Verantwoordingsdebat op 26.05.2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 4, item 23

In behandeling. Er is contact geweest met de ADR over dit onderzoek. De ADR kan een beschrijvend onderzoek uitvoeren. Echter, bij dit onderzoek is een uitspraak over de kwaliteit van de instrumenten van evenredig belang. Daarom wordt verkend of de planbureaus dit onderzoek kunnen uitvoeren. De vraag ligt momenteel bij twee planbureaus (SCP en PBL). Het streven is om in de zomer een opdracht uit te kunnen sturen naar de juiste partij.

116

2019-2020

Toegezegd aan de Tweede Kamer om aanvullende voorlichting van de RvS te delen met de Tweede Kamer.

Minister van Financiën tijdens het Verantwoordingsdebat op 26.05.2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 4, item 23

In behandeling. Het verzoek om voorlichting over de rol van de Eerste Kamer is bij de Raad van State aanhangig gemaakt. Zodra het advies is ontvangen, wordt deze gestuurd naar de Tweede Kamer.

117

2019-2020

Toegezegd aan Snels artikel 4.7 CW voorhangprocedure die ook vertrouwelijk zou kunnen zijn. De minister heeft aangegeven hierop te gaan studeren

Minister van Financiën tijdens het Verantwoordingsdebat op 26.05.2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 4, item 23

In behandeling. Momenteel vindt een studie plaats naar de voorhangprocedure, bedoeld in artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016. Naar aanleiding daarvan zal de Tweede Kamer per brief worden geïnformeerd over de oorsprong van deze voorhangprocedure en de beoogde bedoeling van de wetgever. In deze brief zal tevens worden ingegaan op de vragen over de diverse inzichten van de controleurs van de rijksfinanciën die er zijn geweest over het oordeel van onrechtmatige uitgaven.

118

2019-2020

Toegezegd technische vragen te beantwoorden over verschil inzicht in oordeel onrechtmatige uitgaven.

Minister van Financiën tijdens het Verantwoordingsdebat op 26.05.2020. Handelingen II 2019-2020, nr. 4, item 23

In behandeling. De Tweede Kamer zal per brief worden geïnformeerd over de diverse inzichten van de controleurs van Rijksfinanciën die er zijn geweest over het oordeel van onrechtmatige uitgaven. In deze brief zal tevens worden ingegaan op de vragen over de voorhangprocedure, bedoeld in artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016

119

2019-2020

Toegezegd om samen met de rapporteurs Operatie Inzicht in Kwaliteit (OIIK) op papier te zetten wat er is bereikt met OIIK en welke lessons learned en aanbevelingen er zijn voor een volgend kabinet en Kamer. Dit wordt voor de formatie afgerond.

Minister van Financiën tijdens het WGO/Jaarverslag Financiën en Begroten en Verantwoorden op 29.06.2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 470-IX, nr. 9

In behandeling. Er gaan hiervoor lessen en aanbevelingen op papier worden gezet om in het najaar te bespreken met de rapporteurs en eventueel op een later moment ook met de Algemene Rekenkamer ihkv het eerder afgesproken tripartiete overleg tussen min Fin, leden Snels, Sneller en Irrgang. Een gesprek met de rapporteurs wordt in het najaar ingepland.

120

2019-2020

Toegezegd aan lid Snels dat hij in een van de brieven over de evaluatieopdracht van de crisismaatregelen een overzicht opneemt met betrekking tot het inroepen van artikel 2.27van de Comptabiliteitswet bij Incidentele Suppletoire Begrotingen.

Minister van Financiën tijdens het WGO/Jaarverslag Financiën en Begroten en Verantwoorden op 29.06.2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 470-IX, nr. 9

In behandeling. De Kamer zal uiterlijk dit najaar per brief worden geïnformeerd.

121

2019-2020

Toegezegd aan lid Sneller de pilots met de doorlopende bijlage artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet voor Verantwoordingsdag te evalueren.

