Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties IXB

In onderstaande tabellen worden de belangrijkste suppletoire uitgaven- (tabel 2) en ontvangstenmutaties (tabel 3) weergegeven.

Tabel 2 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022 na NvW en ISB's

 

11.183.192

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Aanpassing BIR-verdeelsleutelsystematiek

1

‒ 20.000

2) Tegemoetkoming MSNP (saldopost)

1

4.873

3) Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

2

23.700

4) Lening KLM

3

722.917

5) Btw-compensatiefonds

6

14.757

6) Eindejaarsmarge

10

44.524

7) Loon- en prijsbijstelling

10

194.646

8) Coalitieakkoord - Uitvoeringskosten Belastingdienst

10

14.000

9) Coalitieakkoord - Toeslagen

13

150.000

10) Toeslagenherstel

13

137.900

11) Kasschuif Toeslagenherstel

13

‒ 324.900

12) Overige kasschuiven

div

‒ 79.839

13) Knelpunten Financiën (saldopost)

div

‒ 38.500

14) Desalderingen

div

18.341

15) Overige mutaties

 

16.773

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

12.062.384

Toelichting

 • 1. Aanpassing BIR-verdeelsleutelsystematiek: De raming van de renteuitgaven, de renteontvangsten en de boeteontvangsten wordt verlaagd met respectievelijk € 20 mln., € 236 mln. en € 36 mln. vanwege een aangepaste verdeelsleutelsystematiek per 1 januari 2022 (zie voor de rente- en de boeteontvangsten ook de toelichting onder ontvangstenmutaties 2. Aanpassing verdeelsystematiek op pagina 8). Deze aanpassing is aangekondigd bij de startnota1 en is budgetneutraal aangezien er een verhoging van de raming plaatsvindt bij de Sociale Fondsen met dezelfde bedragen. De uitgaven en ontvangsten van de belasting- en invorderingsrente en de boeteontvangsten hangen samen met de heffing van diverse belastingen. Voor de loon- en inkomstenheffing geldt dat deze gecombineerd wordt geheven met premies volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz). Dat betekent dat het totaal van de ontvangsten en uitgaven van de belasting- en invorderingsrente en de boeteontvangsten verdeeld worden tussen de begroting van het ministerie van Financiën en die van de Sociale Fondsen.

 • 2. Tegemoetkoming MSNP (saldopost): De Belastingdienst heeft onterecht verzoeken tot minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP) afgewezen op grond van alleen een registratie in de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV), de kwalificatie Opzet/Grove Schuld of de hoogte van iemands schulden. Mensen die in grote financiële problemen zaten, zijn hierdoor ten onrechte niet geholpen en kunnen zelfs in grotere (financiële) problemen zijn geraakt. De Tweede Kamer is eind maart reeds geïnformeerd over de vormgeving en opties voor uitvoering van de tegemoetkoming2. In juni 2022 wordt uw Kamer per brief nader geïnformeerd over de verdere contouren van een tegemoetkomingsregeling. De € 4,8 mln. in bovenstaande tabel betreft extra verwachte uitgaven op artikel 1 Belastingen in 2022. De overige verwachte uitgaven in 2022 (€ 25 mln.) worden binnen artikel 1 Belastingen opgevangen.

 • 3. Convertibiliteit Oekraïense hryvnia: Conform de raadsaanbeveling van de Europese Commissie wordt er een regeling opgezet voor Oekraïense ontheemden om contante Oekraïense valuta (hryvnia's) om te kunnen wisselen voor euro's3. Om de regeling in Nederland in werking te kunnen laten treden is naar verwachting een bedrag oplopend tot maximaal € 23,3 mln. nodig om de valuta te kunnen opkopen. Hier staat tegenover dat deze valuta verkocht zullen worden (zie de toelichting onder ontvangstenmutaties 7. Convertibiliteit Oekraïense hryvnia op pagina 8). Volgens de raadsaanbeveling dienen geen transactiekosten in rekening te worden gebracht. De uitvoeringskosten, onder andere transactiekosten en verwerkingskosten, worden geschat op € 0,4 mln. De uitgaven worden generaal gedekt.

 • 4. Lening KLM: Als onderdeel van het pakket aan steunmaatregelen van de Nederlandse Staat aan KLM in 2020, is een directe lening verstrekt met een omvang van maximaal € 1 mld. KLM heeft in 2020 € 277,1 mln. getrokken op deze lening. In 2021 heeft KLM niet getrokken op de lening. Het resterende bedrag op de lening (€ 722,9 mln.) wordt overgeheveld naar 2022.

