Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 5 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art.

Naam artikel (€ tot. uitg. art.)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (€550.199)

496.439 (90%)

53.760 (10%)

- Decentraal PSD in landen in focus-regio's (met name de Palestijnse gebieden, Libanon en Jordanië) Eur 16 miljoen

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (€776.880)

737.869 (98%)

39.011 (2%)

- Versterken van de inzet via de ambassades voor vergroten van duurzame landbouwproductiviteit, klimaatweerbaarheid en voeding (EUR 29 miljoen)

    

- Signaleren en helpen voorkomen van watergerelateerde conflicten (EUR 1 miljoen)

    

- Inclusief waterbeheer (EUR 4 miljoen)

    

- Vergroten van toegang tot drinkwater, sanitatie en hygiëne (30/50 doelstelling) (EUR 5 miljoen)

3

Sociale vooruitgang (€847.956)

805.558 (95%)

42.398 (5%)

‒ 3.1: Tegengaan kinderprostitutie ter uitvoering van amendement Voordewind

    

‒ 3.1: Invulling innovatiekader met nadruk op innovatieve financiering van de zorg.

    

‒ 3.2: NL-bijdrage uitgestelde Beijing+25 viering (EUR 1 miljoen)

    

‒ 3.2: Bijdrage WB Umbrella Fund for Gender Equality (pas voorzien na 2021)

    

‒ 3.2: Bijdrage aan Women Peace Humanitarian Fund/ COVID window (EUR 2 miljoen)

    

‒ 3.3: Follow-up CIVICUS en Partos

    

‒ 3.4:extra bijdrage aan GPE

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (€777.152)

699.333 (86%)

115.819 (14%)

‒ 4.1: Crisis-specifieke bijdragen humanitaire hulp

    

‒ 4.1: Acute noodhulp

    

‒ 4.1:Thematische noodhulp bijdragen w.o. MHPSS

    

‒ 4.2: Bijdragen aan kansen (opportunity fund) binnen het partnerschap PROSPECTS (opvang in de regio)

    

‒ 4.2: Bijdragen aan migratiesamenwerking

    

‒ 4.3: Bijdragen en subsidies in het kader van veiligheid en rechtsorde, incl. de landenprogramma’s.

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet (€258.724)

201.137 (78%)

57.587 (22%)

‒ 5.1: De Algemene Vrijwillige Bijdrage (AVB) voor UNDP loopt in 2021 af en de nieuwe verplichting zal naar verwachting in 2022 worden gesloten. De rest van de activiteiten op dit artikel zijn volledig juridisch verplicht.

    

‒ 5.2: Het budget voor zowel Schuldverlichting en UNESCO zijn beiden 100% juridisch verplicht.

    

‒ 5.2: Van de activiteiten die onder ‘Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling’ vallen zijn niet alle budgetten juridisch verplicht:1- Voor Algemene ODA-activiteiten is 7,6% juridisch verplicht. Dit betreft voornamelijk kleinschalige budgetten voor kortstondige en eenjarige activiteiten. Het lage percentage is te verklaren door een aanpassing in systematiek van toekennen2- Het budget voor activiteiten die onder Sport en OS vallen is 100% juridisch verplicht.3- Het budget voor Cultuur en OS is voor 85,5% juridisch verplicht

    

‒ 5.2: Het budget voor ‘Diverse ondersteunende activiteiten’ is 62,2% juridisch verplicht.

    

‒ 5.2: De EUR 20 miljoen voor een nieuw op te zetten programma in 2022 is juridisch nog onverplicht

    

‒ 5.2: Alle resterende budgetten op dit artikel zijn volledig juridisch verplicht

 

Totaal aan niet juridisch-verplichte uitgaven

 

308.575

 
Licence