Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 9. Kiesraad

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

5.820

0

5.820

4.569

10.389

384

314

244

244

          

Uitgaven

10.440

0

10.440

4.569

15.009

384

314

244

244

          

Institutionele inrichting

         

Kiesraad

10.440

0

10.440

4.569

15.009

384

314

244

244

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kiesraad

Ten behoeve van de transitie wordt € 2 mln. ter beschikking gesteld aan de Kiesraad. De transitie is onderdeel van het wetsvoorstel kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces. Na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wordt de jaarlijkse financiering van € 2 mln. structureel overgeheveld vanuit de begroting van BZK.

Bij de Kiesraad zijn in 2022 bij gelegenheid van de 2e suppletoire begroting middelen afgeboekt voor het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV). Deze kosten worden in 2023 gemaakt en hierbij weer toegevoegd aan de begroting.

Daarnaast betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon en prijsbijstelling tranche 2023, de extra prijsbijstelling tranche 2022 en de eindejaarsmarge.

Licence