Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5: Lijst van afkortingen

3W

Wereld Wijd Werken

ACS

Afrika, het Carïbisch gebied en de Stille Oceaan

ACOR

Advisory Committee on Own Resources

AIV

Adviesraad Internationale Vraagstukken

ATT

Arms Trade Treaty

BAR

Brexit Adjustment Reserve

BBP

Bruto Binnenlands Product

Benelux

België, Nederland en Luxemburg

BHOS

Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

Brexit

Uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

BTW

Omzetbelasting

BTWC

Biologisch en Toxische Wapens Verdrag

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAVV

Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken

CD

Corps Diplomatique

CECP

Coördinatie-Eenheid Contingency planning en Preparedness

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

CMV

Civiele Missies en Verkiezingswaarneming

COVID-19

Coronavirus Disease 2019

CPB

Centraal Planbureau

CSO

Consulaire Service Organisatie

CT

Contra-Terrorisme

CTBT(O)

Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (Organization)

DAB

Draft Amending Budget

DCC

Digitaal Corona Certificaat

DG

Directoraat-generaal

DGBEB

Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

DGES

Directoraat-generaal Europese Samenwerking

DGIS

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking

DGPZ

Directoraat-generaal Politieke Zaken

EES

Europese Entry and Exit systeem

EHRM

Europese Hof voor de Rechten van de Mens

EIPA

European Institute of Public Administration

EMB

Eigen Middelen Besluit

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

EP

Europees Parlement

ER

Europese Raad

EU

Europese Unie

EUR

Euro

EVF

Europese Vredesfaciliteit

EVRM

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens

FTE

Fulltime-equivalent

FTF

Foreign Terrorist Fighters

GBVS

Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

GPOI

Global Peace Operations Initiative

GVDB

Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

IAEA

International Atomic and Energy Agency

ICB

Internationaal Cultuurbeleid

ICC

International Criminal Court

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICCT

International Centre for Counter-Terrorism

IDAHOT

Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie

IGH

Internationaal Gerechtshof

IO’s

Internationale Organisaties

IOB

Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

ISIS

Islamitic State of Iraq and Syria

JCPOA

Joint Comprehensive Plan of Action (Iran Nuclear Deal)

J&V

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid

KMar

Koninklijke Marechaussee

LGO

Landen en Gebieden Overzee

LHBTI

Lesbiennes, Homo’s, Bi- en Transseksuelen en Interseksuelen

MATRA

Maatschappelijke Transformatie

MENA

Midden-Oosten en Noord-Afrika

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MICT

Restmechanisme voor Internationale Strafhoven

MINUSMA

Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali

MoU

Memorandum of understanding

MVV

Machtiging tot Voorlopig Verblijf

NAVO

Noord-Atlantische Verdrags Organisatie

NBSO

Netherlands Business Support Offices

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NDICI

Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument

NFIA

Netherlands Foreign Investment Agency

NFRP

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen

NGEU

Next Generation EU

NGO

Non-Gouvernementele Organisatie

NPDI

Non-proliferation and Disarment Initiative

NPPP

NFRP Politieke Partijen Programma

NPV

Non-Proliferatie Verdrag (189)

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

ODA

Official Development Assistance (officiële ontwikkelingshulp)

OESO

Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OHCHR

Hoge commissaris voor de Rechten van de Mens

OP

Oostelijk Partnerschap

IO

Internationale Organisatie

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OVSE

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

OPCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

PACE

Parliamentary Assembly of the Council of Europe

PHA

Permanent Hof van Arbitrage

POBB

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RRF

Recovery and Resilience Facility

RWT's

Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDG’s

Sustainable Development Goals

SEA

Strategische Evaluatie Agenda

Shiraka

Partnerschappen voor ondersteuning democratische transitie in de Arabische regio

SSO

Shared Service Organisatie

SSR

Security Sector Reform

TEM

Traditionele Eigen Middelen

TFVK

Taskforce Verenigd Koninkrijk

UAV

Unmanned Aerial Vehicles

VIP

Very Important Person

VK

Verenigd Koninkrijk

VN

Verenigde Naties

VS

Verenigde Staten

WEU

West-Europese Unie

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence