Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Artikel

Uitgaven

 

Vastgestelde begroting 20221

 

15.999.546

 

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

17.320.114

 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    
 

Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2023)

  
 

Coalitieakkoord middelen van de Aanvullende post:

  

1

CA middelen: Versterken politieorganisaties

31

50.000

2

CA middelen: Versterken justitiële keten (OM/ZM)

32, 33, 34, 91

50.000

3

CA middelen: Modernisering wetboek van Strafvordering

33

11.000

4

CA middelen: Veiligheid overig

34

10.000

5

CA middelen: Versterken Preventieaanpak

34, 91

50.000

    
 

Herverdeling middelen binnen JenV

  

6

Middelen ondermijning tbv Politie

31,33

48.530

7

Hermansmiddelen

31, 32, 33, 34,91,92

176.346

8

Legacy problematiek RvdR

32

16.200

9

Ondermijning tbv de Rechtspraak

32

14.880

10

Continuïteit en vernieuwing ICT OM

33

37.000

11

Ondermijningsmiddelen DJI

34

54.250

12

Overheveling middelen herverdeling binnen JenV

31,32,33,34,91,92

‒ 347.206

    
 

Diversen

  

13

WAU middelen (Werk aan Uitvoering)

31, 32, 34, 37, 91, 92

42.002

14

Kasschuif Beslag Informatie systeem (BIS)

33

‒ 16.500

15

Kasschuif verkeer 2022

33

‒ 10.465

16

Tegemoetkomingsregeling commissie De Winter

34

19.550

17

BDUR doorontwikkeling crisisbeheersing

36, 92

‒ 30.000

18

Gemeentelijke en particuliere opvang

37

30.500

19

Subsidies ngo's (non gouvernementele organisaties) tbv inzet Oekraïne

37

25.912

20

Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne

37

99.000

    
 

Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten

 

‒ 31.408

    
 

Najaarsnota 2022

  

21

NOOVA en onderhoud C2000

31

10.061

22

Digitalisering strafrechtketen

33

‒ 32.507

23

CA middelen OM

33

‒ 10.000

24

Aanpak Ondermijning

33

‒ 10.000

25

Ondermijningsmiddelen PI Vught

34

22.200

26

Meevaller CA middelen SenB

34

‒ 45.900

27

Werkdrukverlaging Gecertificeerde Instellingen (GI's)

34

10.000

28

Bijdrage gemeenten coronatoegangsbewijs

36

‒ 23.850

29

Regeling Wet tegemoetkoming schade (Wts) bij rampen

36

‒ 175.000

30

Official Development Assistance (ODA) toerekening NJN

37

160.000

31

Asiel COA tekort

37

220.000

32

European Entry/Exit System (EES) op Schiphol

37

14.500

33

Asiel IND

37

19.800

34

Gemeentelijke opvang Oekraïners

37

350.000

35

Asiel Nidos

37

27.000

    
 

Overige mutaties Najaarsnota

 

‒ 26.151

    
 

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

18.129.858

1

stand inclusief ISB1, ISB2 en ISB3

Toelichting

Mutaties opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten (kolom 2022 in de begroting 2023)

 • 1. CA-middelen: Versterken politieorganisaties

  In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor het versterken van de politieorganisatie. Zo zijn onder andere middelen vrijgemaakt voor politiemedewerkers die tijdens hun dienstverband PTSS oplopen en recht hebben op een uitkering; investering in mensen en middelen die bijdragen aan de realisatie van de verbetering van de basisvoorzieningen van de bedrijfsvoeringssytemen; versterken van de operationele centra Meldkamers; versterken en het continueren van de interceptiedesk (ID) die onderdeel is van de specialistische opsporing en investering in capaciteit en middelen om deze te laten aansluiten op de hogere eisen aan de politieorganisatie en voldoende capaciteit te hebben voor werving van nieuwe medewerkers.

 • 2. CA-middelen: Versterken justitiële keten (OM/ZM)

  De justitiële keten wordt versterkt door investeringen in met name het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. Doel hiervan is de organisaties toekomstbestendig te maken, onder meer in termen van capaciteit, wendbaarheid (ook gelet op nieuwe ontwikkelingen in criminaliteit), kwaliteit van de informatievoorziening, digitalisering en innovatie en verbetering van de ketensamenwerking.

 • 3. CA-middelen: Modernisering wetboek van Strafvordering

  In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering is techniek onafhankelijk en helpt zo de keten klaar te maken voor de toekomst. De strafrechtketen kan dan beter inspelen op de technologische ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen in een samenleving die steeds verder digitaliseert. Met het nieuwe wetboek krijgt de rechter meer mogelijkheden om te sturen in het onderzoek voordat een strafzaak op zitting komt. Bovendien brengt het nieuwe wetboek de basis weer op orde om het strafrecht toe te passen op een manier die in evenwicht is met de grond- en mensenrechten van eenieder.

