Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven en ontvangsten 2022

   

Vastgestelde begroting 20221

1

36.480.495

   

Stand 1e suppletoire begroting 20222

1

39.880.718

   

Belangrijkste mutaties 2e suppletoire

  

1) Ruimte onder plafond BCF 2022

1

320.917

2) Maatschappelijke begeleiding

1

34.988

3) Bijzondere bijstand

1

35.000

4) Inkomstenderving gemeenten 2021

1

152.447

5) Continuïteit van zorg

1

54.800

6) Overige mutaties

1

159.491

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

1

40.638.361

1

Inclusief NvW's en ISB: Kamerstukken II 2020/21, 35570 B, nr. 3, Kamerstukken II 2020/21, 35679, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35731, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35767, nr. 1

2

Inclusief NvW's en ISB2: Kamerstukken II 2021/22, 36120 B, nr. 5, Kamerstukken II 2021/22, 36120 B, nr. 6 en Kamerstukken II 2021/22, 36211, nr. 1

Toelichting

1) Ruimte onder plafond BCF 2022

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Voor 2022 is vooralsnog sprake van ruimte onder het plafond, met als gevolg een toevoeging aan de algemene uitkering van € 320,9 mln.

2) Maatschappelijke begeleiding

Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het College van Burgemeester en Wethouders in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 2022 een bijdrage van € 35 mln. in de vorm van een decentralisatie-uitkering.

3) Bijzondere bijstand

Om huishoudens met lage inkomens, die als gevolg van de gestegen energieprijzen in de problemen komen, gerichte hulp te kunnen bieden stelt het kabinet in 2022 € 35 miljoen extra beschikbaar voor de bijzondere bijstand in de algemene uitkering. Dit is reeds aangekondigd in de Kamerbrief over aanvullende maatregelen vanwege de gestegen energieprijzen van 20 september jl.

4) Inkomstenderving gemeenten 2021

Net als over 2020 worden gemeenten ook over 2021 gecompenseerd voor misgelopen inkomsten uit belastingen en retributies als gevolg van de coronapandemie. Een groot deel van de gemeenten kan nu reeds gecompenseerd worden via een decentralisatie-uitkering. Een klein deel zal in 2023 alsnog compensatie ontvangen.

5) Continuïteit van zorg

Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen én voor continuïteit van het stelsel nadien zijn maatregelen genomen, om cliënten op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Voor 2022 wordt aanvullend een bedrag van € 54,8 mln. beschikbaar gesteld voor de meerkosten. Dit wordt uitgekeerd via de algemene uitkering (€ 19,1 mln.), de integratie-uitkering Beschermd wonen (€ 2,8 mln.) en de decentralisatie-uitkeringen Maatschappelijke opvang ( € 32,5 mln.) en Vrouwenopvang (€ 0,4 mln.).

6) Overige mutaties

Onder de overige mutaties vallen onder meer de middelen voor de decentralisatie-uitkeringen Meerkosten sociaal domein Oekraïne (€ 25,5 mln.), Dichterbij dan je denkt (€ 25,1 mln. om mensen die aan de kant staan naar arbeid te begeleiden) en Leerlingenvervoer Oekraïne (€ 22 mln.).

Licence