Base description which applies to whole site

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

Omzet

344.256

422.042

419.773

414.131

401.243

402.979

398.085

- Omzet moederdepartement

151.351

198.625

198.125

192.483

179.595

181.331

176.437

- Omzet overige departementen

98.888

112.793

111.024

111.024

111.024

111.024

111.024

- Omzet derden

94.017

110.624

110.624

110.624

110.624

110.624

110.624

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

721

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

25.202

40.985

40.985

40.985

40.985

40.985

40.985

Totaal baten

370.179

463.027

460.758

455.116

442.228

443.964

439.070

        

Lasten

       

Apparaatskosten

394.803

447.395

449.724

444.082

431.194

432.930

428.036

- Personele kosten

242.629

261.400

265.572

260.522

248.987

250.541

246.161

waarvan eigen personeel

212.922

228.295

231.758

226.708

215.173

216.727

212.347

waarvan externe inhuur

22.003

20.327

20.627

20.627

20.627

20.627

20.627

waarvan overige personele kosten

7.704

12.778

13.187

13.187

13.187

13.187

13.187

- Materiële kosten

152.174

185.995

184.152

183.560

182.207

182.389

181.875

waarvan apparaat ICT

4.558

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

waarvan bijdrage aan SSO's

50.118

57.999

57.999

57.999

57.999

57.999

57.999

waarvan overige materiële kosten

97.498

125.846

124.003

123.411

122.058

122.240

121.726

Rentelasten

21

100

20

20

20

20

20

Afschrijvingskosten

13.124

15.032

10.514

10.514

10.514

10.514

10.514

- Materieel

2.191

2.237

2.237

2.237

2.237

2.237

2.237

waarvan apparaat ICT

102

250

250

250

250

250

250

- Immaterieel

10.933

12.795

8.277

8.277

8.277

8.277

8.277

Overige kosten

10.563

500

500

500

500

500

500

waarvan dotaties voorzieningen

946

500

500

500

500

500

500

waarvan bijzondere lasten

9.617

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

418.512

463.027

460.758

455.116

442.228

443.964

439.070

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 48.333

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 48.333

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet

De NVWA streeft naar effectief toezicht binnen de gegeven financiële kaders, met adequate beheersing van budgettaire en bedrijfsmatige risico’s waarbij gestreefd wordt naar een meerjarige stabiele formatieve omvang. De post omzet moederdepartement (€ 198,1 mln.) is gerelateerd aan de opbrengsten voortvloeiend uit het opdrachtenpakket dat met het moederdepartement is afgesproken. De omzet derden bestaat uit opbrengsten retributies NVWA, retributies Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) en overige baten. In 2021 is een programma gestart met deelname vanuit NVWA, LNV, VWS en vertegenwoordiging van het bedrijfsleven om te komen tot een herziening van de producten- en dienstencatalogus voor overheid en bedrijfsleven, een nieuw kostprijsmodel en retributiestelsel. De planning is om dit programma in 2022 af te ronden zodat dit verwerkt kan worden in de begroting 2023. De hoogte van de totale omzet 2022 ligt naar verwachting in lijn met de hoogte van de omzet in 2021.

Rentebaten

Er zijn geen rentebaten begroot. De rentepercentages die door het Ministerie van Financiën dagelijks worden vastgesteld liggen rond de 0%.

Vrijval voorzieningen

Dit betreft voorzieningen voor (schade)claims. Er is geen vrijval van de bestaande voorzieningen begroot.

Bijzondere baten

De bijzondere baten betreffen de bijdragen van het moederdepartement en het Ministerie van VWS ten behoeve van het dempen van de tarieven tot een vastgesteld niveau. Daarnaast betreft dit de compensatie voor reistijd = werktijd en BTW-compensatie.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten zullen licht stijgen, met name als gevolg van loon- en prijsbijstellingen.

Materiële kosten

De lichte daling van de overige materiële kosten wordt met name veroorzaakt door aanpassingen in de hoogte van enkele Extern Geoormerkte Budgetten (EGB’s)

Rentelasten

De rentelasten dalen met € 80.000 door lagere rentepercentages op de leningen bij het Ministerie van Financiën.

