Base description which applies to whole site

6.1 Openingsbalans Justitiële Informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst is vanaf 1 januari 2022 een zelfstandig baten-lastenagentschap en ontvlochten uit de departementale saldibalans van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) als kasverplichtingdienst. In de ontwerpbegroting 2022 is een indicatieve openingsbalans opgenomen.

Tabel 21 openingsbalans Justid (bedragen * € 1.000)
 

Definitieve openingsbalans

indicatieve openingsbalans (uit ontwerpbegroting 2022)

Activa

  

Vaste activa

5.808

8.884

Immateriële activa

1.557

0

Materiële activa

4.251

8.884

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

4.251

8.884

Vlottende activa

5.076

900

Voorraden

0

0

Debiteuren

2.400

900

Nog te ontvangen

2.676

0

Liquide middelen

0

0

Totaal activa

10.884

9.784

   

Passiva

  

Eigen vermogen

0

6.618

Exploitatiereserve

0

6.618

Leningen bij Ministerie van Financien

3.531

0

Voorzieningen

113

0

Crediteuren

74

1.000

Nog te betalen

7.166

2.166

Totaal passiva

10.884

9.784

Waarderingsgrondslagen van de balans

Waarderingsgrondslagen

De openingsbalans is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen zoals opgenomen in:

  • - CW 2016;

  • - Regeling agentschappen van het ministerie van Financiën;

  • - Rijksbegrotingsvoorschriften 2022 van het ministerie van Financiën;

  • - Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

2.2.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

a. Algemeen

Alle activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarden. Waardering tegen de contante waarde is niet toegestaan.

Activazijde (debet)

b. Immateriële (vaste) activa

De ontwikkelingskosten van immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingspijs (of vervaardigingsprijs in geval van vervaardiging in eigen beheer) verminderd met de cumulatieve lineaire afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De geschatte economische levensduur van de immateriële vaste activa varieert in beginsel van 2 tot 5 jaar.

Bij de waardering van immateriële vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Indien er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is, dan wordt de realiseerbare waarde ten behoeve van de waardering van het actief geschat. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten. Terugnemingen van waardeverminderingen worden op dezelfde wijze verwerkt als de waardevermindering waarop deze betrekking heeft.

c. Materiële (vaste) activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs (of vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve lineaire afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Activa met een aanschafwaarde vanaf € 2.000,- worden in elk geval geactiveerd. Afschrijvingen worden berekend volgens een vast percentage van de verkrijgingsprijs op basis van de geschatte gebruiksduur van de betreffende materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats tot de restwaarde. Voor zover niet anders is vermeld, is de restwaarde op nihil gesteld. Afschrijvingen vinden plaats naar tijdsgelang vanaf de datum van ingebruikneming en met toepassing van de lineaire methode. Op nog in gebruik te nemen materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering van materiële vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Indien er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is, dan wordt de realiseerbare waarde ten behoeve van de waardering van het actief geschat. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten. Terugnemingen van waardeverminderingen worden op dezelfde wijze verwerkt als de waardevermindering waarop deze betrekking heeft.

Ingeval van een impairment zal dit ook afzonderlijk in de staat van baten en lasten worden gepresenteerd.

Voor de verschillende categorieën materiële vaste activa zijn de volgende afschrijvingstermijnen van toepassing:

  • Computerhardware en -software ‒ 3 à 5 jaar

  • Overige materiele vaste activa ‒ 2 à 5 jaar

  • Immateriële vaste activa ‒ 2 à 5 jaar

Afwijkingen van deze afschrijvingstermijnen dienen in de jaarrekening te worden toegelicht.

Projecten in uitvoering (vaste activa): de lopende projecten worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten, vermeerderd met de aan het project toe te rekenen winst en verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen.

Vordering (debiteuren)

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Bij deze post wordt aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2021 vorderingen betreft tussen het agentschap en het moederdepartement en vorderingen tussen het agentschap en andere ministeries en agentschappen (binnen en buiten het eigen departement en derden (buiten het Rijk).

Nog te ontvangen

Onder deze post worden alle bedragen opgenomen die nog moeten worden ontvangen en voor zover dit geen debiteuren zijn zoals hiervoor bij het onderdeel debiteuren zijn verantwoord en zaken aan de desbetreffende organisatie hebben geleverd.

Passivazijde (credit)

Exploitatiereserve

In overeenstemming met artikel 27 lid 4 van de regeling agentschappen is het mogelijk een exploitatiereserve te vormen. Een positief resultaat wordt aan deze reserve toegevoegd en mag bestaan uit maximaal 5% van de omzet over de afgelopen drie jaren.

Langlopende schulden (leningen bij Ministerie van Financiën)

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar bij het ministerie van Financiën. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komend boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden. Langlopende leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, behalve voorzieningen overgangsregelingen medewerkers. Deze laatste is gewaardeerd tegen contante waarde.

