Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tabel 1 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1 miljoen)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Standen ontwerpbegroting 2021

11.628,7

12.057,4

11.796,2

11.825,4

11.400,8

11.376,8

Belangrijkste mutaties

      

1. Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

443,5

231,3

202,4

245,7

224,6

239,7

1.a Loonbijstelling

120,7

121,5

120,8

120,4

120,4

120,0

1.b Prijsbijstelling

128,0

137,7

133,7

134,8

125,0

124,8

1.c Eindejaarsmarge Defensie

53,4

     

1.d Eindejaarsmarge HGIS

35,0

     

1.e Digitale veiligheid

45,0

     

1.f Incidentele nood- en steunmaatregelen covid-19

27,6

     

1.g Valuta

‒ 30,9

‒ 66,2

‒ 81,1

‒ 43,7

‒ 59,5

‒ 44,2

1.h Overige mutaties 1e supp.begroting en extrapolatie

64,8

38,3

29,0

34,2

38,7

39,1

Mutaties begroting 2022

100,4

102,9

113,3

‒ 93,6

304,0

106,0

2. Interdepartementale budgetoverhevelingen

1,7

23,4

34,2

30,0

28,2

29,2

3. Bijstellen valuta berekeningsmethode

2,7

1,6

1,2

‒ 1,5

‒ 2,2

‒ 1,1

4. Herschikking ontvangsten tussen defensie en het DMF

 

‒ 17,2

‒ 17,2

‒ 17,2

‒ 17,2

‒ 17,2

5. Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding matereel marine

5,0

     

6. Kasschuif i.v.m. over- en onderprogrammering

   

‒ 200,0

200,0

 

7. Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

8. Budget t.b.v. veteranen

30,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

9. Versterken inlichtingen en veiligheidsdiensten (MIVD)

 

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

10. Overige mutaties

1,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Standen ontwerpbegroting 2022

12.172,6

12.391,6

12.111,8

11.977,5

11.929,4

11.722,5

Toelichting

 • 1. Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

  Met de 1e suppletoire begroting 2021 zijn de loon- en prijsbijstellingen en de doorwerking van de eindejaarsmarge 2020 toegevoegd aan de defensiebegroting.

 • 2. Interdepartementale budgetoverhevelingen

  Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo stijgt de begroting van Defensie met € 23,4 miljoen voor 2022. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is in de verdiepingsbijlage opgenomen.

 • 3. Bijstellen valuta berekeningsmethode

  De generale bijstelling vanuit het Ministerie van Financiën voor de koersgevoeligheid van de contracten in vreemde valuta is aangepast omdat bij de initiële uitdeling uitgegaan is van een verouderde berekeningsmethode.

 • 4. Herschikking ontvangsten tussen Defensie en het DMF

  Dit betreft het overhevelen van ontvangsten voor logistieke bedrijven en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) van de DMO vanuit de defensiebegroting naar het DMF, omdat de uitgaven in het DMF plaatsvinden. De ontvangsten zijn via de bijdrage aan het fonds in mindering gebracht, hierdoor daalt de totale begrotingsomvang van het kerndepartement.

 • 5. Hogere ontvangst ten behoeve van instandhouding materieel marine

  De verwachte hogere overige ontvangsten worden aangewend voor de instandhouding matereel marine.

 • 6. Kasschuif in verband met over- en onderprogrammering

  Als gevolg van de huidige afspraken om tot een realistische en gecontroleerde overprogrammering te komen is er een kasschuif verwerkt op de begroting van het DMF. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de gehele looptijd van het fonds op nul. Nadere informatie over de afspraken zijn opgenomen in het DMF zelf.

 • 7. Budget ten behoeve van munitie, opleiding en training

  Voor de tekorten ten aanzien van munitie, opleiding en training wordt structureel € 60 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting.

 • 8. Budget ten behoeve van veteranen

  Veteranen met uitzendgerelateerde aandoeningen kunnen compensatie aanvragen bij het Nationaal Fonds Ereschuld. De middelen op de begroting zijn echter ontoereikend. Meer (jonge) veteranen doen een beroep op compensatie. Daarom wordt € 30 miljoen aanvullend beschikbaar gesteld in 2021 en wordt de begroting met € 20 miljoen structureel verhoogd.

 • 9. Versterken inlichtingen- en veiligheidsdiensten (MIVD)

  Voor het versterken van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft het Kabinet extra middelen (€ 15 miljoen) aan de MIVD beschikbaar gesteld.

Licence