Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Overzicht Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tabel 44 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Oorspronkelijke financiering

Bijdragen

 

Totaal

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027-2035

Waterschappen

Totaal

251

251

0

0

0

0

0

0

0

Spoedwet

HWBP-2

239

239

       

HWBP

4

4

       

Overige bijdrage

HWBP-2

8

8

       

Rijk

Totaal

1.015

890

39

86

0

0

0

0

0

Oorspronkelijke financiering

HWBP-2

967

886

39

41

     

HWBP

49

4

 

45

     

Totaal bijdragen oorspronkelijke financiering

1.267

1.141

39

86

0

0

0

0

0

           

Bestuursakkoord Water

Bijdragen

 

Totaal

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027-2035

Waterschappen

Totaal (50%)

4.332

1.293

206

202

202

202

202

202

1.821

 

HWBP-2

799

799

0

      
 

HWBP

2.870

410

162

165

144

144

140

158

1.548

 

Projectgebonden aandeel (10%)

662

84

44

37

59

58

62

44

273

Rijk

Totaal (50%)

4.332

979

337

220

485

268

315

222

1.505

 

HWBP-2

778

453

72

38

83

1

0

60

71

 

HWBP

3.555

526

265

182

402

268

315

162

1.434

Rijksbijdrage Rijkskeringen HWBP

 

652

20

21

27

46

29

47

41

421

Totaal bijdragen Bestuursakkoord Water

 

9.317

2.293

564

449

733

500

565

465

3.747

           

Totaal bijdragen

 

10.584

3.435

603

535

733

500

565

465

3.747

           

Gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen

Uitgaven

 

Totaal

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027-2035

HWBP-2

Totaal

2.551

2.161

109

78

82

0

0

60

62

 

Waterschapsprojecten

2.551

2.161

109

78

82

  

60

62

HWBP

Totaal (100%)

7.060

1.016

467

425

600

596

638

457

2.861

 

Waterschapsprojecten

5.991

762

396

365

529

524

561

398

2.456

 

Programmabureau

102

35

5

4

4

4

4

4

40

 

Innovatie

282

127

17

12

7

9

10

10

90

 

HWBP: opleidingen nieuwe normering/waterveligheid

19

7

5

2

1

1

1

1

3

 

Projectgebonden aandeel (10%)

666

85

44

41

59

58

62

44

273

Totaal gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen

9.611

3.177

576

503

682

596

638

517

2.922

           

Uitgaven Rijk

Uitgaven

 

Totaal

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027-2035

HWBP-2

Totaal

240

225

3

1

1

1

0

0

10

 

Rijksprojecten

169

166

2

1

     
 

Interne kosten

24

24

0

0

     
 

Programmabureau

47

35

0

1

1

1

  

10

HWBP

Totaal

732

32

25

31

51

34

51

46

462

 

Rijksprojecten

652

20

21

27

46

29

47

41

421

 

Interne kosten

80

12

4

5

5

5

5

5

41

Totaal uitgaven Rijk

 

972

257

28

33

52

35

52

46

472

           

Totaal uitgaven

 

10.584

3.435

604

535

733

630

690

563

3.394

Toelichting bij het extracomptabele overzicht voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Conform het wetsvoorstel doelmatigheid en bekostiging Hoogwaterbescherming wordt in de jaarlijkse begroting en verantwoording van het Deltafonds een extra-comptabel overzicht opgenomen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de bijdragen van het Rijk en waterschappen zich verhouden tot de uitgaven van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor een nadere toelichting op de bekostigingssystematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt verwezen naar de memorie van toelichting van het voornoemde wetsvoorstel. Het extracomptabele overzicht is als volgt opgebouwd:

De ontvangsten en bijdragen van de waterschappen respectievelijk het Rijk.

1. De bijdrage van de waterschappen bestaat uit de volgende drie elementen.

 • a. De jaarlijkse bijdragen van de waterschappen in de periode 2011–2013 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma die voortvloeien uit de Spoedwet.

 • b. De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: totaal € 131 miljoen in 2014 en jaarlijks € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën. De bijdragen van de waterschappen bestaan uit een projectgebonden aandeel voor het HWBP dat door de betreffende beheerder direct wordt betaald en een solidariteitsdeel dat via het Deltafonds wordt verevend. Het projectgebonden aandeel bedraagt 10% van de (bruto) begrote uitgaven voor waterschapsprojecten binnen het HWBP.

 • c. Incidentele ontvangsten bijvoorbeeld in het kader van de eindafrekening van projecten.

2. De bijdrage van het Rijk bestaat uit de volgende drie elementen:

 • a. De bijdrage van het Rijk zoals vastgelegd in de bijlage van het Bestuursakkoord Water (nadere toelichting op het onderdeel «Financiering van een beheersbaar programma voor de waterkeringen» van het Bestuursakkoord Water), uitgaande van het toen beschikbare budget binnen de Rijksbegroting voor het Hoogwaterschermingsprogramma.

 • b. De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: € 131 miljoen in 2014 en € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën, geïndexeerd met terugwerkende kracht ten opzichte van het prijspeil 2011. Het jaarbedrag prijspeil 2020 bedraagt € 197 miljoen (inclusief project gebonden aandeel).

 • c. De bijdrage van het Rijk aan de maatregelen voor rijkskeringen.

De uitgaven voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

De uitgaven ten behoeve van hoogwaterbeschermingsmaatregelen bestaan uit:

 • a. Waterschapsprojecten: de subsidies (Lees: bij HWBP 100 respectievelijk 90% van de kosten van een sober en doelmatig ontwerp) voor versterkingen van primaire keringen in beheer van de waterschappen.

 • b. Rijksprojecten: de kosten van versterkingen van primaire keringen in beheer van het Rijk. Deze uitgaven komen voor wat betreft het HWBP volledig ten laste van het Rijk

 • c. Programmabureau: de kosten van het programmabureau.

 • d. Het projectgebonden aandeel van 10%: wordt door de betreffende beheerder zelf direct betaald.

 • e. De interne kosten hebben betrekking op de kosten van de inzet van Rijkswaterstaat-medewerkers binnen de programmabureaus en maken voor de bekostigingssystematiek geen deel uit van de programmabudgetten. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling en zijn daarom afzonderlijk weergegeven.

 • f. Innovatie: Betreft innovaties waaronder de projectoverstijgende verkenningen. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling. De subsidie beschikking betreft hier 100% bijdrage.

De uitgaven die vallen onder a), c) en f) worden door Rijk en waterschappen voor ieder de helft bekostigd.

De kasschuiven die voortvloeien uit de verschillen tussen de geraamde en begrote uitgaven.

De ontvangsten van de waterschappen vormen een deel van de uitgaven voor het HWBP. Het andere deel wordt bekostigd door het Rijk. De uitgaven van het HWBP in de begroting wordt in een bepaald uitgaventempo geraamd. Deze kasplanning komt tot stand op basis van de planningen van de diverse projecten, ingediend door de waterschappen (en RWS). Indien de daadwerkelijke uitgaven afwijken van de geraamde uitgaven of planningen van projecten wijzigen worden de uitgavenbudgetten aangepast door middel van kasschuiven binnen de kaders van de IenW-begroting.

Licence