Afschrijvingskosten materieel

Deze kosten liggen naar verwachting in lijn met de kosten in 2021. Het betreft met name afschrijvingen op laboratoriumapparatuur, gebouwen, inventaris en ICT-middelen.

Afschrijvingskosten immaterieel

Deze kosten zijn € 4,5 mln. lager dan bij 1e suppletoire begroting 2021. De belangrijkste reden daarvan is de lagere afschrijvingen op de oude Inspect-componenten vanaf 2022 omdat er in 2020 versneld is afgeschreven.

Dotaties voorzieningen

Voor (schade)claims wordt, net als in 2021, een bedrag van € 0,5 mln. aan de voorziening gedoteerd.

Bijzondere lasten

Er zijn voor 2022 geen bijzondere lasten begroot

Toelichting op het saldo van baten en lasten

De extra personeelskosten ten opzichte van 2021 worden gecompenseerd door lagere afschrijvingskosten. Het saldo van baten en lasten komt daarmee op 0 uit.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)

48.075

26.660

28.079

30.774

35.762

39.357

41.581

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

370.692

463.027

460.758

455.116

442.228

443.964

439.070

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 396.818

‒ 447.495

‒ 449.744

‒ 444.102

‒ 431.214

‒ 432.950

‒ 428.056

2

Totaal operationele kasstroom

‒ 26.126

15.532

11.014

11.014

11.014

11.014

11.014

 

-/- totaal investeringen

‒ 28.429

‒ 9.350

‒ 8.750

‒ 8.750

‒ 8.750

‒ 8.750

‒ 8.750

 

+/+totaal boekwaarde desinvesteringen

29.120

0

0

0

0

0

0

3

Totaal investeringskasstroom

691

‒ 9.350

‒ 8.750

‒ 8.750

‒ 8.750

‒ 8.750

‒ 8.750

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 17.736

‒ 7.055

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

32.176

5.000

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 13.370

‒ 12.058

‒ 8.319

‒ 6.026

‒ 7.419

‒ 8.790

‒ 8.744

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

2.950

9.350

8.750

8.750

8.750

8.750

8.750

4

Totaal financieringskasstroom

4.020

‒ 4.763

431

2.724

1.331

‒ 40

6

5

Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4)

26.660

28.079

30.774

35.762

39.357

41.581

43.851

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom is in 2022 € 4,5 mln. lager dan in 2021. Een groot deel daarvan wordt veroorzaakt doordat de personele kosten licht stijgen, terwijl de baten in lijn liggen met 2021.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom is in 2022 € 0,6 mln. hoger dan in 2021, doordat minder wordt geïnvesteerd in inventaris en installaties.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom is in 2022 € 5,2 mln. hoger dan in 2021. Een groot deel daarvan (€ 3,7 mln.) wordt veroorzaakt doordat er een kleiner bedrag aan leningen afgelost hoeft te worden.

Rekening courant

De verwachte stand rekening-courant neemt toe met € 2,7 mln. tot € 30,8 mln.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand Slotwet 2020

1e suppletoire begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

107,23

121,54

121,17

    

Handhaven

       

Keuren certificering op afstand

       

Keuren import

       

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

       

Tarieven

       

Index 2012 = € 94,07 = 100

114

129,2

128,8

    

Omzet per productgroep ( in € mln.)

       

Handhaven

213,4

263,6

262,2

258,7

250,6

251,7

248,6

Keuren

       

Keuren certificering op afstand

7,3

10,1

10

9,9

9,6

9,6

9,5

Keuren import

18,6

19,4

19,3

19

18,4

18,5

18,3

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

75,1

101,5

101,0

99,6

96,5

96,9

95,7

FTE

       

Aantal FTE (excl. Externe inhuur)*

2.531

2.718

2.718

2.659

2.523

2.542

2.490

Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)

1.951/580

 

2.095/623

2.049/610

1.945/578

1.959/583

1.919/571

        

Salariskosten per fte

84.435

 

85.268

85.268

85.268

85.268

85.268

Saldo van baten en lasten

       

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

‒ 13%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kwaliteit

       

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

81%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)

98%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

*De gerealiseerde gemiddelde bezetting is niet alleen exclusief herplaatsingskandidaten, maar ook exclusief VanWerkNaarWerk-kandidaten.

       
Licence