 • 5. Btw-compensatiefonds: Als gevolg van een overheveling van budget van ministeries naar decentrale overheden, wordt een bedrag zonder btw toegevoegd aan het Gemeente- of Provinciefonds. Het geraamde btw-deel (€ 14,8 mln.) wordt in het Btw-compensatiefonds (BCF) gestort. Gemeenten en provincies kunnen de betaalde btw terugvragen uit het Btw-compensatiefonds.

 • 6. Eindejaarsmarge: De eindejaarsmarge van € 44,5 mln. wordt toegevoegd aan de begroting van het ministerie van Financiën.

 • 7. Loon- en prijsbijstelling: De loon- en prijsbijstelling wordt voor het jaar 2022 toegevoegd aan de begroting van het ministerie van Financiën.

 • 8. Coalitieakkoord - Uitvoeringskosten Belastingdienst: In 2022-2025 is er € 290 mln. op de Aanvullende Post (AP) gereserveerd voor de uitvoering van het coalitieakkoord, Europese wetgeving en nieuwe fiscale maatregelen door de Belastingdienst. Op basis van de op dit moment vastgestelde uitvoeringstoetsen, wordt € 14 mln. in 2022 en € 85,8 mln. cumulatief in 2023-2025 overgeheveld van de AP naar de begroting van het ministerie van Financiën.

 • 9. Coalitieakkoord - Toeslagen: Zoals gemeld in de startnota van kabinet-Rutte IV, worden de programmamiddelen voor Toeslagenherstel voor € 150 mln. doorgeschoven van 2021 naar 2022. Hiervan komt € 120 mln. toe aan de forfaitaire compensatie en de integrale beoordeling en € 30 mln. aan de private schuldenoplossing.

 • 10. Toeslagenherstel: Ten behoeve van onder andere extra uitvoeringskosten van de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) doet het ministerie van Financiën voor € 409,3 mln. (waarvan € 87,8 mln. in 2022) een beroep op de reservering op de AP. Daarnaast leiden verschillende begrotingsmutaties de komende jaren naar verwachting tot een budgettair tekort. Financiën kan dit grotendeels inpassen binnen reeds toegekende middelen en met de inzet van bestaande AP-reserveringen voor Toeslagenherstel. Voor het resterende tekort wordt € 218 mln. (waarvan € 50,1 mln. in 2022) aan generale middelen beschikbaar gesteld. Dit totaal aan extra middelen (€ 137,9 mln. in 2022; € 627,3 cumulatief) komt ten goede aan het apparaatsbudget voor het programma-DG Herstel, de uitwerking van de herijking van de aanpak van het Toeslagenherstel, uitgaven aan toegezegd beleid voor emotioneel herstel (o.a. leven op de rit en niet-financiële hulp aan kinderen) en apparaatskosten.

 • 11. Kasschuif Toeslagenherstel: Om het geheel van meerjarige budgetten voor het herstel van Toeslagen aan te laten sluiten op het ritme van uitbetaling, is een kasschuif nodig.

 • 12. Overige kasschuiven: Dit betreft een aantal kasschuiven, waaronder voor de Belastingdienst, het Ultimate Beneficial Owners (UBO) Register en het programma Informatiehuishouding op Orde.

 • 13. Knelpunten Financiën (saldopost): Binnen de Financiënbegroting worden diverse budgetten herschikt en doorgeschoven naar latere jaren om problematiek binnen de begroting op te lossen en de beleidsplannen van het nieuwe kabinet uit te voeren. Zo worden onder meer middelen overgeheveld van artikel 10 Nog Onverdeeld voor diverse bedrijfsvoeringsknelpunten en organisatorische veranderingen bij het beleidsdepartement van Financiën. Ook worden middelen overgeheveld vanuit de voorziening voor de uitvoeringskosten van fiscale wet- en regelgeving door de Belastingdienst naar artikel 1 Belastingen. Het saldo van de uitgaven en inkomsten op deze reeks is over de jaren heen sluitend.

 • 14. Desalderingen: De mutaties betreffen voornamelijk de desalderingen van uitgaven voor diensten door de Belastingdienst aan andere (overheids)partijen op basis van afgesloten contracten.

Tabel 3 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022 na NvW en ISB's

 

187.834.085

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Belastingontvangsten

1

‒ 4.619.977

2) Aanpassing BIR-verdeelsleutelsystematiek

1

‒ 272.000

3) Belasting- en invorderingsrente (BIR)

1

‒ 36.000

4) Boetes en schikkingen

1

‒ 70.000

5) Doorbelasten kosten vervolging

1

‒ 65.000

6) Tegemoetkoming MSNP (saldopost)

1

17.500

7) Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

2

23.250

8) Verkoop vermogenstitels: ABN Amro aandeleninkoop

3

281.300

9) Dividenden staatsdeelnemingen

3

32.358

10) Vervroegde aflossing lening Griekenland

4

159.919

11) Btw-compensatiefonds

6

14.757

12) Knelpunten Financiën (saldopost)

div

‒ 2.353

13) Desalderingen

div

18.341

14) Overige mutaties

 

792

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

183.316.972

Toelichting

 • 1. Belastingontvangsten: In de Voorjaarsnota 2022 worden de mutaties van de Belastingontvangsten toegelicht.

