Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2022. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt opgebouwd vanaf de stand van de eerste suppletoire begroting 2022.

Voor het begrotingsjaar 2022 zijn twee Incidentele suppletoire begrotingen (ISB's) gepubliceerd in verband met de energietoelage voor huishoudens met een laag inkomen. De budgettaire gevolgen van die ISB's zijn in onderhavige tweede suppletoire begroting verwerkt in de stand van de vastgestelde begroting voor ISB 1 en in de stand van de eerste suppletoire begroting voor ISB 2.

Tevens zijn diverse Nota's van Wijziging gepubliceerd bij zowel de ontwerpbegroting als bij de eerste suppletoire begroting. De budgettaire gevolgen daaarvan zijn verwerkt in respectievelijk de stand van de vastgestelde begroting en van de eerste suppletoire begroting.

Overzicht coronamaatregelen

Het kabinet heeft ook in 2022 diverse (nood)maatregelen genomen om de gevolgen van de coronapandemie het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een totaaloverzicht van de maatregelen die voor 2022 op de begroting van het gemeentefonds zijn genomen.

Tabel 1 Overzicht corona maatregelen op de begroting gemeentefonds (GF) (bedragen x € 1 miljoen)

Maatregel

Verplichtingen 2022

Uitgaven 2022

Relevante Kamerstukken

Bijzondere bijstand

15

15

Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207 en Kamerstukken II 2021/22, 35925 B, nr. 2

Gemeentelijk schuldenbeleid

30

30

Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207 en Kamerstukken II 2021/22, 35925 B, nr. 2

Re-integratie

15

15

Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207 en Kamerstukken II 2021/22, 35925 B, nr. 2

Additionele impuls re-integratie

43

43

Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207 en Kamerstukken II 2021/22, 35925 B, nr. 2

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

30

30

Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 466 en Kamerstukken II 2021/22, 35925 B, nr. 15

Crisisdienstverlening

33

33

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 185 en Kamerstukken 2021/22, 36120 B, nr. 2

Inkomstenderving 2020

152

152

Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207 en Kamerstukken II 2021/22, 36120 B, nr. 2

Peuteropvang

0

0

Kamerstukken II 2022/23, 36200, nr. 2

SW bedrijven

10

10

Kamerstukken II 2022/23, 36200, nr. 2

Inkomstenderving 2021

152

152

2e suppletoire begroting 2022 gemeentefonds

Dichterbij dan je denkt

8

8

2e suppletoire begroting 2022 gemeentefonds

Bijzondere bijstand zelfstandigen

5

5

2e suppletoire begroting 2022 gemeentefonds

Continuïteit van zorg

55

55

2e suppletoire begroting 2022 gemeentefonds

Handhaving quarantaineplicht

1

1

2e suppletoire begroting 2022 gemeentefonds

Licence