Base description which applies to whole site

5.4 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Inleiding

Als Rijksbrede dienstverlener werkt de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) elke dag aan het beter, sterker en slimmer maken van het Rijk. UBR doet dit door (kennisintensieve) dienstverlening te leveren op het gebied van ICT, personeel, organisatie, inkoop, overheidspublicaties, beveiliging en logistiek. Zo levert UBR op de verschillende terreinen advies-, transitie-, innovatiediensten en is UBR een expert in (rijks)beveiliging en in het afhandelen van koeriers- en transportdiensten. UBR biedt dienstverlening aan op bedrijfsvoeringsdomeinen waar ook andere SSO’s van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) diensten leveren. Komend jaar wordt de samenwerking met de andere SSO’s geintensiveerd om meer samenhang in de dienstverlening te organiseren.

UBR focust op het exploitabel maken van technologische ontwikkelingen, innovatieve dienstverleningsconcepten en nieuwe manieren van werken. Daarmee draagt UBR bij aan het invullen van politiek-bestuurlijke ambities en Rijksbrede prioriteiten. Zo helpt UBR het Rijk bij haar ICT opgaven door tijdelijke expertise te leveren en kennis uit te wisselen. Niet alleen levert UBR op interim-basis capaciteit, ook zoeken wij een duurzame oplossing voor het groeiend tekort aan ICT-personeel met de opbouw van het Rijks ICT Gilde voor schaarse hoogwaardig technische ICT-capaciteit voor de Rijksoverheid.

Daarnaast draagt UBR bij aan de arbeidsmarktopgaven van de maatschappij en het Rijk voor mensen met een arbeidsbeperking. Het organisatie-onderdeel Binnenwerk creëert banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor rijksonderdelen verzorgt Binnenwerk het werven, begeleiden en organiseren van banen. Binnenwerk treedt op als gemandateerd werkgever voor verschillende rijksonderdelen en geeft invulling aan de Wet stimulering arbeidsparticipatie en convenant Banenafspraak (Kamerstukken II, 2018/19, 34352, nr. 165). Het programma wordt gefinancierd vanuit deelnemende organisaties.

BZK versterkt via een ontwikkelagenda voor haar SSO’s de uitvoeringskracht van BZK gericht op publieke waarde. Zo wordt er meer samenhang gebracht in de dienstverlening van de verschillende SSO’s van BZK. Het herpositioneren van de bedrijfsonderdelen van UBR past in deze beweging. Hiertoe zijn kwartiermakers benoemd die voorgenomen besluiten voorbereiden gericht op het herpositioneren van de UBR-bedrijfsonderdelen. De uitvoering van de voorgenomen besluiten zal naar verwachting vanaf 2022 zijn beslag krijgen.

Staat van baten en lasten

Tabel 40 Begroting van baten-lastenagentschap UBR voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

- Omzet

309.107

286.529

317.896

330.067

338.646

347.390

356.304

waarvan omzet moederdepartement

92.800

93.756

124.558

136.729

145.308

154.053

162.967

waarvan omzet overige departementen

209.614

182.073

182.685

182.685

182.685

182.685

182.685

waarvan omzet derden

6.693

10.700

10.653

10.653

10.653

10.653

10.653

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

2.841

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

        

Totaal baten

311.948

286.529

317.896

330.067

338.646

347.390

356.304

        

Lasten

       

Apparaatskosten

299.353

285.108

316.494

328.647

337.226

345.971

354.885

- Personele kosten

196.974

191.164

208.114

217.018

222.654

228.399

234.255

waarvan eigen personeel

157.058

161.684

178.091

187.141

192.569

198.102

203.743

waarvan inhuur externen

36.795

21.900

22.358

21.908

21.908

21.908

21.908

waarvan overige personele kosten

3.121

7.580

7.666

7.970

8.177

8.389

8.604

- Materiële kosten

102.379

93.944

108.363

111.629

114.572

117.572

120.631

waarvan apparaat ICT

6.014

4.510

4.714

4.714

4.714

4.714

4.714

waarvan bijdrage aan SSO's

13.153

19.979

21.294

21.882

22.481

23.091

23.714

waarvan overige materiële kosten

83.212

69.455

81.402

85.033

87.378

89.767

92.203

Rentelasten

0

2

2

2

2

2

2

Afschrijvingskosten

1.448

1.419

1.419

1.419

1.419

1.419

1.419

- Materieel

225

323

323

323

323

323

323

waarvan apparaat ICT

54

23

23

23

23

23

23

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

171

300

300

300

300

300

300

- Immaterieel

1.223

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

Overige lasten

2.543

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

1.527

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

1.016

0

0

0

0

0

0

        

Totaal lasten

303.344

286.529

317.896

330.066

338.645

347.390

356.304

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

8.604

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

25

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

8.579

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van UBR is een kostendekkende exploitatie. Bij het opstellen van de begroting 2022 is uitgegaan van de 2021 tarieven, geïndexeerd met een gewogen loon- en prijsbijstelling. Ook opnemen met toenemende vraag in verzorgingsgebied (omvang dienstverlening) ontwikkelingen in verzorgingsgebied (toenemende vraag).