Minister van Financiën tijdens het WGO/Jaarverslag Financiën en Begroten en Verantwoorden op 29.06.2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 470-IX, nr. 9

In behandeling. De Kamer zal nader worden geïnformeerd over de opzet van de evaluatie in de vierde voortgangsrapportage IIK die eind 2020 aan de Kamer wordt gestuurd. De evaluatie zal worden uitbesteed aan een onafhankelijke partij, waarbij we streven naar opleveren voor verantwoordingsdag 2021.

122

2019-2020

Toegezegd bij Prinsjesdag een update aan de Kamer te sturen ten aanzien van de uitstaande garantieregelingen en daarbij een perspectief te schetsen van een pad naar beneden.

Minister van Financiën tijdens het WGO/Jaarverslag Financiën en Begroten en Verantwoorden op 29.06.2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 470-IX, nr. 9

In behandeling. In de bijlage van de Miljoenennota over Risicoregelingen komt een update van uitstaande garanties en in de Miljoenennota zal worden geschetst hoe die garanties weer naar beneden kunnen.

123

2019-2020

Toegezegd aandacht te zullen besteden aan borging van BMH's in de volgende voortgangsrapportage OIIK.

Minister van Financiën tijdens het WGO/Jaarverslag Financiën en Begroten en Verantwoorden op 29.06.2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 470-IX, nr. 9

In behandeling. In de vierde voortgangsrapportage IIK zal aandacht worden besteed aan de borging van de perodieke heroverwegingen in het evaluatiestelsel. Planning is om deze rapportage eind 2020 aan de Kamer te sturen.

124

2019-2020

Toegezegd om samen met minister Wiebes vóór Prinsjesdag meer inzicht te geven in de plannen voor het investeringsfonds.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 01-07-2020.

In behandeling. In de Miljoenennota zal meer inzicht worden gegeven in de plannen voor het investeringsfonds.

125

2019-2020

Toegezegd dat er na de zomer een brief komt hoe de financiële verhoudingen met de gemeenten in relatie tot hun taken en de financiering zijn ingericht.

Minister van Financiën. Voorjaarsnotadebat 01.07.2020, Handelingen II, 2019-2020, 35, nr. 90

In behandeling. Er wordt met BZK gewerkt aan een brief over de financiële situatie . De cijfers over 2019 zijn net binnen dus daar gaat nog redelijk wat analysetijd overheen. Verwacht wordt dat deze brief tussen september - november gereed is.

126

2019-2020

Toegezegd interesse aan te geven in een onderzoek naar doelmatigheid en rechtmatigheid tijdens reguliere overleggen met de Algemene Rekenkamer.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 01.07.2020.

In behandeling. Op 28 september 2020 hebben de minister van Financiën en de president van de Algemene Rekenkamer een regulier overleg.Tijdens dit overleg zal de minister dit onderwerp agenderen. Het is aan de Algemene Rekenkamer om te besluiten of zij een tussentijdse evaluatie uitvoeren naar de steunmaatregelen die genomen zijn in het kader van de coronacrisis, waarin in ieder geval ingegaan wordt op de doelmatigheid en de doeltreffendheid, alsmede op de rechtmatigheid daarvan.

127

2019-2020

Toegezegd om met de Staatssecretaris van SZW te kijken naar de werking van een opkoopfonds van schulden van gezinnen.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 01.07.2020.

In behandeling. SZW is hiervoor opties aan het inventariseren en aan het uitwerken (ook in het kader van de augustusbesluitvorming en corona noodpakket 3.0).

128

2019-2020

Toegezegd dat er een overzicht komt (na de zomer) per coronamaatregel van waar we staan qua uitgaven.

Minister van Financiën tijdens het Voorjaarsnotadebat op 01.07.2020.

In behandeling. Een overzicht van de actuele uitgavenstand per coronamaatregel zal onderdeel zijn van de Miljoenennota. Via de Miljoenennota wordt aan de toezegging voldaan.

