Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van voorgenomen uitgaven die naar verwachting op 1 januari 2021 nog niet juridisch zijn verplicht. Het gaat om gereserveerde middelen die later in het begro-tingsjaar worden verplicht. In veel gevallen liggen er ook bestuurlijke afspraken aan deze voornemens ten grondslag. De niet-juridisch verplichte uitgaven zijn dan ook niet te beschouwen als middelen die zonder meer vrijelijk beschikbaar zijn voor alternatieve aanwending.

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art. nr.

 

Naam artikel (totale uitgaven art.)

 

Juridisch verplichte uitgaven

 

Niet-juridische verplichte uitgaven

   

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

21

Land- en tuinbouw (€ 549,2 mln.)

499.216 (91%)

50.031 (9%)

 

Subsidies

 

Duurzame veehouderij (€ 3,7 mln.)

 

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen (€ 13,8 mln.)

 

Mestbeleid (€ 6,0 mln.)

  

Opdrachten

 

Duurzame veehouderij (€ 4,7 mln.)

 

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen (€ 8,2 mln.)

 

Mestbeleid (€ 8,0 mln.)

 

Diergezondheid en dierenwelzijn (€ 0,8 mln.)

 

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking (€ 1,9 mln.)

  

Integraal Voedselbeleid (€ 1,8 mln.)

  

Bijdragen aan ZBO / RWT

 

Centrale Commissie Dierproeven (€ 0,2 mln.)

 

Medebewind/voormalige productschappen (€ 0,3 mln.)

  

Bijdragen aan (internationale) organisaties

 

FAO en overige contributies ( € 0,7 mln.)

Totaal aan niet verplichte uitgaven

458.201

Licence