Baten

Omzet

Tabel 41 Begrootte omzetverdeling UBR voor het jaar 2022 (bedragen x € 1 mln. afgerond op € 1 mln.)

UBR|Personeel i.o.

58

UBR|Binnenwerk

35

UBR|Haagse Inkoop Samenwerking

16

UBR|Organisatie i.o.

14

UBR|I-Interim Rijk

35

UBR|Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties

31

UBR|Interdepartementale Post en Koeriersdienst

16

UBR|Rijks Beveiligings Organisatie

84

UBR|Ontwikkelbedrijf

25

UBR|Bedrijfsvoering & Financiën/Concernstaf

4

  

Totaal

318

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 laat de Ontwerpbegroting 2021 een omzetstijging zien van € 31 mln. Deze omzetstijging wordt met name gerealiseerd door Binnenwerk. Als gevolg van de groei van het aantal gerealiseerde participatiebanen in 2020 en de begrote groei met 163 banen voor 2022 (waarvan de verwachting is dat deze ook wordt gerealiseerd) dient deze te worden bijgesteld. Voor 2022 tot en met 2026 is dezelfde groei begroot als 2021. Voor de Ontwerpbegroting 2022 resulteert dit in een begrote omzet Binnenwerk van € 26 mln. KOOP heeft de begrote omzet als gevolg van een blijvende toenemende vraag naar het plaatsen en beschikbaar stellen van overheidspublicaties met € 10 mln. verhoogd. OWB heeft de begrote omzet neerwaarts bijgesteld met € 3 mln. De reden hiervoor is het HR-ICT Programma utlimo 2021 wordt beëindigd. Voor Personeel in oprichting (i.o.) is de omzet met € 2 mln. naar beneden bijgesteld. De verwachting is dat het tarief voor Personeel i.o. naar beneden wordt bijgesteld gezien de resultaatsontwikkeling van de afgelopen jaren. De verwachte tariefsaanpassing geldt ook voor HIS. Als gevolg van de toename van de vraag resulteert dit bij HIS nog niet in een omzetaanpassing.

Lasten

Apparaatskosten

De ontwikkeling van de lasten is gerelateerd aan de omzetontwikkelingen bij de organisatieonderdelen van UBR.

Personele kosten

De toename van de personele kosten met € 17 mln. is in lijn met de omzetstijging bij Binnenwerk en bij KOOP. Voor deze onderdelen wordt een stijging met respectievelijk € 14 mln. en € 6 mln. verwacht. In verband met het beëindigen van het programma HR-ICT nemen de personele kosten bij OWB met € 3 mln. af.

De externe inhuur voor UBR komt naar verwachting uit op € 22,4 mln. in 2022. Dit is € 0,5 mln. hoger dan begroot voor 2021. Dit wordt verklaard door een tijdelijke uitbreiding van de externe inhuur door Bv&F met € 0,7 mln. voor het programma Vernieuwing Exact landschap dat een vernieuwde financiële omgeving beoogd te realiseren voor de verschillende SSO’s waarvoor dienstverlening wordt geleverd. RBO heeft een afname van de externe inhuur begroot van € 0,2 mln.

Materiële kosten

De materiële kosten stijgen mee als gevolg van groei in activiteiten. Enerzijds veroorzaakt de groei van Binnenwerk een toename in de bijdrage aan SSO’s. Daarnaast wordt een stijging van deze kosten verwacht als gevolg van een tariefsverhoging van 4% door SSC-ICT.

De totale verwachte stijging in materiële kosten voor Binnenwerk bedraagt € 10 mln. Binnenwerk krijgt vanuit P-Direkt, Justid en Staatsbosbeheer kosten doorbelast voor elke gecreëerde baan. Deze doorbelasting is relatief hoog, vandaar dat de omzetgroei bij Binnenwerk zich niet alleen vertaald naar een sterke groei in personele kosten maar ook in materiële kosten. Bij KOOP stijgen de materiële kosten naar aanleiding van de verwachte omzetstijging met € 3 mln.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn met name immaterieel en betreffen de geactiveerde investeringen in het klantvolgsysteem InBeeld van Personeel i.o. en de geactiveerde investeringen in het financiële systeem voor UBR.

