Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 7: Lijst van afkortingen

Tabel 198 Lijst van afkortingen

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ABU

Algemene Bond Uitzendondernemingen

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AG-uitkering

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

Amvb

Algemene maatregel van bestuur

Anw

Algemene Nabestaandenwet / Nabestaandenfonds

AO

Arbeidsongeschiktheid, of Algemeen Overleg

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOV

Algemene Ouderdomsverzekering Caribisch Nederland, of Arbeidsongeschiktheidsverzekering

AOW

Algemene Ouderdomswet / Ouderdomsfonds

APF

Algemeen Pensioenfonds

Arbo

Arbeidsomstandigheden

ATW

Arbeidstijdenwet

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

avv

Algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

AWf

Algemeen Werkloosheidsfonds

AWVN

Algemene Werkgeversvereniging Nederland

AWW

Algemene Weduwen- en Wezenverzekering Caribisch Nederland, of Algemene Weduwen en Wezenwet

AZC

Asielzoekerscentrum

bbl

Beroepsbegeleidende leerweg

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BD

Belastingdienst

BDFS

Bijstandsdebiteuren- en fraudestatistiek

BES

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (samen Caribisch Nederland)

BIK

Baangerelateerde Investeringskorting

BIKK

Bijdrage in kosten kortingen

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

BmGS

Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen

BNC

Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen

BO

Bestuurlijk overleg

BRP

Basisregistratie Personen

Brzo

Besluit risico’s zware ongevallen

BSO

Buitenschoolse opvang

btw

Belasting toegevoegde waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BZ

(Ministerie van) Buitenlandse Zaken

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CASS

Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van de Rijnvarenden

CAVV

Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

CKA

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

CMD

Common Mental Disorders

CN

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CPB

Centraal Planbureau

CRvB

Centrale Raad van Beroep

CSE

Chronic solvent-induced encephalopathy, een aandoening van het centrale zenuwstelsel als gevolg van de langdurige blootstelling aan oplosmiddelen

CTE

Chronische Toxische Encephalopathie

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

DC

Defined Contribution

DGA

Directeur-grootaandeelhouder

DGL

Duurzaam gescheiden leven

DI

Duurzame inzetbaarheid

Divosa

Vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale diensten

DNB

De Nederlandsche Bank

DU

Decentralisatieuitkering

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EC

Europese Commissie

EER

Europese Economische Ruimte

EK

Eerste Kamer

ELIP

Einde lening inburgeringsplichtig

EMU

Economische en Monetaire Unie

EMVF

Europese Migratie- en Veiligheidsfondsen

EPA

Ernstige psychische aandoeningen

EPSCO

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

ERD ZW

Eigenrisicodragen Ziektewet

ESB-regeling

Subsidieregeling scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en Ernstige Scholingsbelemmeringen

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESS

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

EU

Europese Unie

EZK

(Ministerie van) Economische Zaken en Klimaat

FIN

(Ministerie van) Financiën

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

Ggz

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio

havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

I&W

(Minsterie) van Infrastructuur en Waterstaat

IB

Inlichtingenbureau

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IBPV

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

ICF

Inspectie Control Framework

IKK

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

ILO

International Labour Organization

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOAOW

Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IORP

Europese Pensioenfondsrichtlijn

IOW

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

IPS

Individuele Plaatsing en Steun

ISZW

Inspectie SZW

IUSD

Integratie-uitkering sociaal domein

IVA

Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

JenV

(Ministerie van) Justitie en Veiligheid

JEP

Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie

Jeugd-LIV

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon, of Minimumjeugdloonvoordeel