 • 4. CA-middelen: Veiligheid overig

  De middelen uit het coalitieakkoord voor veiligheid overig worden aangewend voor de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten, het introduceren van JD Actief (een werkwijze waarbij slachtoffers van met name «high impactzaken» (HIC) actief door Slachtofferhulp Nederland (SHN) worden benaderd), het tegengaan van mensensmokkel, en het financieel gezond maken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

 • 5. CA-middelen: Versterken Preventieaanpak

  In het kader van preventie wordt middels een domeinoverstijgende wijkaanpak ingezet op het voorkomen van jeugdcriminaliteit, wordt ingezet op de aanpak van personen met verward gedrag, en op het voorkomen van recidive.

 • 6. Middelen ondermijning ten behoeve van Politie

  Uit de middelen voor het tegengaan van Ondermijning die in 2021 zijn toegekend krijgt de politie middelen ten behoeve van AI/datascience en realtime intelligence, interceptie en informatiedeling, criminele geldstromen, forensische opsporing en internationale aanpak.

 • 7. Hermansmiddelen

  De € 200 mln. voortvloeiend uit de motie-Hermans van 23 september 2021 zijn onder andere ingezet voor de noodzakelijke versterking van het politieonderwijs; vernieuwing van basis ICT-voorzieningen om de druk op de Gebiedsgebonden Politie (GGP) te ontzien; versterking opsporing landelijke eenheid; versterken van de politie in de wijk, digitale wijkagenten en agenten die in en voor de wijk werken met 700 fte’s volledig inzetbaar vanaf het jaar 2027; middelen voor PTSS en de uitvoering van de wet straffen en beschermen om slachtoffers beter te informeren en te beschermen.

 • 8. Legacy problematiek Raad voor de Rechtspraak

  Dit betreft extra middelen ten behoeve van informatievoorziening (IV) legacy problematiek bij de rechtspraak. Deze middelen worden ingezet voor vernieuwing procesondersteuning en datadienstverlening publicatieproces.

 • 9. Ondermijning ten behoeve van de Rechtspraak

  Voor de rechtspraak zijn ondermijningsmiddelen overgeheveld voor versterking van de keten, beschermen en veiligheid, planningstool en megazaken.

 • 10. Continuïteit en vernieuwing ICT OM

  Voor het op orde brengen van de continuïteit en vernieuwing van de ICT zijn er middelen toegekend aan het OM.

 • 11. Ondermijningsmiddelen DJI

  In het kader van ondermijning zijn structureel middelen aan DJI toegekend voor versterking van de keten (o.a. afdeling intensief toezicht, bureaus inlichtingen en veiligheid) en beschermen en veiligheid kroongetuigen (investering en exploitatie), vervoer voor gedetineerden door het BOT (Bijzonder Ondersteuningsteam), bewaking gebouwen door de LBB (Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid), beveiliging medewerkers DJI door de LBB).

 • 12. Overheveling middelen herverdeling binnen JenV

  Dit betreft de technische tegenboeking van de posten 6 tot en met 11.

 • 13. WAU-middelen (Werk aan Uitvoering)

  Het traject Werk aan Uitvoering richt zich op versterking van de publieke dienstverlening. Hiervoor zijn middelen toegekend voor diverse onderwerpen zoals voor verbeteringen in de dienstverlening; middelen voor kwantitatieve en kwalitatieve personeelscapaciteit en voor het opleiden van personeel naar aanleiding van benchmarking.

 • 14. Kasschuif Beslag Informatiesysteem (BIS)

  De bouw van het Beslag Informatiesysteem (BIS) is vertraagd omdat het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) een voorlopig advies aan het OM heeft gegeven over de plannen voor de bouw van dit systeem dat het OM noodzaakt om de plannen te heroverwegen. Hierdoor komen de middelen pas in 2023 tot besteding.

 • 15. Kasschuif verkeer 2022

  Het programmabudget verkeer voor de vervanging van de digitale flitspalen komt later tot besteding doordat er sprake is van vertraging bij de aanbesteding. Door middel van een kasschuif worden de middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023 en 2024 wanneer deze middelen tot besteding komen.

 • 16. Tegemoetkomingsregeling commissie De Winter

  De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg (regeling De Winter) wordt door SGM uitgevoerd. De kosten van de uitkeringen worden voor 2/3e door VWS en voor 1/3e door JenV gedekt. De uitvoeringskosten worden 50/50 gedragen.

