Base description which applies to whole site

Bijlage 8: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op verzoek van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland aanzienlijk uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

In de begroting Koninkrijksrelaties (IV) is het totale overzicht van de Rijksuitgaven Caribisch Nederland te vinden. Hieronder is de uitsplitsing van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de departementale begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) weergegeven. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken (E) of rijkstaken (R), of er sprake is van incidentele (I) of structurele (S) bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Tabel 104 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

Ontwerpbegroting 2022

   

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal uitgaven

  

3.411

5.103

8.302

9.554

9.303

9.685

9.785

          

Artikel 3 Woningmarkt

1.607

3.800

7.000

8.269

8.000

8.400

8.500

Subsidies (regelingen)

E

S

846

2.800

7.000

7.500

8.000

8.400

8.500

Subsidies (regelingen)

E

I

707

1.000

0

769

0

0

0

Opdrachten

E

I

54

0

0

0

0

0

 

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

1.804

1.303

1.302

1.285

1.303

1.285

1.285

Subsidies (regelingen)

E

I

17

37

17

0

18

0

0

Opdrachten

E

I

40

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

75

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

E

S

1.672

1.266

1.285

1.285

1.285

1.285

1.285

Toelichting

Artikel 3 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

Dit betreft een eilandelijke taak: Zorgdragen voor betaalbare volkshuisvesting.

Aan Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt structureel een bijdrage verstrekt voor de verhuurdersubsidie op de eilanden. Het Rijk neemt hiervan de financiering over, zodat de eilanden budget kunnen inzetten op andere, noodzakelijke volkshuisvestelijke aangelegenheden.

Bonaire ontvangt een bijdrage voor de aanleg van noodzakelijke infrastructuur voor de bouw van sociale woningbouw welke tot en met 2023 in tranches wordt uitbetaald.

Tevens wordt een bijdrage verstrekt voor het verlagen van de huurlasten van sociale minima die particulier (moeten) huren. Ook deze bijdrage is incidenteel.

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft een eilandelijke taak: Bijhouden van de bevolkingsadminisstratie en uitgifte van reisdocumenten.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontvangt een structurele bijdrage voor de ondersteuning van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij het beheer en exploitatie van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba Verstrekkingen (PIVA-V). Deze bijdrage is ook bedoeld voor de betrouwbare uitgifte van de identiteitskaart BES.

Licence