Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Lijst van afkortingen

Tabel 91 Lijst van afkortingen

A

 

ACM

Autoriteit Consument en Markt

ACP

Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen

ADR

Auditdienst Rijk

ADSB

Atradius Dutch State Business

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AGS

Aangiftesysteem

AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank

ANFA

Agreement on Net Financial Assets

ANVS

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

ATAD

Anti Taks Avoidance Directive

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Awir

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Awr

Algemene wet inzake rijksbelastingen

  

B

 

Bbp

Bruto binnenlands product

BBP

Best Banking Practice

BCF

Btw-compensatiefonds

BERB

Bedrijfseconomische Resultaatsbepaling

BES

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

BF

Bijzondere Financiering

BIG

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

BNI

Bruto nationaal inkomen

BoP

Balance of Payments

BPM

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

Btw

Belasting over de toegevoegde waarde

  

C

 

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCO

Coördinatie Commissie Onderzoek

CDFD

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

CEA

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

CIO

Climate Investor One

COB

Commissie Onderzoek Belastingdienst

CP

Commercial Paper

CPB

Centraal Planbureau

CW

Comptabiliteitswet

  

D

 

DBFM(O)

Design-Build-Finance-Maintain(-Operate)

DG

Directoraat-Generaal

DGS

Depositogarantiestelsel

DNB

De Nederlandsche Bank

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DSL

Dutch State Loan

DTC

Dutch Treasury Certificate

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWU

Douanewetboek van de Unie

  

E

 

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

EBV

Elektronisch berichtenverkeer

ECB

Europese Centrale Bank

ECOFIN

Economic and Financial Affairs Council

EDF

European Development Fund

EDIS

European Deposit Insurance Scheme

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSM

European Financial Stabilisation Mechanism

EIB

European Investment Bank

Ekg

Exportkredietgarantie

Ekv

Exportkredietverzekering

EMU

Europese Monetaire Unie

ERM

Exchange Rate Mechanism

ESG

Environmental, Social and Governance

ESM

European Stability Mechanism

ESR

Europees Stelsel van Rekeningen

EU

Europese Unie

  

F

 

FD

Fiscaal dienstverlener

FEC

Financieel Expertise Centrum

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FMO

Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

  

G

 

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur

  

I

 

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

IDA

International Development Association

IFC

International Finance Corporation

IFI

Internationale Financiële Instelling

IH

Inkomensheffing

IKB

Indivivueel keuzebudget

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IMVO

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

  

K

 

KNM

Koninklijke Nederlandse Munt

KPI

Kritieke prestatie-indicator

  

L

 

LH

Loonheffing

LSI

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

  

M

 

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MIF

Multilateral Interchange Fee

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  

N

 

NAB

New Arrangements to Borrow

NBM

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

NLFI

NL Financial Investments

  

O

 

OB

Omzetbelasting

OCT

Overseas Countries and Territories

ODE

Opslag Duurzame Energie

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OGS

Opzet grove schuld

OM

Openbaar Ministerie

OOD

Opdrachtgevers-Opdrachtnemerberaad Douane

OOM

Omzetpolis Opkomende Markten

  

P

 

PPS

Publiek-private samenwerking

PRGT

Poverty Reduction and Growth Trust

PSD

Payment Services Directive

  

R

 

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RIEC

Regionaal Informatie en Expertisecentrum

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RRB

Renterisicobedrag

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

  

S

 

SAMO

Stichting Afwikkeling Maror-gelden

SDG

Sustainable Development Goals

SDR

Special Drawing Rights

SG

Secretaris-Generaal

SMP

Securities Markets Programme

SRB

Single Resolution Board

SRF

Single Resolution Fund

SRM

Single Resolution Mechanism

SSC

Shared Service Center

SSO

Shared Service Organisatie

SVB

Sociale Verzekerings Bank

U

 

UBO

Ultimate Beneficial Owners

UHT

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

  

V

 

VIA

Vooringevulde aangifte

VK

Verenigd Koninkrijk

Vpb

Vennootschapsbelasting

  

W

 

WAKO

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen 

Wam

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Wft

Wet op het financieel toezicht

WOK

Wet op de Kansspelen

WOZ

Waardering onroerende zaken

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme

  

Z

 

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence