Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 72 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Art.

Naam Subsidie (regeling)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum Subsidie (regeling)

1

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

109.578

113.076

90.784

88.146

87.378

81.751

80.963

n.v.t

n.v.t

n.v.t

1

Regeling heroïnebehandeling

14.046

15.169

15.984

15.874

16.176

16.170

16.173

2009

n.v.t.

geen

1

Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken

 

8.000

10.000

10.000

     

2023

1

Subsidieregeling abortusklinieken

18.271

17.915

17.913

17.915

17.917

17.921

17.921

Rapport doorlichting administraties

2024

2025

1

Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen

7.172

8.547

8.547

8.547

8.547

8.547

8.547

In werking per 2020

2024

2025

1

Subsidieregeling NIPT

14.195

16.742

15.822

15.515

15.520

15.522

15.522

In werking per 1/4/17

2021

2025

1

Subsidieregeling NODOK 2019–2023

556

500

500

500

500

500

500

2018 TK 35000-XVI-92

2023

2024

1

Subsidieregeling opleiding abortusartsen

0

220

220

220

220

220

220

In werking per 2021

2025

2026

1

Subsidieregeling PrEP

3.696

4.925

4.925

4.925

4.925

4.925

4.925

In werking per 1/8/2019

2021

2026

1

Subsidieregeling preventiecoalities

925

1.600

2.200

1.600

850

0

0

In werking per 2017

 

2024

1

Subsidieregeling publieke gezondheid

224.759

504.798

216.598

215.518

216.238

216.807

217.809

2016

2020/2021

2026

1

Beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening

4.627

11.077

23.160

23.160

23.160

23.160

23.160

In werking per 2018

2022

1-1-2023

1

Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts

3.105

      

In werking per 1/10/18

 

1-1-2021

2

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

104.662

196.593

99.662

38.936

29.078

26.156

26.157

n.v.t

n.v.t

n.v.t

2

Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening

       

Niet geevalueerd

n.v.t.

2018

2

Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen

4.200

2.800

2.800

2.800

2.800

  

n.n.b.

n.n.b.

2024

2

Subsidieregeling donatie bij leven

750

800

800

800

800

800

800

2015

2020

2024

2

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

30.594

38.663

41.958

41.957

41.959

41.955

41.956

Q3 2017; aangepast per 1/3/18

Q3 2017; aangepast per 1/3/18

2024

2

Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2022

 

21.500

60.500

29.000

9.000

    

1-1-2023

2

Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19

91.476

190.731

162.595

      

13-12-2022

2

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021

18.000

11.109

10.532

244

47

  

2019

2019

2024

2

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016

          

2

Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra

         

31-12-2023

2

Subsidieregeling veelbelovende zorg

1.213

6.688

23.185

35.038

47.764

52.482

61.481

   

2

Beleidskader subsidiering versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patient en professional fase 3

25.201

31.265

27.659

13.959

432

34

 

n.n.b.

Is nog niet bekend

2022

2

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect

 

4.492

4.004

      

1-7-2023

2

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN

 

8.746

5.757

      

1-1-2023

2

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GZZ-vrijgevestigde professional

 

2.385

1.688

      

1-1-2022

2

Beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

2018

Subsidieregeling eindigt in 2018

2025

2

Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken ABR 2021–2023

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

  

31-12-2023

2

Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Farmacie

  

32.950

25.750

26.390

     

2

Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen

4.950

5.077

5.077

5.077

5.077

5.077

5.077

  

1-1-2016

2

Subsidie Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen ZvW onverzekerden en wanbetalers

1.212

1.359

1.360

1.360

1.360

1.360

1.359

   

3

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

102.981

69.515

48.833

31.826

28.421

27.023

24.529

n.v.t

n.v.t

n.v.t

3

Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

35.173

33.401

33.401

33.401

33.401

33.401

 

2015

Start in 2020

2025

3

Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

 

7.686

7.703

7.703

7.703

7.703

7.703

  

1-7-2024

3

Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg

65.600

16.400

       

2030

3

Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg

10.000

10.000

10.000

      

1-1-2023

3

Stimuleringsregeling E-health Thuis

12.200

12.070

4.740

      

1-1-2022

3

Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0

55.500

8.400

       

1-9-2021

3

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (borgstellingsplafond)

14.300

8.944

20.800

      

4-4-2024

3

Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg

30.000

30.000

30.000

      

1-1-2023

4

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

       

n.v.t

n.v.t

n.v.t

4

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

2.054.000

911.900

       

1-10-2025

4

Subsidieregeling coronabanen in de zorg

 

80.000

       

31-12-2022

4

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2022

207.300

206.000

206.000

206.000

206.000

  

2016

2021/2022

1-1-2023

4

Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020-2022

2.000

2.300

2.300

2.300

2.300

  

2019

 

1-1-2023

4

Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

33.000

38.000

38.000

38.000

38.000

  

2016

2021

1-7-2023

4

Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

 

224.000

112.000

112.000

112.000

  

2020

2025

2024

4

Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

5.600

5.200

5.200

5.200

5.200

  

2016

2021

2024

4

Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022

16.465

17.000

17.000

21.000

21.000

  

2015

2022

2024

4

Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021

4.000

         

4

Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025

 

1.000

       

1-1-2026

5

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

       

n.v.t

n.v.t

n.v.t

5

Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

2.160

3.240

        

5

Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp

 

24.000

       

2025

5

Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020

10.000

        

2023

5

Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020

18.700

      

Eenmalig, geen evaluatie

Eenmalig, geen evaluatie

Regeling vervalt per 1-1-2021

5

Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg

20.000

20.000

       

Regeling vervalt per 1-10-2022

5

Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een trekkend/varend bestaan

16.513

15.522

15.522

15.522

15.522

  

2016

2021

2024

5

Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional

207

311

311

518

     

Regeling vervalt per 1-10-2023

5

Subsidieregeling huisvesting gesloten jeugdhulp 2015

         

31-3-2016

6

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

80.787

88.833

88.432

92.737

92.714

92.893

92.806

n.v.t

n.v.t

n.v.t

6

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

188.529

193.213

185.259

185.266

185.280

185.223

185.228

In werking per 2019

2021

2024

6

Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19

 

100.000

     

Eenmalig agv COVID-19

Eenmalige agv COVID-19

2022

6

Regeling Sportakkoord 2020–2022

12.601

43.477

10.163

    

In werking per 2020

2022

2022

6

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

56.755

76.426

75.794

75.766

75.519

75.490

75.491

In werking per 2019

2021

2024

6

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II

32.591

      

Eenmalig agv COVID-19

Eenmalig agv COVID-19

2020

6

Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

50.036

      

Eenmalig agv COVID-19

Eenmalig agv COVID-19

2020

6

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19

 

298.020

     

Eenmalig agv COVID-19

Eenmalig agv COVID-19

31-12-2022

6

Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023

 

8.000

8.000

8.000

     

1-1-2024

7

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

27.480

33.283

25.440

22.538

22.067

22.060

22.059

n.v.t

n.v.t

n.v.t

7

Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

1.000

1.000

1.000

333

333

333

 

n.v.t.

n.v.t.

 

7

Beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland

547

356

356

356

356

356

    
 

Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS

          

Totaal Subsidies (regelingen)

 

3.861.813

3.824.874

1.846.034

1.467.907

1.414.554

970.469

940.986

   
Licence