Langlopende schulden

Voor het overnemen van de (im)materiële vaste activa wordt een vergoeding betaald aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor het financieren van deze vergoeding is een initiële lening aangegaan bij het ministerie van Financiën. De initiële lening is gelijk aan de totale waarde van de (im)materiële vaste activa conform artikel 23 Regeling agentschappen, bestaande uit een kortlopend deel en een langlopend deel.

Nog te betalen bedragen

De Nog te betalen bedragen betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Verschil tussen definitieve en indicatieve openingsbalans

Als gevolg van voortschrijdend inzicht zijn de cijfers in de definitieve openingsbalans gewijzigd ten opzichte van de indicatieve openingsbalans, hiervan is niet per post een toelichting opgenomen.

In de indicatieve openingsbalans was als tegenwaarde voor de activa, onder het eigen vermogen, een post Wettelijke reserve opgenomen. Omdat dit niet is toegestaan binnen de regeling Agentschappen, is in de definitieve openingsbalans een lening opgenomen, bestaande uit een langlopend en een kortlopend deel.

Toelichting openingsbalans

Het verloop van de immateriële en de materiele vaste activa wordt als volgt gespecificeerd:

Tabel 22 Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Cumulatieve aanschafwaarde

3.739

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

‒ 2.182

Boekwaarde 01-01-2022

1.557

Tabel 23 Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Cumulatieve aanschafwaarde

7.991

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

‒ 3.740

Boekwaarde 01-01-2022

4.251

Vorderingen

Het opgenomen bedrag onder vorderingen heeft betrekking op verzonden en nog niet betaalde facturen voor verrichte dienstverlening door de Justitiële Informatiedienst aan diverse klanten, waaronder Nationale Politie en Openbaar Ministerie. Het totaal bedrag aan openstaande debiteuren is € 2.400k. Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Tabel 24 Nog te ontvangen bedragen (bedragen x € 1.000)

omschrijving

bedrag

Vooruitbetaalde bedragen

2.181

Te ontvangen bedrag moederdepartement

495

Totaal

2.676

Exploitatiereserve

Het eigen vermogen bestaat uit de exploitatiereserve en het onverdeelde resultaat uit het verslagjaar.

Aangezien Justid vanaf 1 januari 2022 een Agentschap is, is er nog geen eigen vermogen opgebouwd.

Leningen bij het ministerie van Financiën

Voor het overnemen van de (im)materiële vaste activa wordt een vergoeding betaald aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor het financieren van deze vergoeding is een initiële lening aangegaan bij het ministerie van Financiën. De initiële lening is gelijk aan de totale waarde van de (im)materiële vaste activa conform artikel 23 Regeling agentschappen, bestaande uit een kortlopend deel en een langlopend deel

Tabel 25 Leningen bij het ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)

rente

kortlopende schuld < 1 jaar

Schulden > 1 jaar < 5 jaren

Schulden > 5 jaren

 

2.269

3.531

0

Voorzieningen

Het saldo van de voorzieningen die op de openingsbalans zijn opgenomen, bestaat uit twee vaststellingsovereenkomsten. In een geval gaat het om beëindiging van de arbeidsovereenkomst en zal de vaststellingsovereenkomst in de loop van 2022 geactiveerd en gebruikt worden. In het tweede geval gaat het om tegemoetkoming in kosten na een overstap van een medewerker, deze vaststellingsovereenkomst zal naar verwachting voor een langere periode op de balans staan.

Crediteuren

De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die met een factuur in rekening zijn gebracht. De looptijd is korter dan een jaar.

Nog te betalen

Tabel 26 Nog te betalen bedragen (bedragen x € 1.000)

omschrijving

bedrag

Verplichting niet opgenomen verlofdagen

2.546

Kortlopend deel lening ministerie van Financien

2.269

Nog te betalen

2.351

Totaal

7.166

De post Nog te betalen bestaat uit een bedrag van € 1.285k voor inhuur externe medewerkers, € 796k voor een december salaris betaling voor interne medewerkers en voor € 270k voor overige verplichtingen waarvan de facturen nog niet waren ontvangen op 31 december 2021. Voor deze posten zijn in de loop van 2022 facturen ontvangen, waarna de balanspost in de loop van 2022 is verdwenen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingenDe niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen waaraanJustid voor toekomstige jaren is verbondenbestaan uit huurverplichting, lease kosten, software licenties en onderhoud apparatuur. Ten tijde van het opstellen van de openingsbalans is het inzicht niet volledig genoeg om de bedragen voor de komende jaren te kwantificeren. In de loop van 2022 wordt het contracten register opgesteld en bij de jaarstukken van 2022 kunnen de Niet uit de balans blijkende verplichtingen met de juiste bedragen worden opgenomen in het balansdossier.

Licence