Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Leeswijzer

Begrotingsstructuur

Beleidsagenda

De beleidsagenda begint met het onderdeel beleidsprioriteiten, waarin de hoofdlijnen van het (budgettair) beleid uiteen worden gezet. Daarnaast zullen de belangrijkste begrotingsmutaties voor zowel de uitgaven als ontvangsten worden weergegeven en toegelicht. Tot slot is de beleidsagenda voorzien van een overzicht van de niet-juridisch verplichte uitgaven, een toelichting op de Strategische Evaluatie Agenda, een overzicht van de risicoregelingen en een overzicht van kengetallen en indicatoren om de ontwikkelingen op de betreffende beleidsterreinen weer te geven.

Beleidsartikelen

Aansluitend op de beleidsagenda volgt de toelichting op de beleidsartikelen. Per beleidsartikel is een algemene doelstelling en een beschrijving van de rol en verantwoordelijkheid van de bewindspersoon opgenomen. De beleidsartikelen bevatten een tabel waarin de meerjarige budgetten voor de financiële instrumenten zijn opgenomen. De financiële instrumenten zijn voorzien van een korte toelichting. Beleidswijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar worden in ieder beleidsartikel separaat toegelicht.

Begrotingsreserves

De begrotingsreserves op de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) worden ingezet voor de volgende doelen:

 • Als borg voor de afgegeven garantstellingen (borgstellingsfaciliteit voor de landbouw). Uit deze begrotingsreserve kan een eventuele mismatch in de tijd tussen (premie-)inkomsten en uitgaven (verliesdeclaraties) worden opgevangen.

 • De uitfinanciering (op kasbasis) van reeds aangegane en deels nog aan te gane verplichtingen (reserves voor landbouw en visserij). Via de reserves blijven de middelen beschikbaar voor het specifieke doel tot het moment van uitbetaling.

 • Uitgaven als gevolg van financiële correcties die zijn opgelegd door de Europese Commissie (begrotingsreserve voor apurement).

 • Het reserveren van middelen voor het nemen van bron- en natuurherstelmaatregelen om de reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te realiseren.

In de beleidsartikelen 21 en 22 van deze begroting worden de bovengenoemde begrotingsreserves apart toegelicht (conform artikel 2.21, lid 2 Comptabiliteitswet 2016). Conform de motie Van Veldhoven en Koolmees (Kamerstuk 34 475-XIII, nr. 12) zijn de eventuele aanvullende afspraken over de begrotingsreserves opgenomen. In opvolging van de motie Geurts (Kamerstuk 34 000-XIII, nr. 64) worden de geraamde wijzigingen gedurende het begrotingsjaar in de 1e en 2e suppletoire begroting inzichtelijk gemaakt.

Niet-beleidsartikelen

In de LNV-begroting zijn twee niet-beleidsartikelen opgenomen: artikel 50 «Apparaat» en artikel 51 «Nog onverdeeld». In artikel 50 wordt ingegaan op de personele en materiële kosten van zowel het kerndepartement als de totale apparaatskosten van de NVWA en de begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s. Artikel 51 gaat in op de loonbijstelling, prijsbijstelling en middelen die nog worden verdeeld over de betreffende onderdelen op de LNV-begroting.

Begroting agentschappen

In de Begroting agentschappen is een overzichtstabel van het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opgenomen. Daarnaast wordt in de agentschapsparagraaf verder ingegaan op de begroting van de NVWA, waarbij ook een kasstroomoverzicht en een overzicht van doelmatigheidsindicatoren zijn opgenomen.

Begroting Diergezondheidsfonds (DGF)

De begroting van het DGF bevat een separate leeswijzer waarin de begroting nader wordt toegelicht.

Bijlagen

De bijlagen van de LNV-begroting zijn:

 • Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak;

 • Verdiepingsbijlage;

 • Moties en toezeggingen;

 • Subsidieoverzicht;

 • Strategische Evaluatie Agenda;

 • Europese geldstromen; en

 • Lijst van afkortingen.

Groeiparagraaf

De inrichting van de LNV-begroting is met ingang van de ontwerpbegroting 2021 herzien. In de brief van 25 mei 2020 heeft de Minister van LNV de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstuk 35 300-XIV, nr. 74). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie-Weverling (Kamerstuk 34 725-XIII, nr. 10). De wijzigingen in deze ontwerpbegroting betreffen voornamelijk de uitbreiding van het aantal beleidsartikelen van twee naar vier en een actualisatie van de set met indicatoren en kengetallen.

