Base description which applies to whole site

Overzichtstabel bedrijfslevenbeleid en Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

Om invulling te geven aan de motie van het lid Veldman c.s. (Kamerstuk 33 009, nr. 76) wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt welke innovatiemiddelen vanuit departementale begrotingen worden ingezet ten behoeve van de vastgestelde missies ter adressering van de maatschappelijke uitdagingen of daaraan bijdragen. Onderstaande tabel bevat een meerjarig overzicht van de middelen die in 2021–2026 in principe beschikbaar zijn binnen de begrotingen van een aantal departementen voor het bedrijvenbeleid en het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid of daaraan bijdragen.

De indeling van de tabel geeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Voor een groot deel betreft dit het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, dat uit een generieke pijler en een specifieke pijler bestaat. Het generieke beleid ondersteunt innovatie voor alle bedrijven, binnen en buiten de topsectoren (A1 en A2). Ook de bijdrage van Buitenlandse Zaken (A3) is generiek van aard. De kern van het specifieke beleid is publiek-private samenwerking (PPS, B1 en B2). Door een intensievere samenwerking tussen de excellente Nederlandse publieke kennisinfrastructuur en bedrijven vindt de kennis beter zijn weg in innovatieve producten en draagt het bij aan het realiseren van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. PPS wordt gestimuleerd met de PPS-toeslag en de MIT. Internationale PPS wordt mogelijk gemaakt door EU-cofinanciering (B2), Innovatie Attachés en technologiemissies. Onderdeel C bevat de instrumenten voor aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en tot slot bestaat onderdeel D uit verschillende specifieke bijdragen van departementen aan voor hun relevante topsectoren en missies.

In de tabel is aangegeven op welk begrotingsartikel de middelen op de departementale begrotingen staan. Daar zijn de hier getoonde reeksen vaak niet één op één terug te vinden, omdat hier alleen de middelen zijn getoond die samenhangen met het bedrijfslevenbeleid en Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. De verantwoording over dit budget vindt plaats via de reguliere begrotingscyclus van de desbetreffende departementale begrotingen.

Tabel 12 Overzichtstabel bedrijfslevenbeleid en Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (bedragen x € 1 mln)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Departement

Artikel

I Generiek

        

A1. Ondernemerschap en innovatie

385

216

201

197

181

204

EZK

 

Financieringsinstrumenten Toekomstfonds

385

216

201

197

181

204

EZK

3

         

A2. Fiscale maatregelen

1.443

1.403

1.286

1.286

1.286

1.286

EZK/FIN

 

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

5

5

5

5

5

5

EZK/FIN

2, belastingplan

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

1.438

1.3361

1.281

1.281

1.281

1.281

EZK/FIN

2, belastingplan

Reserve RDA (WBSO)

 

62

      
         

A3. Internationaal

259

252

248

248

247

240

BH/OS

 

Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

209

202

198

198

197

190

BH/OS

1,2,3

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

50

50

50

50

50

50

BH/OS

1

         

II Specifiek voor topsectoren

        

B1. Kennis en innovatie

616

621

621

621

621

622

  

NWO-PPS2

100

100

100

100

100

100

OCW

16

NWO23

175

175

175

175

175

175

OCW

16

NWO-TTW

26

26

26

26

26

26

EZK

2

KNAW

14

14

14

14

14

14

OCW

16

         

Toegepast onderzoek (TO2)4

257

262

262

262

262

263

  

- TNO, MARIN, NLR, Deltares

171

171

171

171

171

172

EZK

2,4

- Wageningen Research

86

91

91

91

91

91

LNV

23

Profilering kennisinfrastructuur5

44

44

44

44

44

44

OCW

16

         

B2. Innovatie en PPS

330

346

341

323

302

298

  

PPS-toeslag

172

199

209

195

182

182

EZK

2

MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren

41

40

40

41

41

41

EZK

2

Cofinanciering EU-innovatieprogramma's en overige

70

77

66

61

61

61

EZK

2

Economische Ontwikkeling en Technologie

8

10

8

10

10

10

EZK

2

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

39

20

18

16

8

4

EZK

3

         

C. Onderwijs en arbeidsmarkt

20

22

43

40

35

32

  

Regionaal investeringsfonds MBO

20

22

43

40

35

32

OCW

4

         

D. Specifieke bijdragen departementen

320

350

317

282

249

225

  

Life Sciences & Health/zorg

89

73

70

70

70

70

VWS

1, 2, 4, kader Zorg

Energie-innovatie (excl. ECN)

162

212

193

179

147

123

EZK

4

Energietransitie gebouwde omgeving

8

9

9

7

6

6

BZK

4

Logistiek

14

6

6

   

IenW

divers H-XII, IF en DF

Water en Maritiem

22

25

14

   

IenW

divers H-XII, IF en DF

Creatief

15

15

15

15

15

15

OCW

14

Defensie

10

10

10

11

11

11

DEF

9

         

Totaal

3.373

3.210

3.057

2.997

2.921

2.907

  
1

Onderuitputting 2020 éénmalig toegevoegd (€ 55 mln).

2

OCW draagt via NWO € 100 mln bij aan de Topsectoren in het kader van publiek-private samenwerking; dit is gezamenlijke programmering waarbij wetenschappers en bedrijven samen onderzoeksprojecten opzetten en financieren.

3

OCW investeert via NWO € 175 mln in vrij onderzoek en talent en publiek-privaat geprogrammeerd onderzoek waarvoor geen private cofinanciering nodig is. Dit zijn middelen uit andere programma's die ex-post bijdragen aan de Topsectoren.

4

Ongewijzigd, betreft bedragen Kennis- en Innovatie convenant 2020-2023.

5

Deze middelen zijn onderdeel van de ex-post € 175 mln die OCW via NWO bijdraagt aan de Topsectoren.

Licence