Kasstroomoverzicht

Tabel 42 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap UBR over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

46.933

47.890

47.890

46.890

45.890

44.890

43.890

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

352.130

286.529

317.895

330.067

338.646

347.390

356.304

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 348.169

‒ 286.529

‒ 317.896

‒ 330.066

‒ 338.645

‒ 347.390

‒ 356.304

2.

Totaal operationele kasstroom

3.961

0

0

0

0

0

0

 

-/- totaal investeringen

‒ 235

0

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

652

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

417

0

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 375

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 375

0

0

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

50.936

47.890

46.890

45.890

44.890

43.890

42.890

Toelichting

Het rekening-courantsaldo ultimo 2022 is een resultante van de ontwikkeling van de operationele kasstroom en de investeringskasstroom. De investering van € 1 mln. voor de jaren 2022 en 2026 is begroot voor de verwachte vervanging van materiële en immateriële activa. Voor de financiering van de investeringen zal naar verwachting geen beroep worden gedaan op de leenfaciliteit.

Doelmatigheidsindicatoren

Tabel 43 Overzicht doelmatigheidsindicatoren UBR
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omschrijving Generiek Deel

       

Saldo van baten en lasten (%)

2,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

1.934

1.984

2.265

2.476

2.660

2.844

3.028

Kwaliteitsindicator 1 - MTO

n.v.t.

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

UBR

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

115,4

119,3

121,6

121,6

121,6

121,6

121,6

Tarieven/uur (indexcijfer)

117,7

119,3

121,6

121,6

121,6

121,6

121,6

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

160

148

140

136

133

128

123

Tevredenheid dienstverlening

n.v.t.

 

>7

>7

>7

>7

>7

        

UBR|Personeel i.o.

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

n.v.t.

118,6

120,9

120,9

120,9

120,9

120,9

Tarieven/uur (indexcijfer)

n.v.t.

118,6

120,9

120,9

120,9

120,9

117,4

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

n.v.t.

176

174

174

174

174

174

Tevredenheid dienstverlening

n.v.t.

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

UBR|Binnenwerk

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

n.v.t.

118,6

120,9

120,9

120,9

120,9

120,9

Tarieven/uur (indexcijfer)

n.v.t.

118,6

120,9

120,9

120,9

120,9

120,9

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

n.v.t.

43

43

44

45

45

Tevredenheid dienstverlening

n.v.t.

n.t.b.

>7

>7

>7

>7

>7

        

UBR|HIS

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

n.v.t.

122,0

124,4

124,4

124,4

124,4

124,4

Tarieven/uur (indexcijfer)

n.v.t.

122,0

124,4

124,4

124,4

124,4

124,4

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

n.v.t.

147

149

149

149

149

149

Tevredenheid dienstverlening

n.v.t.

>7

>8

>8

>8

>8

>8

        

UBR|Organisatie i.o.

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

n.v.t.

118,6

120,9

120,9

120,9

120,9

120,9

Tarieven/uur (indexcijfer)

n.v.t.

118,6

120,9

120,9

120,9

120,9

120,9

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

n.v.t.

168

171

171

171

171

171

Tevredenheid dienstverlening

n.v.t.

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

UBR|IIR

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

n.v.t.

120,5

122,9

122,9

122,9

122,9

122,9

Tarieven/uur (indexcijfer)

n.v.t.

120,5

122,9

122,9

122,9

122,9

122,9

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

n.v.t.

159

162

162

162

162

162

Tevredenheid dienstverlening

n.v.t.

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

UBR|KOOP

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

n.v.t.

118,6

120,9

120,9

120,9

120,9

120,9

Tarieven/uur (indexcijfer)

n.v.t.

118,6

120,9

120,9

120,9

120,9

120,9

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

n.v.t.

188

193

193

193

193

193

Tevredenheid dienstverlening

n.v.t.

>7

>7,5

>7,5

>7,5

>7,5

>7,5

Beschikbaarheid over alle diensten (url's)

n.v.t.

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

        

UBR|IPKD

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

n.v.t.

122,0

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

Tarieven/uur (indexcijfer)

n.v.t.

122,0

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

n.v.t.

87

89

89

89

89

89

Tevredenheid dienstverlening

n.v.t.

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

UBR|RBO

       

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

n.v.t.

119,6

122,0

122,0

122,0

122,0

122,0

Tarieven/uur (indexcijfer)

n.v.t.

119,6

122,0

122,0

122,0

122,0

122,0

Omzet per fte (bedragen x €1.000)

n.v.t.

88

89

89

89

89

89

Tevredenheid dienstverlening

n.v.t.

>7

>7

>7

>7

>7

>7

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in

 

2021

     

Toelichting

Algemeen deel

Aantal fte totaal

De toename van het aantal fte's in 2022 ten opzichte van 2021 is vooral een gevolg van de uitbreiding van de dienstverlening bij Binnenwerk en deels bij KOOP.

Groei van UBR is geen doel op zich, UBR zal organisch groeien als gevolg van het vollediger aansluiten van departementen. Hierdoor hoeven de departementen minder in eigen beheer uit te voeren dan wel uit te besteden in de markt.

Klanttevredenheid

Als belangrijke graadmeter voor de kwaliteit hanteert UBR de indicator klanttevredenheid over de dienstverlening per organisatieonderdeel. De onderliggende methodiek bij het vaststellen van dit cijfer en de periodiciteit12 van afname verschilt vanwege de verschillen in dienstverlening per organisatie-onderdeel. UBR streeft minimaal hoger dan een 7 te scoren.

MO, werkplezier en werkdruk

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MO) is in mei 2021 uitgevoerd. Eind mei wordt de rapportage hierover verwacht. UBR stelt zich ten doel om voor het gehele MO een gemiddelde score hoger dan 7 te realiseren.

Omzet per fte

De omzet per fte is voor de organisatie-onderdelen gestegen. Dit is in lijn met de indexering. KOOP laat hier een extra stijging zien in verband met de verwachte stijging in de omzet. Voor Personeel is de omzet per fte herijkt voor de 1 op 1 doorbelastingen wat resulteert in een neerwaartse bijstelling van de omzet per fte van € 2.000. Ten opzichte van de andere organisatie-onderdelen heeft Binnenwerk een erg lage omzet per fte. Dit wordt verklaard doordat de arbeidsparticipanten in de WML-loonschalen zitten en erop wordt gestuurd de kostprijs voor de participatiebanen laag te houden. Door de sterke groei van Binnenwerk heeft dit een relatief groot effect op de omzet per fte van UBR. Deze vertoont ten opzichte van de vastgestelde begroting een afname met € 8.000. Deze neerwaartse trend is in lijn met de groei van Binnenwerk ook in de meerjarenbegroting zichtbaar.

Specifiek deel

Indexcijfer kostprijzen en tarieven

Bij de vastgestelde begroting voor 2021 is uitgegaan van UBR-brede indexcijfers voor de tarieven en kostprijzen. De afgelopen jaren hebben enkele organisatieonderdelen soms afgeweken van de UBR-brede indexatie. Vandaar dat nu gekozen is om de indexcijfers per organisatieonderdeel te presenteren, waarbij in de gepresenteerde indexcijfers per organisatieonderdeel al rekening is gehouden met deze afwijkingen.

In bovenstaand tabel is zichtbaar dat voor de organisatie-onderdelen van UBR de indexcijfers meelopen met de verwachte indexatie. Het indexcijfer van UBR is niet aangepast voor het effect van Binnenwerk op de omzet per fte. De reden hiervoor is dat wordt verwacht dat Binnenwerk zowel qua kosten als omzet de indexatie de komende jaren zal blijven volgen.

In het eerste tertaal 2021 heeft UBR voor al haar organisatie-onderdelen een nacalculatie uitgevoerd. Uit deze nacalculatie is naar voren gekomen dat de tarieven voor diverse organisatie-onderdelen van UBR dienen te worden herberekend. Dit wordt in het jaarplanproces 2022 meegenomen. Het effect van deze herijking van tarieven is niet meegenomen in de Ontwerpbegroting 2022.

Doorlichting

Zoals in de inleiding is vermeld, worden de bedrijfsonderdelen van UBR geherpositioneerd. Gezien deze ontwikkeling wordt er op dit moment geen meerwaarde gezien in het uitvoeren van een agentschapsdoorlichting.

12

De klanttevredenheidsonderzoeken medewerkerstevredenheidsonderzoeken worden niet voor elk onderdeel ieder jaar uitgevoerd. In die jaren wordt het cijfer van het laatst uitgevoerde onderzoek opgenomen.

Licence