Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Inkomstenbronnen van gemeenten

De uitgaven van gemeenten worden uit verschillende inkomstenbronnen bekostigd. Tabel 5 bevat een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van de gemeenten voor de periode 2016-2021. De cijfers tot en met 2019 zijn op basis van de jaarrekeningen. De cijfers 2020 en 2021 zijn op basis van de oorspronkelijke begrotingen.

Tabel 5 Inkomsten gemeenten (bedragen x € 1 mln.)
 

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Inkomsten vanuit het Rijk

      

Gemeentefonds1

28.043

27.814

29.082

31.295

33.442

32.817

Specifieke uitkeringen2

6.281

6.400

6.900

7.000

11.300

10.500

       

Inkomsten uit eigen bronnen

      

OZB3

3.758

3.873

3.985

4.156

4.309

4.556

Overige belastingen3

1.183

1.530

1.622

1.740

1.852

1.805

Retributies3

4.116

4.518

4.546

4.603

4.660

4.942

Bouwgrondexploitatie4

5.268

4.169

3.818

3.139

3.395

3.505

Onttrekkingen reserves4

7.084

6.663

6.989

6.764

3.715

3.876

Overige middelen5

9.093

9.605

8.729

8.052

5.947

6.066

       

Totaal

64.826

64.572

65.671

66.749

68.620

68.067

1

Bron Ministerie van BZK.

2

Bron realisatiecijfers CBS. Bron begrotingscijfers Ministerie van BZK.

3

Bron COELO Atlas lokale lasten.

4

Bron CBS Statline.

5

Bron CBS Statline met bewerking BZK.

Inkomsten vanuit het Rijk

De grootste inkomstenbron van gemeenten (48% in 2021) is - zeker sinds de decentralisaties in het sociale domein - het gemeentefonds. Het bedrag in de tabel betreft het totale verplichtingenbedrag voor het gemeentefonds en omvat de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.

De specifieke uitkeringen vormen een andere inkomstenbron die vanuit het Rijk afkomstig is. Op de specifieke uitkeringen wordt in paragraaf 4.2 dieper ingegaan.

Inkomsten uit eigen bronnen

Naast de uitkeringen van het Rijk hebben de gemeenten inkomsten uit de Onroerende zaakbelasting (OZB), retributies en overige belastingen en heffingen. Op deze opbrengsten uit lokale belastingen en heffingen wordt in paragraaf 4.3 ingegaan. Daarnaast is sprake van ontrekkingen uit de reserves en van overige middelen.

Licence