Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Tabel 38 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.169.805

1.074.460

1.043.027

1.012.829

961.816

0

Mutatie nota van wijziging 2021

1.774.171

134.161

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

2.300

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

5.187.352

503.589

451.985

22.451

32.816

14.220

Nieuwe mutaties

2.468.592

1.447.530

59.328

33.582

26.153

981.098

Stand ontwerpbegroting 2022

11.602.220

3.159.740

1.554.340

1.068.862

1.020.785

995.318

Tabel 39 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Compensatie voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de gevolgen integrale kostprijs vanaf 2022 vanuit het ministerie van VWS.

0

5.100

3.800

3.800

3.800

3.800

Recent is besloten de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS) met één jaar te verlengen (t/m 2022). Daarom wordt er een overboeking gedaan naar het Gemeentefonds.

0

‒ 19.440

0

0

0

0

Er worden middelen beschikbaar gesteld om onderzoek naar behandelingen voor patiënten met langdurige klachten na een corona besmetting mogelijk te maken. De middelen worden vanuit 2021 voor de latere jaren beschikbaar gesteld.

0

14.000

5.000

2.000

2.000

0

Er worden middelen beschikbaar gesteld voor gezondheidsonderzoek bij rampen.

1.493

8.635

5.266

3.670

2.044

0

Voor het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is in 2021 een vervolgopdracht aan ZonMw verstrekt om verder toe te werken naar een landelijk dekkend aanbod en voor het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk. Met een kasschuif komen de beschikbare middelen in het juiste kasritme.

‒ 45.338

39.228

5.626

484

0

0

Met het voortzetten van het programma Kansrijke Start willen we ervoor zorgen dat kinderen een stevige basis krijgen tijdens de cruciale eerste 1.000 dagen van het leven.

0

6.000

0

0

0

0

Voor de beheersing van het coronavirus worden in 2021 en 2022 middelen beschikbaar gesteld voor de dienst testen om contracten te sluiten voor ondermeer PCR testen, zelftesten of antigeen testkits.

229.815

743.006

0

0

0

0

Dit betreft de kosten voor de beveiliging van de transporten van de vaccins naar vaccinatielocaties.

0

5.000

0

0

0

0

Dit betreft de middelen voor het RIVM voor de werkzaamheden die zij uitvoeren in het kader van de beheersing van het coronavirus, exclusief het vaccinatie programma.

5.000

15.000

15.000

0

0

0

Dit betreft de middelen voor het RIVM voor het vaccinatie programma. Het betreft taken zoals het registeren van prikken, de logistiek van de vaccins distributie en zorgen voor afdoende toedieningsmaterialen.geregistreerd en die bijvoorbeeld gebruikt worden voor het DCC. Ook wordt de logistiek van de vaccindistributie en toedieningsmaterialen hier geregeld.

0

55.000

0

0

0

0

Dit betreft de coördinatietaken van de GGD-GHOR voor onder meer het bron en contact onderzoek.

0

195.000

0

0

0

0

De meerkostenafspraak GGD vergoed alle extra kosten die voortvloeien vanuit de Wet Publieke Gezondheid. De declaraties van de GGD'en vallen hoger uit zodat de prognose voor 2021 bijgesteld wordt met € 332 miljoen. Tevens worden middelen beschikbaar gesteld voor meerkosten in 2022.

332.805

200.662

0

0

0

0

De Gezondheidsraad is gevraagd te adviseren over een extra prik tegen corona. In de begroting 2022 wordt budget beschikbaar gesteld. Afhankelijk van het advies van de Gezondheidsraad zal de totale budgettaire impact worden bekeken.

0

134.000

0

0

0

0

Eerder is € 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om de veiligheidsregio’s te compenseren voor haar werkzaamheden in de Corona crisis.

0

15.000

0

0

0

0

Dit betreft de noodzakelijke opstartkosten voor de (herstel)opgaven en transitie voor pandemische paraatheid.

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Tabel 40 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

13.903

13.903

13.903

13.903

13.903

0

Mutatie nota van wijziging 2021

33.800

11.300

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

40.000

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Nieuwe mutaties

‒ 13.100

‒ 4.400

0

0

0

13.903

Stand ontwerpbegroting 2022

74.603

40.803

23.903

23.903

23.903

23.903

Tabel 41 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

3.389.019

3.345.783

3.328.242

3.394.511

3.446.126

0

Mutatie nota van wijziging 2021

113.099

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

725

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

160.524

20.008

27.349

28.802

32.630

126.418

Nieuwe mutaties

‒ 39.828

64.740

38.735

13.777

36.914

3.495.361

Stand ontwerpbegroting 2022

3.623.539

3.430.531

3.394.326

3.437.090

3.515.670

3.621.779

Tabel 42 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB

0

‒ 39.900

0

‒ 13.900

‒ 23.600

‒ 28.400

Om in 2022 te kunnen voldoen aan de rechtmatigheidseisen is het kasritme van betalingen aangepast.

‒ 12.900

12.900

0

0

0

0

Het programma VIPP Farmacie heeft vertraging opgelopen. De beschikbare middelen in 2021 worden derhalve grotendeels (€ 7,2 miljoen) doorgeschoven naar 2022.

‒ 7.200

7.200

0

0

0

0

Het betreft middelen voor 113 om de dienstverlening op het huidige niveau te behouden voor 2022.

0

5.500

0

0

0

0

Dit betreft een desaldering voor Rescue.

30.000

5.000

2.400

0

0

9.400

Voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in 2021 middelen beschikbaar gesteld. Vanwege de houdbaarheid en opslagcapaciteit van de mondmaskers is leveranciers gevraagd op een later tijdstip te leveren. Dit heeft als gevolg dat een deel van de verplichtingen niet volledig tot betaling komen in 2021 maar pas in 2022 en 2023.

0

14.500

2.000

0

0

0

Voor het beheer en afbouw van de voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen door het CIBG is een budget van € 43 miljoen in 2022 en € 26 miljoen in 2023 beschikbaar.

0

43.100

26.300

0

0

0

Tabel 43 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

95.053

12.553

12.553

12.553

12.553

0

Mutatie nota van wijziging 2021

165.000

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

113.652

62.502

62.502

62.502

62.502

62.502

Nieuwe mutaties

30.000

48.240

2.400

0

0

21.953

Stand ontwerpbegroting 2022

403.705

123.295

77.455

75.055

75.055

84.455

Tabel 44 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Desaldering Rescue

30.000

5.000

2.400

0

0

9.400

Dit betreft een extra ontvangst van het CAK als gevolg van het vervallen van een tussenrekening van het CJIB waarop ontvangsten in het kader van de regelingen wanbetalers en onverzekerden voorlopig geparkeerd zijn.

0

43.240

0

0

0

0

De eerder door het RIVM aangekochte voorraad van het medicijn Remdesivir is, t.o.v. het gebruik in Nederland, (zeer) hoog. Daardoor is de verwachting dat deze voorraad voor een deel niet in Nederland gebruikt gaat worden voor expiratie.

‒ 13.100

‒ 4.400

0

0

0

0

Tabel 45 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

11.389.116

13.739.543

14.921.941

16.195.912

17.314.614

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

2.200

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

1.948.865

‒ 151.449

‒ 1.100.251

‒ 1.570.674

‒ 1.065.872

‒ 260.486

Nieuwe mutaties

‒ 976.981

192.753

745.641

2.494.528

1.646.778

19.418.057

Stand ontwerpbegroting 2022

12.363.200

13.780.847

14.567.331

17.119.766

17.895.520

19.157.571

Tabel 46 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage BIKK naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

26.300

34.400

4.700

9.100

10.800

12.700

Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage WLZ naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

‒ 950.000

100.000

700.000

2.450.000

1.600.000

1.950.000

Voor de planontwikkelfase van de stimuleringsregeling Wonen en zorg wordt een revolverend fonds opgezet. Het fonds is nog niet opgezet, daarom worden de middelen met een kasschuif naar 2022 overgeheveld.

‒ 20.800

20.800

0

0

0

0

Dit betreft een overheveling uit het Gemeentefonds naar de VWS begroting. Deze middelen zijn bestemd voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB), omdat zij namens de gemeenten de trekkingsrechten voor het PGB uitvoeren voor cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Het totaalbedrag is € 27 milljoen. Vanuit de WMO gaat het om een bijdrage van circa € 20 miljoen en vanuit de jeugdwet betreft het € 7 miljoen.

0

27.142

0

0

0

0

       
       
Tabel 47 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

5.691

Stand ontwerpbegroting 2022

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

Tabel 48 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.158.939

1.273.048

1.165.267

1.168.999

1.170.704

0

Mutatie nota van wijziging 2021

111.100

‒ 200

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

100

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

125.927

‒ 14.755

‒ 4.370

‒ 3.933

‒ 3.933

‒ 3.933

Nieuwe mutaties

‒ 63.326

47.636

258.845

26.928

20.451

1.193.453

Stand ontwerpbegroting 2022

2.332.740

1.305.729

1.419.742

1.191.994

1.187.222

1.189.520

Tabel 49 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

De betalingen van RegioPlus worden na afloop van de periode waarin de activiteiten worden verricht gedaan. Op basis van de ingediende aanvragen vanuit het laatste tijdvak worden de middelen in het juiste kasritme beschikbaar gesteld met een kasschuif.

‒ 156.000

‒ 74.306

230.306

0

0

0

Het betreft een kasschuif van € 10 miljoen voor de bonusregeling.

0

10.000

0

0

0

0

In het kader van pandemische paraatheid zijn er middelen nodig voor het creëren van een Nationale Zorgreserve van oud-zorgmedewerkers (verpleegkundigen en verzorgenden inzetbaar binnen verschillende sectoren in de zorg). Hiermee kan tijdens noodsituaties en crisissen voor tijdelijke extra inzet van zorgprofessionals worden voorzien.