 • 17. BDUR-doorontwikkeling crisisbeheersing

  Om de aanpak van incidenten en crises in Nederland te verbeteren wordt geïnvesteerd in het fundament van de crisisbeheersing. Hierbij wordt ingezet op effectieve sturing door crisispartners, professioneel informatiemanagement, een landelijke ondersteuningsfaciliteit en het structureel innoveren en borgen van kennis en kunde. De meerjarige reeks wordt voor de jaren 2023 en 2024 voor € 15 mln. gefinancierd uit het lopende begrotingsjaar 2022 (ten laste van artikel 92: nog onverdeeld).

 • 18. Gemeentelijke en particuliere opvang

  Een kasschuif op de middelen gemeentelijke en particuliere opvang voor gemeenten voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden waarbij € 30,5 mln. euro van het jaar 2023 naar het jaar 2022 wordt verschoven waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

 • 19. Subsidies ngo's (non gouvernementele organisaties) t.b.v. inzet Oekraïne

  In aanvulling op de middelen voor subsidies, € 8,1 mln, uit de ISB3, zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de opvang van Oekraïense ontheemden gedurende 2022. Voor deze ondersteuning is de samenwerking aangegaan met verschillende ngo’s, ook verenigd in een samenwerking. Om particuliere opvang zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft het ministerie van JenV met het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, TakeCareBNB en het Leger des Heils afgesproken dat deze organisaties de particuliere opvang coördineren en faciliteren. Deze organisaties opereren onder de naam RefugeeHomeNL. De geraamde kosten voor deze ondersteuning bedragen in 2022 € 13,1 mln. Daarnaast ondersteunt het Rode Kruis de gemeentelijke opvanglocaties met uiteenlopende dienstverlening zoals Humanitaire Servicepunten, ondersteuning bij de organisatie en inrichting van (crisisnood)opvanglocaties, gespecialiseerd vervoer, hygiëne kits. De geraamde kosten voor laatstgenoemde dienstverlening bedragen € 12,8 mln.

 • 20. Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne

  Per 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) uit Oekraïne in werking getreden. Om de RMO te bekostigen heeft het Kabinet ingestemd met een begroting voor de dekking van de medische kosten en de verwerkingskosten voor het tweede halfjaar van 2022. De medische kosten van de eerste maanden van 2022 zijn gefinancierd via de Subsidieregeling voor Onverzekerden (SOV). Middels deze boeking wordt € 99 mln. aan de begroting van JenV voor het jaar 2022 toegevoegd.

  Nieuwe mutaties samenhangend met de Najaarsnota 2022

 • 21. NOOVA en onderhoud C2000 Aan de bijzondere bijdrage Meldkamers Politie wordt 10 mln. toegekend voor de uitvoering van diverse werkzaamheden in het kader van Nationale Openbare Orde en Veiligheidsarchitectuur (NOOVA) en ten behoeve van C2000-ict systeem.

 • 22. Digitalisering Strafrechtketen

  In het Regeerakkoord Rutte-3 is voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen extra geld uitgetrokken. De middelen worden besteed aan diverse projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Bij de tweede suppletoire begroting wordt 32,5 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen voor uitvoering van de diverse projecten.

 • 23. CA-middelen Openbaar Ministerie (OM) Het Openbaar Ministerie verwacht dit jaar een meevaller van 10 mln. De extra CA-middelen die in de loop van dit jaar zijn ontvangen, kunnen nog niet volledig worden besteed, omdat de bijbehorende benodigde nieuwe medewerkers nog niet allemaal in dienst zijn getreden.

 • 24. Aanpak Ondermijning Op het onderdeel ondermijning wordt een onderuitputting verwacht van 10 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door terugontvangen middelen ten behoeve van het stelsel bewaken en beveiligen van de KMar die dit jaar niet tot besteding zijn gekomen (6 mln.) en door vertraging in de besteding van ondermijningsmiddelen ten behoeve van de bijzondere opsporingsdiensten (4 mln.).

 • 25. Ondermijningsmiddelen PI Vught

  Aan Penitentiaire Inrichting Vught zijn middelen toegekend voor optimalisatie ontwikkeling 2e ontsluitingsweg (5 mln.); voor realisatie van een zittingszaal (12 mln.); aanvulling hogere kosten door aanbesteding voor video conferencing ruimten (2 mln.) en initiële kosten video conferencing via Raad voor de rechtspraak (3,2 mln.).