KBO

Katholieke Bond van Ouderen

KGU

Koppeling gewerkte uren

KIS

Kennisplatform Integratie en Samenleving

KOT

Kinderopvangtoeslag

KvK

Kamer van Koophandel

LBIO

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

LCR

Landelijke Cliëntenraad

LEC-SB

Landelijke Expertisecentrum Causaliteit Stoffengerelateerde Beroepsziekten

LHBTI

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen

LIV

Lage-inkomensvoordeel

LKK

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

LKS

Loonkostensubsidie

LKV

Loonkostenvoordeel

LLO

Leven Lang Ontwikkelen

LNV

(Ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LRK

Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

MBO-raad

Brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie

MCKW

Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven

MCU

Ministeriële Commissie Uitvoering

MDI&EU

Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

MEV

Macro-economische Verkenning

MIP

Meerjarig investeringsprogramma

Mkb

Midden- en kleinbedrijf

MTO

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

NCDR

Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme

NCVB

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Nibud

Nationaal instituut voor budgetvoorlichting

NL

Nederland

NOW

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

NSR

Nederlandse Schuldhulproute

NVVG

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVK

Branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering

O&O-fonds

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

OBR

Overbruggingsregeling AOW

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OPC

Ouderparticipatiecrèche

OPS

Organo Psycho Syndroom

OV

Ongevallenverzekering Caribisch Nederland

Pgb

Persoonsgebonden budget

PGV

Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging van Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

PIP

Plan Inburgering en Participatie

POC KOT, of POK

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

PRK

Personenregister Kinderopvang

pSG

Plaatsvervangend secretaris-generaal

PWRI

Pensioenfonds Werk en (Re-)Integratie

RB

Rijksbijdrage

RBK

Register Buitenlandse Kinderopvang

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RCN

Rijksdienst Caribisch Nederland (unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIV-toets

Toets op het re-integratieverslag

RMT

Regionaal mobiliteitsteam

Roc

Regionaal opleidingencentrum

RSO

Rijksschoonmaakorganisatie

RVO

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

RVU

Regelingen voor vervroegde uittreding

RvW

Regeling van Werkzaamheden

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

SBB

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBCM

Stichting Beheer Collectieve Middelen

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SEA

Strategische Evaluatie Agenda

SER

Sociaal-economische Raad

SG

Secretaris-generaal

SLIM

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen

SMI

Sociaal Medische Indicatie

SNA

Stichting Normering Arbeid

SSO

Shared Service Organisatie

STAP

Stimulering Arbeidsmarktpositie

STAR, of StvdA

Stichting van de Arbeid

Stb.

Staatsblad

Stcrt.

Staatscourant

SUWI

Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

Sw

Sociale werkvoorziening

SZ

Sociale Zekerheid

SZI

(Directoraat Generaal) Sociale Zekerheid en Integratie

SZW

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAS

Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

TK

Tweede Kamer

TNO

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Tofa

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten

TOGS

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TSB

Tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten

TV

Transitievergoeding

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten

TW

Toeslagenwet

TWI

Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen

Twv

Tewerkstellingsvergunning

Ufo

Uitvoeringsfonds voor de overheid

UN

United Nations

UP

Uitvoeringspanel

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VAO

Verslag van een algemeen overleg

VCR

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen

VIA

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

VISH

Verwijsindex schuldhulpverlening

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag

VOI

Veranderopgave inburgering

VO-raad

Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs

Vut

Vervroegde uittreding

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VWNW

Van Werk Naar Werk

vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAA

Wet Aanpassing Arbeidsduur

Waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wab

Wet arbeidsmarkt in balans

WagwEU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wamil

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Was

Wet aanpak schijnconstructies

WaU

Werkagenda voor de uitvoering

Wav

Wet arbeid vreemdelingen

WAZ

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WGA

Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WGO

Wetgevingsoverleg

Whk

Werkhervattingskas

Wi2013

Wet inburgering 2013

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIEG

Wet Invoering Extra Geboorteverlof

WKB

Wet op het Kindgebonden Budget

Wko

Wet kinderopvang

Wlz

Wet langdurige zorg

Wml

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag / Wettelijk minimumloon

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

WOL

Werken op locatie

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WSB

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Wsnp

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wtl

Wet tegemoetkomingen loondomein

WVP

Wet verbeterde premieregeling

WW

Werkloosheidswet

Wwz

Wet werk en zekerheid

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZEZ

Regeling Zelfstandig En Zwanger

ZonMw

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

ZV

Ziekteverzekering Caribisch Nederland

ZW

Ziektewet

zzp

Zelfstandige zonder personeel

Licence