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Met deze middelen worden innovatieve begeleidingsvormen mogelijk gemaakt voor stages waarmee stagetekorten worden opgelost.

29.000

63.500

0

0

0

0

Voor de subsidiering van stichting MedMij is in 2022 een incidenteel budget van € 7,9 miljoen benodigd.

0

7.900

0

0

0

0

Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het Coronavirus is in 2022 een aanvullend incidenteel budget benodigd.

0

5.302

0

0

0

0

       
Tabel 50 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

68.655

66.655

66.655

66.655

66.655

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 57.502

‒ 55.502

‒ 55.502

‒ 55.502

‒ 55.502

‒ 55.502

Nieuwe mutaties

2.977

0

0

0

0

66.655

Stand ontwerpbegroting 2022

14.130

11.153

11.153

11.153

11.153

11.153

Tabel 51 Uitgaven beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

117.426

110.654

95.274

95.185

95.135

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

‒ 250

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

135.008

‒ 9.245

‒ 8.335

‒ 7.060

‒ 6.989

‒ 6.989

Nieuwe mutaties

‒ 2.661

16.232

1.733

1.516

1.520

96.553

Stand ontwerpbegroting 2022

249.523

117.641

88.672

89.641

89.666

89.564

Tabel 52 Ontvangsten beleidsartikel 5 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

9.182

2.085

2.085

2.085

2.085

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

2.500

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

2.085

Stand ontwerpbegroting 2022

11.682

2.085

2.085

2.085

2.085

2.085

Tabel 53 Uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

380.487

381.625

444.336

443.955

443.809

0

Mutatie nota van wijziging 2021

60.000

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

250

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

344.169

‒ 4.142

‒ 2.642

‒ 2.642

‒ 2.437

‒ 3.072

Nieuwe mutaties

29.903

5.761

5.684

5.815

5.819

450.189

Stand ontwerpbegroting 2022

814.809

383.244

447.378

447.128

447.191

447.117

Tabel 54 Ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

740

740

740

740

740

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

71.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

740

Stand ontwerpbegroting 2022

71.740

15.740

15.740

15.740

15.740

15.740

Tabel 55 Uitgaven beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

241.085

212.475

195.479

180.957

167.528

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 7.982

‒ 2.826

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

Nieuwe mutaties

‒ 5.623

7.293

8.259

6.497

3.310

161.163

Stand ontwerpbegroting 2022

227.480

216.942

199.912

183.628

167.012

157.337

Tabel 56 Ontvangsten beleidsartikel 7 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.901

2.901

2.901

2.901

2.901

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

2.901

Stand ontwerpbegroting 2022

2.901

2.901

2.901

2.901

2.901

2.901

Tabel 57 Uitgaven beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

5.625.749

5.845.249

6.055.149

6.291.549

6.444.849

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 70.900

‒ 130.000

‒ 60.700

15.300

166.600

301.032

Nieuwe mutaties

‒ 47.800

‒ 100.500

24.800

46.200

112.400

6.781.017

Stand ontwerpbegroting 2022

5.507.049

5.614.749

6.019.249

6.353.049

6.723.849

7.082.049

Tabel 58 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

‒ 61.300

‒ 128.000

‒ 2.700

18.700

84.900

151.600

       
       
       
Tabel 59 Ontvangsten beleidsartikel 8 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Tabel 60 Uitgaven beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

35.892

30.089

29.863

29.639

29.409

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 3.119

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

Nieuwe mutaties

1.789

‒ 798

332

333

332

29.468

Stand ontwerpbegroting 2022

34.562

28.022

28.926

28.703

28.472

28.199

Tabel 61 Ontvangsten beleidsartikel 9 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Tabel 62 Uitgaven beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

371.732

346.526

342.096

343.520

342.607

0

Mutatie nota van wijziging 2021

21.200

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

74.634

28.788

24.737

20.392

20.392

20.392

Nieuwe mutaties

58.060

72.076

17.188

14.430

11.824

354.453

Stand ontwerpbegroting 2022

525.626

447.390

384.021

378.342

374.823

374.845

Tabel 63 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)

Dit betreft middelen voor de beheersing van het coronavirus.

0

7.822

0

0

0

0

       
       
       
Tabel 64 Ontvangsten beleidsartikel 10 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

1.345

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

1.994

0

0

0

0

8.594

Stand ontwerpbegroting 2022

11.933

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

Tabel 65 Uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

7.576

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

‒ 5.325

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

94.178

81.909

76.780

75.565

74.017

73.895

Nieuwe mutaties

‒ 96.429

‒ 81.909

‒ 76.780

‒ 75.565

‒ 74.017

‒ 73.895

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Tabel 66 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Het budget is verlaagd als gevolg van de toedeling van de prijsbijstelling.

‒ 13.815

‒ 12.549

‒ 7.623

‒ 5.668

0

0

Tabel 67 Ontvangsten beleidsartikel 11 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Licence