 • 26. Vrijval CA-middelen Straffen en Beschermen

  De CA-middelen die dit jaar zijn toegekend komen niet volledig tot besteding. Het uitwerken en implementeren van plannen duurt langer dan verwacht, onder andere vanwege de krappe arbeidsmarkt.

 • 27. Werkdrukverlaging Gecertificeerde Instellingen (GI's)

  Vanwege de urgentie stelt het Rijk 10 mln. per jaar voor de jaren 2022 t/m 2025 beschikbaar aan de GI's tbv werkdrukverlaging. Hiermee kunnen de GI's meer jeugdbeschermers en ondersteunend personeel aantrekken, alsmede andere maatregelen treffen die bijdragen aan de verlaging van de werkdruk. (zie Kamerstuk II 2021-2022 31839, nr. 876 met betrekking tot verbetering van de jeugdbeschermingsketen dd. 14-09-2022).

 • 28. Bijdrage gemeenten coronatoegangsbewijs

  Een aantal gemeenten heeft geen gebruikt gemaakt van de regeling of vanwege het overschrijden van de indieningsdatum geen gebruik kunnen maken van de regeling waardoor hier een meevaller is ontstaan.

 • 29. Regeling Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

  De uitgaven in 2022 ten aanzien van de regeling tegemoetkoming schade 2021 zijn lager uitgevallen dan geraamd. Het budget wordt daarom in 2022 verlaagd met 175 mln. waarbij ook een kasschuif van 35 mln. van het jaar 2022 naar 2023 wordt toegepast voor de benodigde middelen in 2023.

  Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het wel of niet uitkeren van de tegemoetkoming omdat deze wordt gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

 • 30. Official Development assistance (ODA) .

  De hogere bezetting van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het hoge percentage alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) leidt tot een hogere toerekening van eerstejaarsasielopvang aan ODA van 160 mln.

 • 31. Asiel COA

  De hogere bezetting bij COA en de hogere kosten van de (crisis)noodopvang, die duurder is dan de reguliere opvang, leidt tot een tegenvaller van 380 mln. Deels wordt deze gecompenseerd door de hogere ODA-toerekening, zie post 30. Het restant wordt gedekt uit de niet-asiel gerelateerde onderuitputting van JenV (70 mln.) en de rijksbrede onderuitputting.

 • 32. European Entry/Exit System (EES) op Schiphol

  Voor de implementatie van de Europese EES-verordening op Schiphol zijn aanvullende middelen noodzakelijk teneinde de implementatie tijdig af te ronden.

 • 33. Asiel Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  De kosten in de uitvoering bij de IND zijn hoger dan de dekking vanuit de kostprijzen. De oorzaken hiervan zijn te vinden in de hogere tarieven van tolken en verhoogde kosten van vervoer vanwege het feit dat de asielzoekers verspreid zitten in de (crisis)noodopvang, Daarbij zijn er hogere kosten voor externe inhuur vanwege personeelstekort en krapte op de arbeidsmarkt.

 • 34. Gemeentelijke Opvang Oekraïners

  Een veel groter deel van de gemeenten dan eerder gedacht vraagt een voorschot aan voor de opvang van ontheemde uit Oekraïne (GOO en POO).

 • 35. Asiel Nidos

  Nidos voert de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). De hogere instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen leidt tot meer werk en kosten bij Nidos. 

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Artikel

ontvangsten

 

Vastgestelde begroting 2022

 

1.570.467

 

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

1.666.707

 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    
 

Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2023)

  
 

Overige mutaties vermoedelijke uitkomsten

 

14.240

    
 

Najaarsnota 2022

  

1

Afpakken

33

‒ 289.400

2

Boeten en transacties

33

‒ 86.000

3

Griffierechten

32

‒ 15.000

    
 

Overige mutaties Najaarsnota

 

17.827

    
 

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

1.308.374

Toelichting

Nieuwe mutaties samenhangend met de Najaarsnota 2022

 • 1. Afpakken

  De ontvangsten afpakken vallen 289,4 mln. lager uit dan geraamd. Door het (tot nu toe) uitblijven van grote transacties blijven de ontvangsten fors achter op de raming.

 • 2. Boeten en Transacties

  De ontvangsten boeten en transactie blijven achter op de geraamde ontvangsten. Door minder verkeer als gevolg van Corona en hoge brandstofprijzen en het vervangen (en dus tijdelijk uitstaan) van flitspalen en trajectcontroles zijn de Boete en Transacties ontvangsten lager dan geraamd.

 • 3. Griffierechten

  De ontvangsten griffierechten vallen 15 mln. lager uit. De daling wordt veroorzaakt doordat de instroom van zaken waarbij griffierecht kan worden geheven lager is dan geraamd.

Licence