Base description which applies to whole site

5.2 Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Tabel 27 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

94.761

6.089

100.850

waarvan omzet moederdepartement

63.499

4.822

68.321

waarvan omzet overige departementen

2.935

308

3.243

waarvan omzet derden

28.327

959

29.286

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

94.761

6.089

100.850

    

Lasten

   

Apparaatskosten

71.461

5.906

77.367

- Personele kosten

43.609

2.202

45.811

waarvan eigen personeel

39.051

2.194

41.245

waarvan inhuur externen

4.374

8

4.382

waarvan overige personele kosten

184

184

- Materiële kosten

27.852

3.704

31.556

waarvan apparaat ICT

9.237

2.762

11.999

waarvan bijdrage aan SSO's

4.554

918

5.472

waarvan overige materiële kosten

14.061

25

14.086

Rentelasten

Afschrijvingskosten

2.550

184

2.734

- Materieel

2.165

355

2.520

waarvan apparaat ICT

871

‒ 166

705

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.294

521

1.815

- Immaterieel

385

‒ 170

215

Overige lasten

20.724

20.724

waarvan aardobservatie

20.724

 

20.724

waarvan dotaties voorzieningen

waarvan bijzondere lasten

Totaal lasten

94.736

6.090

100.826

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

25

25

Agentschapsdeel Vpb-lasten

25

25

Saldo van baten en lasten

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

Een groot deel van de stijging is te verklaren door het doorschuiven van niet bestede ontvangsten 2021 (€ 3,4 miljoen). Dit betreffen strategische projecten EWC (€ 1,5 miljoen), I-Strategie (€ 1,0 miljoen), Masterplan de Bilt (€ 0,5 miljoen) en een aantal kleinere posten (€ 0,4 miljoen). Verder is vooruitgelopen op nog te ontvangen middelen voor een aantal additionele kosten (€ 1,4 miljoen). Dit betreft het programma hybride werken (€ 0,7 miljoen), Masterplan de Bilt (€ 0,4 miljoen) en vulkaanmonitoring op de BES-eilanden (€ 0,3 miljoen).

Omzet overige departementen

Extra omzet vooral door hogere inzet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de seismische dienstverlening (€ 0,3 miljoen).

Omzet derden

De omzetstijging komt vooral door de extra omzet luchtvaart (€ 0,7 miljoen) en door hogere omzet voor subsidieprojecten (€ 0,3 miljoen).

Lasten

Personele kosten 

Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer personeel aangenomen om invulling te geven aan de strategische projecten Implementatie I-Strategie, EWC, Masterplan de Bilt en Hybride werken (€ 1,6 miljoen). Daarnaast stijgen de kosten door een aantal kleinere posten (€ 0,6 miljoen).

Materiële kosten - apparaat ICT

De toename van de apparaat ICT kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door meer begrote kosten voor Cloud Services (€ 0,7 miljoen), Hybride werken (€ 0,3 miljoen), Verplaatsing rekenserver naar IJsland (€ 0,3 miljoen), beheer en onderhoud extranetten (€ 0,2 miljoen) en I-strategie (€ 0,2 miljoen). Het restant (€ 1,3 miljoen) is toe te wijzen aan diverse kleinere projecten.

Materiële kosten – bijdrage aan SSO’s

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de huur vanuit het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) hoger (€ 0,6 miljoen). Verder wordt Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ingezet voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening (€ 0,3 miljoen).

Materiële kosten - overige materiële kosten

De overige materiële kosten stijgen licht (€ 0,3 miljoen) door diverse oorzaken.

Afschrijvingskosten

De aanschaf van nieuwe meetapparatuur in het kader van de modernisering van de waarneeminfrastructuur (MWI) begint op gang te komen waardoor de afschrijvingskosten die hieruit voortvloeien stijgen met € 0,2 miljoen.

Tabel 28 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2022

6.143

807

6.950

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

5.226

‒ 1.792

3.434

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.104

‒ 5.746

‒ 7.850

2.

Totaal operationele kasstroom

3.122

‒ 7.538

‒ 4.417

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 1.450

‒ 5.100

‒ 6.550

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 1.450

‒ 5.100

‒ 6.550

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

   
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

300

 

300

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.254

867

‒ 1.387

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.450

5.100

6.550

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 504

5.967

5.463

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3)

7.310

‒ 5.864

1.446

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2022

De stand is aangepast conform de jaarrekening 2021. Voornaamste oorzaak van de daling komt voort uit minder uitgaven in 2021.

Operationele kasstroom

De afschrijvingskosten zijn circa € 0,2 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast zijn de mutaties met betrekking tot luchtvaart gesaldeerd onder de ontvangsten. Daardoor dalen de ontvangsten met € 2,0 miljoen.

De uitgaven operationele kasstroom betreffen enerzijds doorgeschoven bestedingen van 2021. Dit betreffen vooral strategische projecten EWC (€ 1,5 miljoen), I-Strategie (€ 1,0 miljoen) en Masterplan de Bilt (€ 0,5 miljoen) en enkele kleinere posten (€ 0,2 miljoen). Daarnaast een inhaalslag met betrekking tot de betalingen voor de ICT dienstverlening (€ 2,5 miljoen).

Investeringskasstroom

De investeringen zijn aangepast conform de leenaanvraag 2022.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit is aangepast aan de leenaanvraag 2022. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de daadwerkelijk af te lossen leningen in 2022. Deze is lager omdat er in 2021 minder is geïnvesteerd dan begroot. De investeringen vinden voornamelijk plaats in diverse meetapparatuur (€ 5,1 miljoen) zoals windlidars (€ 1,3 miljoen) en UV-lidars (€ 0,5 miljoen).

Licence