Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

2.279

0

2.279

886

3.165

141

141

141

141

          

Uitgaven

2.279

0

2.279

886

3.165

141

141

141

141

          

Institutionele inrichting

         

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.279

0

2.279

886

3.165

141

141

141

141

          

Ontvangsten

75

0

75

0

75

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.

Daarnaast betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon en prijsbijstelling tranche 2023, de extra prijsbijstelling tranche 2022 en de eindejaarsmarge.

Licence