Nieuwe artikelindeling

Vanaf 2021 vervallen de beleidsartikelen 11 - «Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem» - en 12 - 'Natuur en biodiversiteit'. Daarvoor in de plaats komen de volgende vier nieuwe beleidsartikelen:

 • Artikel 21: Land- en tuinbouw;

 • Artikel 22: Natuur, visserij en gebiedsgericht werken;

 • Artikel 23: Kennis en innovatie; en

 • Artikel 24: Uitvoering en toezicht.

De budgettaire tabellen voor de artikelen 11 en 12 worden nog wel opgenomen in deze begroting om de realisatiecijfers 2019 en de actuele budgetstanden voor 2020 weer te geven. De budgetten voor de jaren 2021 en verder staan op de nieuwe artikelen 21, 22, 23 en 24 en worden daar toegelicht.

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt hoe de begrotingsposten die onder de financiële instrumenten hangen van artikel 11 en 12 verdeeld zijn over de nieuwe beleidsartikelen 21, 22, 23 en 24. In een aantal gevallen is de naam van een begrotingspost aangepast of is de begrotingspost gesplitst, vanwege de aansluiting met andere budgetten die onder een andere begrotingspost vallen.

Financiële instrumenten artikel 11 in ontwerpbegroting 2021

Artikel begroting 2020

Begrotingspost

Artikel OB 2021

Begrotingspost

 

Subsidies

  

11

Sociaal economische positie boeren

21

Sociaal economische positie boeren

11

Duurzame veehouderij

21

Duurzame veehouderij

11

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

21

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

11

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

23

Beleidsondersteunend onderzoek

  

23

Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

  

23

Kennisverspreiding en groen onderwijs

11

Duurzame visserij

22

Duurzame visserij

 

Garanties

  

11

Bijdrage borgstellingsreserve

21

Bijdrage borgstellingsreserve

11

Bijdrage borgstelling vermogensversterkende kredieten

Geen budget geraamd in 2021

11

Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit

21

Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit

 

Opdrachten

  

11

Sociaal economische positie boeren

21

Sociaal economische positie boeren

  

21

Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid (opdrachten)

11

Duurzame veehouderij

21

Duurzame veehouderij

  

21

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

  

21

Keuringsdiensten

11

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

21

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

  

21

Keuringsdiensten

11

Mestbeleid

21

Mestbeleid

11

Duurzame visserij

22

Duurzame visserij

11

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

23

Kennisontwikkeling en innovatie

  

21

Integraal voedselbeleid

11

Diergezondheid en dierenwelzijn

21

Diergezondheid en dierenwelzijn

11

Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid

21

Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid

 

Bijdragen aan agentschappen

  

11

Rijksrederij

22

Rijksrederij

11

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

23

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

11

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

24

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

11

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

24

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

 

Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s

  

11

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

21

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

11

Centrale Commissie Dierproeven

21

Centrale Commissie Dierproeven

11

Wageningen Research

23

Wageningen Research

11

ZonMw (dierproeven)

23

ZonMw

11

Medebewind/voormalige productschappen

21

Medebewind/voormalige productschappen

11

Raad voor Plantenrassen

21

Raad voor Plantenrassen

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

  

11

FAO en overige contributies

21

FAO en overige contributies

 

Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken

  

11

Diergezondheidsfonds

21

Diergezondheidsfonds

 

Storting/onttrekking begrotingsreserve

  

11

Storting begrotingsreserve landbouw

21

Storting begrotingsreserve landbouw

11

Storting begrotingsreserve apurement

21

Storting begrotingsreserve apurement

11

Storting begrotingsreserve visserij

22

Storting begrotingsreserve visserij

 

Ontvangsten

  

