Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Lijst van afkortingen

Tabel 98 Lijst van afkortingen

A

 

ABC

Afdracht, Beschermen en Concurrentiepositie

AC

Audit Committee

ACM

Autoriteit Consument & Markt

ACP

Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen

ADR

Auditdienst Rijk

ADSB

Atradius Dutch State Business

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank

ANFA

Agreement on Net Financial Assets

ANVS

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

AR

Algemene Rekenkamer

ATAD

Anti Tax Avoidance Directive

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Awir

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Awr

Algemene wet inzake rijksbelastingen

  

B

 

Bbp

Bruto binnenlands product

BCF

Btw-compensatiefonds

BERB

Bedrijfseconomische Resultaatsbepaling

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BF

Bijzondere Financiering

BIK

Baangerelateerde Investeringskorting

BIR

Belasting- en invorderingsrente

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BNI

Bruto nationaal inkomen

BoP

Balance of Payments facility

BPM

Belasting voor Personenauto’s en Motorfietsen

Btw

Belasting over de toegevoegde waarde

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken met Koninkrijksrelaties

  

C

 

CAF

Combiteam Aanpak Facilitators

CBAM

Carbon Border Adjustment Mechanism

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CDFD

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

CEA

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

CET

Common Equity Tier

CP

Commercial Paper

CPB

Centraal Planbureau

CW

Comptabiliteitswet

  

D

 

DBFM(O)

Design-Build-Finance-Maintain(-Operate)

DG

Directoraat-Generaal

DGS

Depositogarantiestelsel

DNB

De Nederlandsche Bank

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DSD

Digitale Snelweg Douane

DSL

Dutch State Loan

DTC

Dutch Treasury Certificate

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWU

Douanewetboek van de Unie

  

E

 

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Centrale Bank

ECCL

Enhanced Conditions Credit Line

Ecofinraad

Economic and Financial Affairs Council

EDIS

Europees depositoverzekeringsstelsel

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSM

European Financial Stabilisation Mechanism

EGF

Europees garantiefonds

EIB

European Investment Bank

EIF

European Investement Fund

Ekv

Exportkredietverzekering

EMB

Eigenmiddelenbesluit

EMU

Europese Monetaire Unie

ERM

Exchange Rate Mechanism

ESG

Environment, Social en Governance

ESI

Emergency Support Instrument

ESM

European Stability Mechanism

ESR

Europees Stelsel van Rekeningen

ETS

Emission Trading System

EU

Europese Unie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  

F

 

FATF

Financial Action Task Force

FDC

Financieel Diensten Centrum

FEC

Financieel Expertise Centrum

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FJR

Financieel jaarverslag van het Rijk

FMO

Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden

FSV

Fraude Signalering Voorziening

Fte

Fulltime-equivalent

  

H

 

HULK

Herverzekering Leverancierskredieten

  

I

 

IAK

Integraal afwegingskader

IB/PVV

Inkomstenbelasting/Premies Voksverzekeringen

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

IBTD

Inspectie belastingen, toeslagen en douane

ICS

Import control system

IDA

International Development Association

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IFC

International Finance Corporation

IFI

Internationale Financiële Instelling

IH

Inkomensheffing

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IMVO

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

ISB

Incidentele Suppletoire Begroting

IV

Informatievoorziening

  

K

 

KI&S

Klanteninteractie & -Services

KNM

Koninklijke Nederlandse Munt

KPI

Kritieke prestatie-indicator

  

L

 

LB

Loonbelasting

LH

Loonheffing

LRKP

Landelijk Register Kinderopvangcentra en Peuterspeelzalen

  

M

 

M&O

Misbruik en Oneigenlijk gebruik

MDB

Multilaterale development bank

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MIF

Multilateral Interchange Fee

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

MI

Managementinformatie

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MN

Miljoenennota

MOB

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  

N

 

NAB

New Arrangements to Borrow

NBM

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

NGEU

Next Generation EU

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

NIS

National Import System

NLFI

NL Financial Investments

NO

Nationale Ombudsman

NvW

Nota van Wijziging

  

O

 

OB

Omzetbelasting

OCT

Overseas Countries and Territories

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

O/GS

Opzet/grove schuld

OM

Openbaar Ministerie

OOD

Opdrachtgevers-opdrachtnemerberaad Douane

  

P

 

PCS

Pandemic Crisis Support

POK

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

PPS

Publiek-Private Samenwerking

PRGT

Poverty Reduction and Growth Trust

PSD

Payment Services Directive

  

R

 

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RCF

Revolving credit facility

RRB

Renterisicobedrag

RRF

Recovery and Resilience Facility

RvB

Raad van Bestuur

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

  

S

 

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SDR

Special Drawing Rights

SEA

Strategische evaluatie agenda

SG

Secretaris-Generaal

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SMP

Securities Markets Programme

SRF

Single Resolution Fund

SSO

Shared Service Organisatie

STEP

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector

SURE

Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SVK

Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  

U

 

UBO

Ultimate Beneficial Owners

UBR

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

UHT

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

USD

Amerikaanse dollar

UT

Uitvoeringstoets

  

V

 

VGEM

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu

VIA

Vooringevulde aangifte

VK

Verenigd Koninkrijk

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  

W

 

WAKO

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen

WAU

Werk aan Uitvoering

Wft

Wet op het financieel toezicht

WOK

Wet op de Kansspelen

WOO

Wet Open Overheid

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme

  

Z

 

Zbo

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence