Base description which applies to whole site

5.1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Inleiding

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens en is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van groot belang.

RvIG is verantwoordelijk voor de volgende diensten:

  • de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP);

  • de beheervoorziening burgerservicenummer (BV-BSN);

  • het systeem van aanvraag, productie en distributie van reisdocumenten;

  • de persoonsinformatievoorziening van het Caribisch gebied (PIVA);

  • het beheren van voorzieningen ten behoeve van het eIDAS-stelsel;

  • het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI);

  • de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA);

  • het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).

Ontwikkelingen

RvIG vervult een rol in de strategische Digitale agenda Rijkdienst. Hierbij wordt samengewerkt met publieke-, private- en wetenschappelijke partijen. `De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen ook om nieuwe technologieën voor authenticatie- en identificatie van personen en persoonsgegevens. In 2022 (en verder) zullen deze nader worden uitgewerkt en beproeft, Het gaat dan onder andere om ontwikkelingen ten aanzien van de Digitale Bronidentiteit (DBI), Regie op Gegevens en Self Sovereign Identity. Ook de impact van diverse onderzoeken, zoals Werk aan Uitvoering (WAU) en de aanbevelingen door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) hebben invloed op de organisatie RvIG. De Rijksbrede ontwikkeldoelstellingen zoals BZK-transparant en de BZK I-strategiezijn de kapsok voor daaruit voortvloeiende activiteiten.

Voor de BRP wordt gewerkt aan een toekomstagenda met als doel om op beheersbare wijze stapsgewijze verbeteringen door te voeren.

Voor het BSN lopen er ontwikkelingen naar aanleiding van de aanbevelingen van de ADR, die kunnen leiden tot een breder gebruik en dus een intensivering met zich mee kan brengen. Daarnaast wordt de implementatie van het BSN binnen Caribisch Nederland voorbereid in opmaat naar de overgang naar de Nederlandse Identiteitsinfrastructuur.

Bij het CMI blijft het aantal meldingen over identiteitsfraude fors toenemen en zal extra aandacht worden besteed aan awareness.

Basis Registratie Personen (BRP)

Op basis van de Wet BRP voert RvIG het beheer over de registratie van ingezetenen, BRP en de Registratie niet-ingezetenen (RNI). Deze registraties hebben als doel om alle overheidsorganisaties te kunnen voorzien van dezelfde persoonsgegevens van de inwoners van ons land. Hierdoor hoeven andere overheden die informatie niet steeds weer bij de burger uit te vragen. Dit zorgt voor een efficiënte dienstverlening en voor minder administratieve lasten voor de burger.

Burgerservicenummer (BSN)

RvIG is verantwoordelijk voor de beheervoorziening BSN. Hieronder valt het beheer van de voorziening voor het genereren, distribueren, toekennen en beheren van Burgerservicenummers. Daarnaast beheert RvIG het foutenmeldpunt voor het melden van vermoedens over BSN-nummerfouten en worden mogelijk dubbelinschrijvingen gecontroleerd via de voorziening permanente monitoring dubbelinschrijvingen.

Reisdocumenten

RvIG ziet in haar verantwoordelijkheid voor het reisdocumentenstelsel toe op de productie van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (NIK) en het aanvraag- en uitgifte proces bij uitgevende instanties. Daarnaast beheert RvIG de registers ‘Register Paspoortsignalering’ (RPS), Basisregister 'Reisdocumenten’ (BRR) en ‘Verificatieregister Reisdocumenten’ (VR).

In 2022 gaat RvIG verder met de verbetering van het reisdocumentenstelsel. Hierbij wordt onder andere het aanvraag- en uitgifteproces onder handen genomen. Op dit moment vereisen deze kennisintensieve processen nog veel handmatige handelingen. Een simpeler en minder mens-afhankelijk proces zal worden ingericht met als doel om onder andere onterechte verstrekking van reisdocumenten en onterecht vervallen van reisdocumenten te voorkomen en zo het betrouwbare imago van het Nederlandse reisdocument hoog te houden. Dit programma verbetering van het reisdocumentenstelsel (VRS) legt ook de basis voor veranderingen die op termijn in de nog te ontwikkelen visie kunnen worden doorgevoerd (Kamerstukken II, 2018/19, 25764, nr. 120).

Caribisch gebied

In 2022 wordt gezamenlijk met de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering van de bevolkingsadministraties. In samenwerking met het Openbaar Lichaam Sint Eustatius is over de periode 1 maart 2017 tot 1 maart 2021 duurzame ondersteuning geboden in de vorm van personele inzet van RvIG medewerkers bij de afdeling burgerzaken. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar een vervolg van deze duurzame ondersteuning door middel van personele inzet. De Openbare Lichamen en landen binnen het Koninkrijk worden nauw betrokken bij de verbetering van het reisdocumentenstelsel.

Electronic Identification Authentication and Trust Services (eIDAS)

RvIG voert het stelselbeheer over één van de voorzieningen binnen eIDAS. Deze voorziening zorgt ervoor dat op basis van de uit Europa meegegeven set aan gegevens, via een bevraging in de beheervoorziening BSN, een BSN van de betreffende persoon wordt gezocht. Een dienstverlener kan op basis van het BSN zijn diensten aan de burger verlenen. Daarnaast is RvIG in het kader van eIDAS verantwoordelijk voor de toetsing op het gebruik van BSN’s door eIDAS uitvoerende instanties.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI)

RvIG begeleidt naast slachtoffers van identiteitsfraude ook burgers met fouten met betrekking tot hun persoonsgegevens. RvIG fungeert als ketenregisseur en schakelt indien nodig ketenpartners zoals Politie, Belastingdienst, RDW, IND en Logius in.

Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)

De LAA kan gezien worden als de samenwerking van de toekomst. Rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties werken nauw samen met gemeenten om op basis van risicosignalen risicoadressen te onderzoeken, waarbij ook een huisbezoek wordt afgelegd. Deze intensieve manier van samenwerken over alle lagen van de overheid heen is van grote meerwaarde voor de kwaliteit van de BRP, helpt in het oplossen van maatschappelijke problemen en is tegelijkertijd een effectieve werkwijze in het kader van adres gerelateerde fraude.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Met ingang van 1 januari 2021 is een meldpunt voor fouten in basisregistraties ingericht waar burgers en geregistreerden zich tot kunnen wenden als zij vastlopen binnen de overheid. De fouten op het terrein van Identiteit kunnen daarin worden meegenomen.

Tabel 28 Begroting van baten-lastenagentschap RvIG voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

- Omzet

94.084

73.619

106.234

103.614

177.201

195.478

206.415

waarvan omzet moederdepartement

53.617

44.493

42.368

43.001

43.743

46.816

47.062

waarvan omzet overige departementen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan omzet derden

40.467

29.126

63.866

60.613

133.458

148.662

159.353

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

20.211

31.898

19.918

19.642

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

        

Totaal baten

114.295

105.517

126.152

123.256

177.201

195.478

206.415

        

Lasten

       

Apparaatskosten

104.702

107.188

125.185

121.045

156.806

165.580

165.716

- Personele kosten

29.185

29.362

27.990

28.056

28.426

27.468

27.879

waarvan eigen personeel

22.564

22.016

23.641

23.995

24.355

24.721

25.091

waarvan inhuur externen

6.104

7.346

4.349

4.061

4.071

2.747

2.788

waarvan overige personele kosten

517

0

0

0

0

0

0

- Materiële kosten

75.517

77.826

97.195

92.989

128.380

138.112

137.837

waarvan apparaat ICT

412

958

958

958

958

958

958

waarvan bijdrage aan SSO's

142

275

275

275

275

275

275

waarvan overige materiële kosten

74.963

76.593

95.962

91.756

127.147

136.879

136.604

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

3.144

3.146

7.566

7.866

8.830

8.830

9.530

- Materieel

3.144

3.146

4.566

4.566

5.530

5.530

5.530

waarvan apparaat ICT

0

50

50

50

50

50

50

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

3.144

3.096

4.516

4.516

5.480

5.480

5.480

- Immaterieel

0

0

3.000

3.300

3.300

3.300

4.000

Overige lasten

0

0

0

0

16.071

21.068

31.169

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

16.071

21.068

31.169

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Totaal lasten

107.846

110.334

132.751

128.911

181.707

195.478

206.415

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

6.449

‒ 4.817

‒ 6.599

‒ 5.655

‒ 4.506

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

6.449

‒ 4.817

‒ 6.599

‒ 5.655

‒ 4.506

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

De berekeningssystematiek met betrekking tot de verwachte uit te geven reisdocumenten is in 2020 herijkt. Hierdoor worden vanaf onderhavige begroting structureel meer baten begroot.

De omzet van RvIG is als volgt over de diverse opdrachten begroot:

Tabel 29 Begrote omzetverdeling RvIG (bedragen x € 1.000)
 

Moederdepartement

Overige departementen

Derden

Totaal

BRP

20.756

0

11.889

32.645

BSN

4.908

0

0

4.908

Reisdocumenten

0

0

51.977

51.977

Caribisch Gebied

1.262

0

0

1.262

eIDAS

4.601

0

0

4.601

CMI

1.103

0

0

1.103

LAA

8.636

0

0

8.636

MFO

1.102

0

0

1.102

     

Totaal

42.368

0

63.866

106.234

Vrijval voorzieningen

Om te voorkomen dat er grote fluctuaties in de kostprijs van reisdocumenten ontstaan als gevolg van de invoering van de 10-jarige geldigheid, heeft RvIG een egalisatiereserve opgebouwd. Deze egalisatiereserve wordt in de dipperiode (2019-2023) aangewend, zodat tarieven in de dipperiode niet hoeven te worden verhoogd als gevolg van de invoering van de 10-jarige geldigheid. Dit maakt realisatie van kostendekkendheid over 10 jaar mogelijk. Vanaf 2019 valt per jaar een deel van het opgebouwde bedrag op de egalisatiereserve vrij om de kostprijs gelijk te houden. In 2022 is dat bedrag € 19,9 mln.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele lasten bedragen € 28,1 mln. De verhoging van de eigen personele kosten heeft onder andere te maken met de verambtelijking en de nieuwe taken met betrekking tot MFO en eIDAS. De externe inhuur neemt af ten opzichte van de begroting 2021 ten gevolge de verambtelijking.

Materiële kosten

Het grootste gedeelte van de lasten betreft de kosten die worden gemaakt voor de productie en distributie van de reisdocumenten, het in stand houden van het BRP-netwerk, het beheer van de centrale verstrekkingvoorziening van de BRP (GBA-V en RNI) en de beheervoorziening BSN, CMI, PIVA-V en Sédula. Als gevolg van de herijkte berekeningssystematiek met betrekking tot de verwachte uit te geven reisdocumenten worden vanaf onderhavige begroting structureel meer productiekosten begroot. Voor de uitvoering van de taken maakt RvIG gebruik van geautomatiseerde systemen.

Afschrijvingskosten

Op de materiële activa wordt in 2022 € 4,6 mln. afgeschreven. Dit betreft de afschrijving op de investering van de vernieuwde RvIG-infrastructuur en de in 2019 vervangen systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten. Daarnaast is sprake van afschrijvingen ad € 3,0 mln. op immateriële vaste activa, zijnde de ontwikkelde (IT-)verbeteringen binnen VRS.

Saldo van baten en lasten

De kosten voor het beheren van de BRP worden doorberekend aan de gebruikers met een kostendekkend tarief in de vorm van een abonnementsprijs. Deze doorberekening vindt deels via het Ministerie van BZK en deels rechtstreeks aan derden plaats. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen, innovatie, investering en de kosten van de productie en distributie worden in de huidige systematiek gedekt uit het tarief dat RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties. De overige opdrachten worden betaald door de opdrachtgever, namelijk het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van RvIG is een kostendekkende exploitatie.

Schuld aan gebruikers BRP

Het exploitatieresultaat over eerdere boekjaren met betrekking tot de BRP wordt met de gebruikers van de BRP vereffend door de staffelprijs van de BRP in 2022 en latere jaren te laten dalen ten opzichte van de staffelprijs in 2021. Hierdoor zijn de tarieven in 2022 niet volledig kostendekkend en ontstaat een begroot negatief saldo van baten en lasten. Dit negatieve saldo van € 6,6 mln. wordt met de openstaande schuld aan gebruikers BRP verrekend.

Tabel 30 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap RvIG over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

130.841

91.706

54.689

25.484

614

14.932

43.130

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

95.818

73.619

106.234

103.614

177.201

195.478

206.415

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 127.260

‒ 107.188

‒ 125.185

‒ 121.045

‒ 156.806

‒ 165.580

‒ 165.716

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 31.442

‒ 33.569

‒ 18.951

‒ 17.431

20.395

29.898

40.699

 

-/- totaal investeringen

‒ 14.350

‒ 3.448

‒ 10.254

‒ 13.439

‒ 4.877

‒ 500

‒ 500

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 14.350

‒ 3.448

‒ 10.254

‒ 13.439

‒ 4.877

‒ 500

‒ 500

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

0

0

0

0

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

6.000

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

6.000

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

85.049

54.689

25.484

614

14.932

43.130

82.129

Toelichting

Operationele kasstroom

In 2022 vertoont de operationele kasstroom een negatief saldo. Dit wordt met name veroorzaakt doordat vanaf 2019 het aantal aangevraagde tienjarige reisdocumenten terugloopt, waardoor de kasontvangsten teruglopen.

Investeringskasstroom

Voor 2022 wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 10,3 mln. Het grootste deel hiervan betreft investeringen ten behoeve van programma VRS. Desinvesteringen worden niet verwacht.

Tabel 31 Overzicht doelmatigheidsindicatoren RvIG
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omschrijving Generiek Deel

       

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

239

263

280

280

280

280

280

Saldo van baten en lasten (%)

6,0%

‒ 4,4%

‒ 4,4%

‒ 4,4%

‒ 2,5%

0,0%

0,0%

Klanttevredenheid

7,2

n.v.t.

7,7

n.v.t.

7,8

n.v.t.

8,0

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

Kostprijzen per product (in €)

       

Abonnementsstructuur (B)

2.430

2.430

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Reisdocumenten: Paspoort 5 jaar

23,19

23,58

23,98

24,39

24,80

25,22

25,65

Reisdocumenten: Paspoort 10 jaar

41,04

41,74

42,45

43,17

43,90

44,65

45,41

Identiteitskaart 5 jaar

5,86

5,96

6,06

6,16

6,26

6,37

6,48

Identiteitskaart 10 jaar

33,44

34,01

34,59

35,18

35,78

36,39

37,01

        

Beschikbaarheid

       

Beschikbaarheid GBA netwerk

100%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Beschikbaarheid GBA-V

100%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Responsetijd GBA-V

<3 sec

< 3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

Beschikbaarheid basisregister

100%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Beschikbaarheid verificatieregister

100%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Beschikbaarheid BSN

100%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in

 

2021

     

Toelichting

Generiek Deel

Fte-totaal

Het aantal fte neemt in 2022 verder toe, onder andere als gevolg van de in 2021 in beheer genomen nieuwe taken met betrekking tot ‘Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties’ en uitbreiding van de taken met betrekking tot eIDAS.

Klanttevredenheid

Tweejaarlijks vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats. RvIG hecht veel waarde aan wat de gebruiker vindt van onze producten en diensten. De uitkomsten zijn voor ons waardevolle input voor de optimalisatie van onze dienstverlening en producten.

Specifiek Deel

Abonnementsstructuur (B)

RvIG streeft ernaar om de kostprijzen per product zo constant mogelijk te houden. Door een uitname uit de post schuld aan gebruikers BRP kan de komende jaren (vanaf 2022) het tarief voor de abonnementsstructuur dalen. Er wordt gewerkt aan een nieuw financieringsmodel voor de BRP.

Reisdocumenten

De hoogte van de leges die RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals de gemeenten, de buitenlandse posten en de Caribische gemeenten (Bonaire, Eustatius en Saba), is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen.

Beschikbaarheid

De doelstelling in 2022 met betrekking tot de beschikbaarheid van de diverse ICT-voorzieningen is het halen van de gestelde normen, als opgenomen onder de kwaliteitsindicatoren in bovenstaande tabel.

Licence