Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 83 Evaluatie- en overig onderzoek

Artikelnummer en naam

Titel, onderwerp

Type onderzoek

Start

Afronding

   

Ex ante / MKBA

Monitoring

Ex post

Overig onderzoek

   

1.1 Bestuur en Regio

 

Studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen

     

x

2019

2020

 

Evaluatie Interbestuurlijk Programma (IBP)

   

x

 

2020

2020

 

Evaluatie Sociaal Domein

   

x

 

2020

2021

 

Beleidsdoorlichting Openbaar Bestuur en Democratie

   

x

 

2022

2023

1.2 Democratie

 

Leefbaarometer

 

x

   

2020

2020

 

Monitor Integriteit en Veiligheid

 

x

   

2020

2020

 

Lokaal bestuur in tijden van corona

     

x

2020

2020

 

Corona continue multiclientonderzoek

     

x

2020

2020

 

Monitor Democratie in Actie

 

x

   

2020

2021

 

Evaluatie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

 

x

   

2020

2021

 

Beleidsdoorlichting Openbaar Bestuur en Democratie

   

x

 

2022

2023

2. Nationale veiligheid

 

n.v.t.

           

3.1 Woningmarkt

 

Handvatten aanpak vocht- en schimmelproblematiek

     

x

2019

2020

 

Evaluatie huisvestingswet 2014

   

x

 

2019

2020

 

Fiscale evaluatie eenmalige vrijstelling schenk- en erfbelasting ten behoeve van de eigen woning

   

x

 

2020

2020

 

Evaluatie Wet doorstroming huurmarkt 2015 (o.a. tijdelijke huurcontracten)

   

x

 

2020

2020

 

Overkoepelende evaluatie fiscale eigenwoningregeling, o.a. vrijstelling kamerverhuur (2020-2020)

   

x

 

2020

2020

 

Subsidieregeling kennisoverdracht en experimenten wonen

   

x

 

2020

2021

 

Huisvestingsvoorziening (TRSHV)

   

x

 

2020

2021

 

Woondeals

 

x

   

2020

2021

 

Transformatiefaciliteit

 

x

   

2020

2021

 

Monitor tijdelijke contracten ogv de leegstandswet en BW

 

x

   

2020

2021

 

Handrijking prestatieafspraken

     

x

2020

2021

 

Onderzoek ondersteuning en versterking huurdersorganisaties

     

x

2020

2021

 

Beleidsdoorlichting Woningmarkt

   

x

 

2021

2022

 

Evaluatie Platform 31 vervolgevaluatie

   

x

 

2022

2023

3.3 Woningbouw

 

Woningbouwimpuls monitoring

 

x

   

2020

2021

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

 

Evaluatie aanvraag- en selectieproces 2020

   

x

 

2020

2020

 

Warmtefonds/NEF

 

x

   

2020

2021

 

Beleidsdoorlichting Energietransitie en duurzaamheid: Energieakkoord 2020

   

x

 

2020

2021

 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

   

x

 

2020

2021

 

Monitor en evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

 

x

x

 

2020

2023

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

 

Beleidsdoorlichting Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

   

x

 

2020

2021

5.1 Ruimtelijke ordening

 

Evaluatie sleutelprojecten

   

x

 

2019

2020

 

Quick Scan Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening

   

x

 

2019

2020

 

Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening

   

x

 

2020

2020

 

Gebruikersonderzoek basisregistraties

 

x

x

 

2020

2020

 

Balans van de Leefomgeving (PBL)

   

x

 

2020

2020

 

Vastgoedmonitor

 

x

   

2020

2020

 

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Ruimtelijke Ordening

     

x

2020

2021

 

Monitor NOVI eerste concept

 

x

x

 

2020

2021

5.2 Omgevingswet

 

Beleidsdoorlichting Omgevingswet

   

x

 

2020

2020

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

 

Beleidsdoorlichting overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

   

x

 

2019

2020

 

Evaluatie pilot Regie op Gegevens

   

x

 

2020

2021

6.5 Identiteitsstelsel

 

Beleidsdoorlichting Identiteitsstelsel

   

x

 

2018

2019

 

Zelfevaluatie BRP

     

x

2021

2021

 

Beleidsdoorlichting Identiteitsstelsel

   

x

 

2024

2025

6.6 Investeringspost Digitale Overheid

 

Evaluatie investeringspost

   

x

 

2021

2021

 

Beleidsdoorlichting innovatieve digitale overheid

   

x

 

2021

2021

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

 

Gateway Rijksinkoopstelsel

   

x

 

2018

2018

 

Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst H18, art. 3

   

x

 

2018

2019

 

ADR-onderzoek Rijnstraat 8

     

x

2018

2019

 

Subsidie Center for people and buildings (Fysieke werkomgeving Rijk) - evaluatie over 2015 ‒ 2019

   

x

x

2019

2019

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

   

x

x

2019

2019

 

Evaluatie DigiInkoop

     

x

2019

2019

 

ADR mid term review

     

x

2019

2020

 

Gateway review inzake de herijking/transitie categorieën inkoop

   

x

 

2019

2020

 

Onderzoek bekostiging en financiering van transitiegericht inkopen

     

x

2020

2020

 

Onderzoek Functioneren Algemene Bestuursdienst

     

x

2020

2020

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019

   

x

x

2020

2020

 

Evaluatie subsidieregeling EIPA

   

x

 

2020

2020

 

Evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren

   

x

 

2020

2020/2021

 

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agentschappen

       

2020

2021

 

Evaluatie subsidieregeling Stichting CAOP 2020

   

x

 

2021

2021

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020

   

x

x

2021

2021

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021

   

x

x

2022

2022

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

   

x

x

2023

2023

 

Beleidsdoorlichting Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

   

x

x

2023

2024

7.2 Pensioenen en uitkeringen

 

Evaluatie bijdrage aan SAIP

   

x

 

2022

2022

9.1 Doelmatige rijkshuisvesting

 

Evaluatie kostenbeheersing en sturing van specialistische en bijzondere projecten van het Rijksvastgoedbedrijf

   

x

 

2018

2018

 

Evaluatie bijdrage energiebesparing Programma Groene Technologie

   

x

 

2019

2020

 

Evaluatie bijdrage huisvesting Hoge Colleges van Staat & Algemene Zaken

     

x

2019

2020

 

Evaluatie bijdrage monumenten

   

x

 

2020

2020

 

Beleidsdoorlichting artikel 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting (incl. artikel 9.2)

   

x

 

2020

2021

 

Evaluatie overdracht monumenten aan de NMO

   

x

 

2020

2021

9.2 Beheer materiële activa

 

Evaluatie zakelijke lasten

   

x

 

2019

2020

 

Evaluatie onderhoud- en beheerkosten

   

x

 

2020

2020

10. Groningen versterken en perspectief

Licence