129

2019-2020

De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sent (PvdA), toe om in de Voorjaarsnota 2021 in te gaan op het onderwerp onderbesteding.

Minister van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 19.11.2019 in de Eerste Kamer.

In behandeling.

130

2019-2020

De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Wever (VVD), Van Kesteren (CDA), Vendrik (GroenLinks), Backer (D66), Otten (Fractie-Otten) enn Schalk (SGP) toe de Kamer in het eerste kwartaal van 2020 een brief te sturen inzake het Invest-NL fonds waarin hij onder meer ingaat op de ervaringen in het buitenland, de ervaringen met het FES-fonds, het budgetrecht, het typeprojecten en de governance.

Minister van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 19.11.2019 in de Eerste Kamer.

In behandeling.

131

2019-2020

Toegezegd om te onderzoeken of het minder makkelijk gemaakt kan worden om in één keer veel geld te besteden via de website van de Staatsloterij, motie aangehouden

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst. Kamerstukkken II 2019-2020, 28 165, nr 312

In behandeling. Het verzoek van lid Alkaya is meegenomen in de gesprekken met NLO en over gerapporteerd in Kamerstukken II 2019-2020, 28 165, nr. 327.

132

2019-2020

De jaarlijkse rapportages van Invest-NL worden ook met de Eerste Kamer gedeeld.

Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 12

Doorlopend.

133

2019-2020

Toegezegd om in de beleidsdoorlichting staatsdeelnemingenbeleid aandacht te besteden aan de vraag of er algemene lessen zijn te trekken uit de staatsdeelnemingen en wat het perspectief en de visie van het kabinet daarop zijn.

Kamerstukken II 2019–2020, 28 165, nr. 318

In behandeling

134

2019-2020

Toegezegd de niet-permanente status UCN meenemen in de beleidsdoorlichting staatsdeelnemingenbeleid

Kamerstukken II 2019–2020, 28 165, nr. 318

In behandeling

135

2019-2020

Statusupdate over stand van zaken onderzoek naar toekomstopties van de Volksbank

Kamerstukken II 2019–2020, 35 107, nr. 16

In behandeling

136

2019-2020

De Kamer te informeren over de naleving van de voorwaarden en de rol van de state agent.

De minister van Financien tijdens het WGO op 1 juli 2020 over de zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM Kamerstukken II 2019–2020, 35 505, nr. 20

In behandeling

137

2019-2020

De Kamer (op z’n vroegst) na het reces te informeren over discussies omtrent de toekomst van het bedrijf (KLM).

De minister van Financien tijdens het WGO op 1 juli 2020 over de zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM Kamerstukken II 2019–2020, 35 505, nr. 20

In behandeling

138

2019-2020

Toegezegd schriftelijk terug te komen op de vergoeding die de banken voor de lening ontvangen.

De minister van Financien tijdens het WGO op 1 juli 2020 over de zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM Kamerstukken II 2019–2020, 35 505, nr. 20

In behandeling

139

2019-2020

De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Rinnooy Kan (D66) en Postema (PvdA), toe de onderzoeksresultaten van de WRR en de SER inzake de zorgkosten aan te bieden en het gesprek hierover voort te zetten met de ministers van VWS.

Handelingen I 2018-2019, nr. 8, item 8

In behandeling. De minister van VWS zal dit oppakken, voor zover de WRR en de SER dit niet doen. SER rapport is gepubliceerd. WRR rapport wordt eind 2020/begin 2021 verwacht.

140

2019-2020

De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Wever (VVD), toe om de Kamer te informeren over het overleg met de WRR en de SER inzake de zorguitgaven.

Minister van Financiën tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer op 19 november 2019, Handelingen I 2019-2020, nr. 7, item 3

In behandeling. SER rapport is gepubliceerd. WRR rapport wordt eind 2020/begin 2021 verwacht.

Licence