Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2024(7)

Mutaties2025(8)

Mutaties2026(9)

Mutaties2027(10)

Verplichtingen

 

121.644

 

121.644

167.410

289.054

12.819

5.772

1.321

‒ 24.546

Uitgaven

 

142.386

 

142.386

75.710

218.096

13.552

11.026

‒ 34.762

‒ 1.033

           

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

137.886

 

137.886

73.986

211.872

13.971

10.009

‒ 34.762

‒ 1.033

2.02.01

Planning zoetwatervoorziening

0

 

0

 

0

    

2.02.02

Aanleg zoetwatervoorziening

137.886

 

137.886

73.986

211.872

13.971

10.009

‒ 34.762

‒ 1.033

           

2.03

Studiekosten

4.500

 

4.500

1.724

6.224

‒ 419

1.017

  

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

4.500

 

4.500

1.724

6.224

‒ 419

1.017

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

   

660

660

    
           

Ontvangsten

          

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 167,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 161,6 miljoen). Daarnaast zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 5,8 miljoen.

Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 74,09 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 76,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -1,0 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -2,6 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 1,1 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verlaging € -0,1 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 76,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De kasschuiven op investeringen zoetwatervoorziening betreffen voornamelijk het verschuiven van risicoreservering naar latere jaren.

Overboekingen binnen Deltafonds

Voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (tot en met 2027) wordt € -5,4 miljoen waarvan € -1,1 miljoen in 2023 conform het Parapluplan Slim Watermanagement overgeboekt naar artikelonderdeel 5.01 Apparaatskosten Rijkswaterstaat.

Voor de uitvoering van het programma Strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem wordt (tot en met 2027) € -3,3 miljoen waarvan €-0,8 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 5.01 Apparaatskosten Rijkswaterstaat.

Ter financiering van het project aanvoer Noordervaart wordt in 2024 en 2025 respectievelijk € -3 en ‒ 3,9 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.

Diverse kleinere boekingen van per saldo een verlaging van € -0,7 miljoen in 2023.

Licence