11

Sociaal economische positie boeren

21

Sociaal economische positie boeren

11

Agroketens

21

Agroketens

11

Agrarische innovatie en overig

21

Agrarische innovatie en overig

11

Mestbeleid

21

Mestbeleid

11

Duurzame visserij

22

Duurzame visserij

11

Garanties

21

Garanties

11

Weerbare planten en teeltsystemen

21

Weerbare planten en teeltsystemen

11

Diergezondheid en dierenwelzijn

21

Diergezondheid en dierenwelzijn

11

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

23

Kennisontwikkeling en innovatie

11

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

21

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

11

Agentschappen

24

Agentschappen en overig

11

ZBO's en RWT's

21

ZBO's en RWT's

11

Onttrekkingen begrotingsreserves

21

Onttrekkingen begrotingsreserves

Financiële instrumenten artikel 12 in ontwerpbegroting 2021

Artikel begroting 2020

Begrotingspost

Artikel OB 2021

Begrotingspost

 

Subsidies

  

12

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

22

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

12

Natuur en biodiversiteit op land

22

Natuur en biodiversiteit op land

12

Beheer Kroondomein

22

Beheer Kroondomein

12

Regio Deal

22

Regio Deal

 

Leningen

  

12

Leningen rente en aflossing

22

Leningen rente en aflossing

 

Opdrachten

  

12

Natuur en Biodiversiteit Grote wateren

22

Natuur en Biodiversiteit Grote wateren

12

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

22

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

12

Overige stelsel activiteiten

22

Overige stelsel activiteiten

12

Internationale Samenwerking

22

Internationale Samenwerking

12

Natuur en Biodiversiteit op land

22

Natuur en Biodiversiteit op land

12

Caribisch Nederland

22

Caribisch Nederland

12

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit

22

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit

12

Regio deals

22

Regio deals

 

Bijdragen aan agentschappen

  

12

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

24

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

12

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

24

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 

Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s

  

12

Staatsbosbeheer

22

Staatsbosbeheer

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

  

12

Internationale samenwerking

22

Internationale samenwerking

 

Storting/ onttrekking begrotingsreserve

  

12

Storting begrotingsreserve stikstof

22

Storting begrotingsreserve stikstof

 

Ontvangsten

  

12

Landinrichtingsrente

22

Landinrichtingsrente

12

Verkoop gronden

22

Verkoop gronden

12

Overige ontvangsten

22

Overige ontvangsten

12

Onttrekkingen begrotingsreserves

22

Onttrekkingen begrotingsreserves

Indicatoren en kengetallen

De verzameling indicatoren en kengetallen die in deze begroting is opgenomen, is vernieuwd. De set is geactualiseerd en bestaat deels uit indicatoren en kengetallen die al in eerdere begrotingen werden gebruikt. Daar is een aantal nieuwe indicatoren en kengetallen aan toegevoegd. De begroting 2021 wordt aangevuld met negen extra indicatoren en kengetallen. Aanvullend zijn nog zes indicatoren en kengetallen in beeld om vanaf 2022 op te nemen in de begroting. De negen nieuwe indicatoren en kengetallen in deze begroting zijn de volgende:

 • Effecten mestbeleid;

 • Excretie fosfaat en stikstof uit dierlijke mest;

 • Duurzaam voedsel (consumentbestedingen aan voor consumenten herkenbaar duurzamer geproduceerd voedsel);

 • Invoer van soja van buiten de EU;

 • Aandeel technologische landbouw goederen in de totale landbouwexport;

 • Het aantal boeren dat gebruik maakt van kringlooplandbouw adviezen, opgesteld door kringlooplandbouw coaches;

 • Realisatiedoelen Vogelhabitatrichtlijn;

 • Urenverdeling NVWA per publiek belang; en

 • Klanttevredenheid over uitvoering LNV opdrachten door RVO.

Strategische Evaluatie Agenda

In het kader van de rijksbrede Operatie Inzicht in Kwaliteit van het kabinet is het gebruikelijke overzicht van de meerjarenplanning van beleidsdoorlichtingen in de beleidsagenda vervangen door een korte toelichting op onze eerste Strategische Evaluatie Agenda (SEA). De SEA zelf is een verbeterslag ten opzichte van de eerdere begrotingsbijlage «evaluatie- en overig onderzoek» en is terug te vinden in bijlage 5. De departementale SEA blikt drie tot vier jaar vooruit, waarbij de agenda voor het eerstvolgende jaar wordt toegezegd en voor de jaren daarna een indicatie weergeeft. Door deze flexibiliteit kan er beter worden ingespeeld op veranderende prioriteiten en externe ontwikkelingen. De SEA is daarom een groeimodel dat de komende jaren in ontwikkeling blijft.

Licence