 • 2. Aanpassing BIR-verdeelsleutelsystematiek: Naar aanleiding van een aangepaste verdeelsleutelsystematiek worden de ontvangsten met € 272 mln. verlaagd. Het betreft € 236 mln. minder ontvangsten belasting- en invorderingsrente en € 36 mln. minder boeteontvangsten. Zie ook de toelichting onder uitgavenmutaties 1. Aanpassing verdeelsleutelsystematiek op pagina 5.

 • 3. Belasting- en invorderingsrente (BIR): De coronamaatregel4 over het verlaagde invorderingsrentepercentage van 0,01% is verlengd van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Daarna wordt het percentage per half jaar stapsgewijs teruggebracht naar het oude niveau van 4% voor belastingen. Dit resulteert in een verlaging van geraamde renteontvangsten van € 36 mln.

 • 4. Boetes en schikkingen: Betreft € 70 mln. lagere verwachte ontvangsten van verzuimboetes in 2022 naar aanleiding van de aanvullende coronamaatregelen56. Om de liquiditeitsproblemen van ondernemers te verlichten heeft het kabinet het uitstel van betaling van belastingen verlengd tot en met 31 maart 2022. Dit geldt voor de ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

 • 5. Doorbelasten kosten vervolging: Betreft € 65 mln. lagere verwachte ontvangsten in 2022 naar aanleiding van de aanvullende coronamaatregelen. Zie de toelichting onder 4. Boetes en schikkingen.

 • 6. Tegemoetkoming MSNP (saldopost): De € 17,5 mln. in bovenstaande tabel betreft de extra niet-belastingontvangsten op artikel 1 Belastingen in 2022 die ten goede komen aan het budget voor de tegemoetkoming MSNP. Zie ook de toelichting onder uitgavenmutaties 2. Tegemoetkoming MSNP (saldopost) op pagina 5.

 • 7. Convertibiliteit Oekraïense hryvnia: Er wordt een regeling opgezet voor Oekraïense ontheemden om Oekraïense bankbiljetten (hryvnia's) om te kunnen wisselen voor euro's. Na omwisseling van de hryvnia's zal, zodra de situatie dit toelaat, de valuta worden omgewisseld door DNB bij de nationale centrale bank van Oekraïne. Naar verwachting vloeit dan een bedrag oplopend tot maximaal € 23,3 mln. terug naar de Staat, afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt met de Oekraïense centrale bank.

 • 8. Verkoop vermogenstitels: ABN Amro aandeleninkoop: ABN Amro voert in 2022 een inkoopprogramma uit. De staat ontvangt op basis van het huidige aandelenbelang naar verwachting € 281,3 mln 7.

 • 9. Dividenden staatsdeelnemingen: De dividendontvangsten in 2022 vallen € 32,4 mln. hoger uit. Met name door een dividendbelastingteruggave die eerder was begroot in 2021, maar in 2022 zal worden ontvangen.

 • 10. Vervroegde aflossing lening Griekenland: De ontvangsten voor de aflossing van de lening aan Griekenland zijn met circa € 160 mln. naar boven bijgesteld. Griekenland heeft een aanvraag gedaan om een deel van de lening onder de Greek Loan Facility (GLF) vervroegd af te lossen. Hierdoor verschuift de aflossing die voor 2023 was voorzien naar 2022.

 • 11. Btw-compensatiefonds: Zie de toelichting onder uitgavenmutaties 5. Btw-compensatiefonds op pagina 6.

 • 12. Knelpunten Financiën: Zie de toelichting onder uitgavenmutaties 13. Knelpunten Financiën op pagina 7.

 • 13. Desalderingen: Zie de toelichting onder uitgavenmutaties 14. Desalderingen op pagina 7.

1

Kamerstukken II 2021-2022, D 00534, nr. 1

2

Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 992

3

Zie ook de kamerbrief «Uitvoering Raadsaanbeveling convertibiliteit Oekraïense hryvnia» die gelijktijdig met de eerste suppletoire begroting aan beide Kamers wordt verstuurd.

4

Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 458

5

Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 458

6

Kamerstukken II 2021-2022, Z 01444, nr. 1

7

Kamerstukken II 2021–2022, 31 789, nr. 104

Licence